Podatki

Zmiany od 2022 r.- Polski Ład PIT i ZUS- nowe obowiązki płatników.

25 listopada 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
199 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Od 2022 roku wchodzą bardzo istotne zmiany w rozliczaniu podatku dochodowego od wynagrodzeń za pracę oraz w ustalaniu świadczeń chorobowych. Następuje również uporządkowanie przepisów ustawy o ubezpieczeniach społecznych oraz elektronizacja przepływu dokumentów. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nadchodzącymi zmianami i praktycznym ich stosowaniem.

I. Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku i kwoty zmniejszającej podatek oraz nowe zasady jej stosowania

 • wysokość kwoty wolnej od podatku
 • nowe zasady korzystania przez podatnika z kwoty wolnej od podatku w trackie roku podatkowego
 • wysokość rocznej i miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek
 • coroczna weryfikacja wysokości kwoty zmniejszającej podatek

Podwyższenie progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku

Wprowadzenie ulgi dla klasy średniej

 • na czym polega ulga podatkowa?
 • kogo obejmuje ulga?
 • kiedy ulga dla klasy średniej ma zastosowanie?
 • w jakim przedziale powinny mieścić się przychody objęte ulgą podatkową?
 • zasady stosowania ulgi w rozliczeniu rocznym i miesięcznym przez płatników podatku
 • algorytm stosowany przy ustaleniu ulgi dla klasy średniej - przykłady

Zmiany w rozliczeniach składki zdrowotnej

 • likwidacja możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od zaliczki na podatek dochodowy
 • ograniczenie składki zdrowotnej
 • włączenie niektórych grup podatników do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego

Zmiany wysokości kosztów podatkowych od przychodów otrzymywanych przez osoby pełniące obowiązki społeczne lub obywatelskie

Przykłady obliczania podatku przez płatników

Nowelizacja katalogu zwolnień przedmiotowych w ustawie PIT

 • odszkodowania lub zadośćuczynienia, których ostateczna wysokość wynika z decyzji administracyjnych
 • stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • przychody pracownika z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz przychody pracownika w części, w jakiej pracodawca nie ujawnił ich właściwym organom państwowym
 • nowa ulga podatkowa - tzw. ulga na powrót
  • kot może z niej skorzystać
  • warunki, jakie muszą spełniać osoby korzystające z tej ulgi
  • przez jaki czas obowiązuje
  • limit roczny zwolnienia
  • rozstrzyganie zbiegu ulgi na powrót, dla młodych do 26 roku życia oraz przychodów wobec których zastosowanie mają 50% koszty uzyskania przychodu
  • zasady ustalania wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne przy zastosowaniu ulgi na powrót
 • ulga dla dużej rodziny - warunki, jakie muszą spełniać osoby korzystające z tej ulgi
 • dla pracującego emeryta i rencisty podlegającego ubezpieczeniom społecznym - warunki, jakie muszą spełniać osoby korzystające z tej ulgi

Zmiana regulacji normujących prawo do wspólnego opodatkowania dochodów małżonków

 • warunki, jakie muszą spełniać małżonkowie, aby wspólnie opodatkować swoje dochody
 • wyłączenia z preferencyjnego sposobu opodatkowania małżonków
 • zawarcie małżeństwa w danym roku podatkowym a wspólne opodatkowanie
 • zgon współmałżonka w roku zawarcia małżeństwa lub w roku następnym zanim złożono zeznanie podatkowe za ten rok podatkowy a wspólne opodatkowanie małżonków
 • poszerzenie prawa do wspólnego opodatkowania dochodów małżonków

Zmiana regulacji normujących prawo do wspólnego opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci

 • doprecyzowania pojęcia "osoby samotnie wychowującej dzieci”
 • podatnicy, których obejmuje wspólne opodatkowanie z dzieckiem
 • wyłączenia z preferencyjnego sposobu opodatkowania rodzica / opiekuna prawnego z dzieckiem
 • doprecyzowanie przepisów dot. możliwości skorzystania z wspólnego rozliczenia z dzieckiem
 • uwzględnienie w przychodach pełnoletniego dziecka przychodów zwolnionych od podatku z tytułu “ulgi na powrót”
 • kryterium dochodowe

poszerzenie prawa do wspólnego opodatkowania dochodów osób samotnie wychowujących dzieci

Nowe odliczenia od dochodu - składka na związki zawodowe

 • warunki zastosowania odliczenia
 • limit wysokości składki
 • forma odliczenia

Nowe konsekwencje dla zatrudniających nielegalnie

 • definicja nielegalnego zatrudnienia i nielegalnej innej pracy zarobkowej
 • uznanie świadczonej pracy jako przychód pracodawcy
 • przerzucenie na pracodawca ciężaru opodatkowania podatkiem dochodowym wynagrodzenia osoby fizycznej

Zmiany w zasadach ustalania kwoty ryczałtu z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych

Nowe zasady określania wzorów formularzy PIT

II. Zmiany w przepisach ustawy zasiłkowej

Nowe zasady zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego

Zmiana długości okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia

Ujednolicenie zasad ustalania prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia, świadczenia rehabilitacyjnego i zasiłku wyrównawczego

Zmiana stopy procentowej podstawy wymiaru zasiłku

Ujednolicenie zasad postępowania przy ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego

Rozszerzenie uprawnień pracownicy w ciąży w przypadku wygaśnięcia umowy o pracę z powodu śmierci pracodawcy

Zmiany w zakresie ustalania podstawy wymiaru świadczeń dla ubezpieczonych niebędących pracownikami

Nowy obowiązek płatników, ubezpieczonych i świadczeniobiorców związanych z przekazywaniem do ZUS danych niezbędnych do ustalania uprawnień i wysokości świadczeń

III. Zmiany w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Uchylenie przyczyny przerwania biegu dobrowolnego ubezpieczenia

Ograniczenia w przekazywaniu korekt dokumentów ubezpieczeniowych

Wprowadzenia obowiązku założenia profilu informacyjnego PUE ZUS przez wszystkich płatników składek do 30.12.2022 r.

Zasady doręczania pism urzędowych przez ZUS poprzez ZUS PUE

Elektronizacja składania wniosków o wydanie zaświadczenia A1 - od 01.04.2022 r.

Nowe uprawnienia ZUS do potrącania nieopłaconych należności z tytułu składek i odsetek za zwłokę z wypłacanych przez siebie świadczeń

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Małgorzata Grajewska  Praktyk, szkoleniowiec i wykładowca studiów podyplomowych oraz uzupełniających magisterskich: Kadry i Pace w Praktyce. Autorka programu na specjalizacji Kadry i Płace w Praktyce. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, specjalizacja? Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Ukończyła Szkołę Trenerów Metrum. Przez wiele lat zdobywała doświadczenie w praktycznym stosowaniu prawa pracy oraz administracji kadr i płac, prowadząc działy personalne w firmach o różnym profilu. Od ponad 10 lat funkcjonuje jako trener szkoleń z tematyki prawa pracy oraz kadr i płac. Od ponad ośmiu lat prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie szkoleń oraz doradztwa kadrowo-płacowego. Przeszkoliła ponad 6.000 osób.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

398 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Podatki

Zmiany od 2022 r.- Polski Ład PIT i ZUS- nowe obowiązki płatników.

25 listopada 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Od 2022 roku wchodzą bardzo istotne zmiany w rozliczaniu podatku dochodowego od wynagrodzeń za pracę oraz w ustalaniu świadczeń chorobowych. Następuje również uporządkowanie przepisów ustawy o ubezpieczeniach społecznych oraz elektronizacja przepływu dokumentów. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nadchodzącymi zmianami i praktycznym ich stosowaniem.

I. Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku i kwoty zmniejszającej podatek oraz nowe zasady jej stosowania

 • wysokość kwoty wolnej od podatku
 • nowe zasady korzystania przez podatnika z kwoty wolnej od podatku w trackie roku podatkowego
 • wysokość rocznej i miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek
 • coroczna weryfikacja wysokości kwoty zmniejszającej podatek

Podwyższenie progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku

Wprowadzenie ulgi dla klasy średniej

 • na czym polega ulga podatkowa?
 • kogo obejmuje ulga?
 • kiedy ulga dla klasy średniej ma zastosowanie?
 • w jakim przedziale powinny mieścić się przychody objęte ulgą podatkową?
 • zasady stosowania ulgi w rozliczeniu rocznym i miesięcznym przez płatników podatku
 • algorytm stosowany przy ustaleniu ulgi dla klasy średniej - przykłady

Zmiany w rozliczeniach składki zdrowotnej

 • likwidacja możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od zaliczki na podatek dochodowy
 • ograniczenie składki zdrowotnej
 • włączenie niektórych grup podatników do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego

Zmiany wysokości kosztów podatkowych od przychodów otrzymywanych przez osoby pełniące obowiązki społeczne lub obywatelskie

Przykłady obliczania podatku przez płatników

Nowelizacja katalogu zwolnień przedmiotowych w ustawie PIT

 • odszkodowania lub zadośćuczynienia, których ostateczna wysokość wynika z decyzji administracyjnych
 • stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • przychody pracownika z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz przychody pracownika w części, w jakiej pracodawca nie ujawnił ich właściwym organom państwowym
 • nowa ulga podatkowa - tzw. ulga na powrót
  • kot może z niej skorzystać
  • warunki, jakie muszą spełniać osoby korzystające z tej ulgi
  • przez jaki czas obowiązuje
  • limit roczny zwolnienia
  • rozstrzyganie zbiegu ulgi na powrót, dla młodych do 26 roku życia oraz przychodów wobec których zastosowanie mają 50% koszty uzyskania przychodu
  • zasady ustalania wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne przy zastosowaniu ulgi na powrót
 • ulga dla dużej rodziny - warunki, jakie muszą spełniać osoby korzystające z tej ulgi
 • dla pracującego emeryta i rencisty podlegającego ubezpieczeniom społecznym - warunki, jakie muszą spełniać osoby korzystające z tej ulgi

Zmiana regulacji normujących prawo do wspólnego opodatkowania dochodów małżonków

 • warunki, jakie muszą spełniać małżonkowie, aby wspólnie opodatkować swoje dochody
 • wyłączenia z preferencyjnego sposobu opodatkowania małżonków
 • zawarcie małżeństwa w danym roku podatkowym a wspólne opodatkowanie
 • zgon współmałżonka w roku zawarcia małżeństwa lub w roku następnym zanim złożono zeznanie podatkowe za ten rok podatkowy a wspólne opodatkowanie małżonków
 • poszerzenie prawa do wspólnego opodatkowania dochodów małżonków

Zmiana regulacji normujących prawo do wspólnego opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci

 • doprecyzowania pojęcia "osoby samotnie wychowującej dzieci”
 • podatnicy, których obejmuje wspólne opodatkowanie z dzieckiem
 • wyłączenia z preferencyjnego sposobu opodatkowania rodzica / opiekuna prawnego z dzieckiem
 • doprecyzowanie przepisów dot. możliwości skorzystania z wspólnego rozliczenia z dzieckiem
 • uwzględnienie w przychodach pełnoletniego dziecka przychodów zwolnionych od podatku z tytułu “ulgi na powrót”
 • kryterium dochodowe

poszerzenie prawa do wspólnego opodatkowania dochodów osób samotnie wychowujących dzieci

Nowe odliczenia od dochodu - składka na związki zawodowe

 • warunki zastosowania odliczenia
 • limit wysokości składki
 • forma odliczenia

Nowe konsekwencje dla zatrudniających nielegalnie

 • definicja nielegalnego zatrudnienia i nielegalnej innej pracy zarobkowej
 • uznanie świadczonej pracy jako przychód pracodawcy
 • przerzucenie na pracodawca ciężaru opodatkowania podatkiem dochodowym wynagrodzenia osoby fizycznej

Zmiany w zasadach ustalania kwoty ryczałtu z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych

Nowe zasady określania wzorów formularzy PIT

II. Zmiany w przepisach ustawy zasiłkowej

Nowe zasady zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego

Zmiana długości okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia

Ujednolicenie zasad ustalania prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia, świadczenia rehabilitacyjnego i zasiłku wyrównawczego

Zmiana stopy procentowej podstawy wymiaru zasiłku

Ujednolicenie zasad postępowania przy ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego

Rozszerzenie uprawnień pracownicy w ciąży w przypadku wygaśnięcia umowy o pracę z powodu śmierci pracodawcy

Zmiany w zakresie ustalania podstawy wymiaru świadczeń dla ubezpieczonych niebędących pracownikami

Nowy obowiązek płatników, ubezpieczonych i świadczeniobiorców związanych z przekazywaniem do ZUS danych niezbędnych do ustalania uprawnień i wysokości świadczeń

III. Zmiany w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Uchylenie przyczyny przerwania biegu dobrowolnego ubezpieczenia

Ograniczenia w przekazywaniu korekt dokumentów ubezpieczeniowych

Wprowadzenia obowiązku założenia profilu informacyjnego PUE ZUS przez wszystkich płatników składek do 30.12.2022 r.

Zasady doręczania pism urzędowych przez ZUS poprzez ZUS PUE

Elektronizacja składania wniosków o wydanie zaświadczenia A1 - od 01.04.2022 r.

Nowe uprawnienia ZUS do potrącania nieopłaconych należności z tytułu składek i odsetek za zwłokę z wypłacanych przez siebie świadczeń


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Małgorzata Grajewska  Praktyk, szkoleniowiec i wykładowca studiów podyplomowych oraz uzupełniających magisterskich: Kadry i Pace w Praktyce. Autorka programu na specjalizacji Kadry i Płace w Praktyce. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, specjalizacja? Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Ukończyła Szkołę Trenerów Metrum. Przez wiele lat zdobywała doświadczenie w praktycznym stosowaniu prawa pracy oraz administracji kadr i płac, prowadząc działy personalne w firmach o różnym profilu. Od ponad 10 lat funkcjonuje jako trener szkoleń z tematyki prawa pracy oraz kadr i płac. Od ponad ośmiu lat prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie szkoleń oraz doradztwa kadrowo-płacowego. Przeszkoliła ponad 6.000 osób.


CENA SZKOLENIA

398 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: