Podatki

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)- praktyczne warsztaty kadrowo- płacowe (przykłady kalkulacji). 10:00- 14:00.

6 lipca 2020 r.

Online

Cena szkolenia:
150 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie głownie w kontekście pracowników kadrowo - płacowych i księgowych najważniejszych elementów nowej instytucji - Pracowniczych Planów Kapitałowych w tym zasad ustania wpłat, terminów wpłat, podstaw obliczenia wpłat i odpowiedzialności za błędy w ramach PPK. W trakcie szkolenia omówione zostaną podstawy prawne i praktyczne aspekty tworzenia i oszczędzania w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych, a także nowe obowiązki pracodawców w zakresie przygotowania i wdrożenia PPK i prowadzenia właściwej dokumentacji. Wszystko w zwięzłej, przystępnej i przejrzystej formie dostosowanej do obowiązków realizowanych przez pracowników płacowo-kadrowych i księgowych wraz z licznymi przykładami i kalkulacjami.

Korzyści:

Uczestnicy dowiedzą się m.in. kto może zostać uczestnikiem PPK, na czym polegają i co obejmują umowy tworzące system PPK, jak dokonywać wpłat składek na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz jak technicznie naliczać składki z wynagrodzenia uczestnika programu, aby prawidłowo realizować obowiązki w ramach PPK. Solidne kompendium wiedzy dla zespołów kadrowo- płacowych i księgowych wraz z omówieniem najczęściej występujących problemów i wątpliwości przy naliczaniu składek.

Adresaci szkolenia

Adresatami szkolenia są osoby pracujące z działach kadr i płac, pracownicy działów księgowości, osoby zarządzające firmami pragnące poznać problematykę Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) oraz pracownicy zainteresowani udziałem w PPK.

Program:

Podstawy prawne tworzenia PPK: ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych z uwzględnieniem zmian wynikających z tarczy antykryzysowych (w związku z Covid-19)

Podmioty zobowiązane do utworzenia PPK:

 • podmioty zatrudniające 250, 50, 20 i mniej pracowników - terminy stosowania obowiązków związanych z PPK dla każdego rodzaju podmiotów zatrudniających
 • kto jest zobowiązany do tworzenia PPK - definicja “podmiotu zatrudniającego”:
  • pracodawca,
  • nakładca,
  • rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie kółek rolniczych
  • zleceniodawca
  • podmiot, w którym działa rada nadzorcza

Kto został objęty systemem PPK?

 • definicja “osoby zatrudnionej” - podlegającej obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułów wskazanych w ustawie:
  • pracownicy,
  • osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą,
  • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych,
  • osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług,
  • członkowie rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji
 • pracownicy młodociani a PPK
 • PPK a pracownicy korzystający z uprawnień rodzicielskich (urlopy macierzyńskie, wychowawcze)
 • czy pracownik może jednocześnie należeć do kilku PPK?
 • zasady rezygnacji z PPK przez pracowników (oświadczenie i termin jego złożenia)
 • transfer środków z jednego PPK na inny PPK w przypadku zmiany podmiotu zatrudniającego

Umowy zawierane przez podmiot zatrudniający w ramach PPK i zasady funkcjonowania PPK

 • umowa o zarządzenie PPK
 • umowa o prowadzenie PPK
 • ogólne założenia działania funduszy “cyklu życia” (czyli gdzie będą inwestowane pieniądze w ramach PPK)

Wpłaty na PPK:

 • wysokość obowiązkowej wpłaty osoby zatrudnionej
 • dobrowolna wpłata osoby zatrudnionej - limity
 • osoby zatrudnione uprzywilejowane objęte możliwością minimalnej wpłaty - 0,5 %
 • wysokość obowiązkowej wpłaty podmiotu zatrudniającego
 • dobrowolna wpłata podmiotu zatrudniającego - limity
 • terminy dokonywania wpłat
 • techniczne zasady dokonywania wpłat
 • Jak ustalać okres 3-miesięcznego zatrudnienia określony w art. 16 ust. 1 ustawy o PPK?
 • Czy do ustalenia okresu zatrudnienia, o którym mowa w art. 16 ustawy o PPK należy wliczać okresy zatrudnienia, podczas których osoba zatrudniona podlegała dobrowolnie do ubezpieczeń społecznych oraz okresy zatrudnienia na podstawie innego tytułu do ubezpieczeń niż tytuły wymienione w art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o PPK?
 • zasady obliczania wysokości wpłat na przykładach:
  • czy premie, nagrody, świadczenia obejmujące karnety na siłownię, pakiety medyczne wliczane są do podstawy obliczenia wysokości wpłaty?
  • Czy nalicza się wpłaty do PPK w przypadku wypłaty wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia (np. premie roczne lub wynagrodzenia wypłacane do 10 dnia miesiąca, ale już po ustaniu zatrudnienia)?
  • Czy świadczenia inne niż wynagrodzenie w postaci pieniężnej (w naturze), np. wynajem mieszkania osobie zatrudnionej stanowią podstawę naliczenia wpłat do PPK?
  • Czy wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudniający stanowią podstawę do naliczenia składek na ubezpieczenia chorobowe, wypadkowe, zdrowotne oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
  • Jak ma wyglądać naliczanie i odprowadzanie wpłat do PPK dla osób zatrudnionych, którym wynagrodzenie wypłacane jest do 10. dnia następnego miesiąca?
  • Czy w sytuacji, w której podmiot zatrudniający dokonał wpłat do PPK z opóźnieniem będzie zobowiązany również do naliczenia i przekazania do PPK odsetek od tych wpłat?
  • Czy podmiot zatrudniający może różnicować wpłaty dodatkowe w taki sposób, że będzie stosował różny procent wpłat dla osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia i osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę?
  • Czy jest możliwe wprowadzenie zasady, w której wysokość wpłaty dodatkowej finansowanej przez podmiot zatrudniający będzie uzależniona od wysokości wpłaty dodatkowej finansowanej przez osobę zatrudnioną (np. w proporcji 1% za 1%)?
  • Jak dokonać korekty wpłat do PPK w przypadku nadpłaty wynagrodzenia w związku z dostarczeniem zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA po terminie wypłaty wynagrodzenia?
  • Czy podmiot zatrudniający, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa może na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy o PPK zwolnić się z obowiązku finansowania wpłat do PPK?
  • Jak należy ustalać wynagrodzenie uczestnika PPK w odniesieniu do art. 27 ust. 2 i 4 ustawy o PPK, w przypadku wystąpienia absencji chorobowej lub urlopu bezpłatnego?
  • Czy wpłata dodatkowa do PPK finansowana przez podmiot zatrudniający stanowi element wynagrodzenia?
  • Czy w przypadku, gdy podmiot zatrudniający nie zawrze w terminie przewidzianym w art. 16 ustawy o PPK umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej i z mocy prawa na podstawie art. 17 ustawy o PPK powstanie stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK, to zapłatę przez podmiot zatrudniający zaległych wpłat podstawowych, które powinny być sfinansowane przez uczestnika PPK, należy wliczyć do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, czy też podlegają one zwolnieniu z tych składek?
  • Jaką zasadę należy przyjąć przy zaokrąglaniu wpłat do PPK? - Jak ma wyglądać zwrot wpłat do PPK dokonanych np. za listopad w przypadku rezygnacji przez osobę zatrudnioną z wpłat do PPK pod koniec tego miesiąca, np. 30 listopada?
  • Jak dokonać korekty wpłat do PPK

Ujęcie kosztowe wpłat na PPK pracodawcy (ile PPK będzie pracodawcę kosztować i czy wpłaty mogą stanowić koszty uzyskania przychodu dla podmiotu zatrudniającego? - przykłady kalkulacji

Odpowiedzialność w przypadku błędnych wpłat lub braku wpłat w ramach PPK

 • odpowiedzialność pracownika kadrowo - płacowego
 • odpowiedzialność członków zarządu
 • odpowiedzialność firmy
 • zasady dochodzenia roszczeń przed Sądem
 • terminy przedawnienia roszczeń

Przykłady kalkulacji dotyczących wielkości możliwych oszczędności zgromadzonych w ramach PPK (czyli ile można na tym zarobić)

09:50 - 10:00 Logowanie
10:00 - 14:00 Szkolenie

Mirela Chomont  Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, członek zespołu ekspertów do spraw Karnych Skarbowych przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych, autor w serwisie Doradca w biznesie, doświadczona trenerka i autorka szkoleń Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie- rocznik 2010. Absolwentka kierunku "Analiza Ekonomiczna i Controlling przedsiębiorstw" na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny. Obecnie prowadzi prywatną praktykę obejmującą obsługę prawną i podatkową klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych oraz jednostek sektora finansów publicznych. Doświadczenie nabyła w największych kancelariach prawniczych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko- księgowych, obsługujących również Urzędy, w tym Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

150 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby
Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)- praktyczne warsztaty kadrowo- płacowe (przykłady kalkulacji). 10:00- 14:00.

6 lipca 2020 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie głownie w kontekście pracowników kadrowo - płacowych i księgowych najważniejszych elementów nowej instytucji - Pracowniczych Planów Kapitałowych w tym zasad ustania wpłat, terminów wpłat, podstaw obliczenia wpłat i odpowiedzialności za błędy w ramach PPK. W trakcie szkolenia omówione zostaną podstawy prawne i praktyczne aspekty tworzenia i oszczędzania w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych, a także nowe obowiązki pracodawców w zakresie przygotowania i wdrożenia PPK i prowadzenia właściwej dokumentacji. Wszystko w zwięzłej, przystępnej i przejrzystej formie dostosowanej do obowiązków realizowanych przez pracowników płacowo-kadrowych i księgowych wraz z licznymi przykładami i kalkulacjami.

Korzyści:

Uczestnicy dowiedzą się m.in. kto może zostać uczestnikiem PPK, na czym polegają i co obejmują umowy tworzące system PPK, jak dokonywać wpłat składek na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz jak technicznie naliczać składki z wynagrodzenia uczestnika programu, aby prawidłowo realizować obowiązki w ramach PPK. Solidne kompendium wiedzy dla zespołów kadrowo- płacowych i księgowych wraz z omówieniem najczęściej występujących problemów i wątpliwości przy naliczaniu składek.

Adresaci szkolenia

Adresatami szkolenia są osoby pracujące z działach kadr i płac, pracownicy działów księgowości, osoby zarządzające firmami pragnące poznać problematykę Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) oraz pracownicy zainteresowani udziałem w PPK.

Program:

Podstawy prawne tworzenia PPK: ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych z uwzględnieniem zmian wynikających z tarczy antykryzysowych (w związku z Covid-19)

Podmioty zobowiązane do utworzenia PPK:

 • podmioty zatrudniające 250, 50, 20 i mniej pracowników - terminy stosowania obowiązków związanych z PPK dla każdego rodzaju podmiotów zatrudniających
 • kto jest zobowiązany do tworzenia PPK - definicja “podmiotu zatrudniającego”:
  • pracodawca,
  • nakładca,
  • rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie kółek rolniczych
  • zleceniodawca
  • podmiot, w którym działa rada nadzorcza

Kto został objęty systemem PPK?

 • definicja “osoby zatrudnionej” - podlegającej obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułów wskazanych w ustawie:
  • pracownicy,
  • osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą,
  • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych,
  • osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług,
  • członkowie rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji
 • pracownicy młodociani a PPK
 • PPK a pracownicy korzystający z uprawnień rodzicielskich (urlopy macierzyńskie, wychowawcze)
 • czy pracownik może jednocześnie należeć do kilku PPK?
 • zasady rezygnacji z PPK przez pracowników (oświadczenie i termin jego złożenia)
 • transfer środków z jednego PPK na inny PPK w przypadku zmiany podmiotu zatrudniającego

Umowy zawierane przez podmiot zatrudniający w ramach PPK i zasady funkcjonowania PPK

 • umowa o zarządzenie PPK
 • umowa o prowadzenie PPK
 • ogólne założenia działania funduszy “cyklu życia” (czyli gdzie będą inwestowane pieniądze w ramach PPK)

Wpłaty na PPK:

 • wysokość obowiązkowej wpłaty osoby zatrudnionej
 • dobrowolna wpłata osoby zatrudnionej - limity
 • osoby zatrudnione uprzywilejowane objęte możliwością minimalnej wpłaty - 0,5 %
 • wysokość obowiązkowej wpłaty podmiotu zatrudniającego
 • dobrowolna wpłata podmiotu zatrudniającego - limity
 • terminy dokonywania wpłat
 • techniczne zasady dokonywania wpłat
 • Jak ustalać okres 3-miesięcznego zatrudnienia określony w art. 16 ust. 1 ustawy o PPK?
 • Czy do ustalenia okresu zatrudnienia, o którym mowa w art. 16 ustawy o PPK należy wliczać okresy zatrudnienia, podczas których osoba zatrudniona podlegała dobrowolnie do ubezpieczeń społecznych oraz okresy zatrudnienia na podstawie innego tytułu do ubezpieczeń niż tytuły wymienione w art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o PPK?
 • zasady obliczania wysokości wpłat na przykładach:
  • czy premie, nagrody, świadczenia obejmujące karnety na siłownię, pakiety medyczne wliczane są do podstawy obliczenia wysokości wpłaty?
  • Czy nalicza się wpłaty do PPK w przypadku wypłaty wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia (np. premie roczne lub wynagrodzenia wypłacane do 10 dnia miesiąca, ale już po ustaniu zatrudnienia)?
  • Czy świadczenia inne niż wynagrodzenie w postaci pieniężnej (w naturze), np. wynajem mieszkania osobie zatrudnionej stanowią podstawę naliczenia wpłat do PPK?
  • Czy wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudniający stanowią podstawę do naliczenia składek na ubezpieczenia chorobowe, wypadkowe, zdrowotne oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
  • Jak ma wyglądać naliczanie i odprowadzanie wpłat do PPK dla osób zatrudnionych, którym wynagrodzenie wypłacane jest do 10. dnia następnego miesiąca?
  • Czy w sytuacji, w której podmiot zatrudniający dokonał wpłat do PPK z opóźnieniem będzie zobowiązany również do naliczenia i przekazania do PPK odsetek od tych wpłat?
  • Czy podmiot zatrudniający może różnicować wpłaty dodatkowe w taki sposób, że będzie stosował różny procent wpłat dla osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia i osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę?
  • Czy jest możliwe wprowadzenie zasady, w której wysokość wpłaty dodatkowej finansowanej przez podmiot zatrudniający będzie uzależniona od wysokości wpłaty dodatkowej finansowanej przez osobę zatrudnioną (np. w proporcji 1% za 1%)?
  • Jak dokonać korekty wpłat do PPK w przypadku nadpłaty wynagrodzenia w związku z dostarczeniem zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA po terminie wypłaty wynagrodzenia?
  • Czy podmiot zatrudniający, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa może na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy o PPK zwolnić się z obowiązku finansowania wpłat do PPK?
  • Jak należy ustalać wynagrodzenie uczestnika PPK w odniesieniu do art. 27 ust. 2 i 4 ustawy o PPK, w przypadku wystąpienia absencji chorobowej lub urlopu bezpłatnego?
  • Czy wpłata dodatkowa do PPK finansowana przez podmiot zatrudniający stanowi element wynagrodzenia?
  • Czy w przypadku, gdy podmiot zatrudniający nie zawrze w terminie przewidzianym w art. 16 ustawy o PPK umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej i z mocy prawa na podstawie art. 17 ustawy o PPK powstanie stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK, to zapłatę przez podmiot zatrudniający zaległych wpłat podstawowych, które powinny być sfinansowane przez uczestnika PPK, należy wliczyć do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, czy też podlegają one zwolnieniu z tych składek?
  • Jaką zasadę należy przyjąć przy zaokrąglaniu wpłat do PPK? - Jak ma wyglądać zwrot wpłat do PPK dokonanych np. za listopad w przypadku rezygnacji przez osobę zatrudnioną z wpłat do PPK pod koniec tego miesiąca, np. 30 listopada?
  • Jak dokonać korekty wpłat do PPK

Ujęcie kosztowe wpłat na PPK pracodawcy (ile PPK będzie pracodawcę kosztować i czy wpłaty mogą stanowić koszty uzyskania przychodu dla podmiotu zatrudniającego? - przykłady kalkulacji

Odpowiedzialność w przypadku błędnych wpłat lub braku wpłat w ramach PPK

 • odpowiedzialność pracownika kadrowo - płacowego
 • odpowiedzialność członków zarządu
 • odpowiedzialność firmy
 • zasady dochodzenia roszczeń przed Sądem
 • terminy przedawnienia roszczeń

Przykłady kalkulacji dotyczących wielkości możliwych oszczędności zgromadzonych w ramach PPK (czyli ile można na tym zarobić)


HARMONOGRAM

09:50 - 10:00 Logowanie
10:00 - 14:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Mirela Chomont  Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, członek zespołu ekspertów do spraw Karnych Skarbowych przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych, autor w serwisie Doradca w biznesie, doświadczona trenerka i autorka szkoleń Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie- rocznik 2010. Absolwentka kierunku "Analiza Ekonomiczna i Controlling przedsiębiorstw" na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny. Obecnie prowadzi prywatną praktykę obejmującą obsługę prawną i podatkową klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych oraz jednostek sektora finansów publicznych. Doświadczenie nabyła w największych kancelariach prawniczych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko- księgowych, obsługujących również Urzędy, w tym Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.


CENA SZKOLENIA

150 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?