Ochrona środowiska

Prowadzenie właściwej gospodarki odpadami i opakowaniami w przedsiębiorstwie. Baza BDO - narzędzie pracy. (online)

4 - 5 czerwca 2020

Online

Cena szkolenia:
990 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA

Zapraszamy do uczestnictwa w  2-dniowym webinarium on-line, na którym dowiedzą się Państwo jak sprawnie i bezbłędnie prowadzić gospodarkę odpadami.

Prawidłowa realizacja obowiązków odpadowych pozwoli osiągnąć wymierne korzyści, nie tylko środowiskowe, ale również finansowe. Aktualizacja wiedzy w zakresie bardzo szybko zmieniających się przepisów prawnych jest konieczna, a szkolenie zapewnia indywidualne podejście do uczestników, możliwość konsultowania wszelkich problemów będących tematem kursu. Możliwość pracy w bazie BDO i pytanie na bieżąco daje duże efekty zdobywania praktycznych umiejętności, a przekazywana wiedza podparta wieloma przykładami podnosi kompetencje uczestników.

Celem szkolenia jest także nabycie umiejętności pracy w BDO, praktyka tworzenia KEO, KPO oraz sprawozdań - prelegent będzie prezentował działania bazy w czasie zajęć online. Uczestnicy będą wiedzieli jakie mają obowiązki w zawiązku z prowadzoną działalnością, jak je wypełniać sprawnie i bez błędów. Przekazanie wiedzy w sposób przystępny i odnoszący się do praktyki.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

Szkolenie przekazuje wiedzę z zakresu najnowszej podstawy prawnej ale w formie praktycznej, dostosowanej indywidulanie do każdego z uczestników kursu. Podczas szkolenia uzyskacie Państwo odpowiedzi na swoje pytania, rozwiązanie problemów związanych z tematyką szkolenia. Nabycie praktycznych umiejętności dostosowanych do danego uczestnika.

ADRESACI SZKOLENIA

 • przedsiębiorstw zajmujący się aspektami środowiskowymi w firmie,
 • administracji publicznej odpowiadający za gospodarkę odpadami oraz opakowaniami (pracownicy starostw, Urzędów Marszałkowskich, Gmin, Urzędów Miast
 • firm gospodarujących odpadami przemysłowymi i komunalnymi
 • firm wprowadzających swoje towary w opakowaniach na rynek, pakujący towary w torby z tworzywa sztucznego
FORMA SZKOLENIA
Szkolenie realizowane jest w formie webinarium (2 x 5 h):
 • uczestnicy logują się na szkolenie w dowolnie wybranym przez siebie miejscu i mogą korzystać z różnych urządzeń (laptop, telefon, inne) - konieczny jest dostęp do Internetu,
 • nie ma konieczności instalacji dodatkowych programów - przed szkoleniem otrzymają Państwo link i hasło do logowania się na szkolenie,
 • prelegent omawia zagadnienia korzystając z prezentacji Power Point, a także loguje się do Bazy danych o odpadach i prezentuje funkcjonalności bazy na żywo,
 • uczestnicy zadają pytania na bieżąco w formie czatu lub na żywo,
 • na zakończenie każdego dnia zajęć przewidziane jest 45 minut na sesję pytań i odpowiedzi - pytania można zadawać za pośrednictwem czatu lub na żywo,
 • uczestnicy otrzymują materiały w formie online.


Dzień I (9:00 - 14:30)

1. Wprowadzenie w najnowszą podstawę prawną regulującą gospodarowanie odpadami i opakowaniami.

2. Wytwarzający, posiadacze i przetwarzający odpady. Kto kim jest w aspekcie odpowiedzialności oraz obowiązków za odpady.

3. Kto jest wytwórcą odpadów (przekazującym) umowy, usługi, serwisy.

4. Kwalifikowanie odpadów (przykłady):

 • źródła powstawania odpadów,
 • przyporządkowanie kodu odpadu,
 • rozpoznawanie odpadów komunalnych, przemysłowych i opakowaniowych,
 • odpady niebezpieczne, szczególne wymagania,
 • nieprawidłowe kwalifikowania odpadów, przykłady, konsekwencje.

5. Prowadzenia ewidencji odpadów wg nowych dokumentów w bazie BDO:

 • kto prowadzi ewidencje,
 • zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji - nowe rozporządzenie,
 • ewidencja uproszczona - kto może ja prowadzić,

6. Gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieszanymi i segregowanymi po wprowadzeniu nowego systemu gospodarowania odpadami w gminie:

 • podpisywanie umów na odbiór odpadów,
 • jakie odpady należy oddawać,
 • selektywna zbiórka odpadów komunalnych,
 • konsekwencje łamania prawa miejscowego.

7. Obowiązki wynikające z ustawy o opakowaniach i gospodarce odpadami opakowaniowymi:

 • obowiązki wprowadzającego produkty w opakowaniach,
 • zasady samodzielnego rozliczania się z obowiązków,
 • umowy z organizacjami odzysku,
 • ROP - rozszerzona odpowiedzialność producenta,
 • realizacja obowiązków przez wprowadzających do 1 Mg odpadów,
 • kampanie edukacyjne,
 • sprawozdania,
 • nowa dokumentacja DPR i DPO oraz EDPR i EDPO - nowe zasady jej wystawiania.

8. Opłata recyklingowa:

 • wpis do rejestru,
 • ewidencja i sprawozdawczość toreb z tworzywa sztucznego,
 • opłaty.

9.Panel dyskusyjny - zadaj pytanie prelegentowi i usyskaj odpowiedź.

Dzień II (9:00 - 14:30)

1. Baza BDO i jej funkcjonalność - prezentacja funkcjonalności bazy:

 • logowanie do systemu BDO - użytkownik główny i podrzędny, różnice uprawnień
 • przypisywanie podmiotu do użytkownika głównego
 • miejsca prowadzenia działalności - sposób dodawania
 • nawigacja w systemie BDO - wybór podmiotu, miejsc prowadzenia działalności oraz roli podmiotu (przekazujący/transportujący/przyjmujący).
 • składanie wniosków aktualizacyjnych w BDO
 • omówienie poszczególnych modułów rejestru
 • awaria systemu - działania

2. Weryfikowanie podmiotów BDO (prezentacja funkcjonalności bazy):

 • sprawdzanie firm gospodarujących odpadami,
 • sprawdzanie transportujących odpadami.

3. Karty przekazania odpadów (KPO w BDO):

 • przekazywanie odpadów (tworzenie KPO w systemie),
 • omówienie poszczególnych etapów KPO - od planowania do potwierdzenia transportu,
 • potwierdzenie transportu i rola transportującego,
 • dane dotyczące rodzaju i masy odpadów (odpowiedzialność i właściwe kodowanie odpadów),
 • korekty KPO oraz wycofywanie KPO z systemu,
 • transport odpadów, warunki jego prowadzenie, wpis do rejestru, wytwórca przewożący wytworzone przez siebie odpady,
 • KPO w formie papierowej,
 • KPOK - karty przekazania odpadów komunalnych dla kogo, jak je wypełniać.

4. Karty ewidencji odpadów:

 • tworzenie KEO w bazie BDO (wytwarzanie, przetwarzanie i przekazywanie odpadów),
 • rodzaje przyjęć odpadów, rodzaje przekazania odpadów (warsztat wprowadzanie danych do KEO),
 • stany magazynowe - powiązane z ewidencją i sprawozdawczością,
 • przekazywanie odpadów osobowym fizycznym,
 • międzynarodowe przemieszanie odpadów w KEO,
 • wpisywanie w KEO KPO w wersji papierowej,
 • KEOK - karty ewidencji odpadów komunalnych ,

5. Sprawozdawczość w bazie BDO - przesunięcie terminów (prezentacja funkcjonalności bazy),

 • sprawozdania w BDO (rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, roczne sprawozdanie podmiotu zbierającego odpady komunalne),
 • opłata produktowa - sprawozdawczość w bezie BDO,
 • wnioski, dokumenty DPR, DPO w bazie BDO,

6. Najczęstsze błędy popełniane w BDO oraz ich korygowanie.

7. Sankcje karne z tytułu nieprzestrzegania obowiązków ustawowych.

8. Panel dyskusyjny - zadaj pytanie prelegentowi i usyskaj odpowiedź.

08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 11:00 Szkolenie
11:00 - 11:30 Przerwa
11:30 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 13:45 Przerwa
13:45 - 14:30 Pytania i odpowiedzi uczestników

Ekspert i praktyk w zakresie ochrony środowiska, od kilkunastu lat współpracuje z przedsiębiorcami i administracją samorządową w obszarze publiczno-prawnych, komunalnych i technologicznych obowiązków środowiskowych. Aktualnie pełni funkcję Dyrektora ds. Prawnych i Rozwoju w ogólnopolskiej firmie recyclingowej oraz w ramach własnej działalności doradczej - audytora środowiskowego i trenera.
Z wykształcenia doktor nauk chemicznych, absolwentka ochrony środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Politechnice Krakowskiej, audytor wewnętrzny ISO 14001, stypendystka University of Utrecht Debye Institute w Holandii w zakresie technologii chemicznej.
Ceniony ekspert z zakresu ochrony środowiska, w szczególności prawa ochrony środowiska, procesu inwestycyjnego, gospodarki odpadami i opakowaniami, emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz ISO 14001 i EMAS. Praktyk o bogatym doświadczeniu zgromadzonym podczas pracy na rzecz znaczących podmiotów sektora prywatnego oraz jednostek sektora publicznego. Ekspert PARP w zakresie CSR. Autorka opracowań i ekspertyz.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

990 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

950 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, przy zgłoszeniu min. 2 osób

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Ochrona środowiska

Prowadzenie właściwej gospodarki odpadami i opakowaniami w przedsiębiorstwie. Baza BDO - narzędzie pracy. (online)

4 - 5 czerwca 2020

Online

CEL SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA

Zapraszamy do uczestnictwa w  2-dniowym webinarium on-line, na którym dowiedzą się Państwo jak sprawnie i bezbłędnie prowadzić gospodarkę odpadami.

Prawidłowa realizacja obowiązków odpadowych pozwoli osiągnąć wymierne korzyści, nie tylko środowiskowe, ale również finansowe. Aktualizacja wiedzy w zakresie bardzo szybko zmieniających się przepisów prawnych jest konieczna, a szkolenie zapewnia indywidualne podejście do uczestników, możliwość konsultowania wszelkich problemów będących tematem kursu. Możliwość pracy w bazie BDO i pytanie na bieżąco daje duże efekty zdobywania praktycznych umiejętności, a przekazywana wiedza podparta wieloma przykładami podnosi kompetencje uczestników.

Celem szkolenia jest także nabycie umiejętności pracy w BDO, praktyka tworzenia KEO, KPO oraz sprawozdań - prelegent będzie prezentował działania bazy w czasie zajęć online. Uczestnicy będą wiedzieli jakie mają obowiązki w zawiązku z prowadzoną działalnością, jak je wypełniać sprawnie i bez błędów. Przekazanie wiedzy w sposób przystępny i odnoszący się do praktyki.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

Szkolenie przekazuje wiedzę z zakresu najnowszej podstawy prawnej ale w formie praktycznej, dostosowanej indywidulanie do każdego z uczestników kursu. Podczas szkolenia uzyskacie Państwo odpowiedzi na swoje pytania, rozwiązanie problemów związanych z tematyką szkolenia. Nabycie praktycznych umiejętności dostosowanych do danego uczestnika.

