Podatki

Ustawa o zapobieganiu zatorom płatniczym- nowe uregulowania od 2020 r.

13 marca 2020 r.

hotel Q Hotel Plus Wrocław, ul. Zaolziańska 2, 53

Cena szkolenia:
600 zł +VAT
od 369 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Według szacunków od 80 do 90 proc. przedsiębiorstw w Polsce nie otrzymuje zapłaty w ustalonym terminie. Dodatkowo, w praktyce mamy do czynienia z narzucaniem nawet 180-dniowych terminów płatności.

Jak podał w marcu BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku odsetek przedsiębiorstw, którym kontrahenci w ostatnich sześciu miesiącach opóźnili płatności o ponad 60 dni, wyniósł 49 procent. W analogicznym . było to 53 proc., a w ostatnim kwartale ub.r. 54 proc. Najgorzej pod tym względem jest w budownictwie i transporcie, w tych branżach ponad 60 proc. firm dotknęły takie problemy. Na drugim biegunie jest przemysł- tu kłopotów z nieterminowością kontrahentów doświadcza 43 proc. przedsiębiorstw.

Z Europejskiego Raportu Płatności wynika, że blisko połowa polskich firm jest zmuszana do akceptowania długich terminów płatności. Według przedsiębiorców co czwarty kontrahent zalega z zapłatą, bo jest to dla niego forma taniego kredytowania swojej działalności- unika w ten sposób brania droższych kredytów bankowych. Głównie duże firmy kredytują się kosztem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Niekorzystnie odbija się to na działalności najmniejszych firm (np. powoduje trudności z wprowadzeniem na rynek nowych produktów, prowadzi do ograniczenia obrotów, a w konsekwencji zysków). Akceptują one jednak taką sytuację, bo zależy im na utrzymaniu dobrych relacji z kontrahentami, którzy mają mocną pozycję w swoich branżach. Jednocześnie przedsiębiorcom, którzy nie otrzymują zapłaty za swoje towary i usługi, często brakuje pieniędzy na regulowanie swoich zobowiązań wobec innych uczestników rynku.


Zródło Ministerstwo Rozwoju

Cel szkolenia

 • Zapoznanie się z zasadami ustalania i funkcjonowania terminów zapłaty w transakcjach handlowych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 2020 r.
 • Przedstawienie uregulowań związanych z ustawą w sposób jasny, przystępny oraz praktyczny.
 • Założeniem szkolenia jest poznanie zasad i konsekwencji prawnych i podatkowych ustalania terminów płatności pomiędzy kontrahentami oraz jej następne pogłębianie na zasadzie: “od ogółu do szczegółu”.
 • Celem szkolenia jest przedstawienie i nazwanie podstawowych skutków prawnych i podatkowych związanych z Nową ustawą.

Korzyści dla uczestników

 • Zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat funkcjonowania w praktyce terminów płatności - zasad ich ustalania, wykazywania, skutków prawnych i podatkowych naruszenia.
 • Program szkolenia pozwala na usystematyzowanie wiedzy z poszczególnych zagadnień funkcjonujących na gruncie prawnym i podatkowym w podatku dochodowym CIT, PIT.
 • Szkolenie jest oparte w głównej mierze na zasadzie: problem - rozwiązanie problemu w odniesieniu do przepisu prawnego, orzecznictwa i wyjaśnień MF.
 • Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzającego zdobycie określonych umiejętności.

Profil uczestnika

 • Pracownicy działów księgowych i finansowych, controlingu i audytu,
 • Pracownicy marketingu, działów handlowych, ustalający warunki handlowe transakcji.
 • Wyższa kadra zarządzająca oraz kierownicy odpowiedzialni za prawidłowe kontakty handlowe i rozliczanie podatków;
 • Osoby wykonujący przelewy, ustalający warunki transakcji

Program szkolenia

1. Nowe uregulowania dotyczące zasad zapłat za transakcje gospodarcze:

 • Uzasadnienie wprowadzenia ustawy zmieniającej;
 • pojęcie transakcji handlowej w ustawie - kiedy obowiązuje ustawa;
 • pojęcie podmiotu publicznego, podmiotu gospodarczego;
 • pojęcie dużego, średniego, małego i mikro przedsiębiorcy;
 • NOWE oświadczenie składane przez dużego przedsiębiorcę;
 • oświadczenie składane przez mikro, małego i średniego przedsiębiorcę;
 • wzrost rekompensaty z 40 EUR do nawet 100 EUR.

