Nieruchomości

Pomoc publiczna w gospodarce nieruchomościami - zasady udzielania pomocy w 2022 r.

16 września 2022 r.

Online

Cena szkolenia:
690 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA

Zapoznanie Uczestników z zasadami udzielania pomocy publicznej na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Uczestnicy szkolenie zostaną zapoznani m.in. z:
 • definicją pomocy publicznej;
 • aktami prawnymi dotyczącymi prawa pomocy publicznej;
 • sytuacjami i przypadkami, w których może wystąpić pomoc publiczna w świetle przepisów o gospodarce nieruchomościami;
 • warunkami dopuszczalności pomocy de minimis, w szczególności w zakresie rozporządzenia nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
 • do kiedy można było udzielać pomocy mającej na celu przeciwdziałanie COVID - Komunikat Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19
 • obowiązkami Podmiotów Udzielających Pomocy związanymi z prawem pomocy publicznej;
 • zasadami ustalania wartości udzielonej pomocy (np. w przypadku bonifikat, udzielania ulg w spłacie należności powstałych na gruncie przepisów o gospodarce nieruchomościami);
 • formularzami przedstawianymi przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz wzorami zaświadczeń o pomocy de minimis;
 • zagadnieniami dotyczącymi udzielania ulg w spłacie (odraczanie terminów lub rozkładania na raty oraz umorzenia spłaty) należności pieniężnych z tytułu gospodarowania nieruchomościami;
 • omówienie projektowanych zmian w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na cele inne niż mieszkaniowe ? projektowany art. 69a UGN


 • ADRESACI SZKOLENIA

  Szkolenie skierowane jest do osób stosujących przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

  1. Wprowadzenie - podstawowe pojęcia i zakres zastosowania prawa pomocy publicznej

  • definicja pomocy publicznej
  • prawo regulujące udzielanie pomocy publicznej
  • definicje dotyczące pomocy publicznej
  • skutki udzielenia nielegalnej pomocy publicznej oraz pomocy niezgodnej z zasadami rynku wewnętrznego

  2. Pomoc publiczna w świetle przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami

  • wnoszenie nieruchomości publicznych do spółek (aport) - czy taka transakcja może się wiązać z występowaniem pomocy publicznej;
  • sprzedaż - w jakich sytuacjach może wystąpić pomoc publiczna w przypadku sprzedaży;
  • dzierżawa/wynajem/oddanie w użytkowanie majątku publicznego - zasady korzystania z nieruchomości publicznych z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej;
  • Bonifikaty - czy każda bonifikata będzie uznana za pomoc publiczną;
  • Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - dlaczego transakcja taka może stanowić pomoc publiczna. Omówienie projektowanych zmian (art. 69a ustawy)
  • Zmiany terminów płatności opłat za korzystanie z nieruchomości publicznych
  • Udzielanie ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności należności publicznych, umarzanie należności)
  • Inne formy

  3. Pomoc de minimis w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

  • analiza zapisów ustawy z punktu widzenia definicji pomocy publicznej
  • potencjalni beneficjenci pomocy publicznej (spółdzielnie, deweloperzy, osoby prowadzące działalność w lokalach itp.)
  • sytuacje, w których powstanie obowiązek stosowania przepisów o pomocy publicznej
   • preferencyjna wysokość opłata za przekształcenie (płatność w ratach oraz płatność jednorazowa);
   • bonifikaty od opłat jednorazowych;
   • ulgi w spłacie (rozkładnie opłat z tytułu przekształcenia na raty);
   • ewentualna zmiana terminów wnoszenia opłat z tytułu przekształcenia.
  • Omówienie sposobu postępowania w przypadku lokali wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej
  • Zasady ustalania wartości pomocy de minimis i ewentualnych dopłat

  4. Pomoc w gospodarce nieruchomościami mająca na celu przeciwdziałanie COVID - do kiedy można było udzielać pomocy na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