ADRESACI SZKOLENIA

 • przedsiębiorstw zajmujący się aspektami środowiskowymi w firmie,
 • administracji publicznej odpowiadający za gospodarkę odpadami oraz opakowaniami (pracownicy starostw, Urzędów Marszałkowskich, Gmin, Urzędów Miast
 • firm gospodarujących odpadami przemysłowymi i komunalnymi
 • firm wprowadzających swoje towary w opakowaniach na rynek, pakujący towary w torby z tworzywa sztucznego
FORMA SZKOLENIA
Szkolenie realizowane jest w formie webinarium (2 x 5 h):
 • uczestnicy logują się na szkolenie w dowolnie wybranym przez siebie miejscu i mogą korzystać z różnych urządzeń (laptop, telefon, inne) - konieczny jest dostęp do Internetu,
 • nie ma konieczności instalacji dodatkowych programów - przed szkoleniem otrzymają Państwo link i hasło do logowania się na szkolenie,
 • prelegent omawia zagadnienia korzystając z prezentacji Power Point, a także loguje się do Bazy danych o odpadach i prezentuje funkcjonalności bazy na żywo,
 • uczestnicy zadają pytania na bieżąco w formie czatu lub na żywo,
 • na zakończenie każdego dnia zajęć przewidziane jest 45 minut na sesję pytań i odpowiedzi - pytania można zadawać za pośrednictwem czatu lub na żywo,
 • uczestnicy otrzymują materiały w formie online.PROGRAM

Dzień I (9:00 - 14:30)

1. Wprowadzenie w najnowszą podstawę prawną regulującą gospodarowanie odpadami i opakowaniami.

2. Wytwarzający, posiadacze i przetwarzający odpady. Kto kim jest w aspekcie odpowiedzialności oraz obowiązków za odpady.

3. Kto jest wytwórcą odpadów (przekazującym) umowy, usługi, serwisy.

4. Kwalifikowanie odpadów (przykłady):

 • źródła powstawania odpadów,
 • przyporządkowanie kodu odpadu,
 • rozpoznawanie odpadów komunalnych, przemysłowych i opakowaniowych,
 • odpady niebezpieczne, szczególne wymagania,
 • nieprawidłowe kwalifikowania odpadów, przykłady, konsekwencje.

5. Prowadzenia ewidencji odpadów wg nowych dokumentów w bazie BDO:

 • kto prowadzi ewidencje,
 • zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji - nowe rozporządzenie,
 • ewidencja uproszczona - kto może ja prowadzić,

6. Gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieszanymi i segregowanymi po wprowadzeniu nowego systemu gospodarowania odpadami w gminie:

 • podpisywanie umów na odbiór odpadów,
 • jakie odpady należy oddawać,
 • selektywna zbiórka odpadów komunalnych,
 • konsekwencje łamania prawa miejscowego.

7. Obowiązki wynikające z ustawy o opakowaniach i gospodarce odpadami opakowaniowymi:

 • obowiązki wprowadzającego produkty w opakowaniach,
 • zasady samodzielnego rozliczania się z obowiązków,
 • umowy z organizacjami odzysku,
 • ROP - rozszerzona odpowiedzialność producenta,
 • realizacja obowiązków przez wprowadzających do 1 Mg odpadów,
 • kampanie edukacyjne,
 • sprawozdania,
 • nowa dokumentacja DPR i DPO oraz EDPR i EDPO - nowe zasady jej wystawiania.

8. Opłata recyklingowa:

 • wpis do rejestru,
 • ewidencja i sprawozdawczość toreb z tworzywa sztucznego,
 • opłaty.

9.Panel dyskusyjny - zadaj pytanie prelegentowi i usyskaj odpowiedź.

Dzień II (9:00 - 14:30)

1. Baza BDO i jej funkcjonalność - prezentacja funkcjonalności bazy:

 • logowanie do systemu BDO - użytkownik główny i podrzędny, różnice uprawnień
 • przypisywanie podmiotu do użytkownika głównego
 • miejsca prowadzenia działalności - sposób dodawania
 • nawigacja w systemie BDO - wybór podmiotu, miejsc prowadzenia działalności oraz roli podmiotu (przekazujący/transportujący/przyjmujący).
 • składanie wniosków aktualizacyjnych w BDO
 • omówienie poszczególnych modułów rejestru
 • awaria systemu - działania

2. Weryfikowanie podmiotów BDO (prezentacja funkcjonalności bazy):

 • sprawdzanie firm gospodarujących odpadami,
 • sprawdzanie transportujących odpadami.

3. Karty przekazania odpadów (KPO w BDO):

 • przekazywanie odpadów (tworzenie KPO w systemie),
 • omówienie poszczególnych etapów KPO - od planowania do potwierdzenia transportu,
 • potwierdzenie transportu i rola transportującego,
 • dane dotyczące rodzaju i masy odpadów (odpowiedzialność i właściwe kodowanie odpadów),
 • korekty KPO oraz wycofywanie KPO z systemu,
 • transport odpadów, warunki jego prowadzenie, wpis do rejestru, wytwórca przewożący wytworzone przez siebie odpady,
 • KPO w formie papierowej,
 • KPOK - karty przekazania odpadów komunalnych dla kogo, jak je wypełniać.

4. Karty ewidencji odpadów:

 • tworzenie KEO w bazie BDO (wytwarzanie, przetwarzanie i przekazywanie odpadów),
 • rodzaje przyjęć odpadów, rodzaje przekazania odpadów (warsztat wprowadzanie danych do KEO),
 • stany magazynowe - powiązane z ewidencją i sprawozdawczością,
 • przekazywanie odpadów osobowym fizycznym,
 • międzynarodowe przemieszanie odpadów w KEO,
 • wpisywanie w KEO KPO w wersji papierowej,
 • KEOK - karty ewidencji odpadów komunalnych ,

5. Sprawozdawczość w bazie BDO - przesunięcie terminów (prezentacja funkcjonalności bazy),

 • sprawozdania w BDO (rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, roczne sprawozdanie podmiotu zbierającego odpady komunalne),
 • opłata produktowa - sprawozdawczość w bezie BDO,
 • wnioski, dokumenty DPR, DPO w bazie BDO,

6. Najczęstsze błędy popełniane w BDO oraz ich korygowanie.

7. Sankcje karne z tytułu nieprzestrzegania obowiązków ustawowych.

8. Panel dyskusyjny - zadaj pytanie prelegentowi i usyskaj odpowiedź.


HARMONOGRAM

08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 11:00 Szkolenie
11:00 - 11:30 Przerwa
11:30 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 13:45 Przerwa
13:45 - 14:30 Pytania i odpowiedzi uczestników

PRELEGENCI

Ekspert i praktyk w zakresie ochrony środowiska, od kilkunastu lat współpracuje z przedsiębiorcami i administracją samorządową w obszarze publiczno-prawnych, komunalnych i technologicznych obowiązków środowiskowych. Aktualnie pełni funkcję Dyrektora ds. Prawnych i Rozwoju w ogólnopolskiej firmie recyclingowej oraz w ramach własnej działalności doradczej - audytora środowiskowego i trenera.
Z wykształcenia doktor nauk chemicznych, absolwentka ochrony środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Politechnice Krakowskiej, audytor wewnętrzny ISO 14001, stypendystka University of Utrecht Debye Institute w Holandii w zakresie technologii chemicznej.
Ceniony ekspert z zakresu ochrony środowiska, w szczególności prawa ochrony środowiska, procesu inwestycyjnego, gospodarki odpadami i opakowaniami, emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz ISO 14001 i EMAS. Praktyk o bogatym doświadczeniu zgromadzonym podczas pracy na rzecz znaczących podmiotów sektora prywatnego oraz jednostek sektora publicznego. Ekspert PARP w zakresie CSR. Autorka opracowań i ekspertyz.


CENA SZKOLENIA

990 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

950 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, przy zgłoszeniu min. 2 osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?