Prawo budowlane

UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE, w tym problematyka rękojmi i gwarancji

20 października 2020 r.

Atlas Tower, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
590 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

1. Właściwe określenie przedmiotu umowy,

2. Problem zwiększenia zakresu prac w trakcie realizacji kontraktu i dopuszczalności,

3. Sposób określenia ceny (ryczałtowy, kosztorysowy, według obmiaru),

4. Wynagrodzenie za prace dodatkowe,

5. Problem możliwości zmiany ceny w trakcie realizacji kontraktu,

6. Rozliczenie kontraktu in minus,

7. Problem uzależnienia zapłaty przez generalnego wykonawcę od odbioru dokonanego przez inwestora,

8. Problem uzależniania zapłaty od okoliczności, których spełnienie nie leży w gestii podwykonawcy,

9. Opóźnienie a zwłoka w wykonaniu robót, czym się od siebie różnią,

10. Wina a przyczyna przy występowaniu opóźnień,

11. Odpowiedzialność za wady w procesie inwestycyjnym,

12. Rękojmia a gwarancja (czas trwania, różnice, zakres odpowiedzialności),

13. Dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi,

14. Przedawnienie roszczeń,

15. Czy można odmówić sporządzenia protokołu odbioru w przypadku wystąpienia wad?

16. Przedawnienie roszczeń z umów o roboty budowlane,

17. Kary umowne (problem niedoszacowania, przeszacowania, odszkodowania uzupełniającego, miarkowania kary?),

18. Odpowiedzialność inwestora i generalnego wykonawcy za zobowiązania wobec dalszych podwykonawców,

19. Problem gwarancji zapłaty i odpowiedzialności inwestora wobec dalszych podwykonawców,

20. Gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa jako forma zabezpieczenia kontraktów o roboty budowlane (na co należy zwracać uwagę w gwarancjach bankowych, problem gwarancji warunkowych i bezwarunkowych, problem warunków ukrytych mających na celu utrudnienie dochodzenia roszczeń z gwarancji, problem czasu, na jaki jest udzielana gwarancja, roszczenia zwrotne w przypadku wypłaty gwarancji finansowej),

21. Sankcja za nieudzielenie przez zamawiającego gwarancji bankowej pomimo żądania ze strony wykonawcy,

22. Problematyka umów o podwykonawstwo,

23. Terminy płatności, uznanie rachunku a obciążenie rachunku,

24. Wykonawstwo zastępcze (kiedy jest dopuszczalne), problem zabezpieczenia dowodu w ramach wykonawstwa zastępczego,

25. Na jakie zapisy umowy o roboty budowlane należy zwracać uwagę, tak aby w pełni zabezpieczyć swoje roszczenia, podstawowe błędy popełniane przy pisaniu umów,

26. Pułapki w umowa o roboty budowlane,

27. Konsorcjum (zasady odpowiedzialności za długi, reprezentacji, wzajemnych rozliczeń),

28. Zasady reprezentacji spółek prawa handlowego w kontekście zawierania umów o roboty budowlane (działanie przez prokurentów, członków zarządu, wspólników),

29. Analiza zasad reprezentacji w kontekście odpisu z krs (praca z dokumentem),

30. Zasady sporządzania aneksów.

09:45 - 10:00 Rejestracja/ logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa/ lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie

Radca prawny, od 2004 roku zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii prawnej. Przedmiotem jej specjalizacji jest szeroko rozumiane prawo gospodarcze (umowy w obrocie gospodarczym, prawo spółek, windykacja wierzytelności). W latach 2005 - 2006 zajmowała stanowisko Doradcy Ministra Sprawiedliwości. Była członkiem rady nadzorczej Elektrowni Stalowa Wola S.A. Szkoleniowiec o wieloletnim doświadczeniu.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

590 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Prawo budowlane

UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE, w tym problematyka rękojmi i gwarancji

20 października 2020 r.

Atlas Tower, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

1. Właściwe określenie przedmiotu umowy,

2. Problem zwiększenia zakresu prac w trakcie realizacji kontraktu i dopuszczalności,

3. Sposób określenia ceny (ryczałtowy, kosztorysowy, według obmiaru),

4. Wynagrodzenie za prace dodatkowe,

5. Problem możliwości zmiany ceny w trakcie realizacji kontraktu,

6. Rozliczenie kontraktu in minus,

7. Problem uzależnienia zapłaty przez generalnego wykonawcę od odbioru dokonanego przez inwestora,

8. Problem uzależniania zapłaty od okoliczności, których spełnienie nie leży w gestii podwykonawcy,

9. Opóźnienie a zwłoka w wykonaniu robót, czym się od siebie różnią,

10. Wina a przyczyna przy występowaniu opóźnień,

11. Odpowiedzialność za wady w procesie inwestycyjnym,

12. Rękojmia a gwarancja (czas trwania, różnice, zakres odpowiedzialności),

13. Dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi,

14. Przedawnienie roszczeń,

15. Czy można odmówić sporządzenia protokołu odbioru w przypadku wystąpienia wad?

16. Przedawnienie roszczeń z umów o roboty budowlane,

17. Kary umowne (problem niedoszacowania, przeszacowania, odszkodowania uzupełniającego, miarkowania kary?),

18. Odpowiedzialność inwestora i generalnego wykonawcy za zobowiązania wobec dalszych podwykonawców,

19. Problem gwarancji zapłaty i odpowiedzialności inwestora wobec dalszych podwykonawców,

20. Gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa jako forma zabezpieczenia kontraktów o roboty budowlane (na co należy zwracać uwagę w gwarancjach bankowych, problem gwarancji warunkowych i bezwarunkowych, problem warunków ukrytych mających na celu utrudnienie dochodzenia roszczeń z gwarancji, problem czasu, na jaki jest udzielana gwarancja, roszczenia zwrotne w przypadku wypłaty gwarancji finansowej),

21. Sankcja za nieudzielenie przez zamawiającego gwarancji bankowej pomimo żądania ze strony wykonawcy,

22. Problematyka umów o podwykonawstwo,

23. Terminy płatności, uznanie rachunku a obciążenie rachunku,

24. Wykonawstwo zastępcze (kiedy jest dopuszczalne), problem zabezpieczenia dowodu w ramach wykonawstwa zastępczego,

25. Na jakie zapisy umowy o roboty budowlane należy zwracać uwagę, tak aby w pełni zabezpieczyć swoje roszczenia, podstawowe błędy popełniane przy pisaniu umów,

26. Pułapki w umowa o roboty budowlane,

27. Konsorcjum (zasady odpowiedzialności za długi, reprezentacji, wzajemnych rozliczeń),

28. Zasady reprezentacji spółek prawa handlowego w kontekście zawierania umów o roboty budowlane (działanie przez prokurentów, członków zarządu, wspólników),

29. Analiza zasad reprezentacji w kontekście odpisu z krs (praca z dokumentem),

30. Zasady sporządzania aneksów.


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja/ logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa/ lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Radca prawny, od 2004 roku zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii prawnej. Przedmiotem jej specjalizacji jest szeroko rozumiane prawo gospodarcze (umowy w obrocie gospodarczym, prawo spółek, windykacja wierzytelności). W latach 2005 - 2006 zajmowała stanowisko Doradcy Ministra Sprawiedliwości. Była członkiem rady nadzorczej Elektrowni Stalowa Wola S.A. Szkoleniowiec o wieloletnim doświadczeniu.


CENA SZKOLENIA

590 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?