2. Sankcje podatkowe wyłączanie z przychodów i kosztów podatkowych

 • Brak zapłaty po 90 dniach o upływu terminu zapłaty skutki podatkowe;
 • Wyłączanie z przychodów podatkowych i kosztów po zakończeniu roku - sposób rozliczeń;
 • Wyłączanie w trakcie roku - zasada odnośnie przychodów i kosztów;
 • Późniejsza zapłata a dokonywanie korekt podatkowych;
 • Wykazywanie wyłączeń z przychodów i kosztów;
 • Uregulowania ustawy a tzw. ulga na złe długi w podatku VAT;
 • Problemy praktyczne związane z zasadami rozliczeń.

3. NOWE OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE - raportowanie terminów zapłat przez podmioty gospodarcze:

 • NOWE sprawozdanie podpisywane przez cały Zarząd i składane do 31 stycznia po zakończeniu roku do US;
 • Wykazywanie otrzymywanych terminów zapłat: 30 dni, 60 dni, 90 dni, 120 dni oraz wierzytelności nie zapłaconych;
 • Wykazywanie udzielanych terminów zapłat z podziałem na poszczególne okresy;
 • Przedstawianie niezapłaconych w terminie należności przez nas i naszych dłużników;
 • Skutki nie złożenia sprawozdania.

4. NOWY czyn nieuczciwej konkurencji oraz postępowanie karne w przypadku opóźnień w zapłacie:

 • Pojęcie czynu nieuczciwej konkurencji;
 • Postępowanie karne - zasady, tryb;
 • Kary przewidziane ustawą;
 • Ponowne karanie w przypadku “recydywy”

5. Terminy zapłat 30 dni jako termin podstawowy wynikający z ustawy:

 • termin 30 dni jako termin wynikający z faktury - podstawowa zasada;
 • zasady liczenia terminu płatności zawarte w ustawie;
 • otrzymanie a wystawienie faktury - znaczenie praktyczne uregulowań;
 • ustawa a uregulowania umowne pomiędzy kontrahentami;
 • pojęcie zapłaty według ustawy;
 • skutki prawne braku zapłaty w przewidzianym terminie;
 • termin 30-dniowy jako obowiązujący jednostki samorządu terytorialnego i jednostki budżetowe.

6. Termin 60 dni - maksymalny termin zapłat:

 • termin 60 - dniowy;
 • konieczność powołania się na brak rażącego pokrzywdzenia wierzyciela - omówienie pojęć na wydłużenie terminu zapłaty;
 • termin liczony od otrzymania faktury;
 • termin płatności od wystawienia faktury a zasady zawarte w ustawie;
 • zasady umowne a zasady zawarte w ustawie - problemy praktyczne.

7. Terminy płatności dla podmiotów publicznych:

 • zasady ustalania terminów zapłat;
 • termin 30-dniowy - kiedy?
 • termin 60 - dniowy jako wyjątek od zasady;
 • zasady płatności przy podmiotach leczniczych.

8. Skutki braku zapłaty w wyznaczonych terminach:

 • uregulowania umowne sprzeczne z ustawą są nieważne;
 • konieczność zbadania towaru a terminy płatności;
 • zapłaty częściowe a terminy płatności;
 • sankcje przewidziane w ustawie;
 • naliczanie odsetek ustawowych;
 • SANKCJA KARNA;
 • zasady wyliczania rekompensaty;
 • przeliczanie rekompensaty na złote polskie.

9. Problemy praktyczne i podatkowe związane ze stosowaniem uregulowań:

 • dłuższe terminy wynikające z umów, np. 90 dni a uregulowania ustawowe;
 • konieczność naliczania odsetek za opóźnienie i za zwłokę;
 • obowiązek naliczania rekompensaty - czy zawsze?
 • częściowa zapłata;
 • ustalanie przychodu podatkowe z tytułu odsetek za zwłokę;
 • przychód podatkowy od rekompensaty - kiedy?
 • odsetki ustawowe i rekompensata a koszty podatkowe;
 • wartość początkowa od niespłaconego środka trwałego.

10. Dyskusja z uczestnikami.

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

369 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

349 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 osób

299 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, przy zgłoszeniu 3 lub więcej osób

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

Ustawa o zapobieganiu zatorom płatniczym- nowe uregulowania od 2020 r.