  • Pomniejszenie opłaty z tytułu użytkowania Wieczystego - art. 15ja
  • Niepobieranie czynszu najmu i dzierżawy oraz opłaty za użytkowanie - art. 15jb
  • Pomniejszenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, niepobieranie czynszu najmu i dzierżawy oraz opłaty za użytkowanie - art. 15jd
  • Pomniejszenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i opłaty przekształceniowej za 2021 r. - art. 15jca;

  5. Zasady udzielania pomocy de minimis

  • pomoc de minimis, a pomoc publiczna
  • ograniczenia stosowania pomocy de minimis
  • limit pomocy de minimis na tzw. jedno przedsiębiorstwo - jak ustalać relację pomiędzy przedsiębiorcami (spółki cywilne, spółki osobowe, spółki kapitałowe)
  • pomoc de minimis dla przedsiębiorców - nowelizacja Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013)
  • pomoc w rolnictwie - Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013)
  • Pomoc de minimis rybołówstwie - nowelizacja rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.6.2014)
  • Pomoc de minimis w usługach w ogólnym interesie gospodarczym - nowelizacja Rozporządzenia Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z 26.4.2012)
  • kumulacja pomocy de minimis z inną pomocą de minimis
  • kumulacja pomocy de minimis z pomocą publiczną

  6. Stopa referencyjna i dyskontowa (komunikat Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych)

  • kiedy należy ustalać stopę referencyjną i dyskontową
  • definicja i zastosowanie stopy dyskontowej
  • definicja i zastosowanie stopy referencyjnej
  • ocena jakości ustanawianych zabezpieczeń
  • kategorie ratingowe i zasady ich ustalania - ocena sprawozdań finansowych

  7. Zasady ustalania wartości udzielonej pomocy - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach

  • konieczność dyskontowania pomocy rozłożonej w czasie;
  • ekwiwalent dotacji brutto - konieczność ustalanie wartości pomocy w przypadku innych form niż dotacja
  • zasady ustalania wartości pomocy w przypadku odroczeń terminów płatności, rozłożeń na raty.

  8. Procedura udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis

  • obowiązki podmiotów udzielających pomocy
  • omówienie Formularza informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
  • omówienie Formularza informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie
  • omówienie Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków
  • zasady wypełniania i korygowania zaświadczeń o pomocy de minimis.
  • zasady wypełniania i korygowania zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie
  • zasady dotyczące sprawozdawczości - terminy przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy oraz informacja o nieudzieleniu pomocy, system SHRiMP2, APLIKACJA
  • Przydatne wskazówki w zakresie zasad wypełniania sprawozdań w aplikacji SHRiMP2

  9. Panel dyskusyjny, pytania i odpowiedzi

  08:45 - 09:00 Logowanie
  09:00 - 10:30 Szkolenie
  10:30 - 10:45 Przerwa
  10:45 - 12:30 Szkolenie
  12:30 - 13:00 Przerwa
  13:00 - 15:00 Szkolenie

   Doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pomocy publicznej zdobywał pracując w przez wiele lat w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, a także w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz Ministerstwie Energii. W trakcie kariery zawodowej odpowiedzialny m.in. za prowadzenie postępowań notyfikacyjnych przed Komisją Europejską w zakresie projektów programów pomocowych i projektów pomocy indywidualnej, opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących monitorowania pomocy publicznej, opiniowanie projektów aktów prawnych oraz wniosków o dofinansowanie obejmujących pomoc publiczną. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelski w Lublinie. Na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie ukończył również studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych. Autor licznych opinii i analiz z zakresu prawa o pomocy publicznej. Doświadczony wykładowca z zakresu pomocy publicznej.

  Zarejestruj się ON-LINE

  lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

  Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

  Cennik szkolenia

  690 + VAT
  koszt udziału jednej osoby

  590 + VAT
  koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

  W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

  Nieruchomości

  Pomoc publiczna w gospodarce nieruchomościami - zasady udzielania pomocy w 2022 r.

  16 września 2022 r.

  Online

  CEL SZKOLENIA

  CEL SZKOLENIA

  Zapoznanie Uczestników z zasadami udzielania pomocy publicznej na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Uczestnicy szkolenie zostaną zapoznani m.in. z:
 • definicją pomocy publicznej;
 • aktami prawnymi dotyczącymi prawa pomocy publicznej;
 • sytuacjami i przypadkami, w których może wystąpić pomoc publiczna w świetle przepisów o gospodarce nieruchomościami;
 • warunkami dopuszczalności pomocy de minimis, w szczególności w zakresie rozporządzenia nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
 • do kiedy można było udzielać pomocy mającej na celu przeciwdziałanie COVID - Komunikat Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19
 • obowiązkami Podmiotów Udzielających Pomocy związanymi z prawem pomocy publicznej;
 • zasadami ustalania wartości udzielonej pomocy (np. w przypadku bonifikat, udzielania ulg w spłacie należności powstałych na gruncie przepisów o gospodarce nieruchomościami);
 • formularzami przedstawianymi przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz wzorami zaświadczeń o pomocy de minimis;
 • zagadnieniami dotyczącymi udzielania ulg w spłacie (odraczanie terminów lub rozkładania na raty oraz umorzenia spłaty) należności pieniężnych z tytułu gospodarowania nieruchomościami;
 • omówienie projektowanych zmian w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na cele inne niż mieszkaniowe ? projektowany art. 69a UGN


 • ADRESACI SZKOLENIA

  Szkolenie skierowane jest do osób stosujących przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.


  PROGRAM

  1. Wprowadzenie - podstawowe pojęcia i zakres zastosowania prawa pomocy publicznej

  • definicja pomocy publicznej
  • prawo regulujące udzielanie pomocy publicznej
  • definicje dotyczące pomocy publicznej
  • skutki udzielenia nielegalnej pomocy publicznej oraz pomocy niezgodnej z zasadami rynku wewnętrznego

  2. Pomoc publiczna w świetle przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami

  • wnoszenie nieruchomości publicznych do spółek (aport) - czy taka transakcja może się wiązać z występowaniem pomocy publicznej;
  • sprzedaż - w jakich sytuacjach może wystąpić pomoc publiczna w przypadku sprzedaży;
  • dzierżawa/wynajem/oddanie w użytkowanie majątku publicznego - zasady korzystania z nieruchomości publicznych z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej;
  • Bonifikaty - czy każda bonifikata będzie uznana za pomoc publiczną;
  • Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - dlaczego transakcja taka może stanowić pomoc publiczna. Omówienie projektowanych zmian (art. 69a ustawy)
  • Zmiany terminów płatności opłat za korzystanie z nieruchomości publicznych
  • Udzielanie ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności należności publicznych, umarzanie należności)
  • Inne formy

  3. Pomoc de minimis w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

  • analiza zapisów ustawy z punktu widzenia definicji pomocy publicznej
  • potencjalni beneficjenci pomocy publicznej (spółdzielnie, deweloperzy, osoby prowadzące działalność w lokalach itp.)
  • sytuacje, w których powstanie obowiązek stosowania przepisów o pomocy publicznej
   • preferencyjna wysokość opłata za przekształcenie (płatność w ratach oraz płatność jednorazowa);
   • bonifikaty od opłat jednorazowych;
   • ulgi w spłacie (rozkładnie opłat z tytułu przekształcenia na raty);
   • ewentualna zmiana terminów wnoszenia opłat z tytułu przekształcenia.
  • Omówienie sposobu postępowania w przypadku lokali wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej
  • Zasady ustalania wartości pomocy de minimis i ewentualnych dopłat

  4. Pomoc w gospodarce nieruchomościami mająca na celu przeciwdziałanie COVID - do kiedy można było udzielać pomocy na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