13 marca 2020 r.

hotel Q Hotel Plus Wrocław, ul. Zaolziańska 2, 53

CEL SZKOLENIA

Według szacunków od 80 do 90 proc. przedsiębiorstw w Polsce nie otrzymuje zapłaty w ustalonym terminie. Dodatkowo, w praktyce mamy do czynienia z narzucaniem nawet 180-dniowych terminów płatności.

Jak podał w marcu BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku odsetek przedsiębiorstw, którym kontrahenci w ostatnich sześciu miesiącach opóźnili płatności o ponad 60 dni, wyniósł 49 procent. W analogicznym . było to 53 proc., a w ostatnim kwartale ub.r. 54 proc. Najgorzej pod tym względem jest w budownictwie i transporcie, w tych branżach ponad 60 proc. firm dotknęły takie problemy. Na drugim biegunie jest przemysł- tu kłopotów z nieterminowością kontrahentów doświadcza 43 proc. przedsiębiorstw.

Z Europejskiego Raportu Płatności wynika, że blisko połowa polskich firm jest zmuszana do akceptowania długich terminów płatności. Według przedsiębiorców co czwarty kontrahent zalega z zapłatą, bo jest to dla niego forma taniego kredytowania swojej działalności- unika w ten sposób brania droższych kredytów bankowych. Głównie duże firmy kredytują się kosztem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Niekorzystnie odbija się to na działalności najmniejszych firm (np. powoduje trudności z wprowadzeniem na rynek nowych produktów, prowadzi do ograniczenia obrotów, a w konsekwencji zysków). Akceptują one jednak taką sytuację, bo zależy im na utrzymaniu dobrych relacji z kontrahentami, którzy mają mocną pozycję w swoich branżach. Jednocześnie przedsiębiorcom, którzy nie otrzymują zapłaty za swoje towary i usługi, często brakuje pieniędzy na regulowanie swoich zobowiązań wobec innych uczestników rynku.


Zródło Ministerstwo Rozwoju

PROGRAM

Cel szkolenia

 • Zapoznanie się z zasadami ustalania i funkcjonowania terminów zapłaty w transakcjach handlowych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 2020 r.
 • Przedstawienie uregulowań związanych z ustawą w sposób jasny, przystępny oraz praktyczny.
 • Założeniem szkolenia jest poznanie zasad i konsekwencji prawnych i podatkowych ustalania terminów płatności pomiędzy kontrahentami oraz jej następne pogłębianie na zasadzie: “od ogółu do szczegółu”.
 • Celem szkolenia jest przedstawienie i nazwanie podstawowych skutków prawnych i podatkowych związanych z Nową ustawą.

Korzyści dla uczestników

 • Zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat funkcjonowania w praktyce terminów płatności - zasad ich ustalania, wykazywania, skutków prawnych i podatkowych naruszenia.
 • Program szkolenia pozwala na usystematyzowanie wiedzy z poszczególnych zagadnień funkcjonujących na gruncie prawnym i podatkowym w podatku dochodowym CIT, PIT.
 • Szkolenie jest oparte w głównej mierze na zasadzie: problem - rozwiązanie problemu w odniesieniu do przepisu prawnego, orzecznictwa i wyjaśnień MF.
 • Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzającego zdobycie określonych umiejętności.

Profil uczestnika

 • Pracownicy działów księgowych i finansowych, controlingu i audytu,
 • Pracownicy marketingu, działów handlowych, ustalający warunki handlowe transakcji.
 • Wyższa kadra zarządzająca oraz kierownicy odpowiedzialni za prawidłowe kontakty handlowe i rozliczanie podatków;
 • Osoby wykonujący przelewy, ustalający warunki transakcji

Program szkolenia

1. Nowe uregulowania dotyczące zasad zapłat za transakcje gospodarcze:

 • Uzasadnienie wprowadzenia ustawy zmieniającej;
 • pojęcie transakcji handlowej w ustawie - kiedy obowiązuje ustawa;
 • pojęcie podmiotu publicznego, podmiotu gospodarczego;
 • pojęcie dużego, średniego, małego i mikro przedsiębiorcy;
 • NOWE oświadczenie składane przez dużego przedsiębiorcę;
 • oświadczenie składane przez mikro, małego i średniego przedsiębiorcę;
 • wzrost rekompensaty z 40 EUR do nawet 100 EUR.

2. Sankcje podatkowe wyłączanie z przychodów i kosztów podatkowych

 • Brak zapłaty po 90 dniach o upływu terminu zapłaty skutki podatkowe;
 • Wyłączanie z przychodów podatkowych i kosztów po zakończeniu roku - sposób rozliczeń;
 • Wyłączanie w trakcie roku - zasada odnośnie przychodów i kosztów;
 • Późniejsza zapłata a dokonywanie korekt podatkowych;
 • Wykazywanie wyłączeń z przychodów i kosztów;
 • Uregulowania ustawy a tzw. ulga na złe długi w podatku VAT;
 • Problemy praktyczne związane z zasadami rozliczeń.

3. NOWE OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE - raportowanie terminów zapłat przez podmioty gospodarcze:

 • NOWE sprawozdanie podpisywane przez cały Zarząd i składane do 31 stycznia po zakończeniu roku do US;
 • Wykazywanie otrzymywanych terminów zapłat: 30 dni, 60 dni, 90 dni, 120 dni oraz wierzytelności nie zapłaconych;
 • Wykazywanie udzielanych terminów zapłat z podziałem na poszczególne okresy;
 • Przedstawianie niezapłaconych w terminie należności przez nas i naszych dłużników;
 • Skutki nie złożenia sprawozdania.

4. NOWY czyn nieuczciwej konkurencji oraz postępowanie karne w przypadku opóźnień w zapłacie:

 • Pojęcie czynu nieuczciwej konkurencji;
 • Postępowanie karne - zasady, tryb;
 • Kary przewidziane ustawą;
 • Ponowne karanie w przypadku “recydywy”

5. Terminy zapłat 30 dni jako termin podstawowy wynikający z ustawy:

 • termin 30 dni jako termin wynikający z faktury - podstawowa zasada;
 • zasady liczenia terminu płatności zawarte w ustawie;
 • otrzymanie a wystawienie faktury - znaczenie praktyczne uregulowań;
 • ustawa a uregulowania umowne pomiędzy kontrahentami;
 • pojęcie zapłaty według ustawy;
 • skutki prawne braku zapłaty w przewidzianym terminie;
 • termin 30-dniowy jako obowiązujący jednostki samorządu terytorialnego i jednostki budżetowe.

6. Termin 60 dni - maksymalny termin zapłat:

 • termin 60 - dniowy;
 • konieczność powołania się na brak rażącego pokrzywdzenia wierzyciela - omówienie pojęć na wydłużenie terminu zapłaty;
 • termin liczony od otrzymania faktury;
 • termin płatności od wystawienia faktury a zasady zawarte w ustawie;
 • zasady umowne a zasady zawarte w ustawie - problemy praktyczne.

7. Terminy płatności dla podmiotów publicznych:

 • zasady ustalania terminów zapłat;
 • termin 30-dniowy - kiedy?
 • termin 60 - dniowy jako wyjątek od zasady;
 • zasady płatności przy podmiotach leczniczych.

8. Skutki braku zapłaty w wyznaczonych terminach:

 • uregulowania umowne sprzeczne z ustawą są nieważne;
 • konieczność zbadania towaru a terminy płatności;
 • zapłaty częściowe a terminy płatności;
 • sankcje przewidziane w ustawie;
 • naliczanie odsetek ustawowych;
 • SANKCJA KARNA;
 • zasady wyliczania rekompensaty;
 • przeliczanie rekompensaty na złote polskie.

9. Problemy praktyczne i podatkowe związane ze stosowaniem uregulowań:

 • dłuższe terminy wynikające z umów, np. 90 dni a uregulowania ustawowe;
 • konieczność naliczania odsetek za opóźnienie i za zwłokę;
 • obowiązek naliczania rekompensaty - czy zawsze?
 • częściowa zapłata;
 • ustalanie przychodu podatkowe z tytułu odsetek za zwłokę;
 • przychód podatkowy od rekompensaty - kiedy?
 • odsetki ustawowe i rekompensata a koszty podatkowe;
 • wartość początkowa od niespłaconego środka trwałego.

10. Dyskusja z uczestnikami.


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.


CENA SZKOLENIA

369 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

349 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 osób

299 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, przy zgłoszeniu 3 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?