  • Pomniejszenie opłaty z tytułu użytkowania Wieczystego - art. 15ja
  • Niepobieranie czynszu najmu i dzierżawy oraz opłaty za użytkowanie - art. 15jb
  • Pomniejszenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, niepobieranie czynszu najmu i dzierżawy oraz opłaty za użytkowanie - art. 15jd
  • Pomniejszenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i opłaty przekształceniowej za 2021 r. - art. 15jca;

  5. Zasady udzielania pomocy de minimis

  • pomoc de minimis, a pomoc publiczna
  • ograniczenia stosowania pomocy de minimis
  • limit pomocy de minimis na tzw. jedno przedsiębiorstwo - jak ustalać relację pomiędzy przedsiębiorcami (spółki cywilne, spółki osobowe, spółki kapitałowe)
  • pomoc de minimis dla przedsiębiorców - nowelizacja Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013)
  • pomoc w rolnictwie - Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013)
  • Pomoc de minimis rybołówstwie - nowelizacja rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.6.2014)
  • Pomoc de minimis w usługach w ogólnym interesie gospodarczym - nowelizacja Rozporządzenia Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z 26.4.2012)
  • kumulacja pomocy de minimis z inną pomocą de minimis
  • kumulacja pomocy de minimis z pomocą publiczną

  6. Stopa referencyjna i dyskontowa (komunikat Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych)

  • kiedy należy ustalać stopę referencyjną i dyskontową
  • definicja i zastosowanie stopy dyskontowej
  • definicja i zastosowanie stopy referencyjnej
  • ocena jakości ustanawianych zabezpieczeń
  • kategorie ratingowe i zasady ich ustalania - ocena sprawozdań finansowych

  7. Zasady ustalania wartości udzielonej pomocy - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach

  • konieczność dyskontowania pomocy rozłożonej w czasie;
  • ekwiwalent dotacji brutto - konieczność ustalanie wartości pomocy w przypadku innych form niż dotacja
  • zasady ustalania wartości pomocy w przypadku odroczeń terminów płatności, rozłożeń na raty.

  8. Procedura udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis

  • obowiązki podmiotów udzielających pomocy
  • omówienie Formularza informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
  • omówienie Formularza informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie
  • omówienie Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków
  • zasady wypełniania i korygowania zaświadczeń o pomocy de minimis.
  • zasady wypełniania i korygowania zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie
  • zasady dotyczące sprawozdawczości - terminy przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy oraz informacja o nieudzieleniu pomocy, system SHRiMP2, APLIKACJA
  • Przydatne wskazówki w zakresie zasad wypełniania sprawozdań w aplikacji SHRiMP2

  9. Panel dyskusyjny, pytania i odpowiedzi


  HARMONOGRAM

  08:45 - 09:00 Logowanie
  09:00 - 10:30 Szkolenie
  10:30 - 10:45 Przerwa
  10:45 - 12:30 Szkolenie
  12:30 - 13:00 Przerwa
  13:00 - 15:00 Szkolenie

  PRELEGENCI

   Doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pomocy publicznej zdobywał pracując w przez wiele lat w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, a także w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz Ministerstwie Energii. W trakcie kariery zawodowej odpowiedzialny m.in. za prowadzenie postępowań notyfikacyjnych przed Komisją Europejską w zakresie projektów programów pomocowych i projektów pomocy indywidualnej, opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących monitorowania pomocy publicznej, opiniowanie projektów aktów prawnych oraz wniosków o dofinansowanie obejmujących pomoc publiczną. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelski w Lublinie. Na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie ukończył również studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych. Autor licznych opinii i analiz z zakresu prawa o pomocy publicznej. Doświadczony wykładowca z zakresu pomocy publicznej.


  CENA SZKOLENIA

  690 + VAT
  koszt udziału jednej osoby

  590 + VAT
  koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

  W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


  Zarejestruj się ON-LINE
  lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: