Ochrona środowiska

Obowiązki podmiotów gospodarujących odpadami oraz kompetencje organów po 1 stycznia 2020 r.

20 marca 2020 r.

Q Hotel Gdańsk, ul. Rycerska 11-12, Gdańsk

Cena szkolenia:
590 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia ze zmianami wynikającymi z ostatnich nowelizacji:

 • ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw,
 • ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw,

a także najnowszymi przepisami wykonawczymi, w szczególności:

 • określającymi zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (co ma znaczenie dla braku obowiązku wpisu do rejestru BDO oraz składania sprawozdań dotyczących wytwarzania odpadów)
 • nowym katalogiem odpadów.

Znowelizowane przepisy zmieniają szereg obowiązków ciążących na:

 • posiadaczach odpadów w zakresie gospodarowania odpadami, w tym gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, medycznymi i komunalnymi,
 • na właścicielach nieruchomości w związku z odpadami komunalnymi powstającymi na ich nieruchomościach,
 • na gminach - w tym obowiązek selektywnego zbierania, ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i składania deklaracji.

Program:

1. Obowiązki związane z BDO:

 • wpis do rejestru i nowe zwolnienia z tego obowiązku
 • obowiązki związane z prowadzeniem ewidencji odpadów i zwolnienia, w tym nowe przepisy wykonawcze określające zwolnienia
 • składanie sprawozdań
 • nowe zmiany dotyczące sposobu postępowania w przypadku awarii systemu BDO i możliwości czasowego prowadzenia ewidencji w postaci papierowej

2. Wymagania dotyczące magazynowania i składowania odpadów:

 • ogólne wymagania dotyczące magazynowania odpadów,
 • zróżnicowanie dopuszczalnego czasu magazynowania odpadów,
 • zmienione wymagania w zakresie kontroli wizyjnej miejsc magazynowania i składowania odpadów, nowe wyłączenia,
 • przepisy wykonawcze dotyczące szczegółowych wymagań w zakresie monitoringu wizyjnego oraz magazynowania odpadów w ramach wytwarzania, zbierania i przetwarzania odpadów.

3. Wymagania dotyczące transportu odpadów:

 • wpis do rejestru i posługiwanie się numerem rejestrowym oraz zwolnienia z tych obowiązków,
 • dokumenty wymagane w trakcie transportu odpadów, w tym obowiązek posiadania potwierdzenia z BDO,
 • inne wymagania dotyczące transportu odpadów.

4. Decyzje wymagane w zakresie gospodarki odpadami:

 • rodzaje wymaganych decyzji i organy właściwe w tych sprawach,
 • zmieniona zawartość wniosku o wydane decyzji z zakresu gospodarki odpadami,
 • załączniki dołączane do wniosku o wydanie decyzji, w tym modyfikacje dotyczące zaświadczenia o niekaralności i oświadczeń oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
 • sporządzanie i uzgadnianie operatu przeciwpożarowego, określenie odpadów niepalnych,
 • opiniowanie przez gminę,
 • kontrola wioś i Państwowej Straży Pożarnej przed wydaniem decyzji,
 • treść decyzji,
 • obowiązek wystąpienia o zmianę posiadanych decyzji z zakresu gospodarki odpadami - zawartość wniosku, wymagane załączniki i nowy termin wykonania obowiązku, konsekwencje niezłożenia wniosku o zmianę w ustawowym terminie,
 • zmiany dotyczące prowadzonych lub zakończonych postępowań,
 • sankcje dotyczące braku decyzji lub działalności niezgodnej z posiadaną decyzją.

5. Obowiązek ustanowienia zabezpieczenia roszczeń:

 • podmioty objęte obowiązkiem, w tym rozszerzenie zabezpieczenia roszczeń na nowe przypadki,
 • zasady ustalania wysokości zabezpieczenia,
 • procedura określania wysokości i formy zabezpieczenia przez organ właściwy,
 • termin ustanowienia (wniesienia) zabezpieczenia roszczeń przez podmiot,
 • skutki niewniesienia i nieutrzymywania zabezpieczenia roszczeń,
 • zasady przeznaczania środków z zabezpieczenia i zwrotu zabezpieczenia,
 • zwrot zabezpieczenia.

6. Zmiany przesłanek cofania decyzji i odmowy jej wydania, w tym realizacja zasady tzw. "wilczego biletu".

7. Zmiany dotyczące uznania za produkt uboczny.

8. Gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • deregionalizacja gospodarki odpadami komunalnymi,
 • kategorie odpadów wymagających przekazania do instalacji komunalnej i prowadzenie list takich instalacji,
 • ograniczenia dotyczące powstawania instalacji do termicznego przekształcania i przekazywania do nich odpadów komunalnych.

9. Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 • obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych i konsekwencje jego niedopełnienia (zakres odpadów objętych obowiązkiem selektywnego zbierania, tryb postępowania w przypadku stwierdzenia nieselektywnego zbierania, opłata podwyższona, sankcje karne).
 • inne obowiązki właścicieli nieruchomości,
 • zgoda właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, na objęcie ich systemem gminnym,
 • odpady przyjmowane przez PSZOK - możliwość wprowadzenia przyjmowania odpadów z rolnictwa,
 • kompostowanie odpadów w przydomowych kompostownikach
 • zmiany dotyczące deklaracji.

10. Rozszerzenie opłaty recyklingowej na nowe rodzaje toreb z tworzyw sztucznych i nowe wymagania dla podmiotów związane z realizacją obowiązków w tym zakresie.

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

Radca prawny specjalizujący się w obszarze gospodarki odpadami i ochrony środowiska. Od wielu lat ceniony trener na szkoleniach z zakresu swojej specjalizacji i wykładowca prawa odpadowego na uczelni wyższej. W swoim dorobku posiada wiele artykułów w czasopismach branżowych oraz publikacje książkowe z zakresu ochrony środowiska. Od wielu lat ceniony trener na szkoleniach z zakresu swojej specjalizacji.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

590 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane do 06.03

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane po 06.03

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Ochrona środowiska

Obowiązki podmiotów gospodarujących odpadami oraz kompetencje organów po 1 stycznia 2020 r.

20 marca 2020 r.

Q Hotel Gdańsk, ul. Rycerska 11-12, Gdańsk

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia ze zmianami wynikającymi z ostatnich nowelizacji:

 • ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw,
 • ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw,

a także najnowszymi przepisami wykonawczymi, w szczególności:

 • określającymi zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (co ma znaczenie dla braku obowiązku wpisu do rejestru BDO oraz składania sprawozdań dotyczących wytwarzania odpadów)
 • nowym katalogiem odpadów.

Znowelizowane przepisy zmieniają szereg obowiązków ciążących na:

 • posiadaczach odpadów w zakresie gospodarowania odpadami, w tym gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, medycznymi i komunalnymi,
 • na właścicielach nieruchomości w związku z odpadami komunalnymi powstającymi na ich nieruchomościach,
 • na gminach - w tym obowiązek selektywnego zbierania, ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i składania deklaracji.

Program:

1. Obowiązki związane z BDO:

 • wpis do rejestru i nowe zwolnienia z tego obowiązku
 • obowiązki związane z prowadzeniem ewidencji odpadów i zwolnienia, w tym nowe przepisy wykonawcze określające zwolnienia
 • składanie sprawozdań
 • nowe zmiany dotyczące sposobu postępowania w przypadku awarii systemu BDO i możliwości czasowego prowadzenia ewidencji w postaci papierowej

2. Wymagania dotyczące magazynowania i składowania odpadów:

 • ogólne wymagania dotyczące magazynowania odpadów,
 • zróżnicowanie dopuszczalnego czasu magazynowania odpadów,
 • zmienione wymagania w zakresie kontroli wizyjnej miejsc magazynowania i składowania odpadów, nowe wyłączenia,
 • przepisy wykonawcze dotyczące szczegółowych wymagań w zakresie monitoringu wizyjnego oraz magazynowania odpadów w ramach wytwarzania, zbierania i przetwarzania odpadów.

3. Wymagania dotyczące transportu odpadów:

 • wpis do rejestru i posługiwanie się numerem rejestrowym oraz zwolnienia z tych obowiązków,
 • dokumenty wymagane w trakcie transportu odpadów, w tym obowiązek posiadania potwierdzenia z BDO,
 • inne wymagania dotyczące transportu odpadów.

4. Decyzje wymagane w zakresie gospodarki odpadami:

 • rodzaje wymaganych decyzji i organy właściwe w tych sprawach,
 • zmieniona zawartość wniosku o wydane decyzji z zakresu gospodarki odpadami,
 • załączniki dołączane do wniosku o wydanie decyzji, w tym modyfikacje dotyczące zaświadczenia o niekaralności i oświadczeń oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
 • sporządzanie i uzgadnianie operatu przeciwpożarowego, określenie odpadów niepalnych,
 • opiniowanie przez gminę,
 • kontrola wioś i Państwowej Straży Pożarnej przed wydaniem decyzji,
 • treść decyzji,
 • obowiązek wystąpienia o zmianę posiadanych decyzji z zakresu gospodarki odpadami - zawartość wniosku, wymagane załączniki i nowy termin wykonania obowiązku, konsekwencje niezłożenia wniosku o zmianę w ustawowym terminie,
 • zmiany dotyczące prowadzonych lub zakończonych postępowań,
 • sankcje dotyczące braku decyzji lub działalności niezgodnej z posiadaną decyzją.

5. Obowiązek ustanowienia zabezpieczenia roszczeń:

 • podmioty objęte obowiązkiem, w tym rozszerzenie zabezpieczenia roszczeń na nowe przypadki,
 • zasady ustalania wysokości zabezpieczenia,
 • procedura określania wysokości i formy zabezpieczenia przez organ właściwy,
 • termin ustanowienia (wniesienia) zabezpieczenia roszczeń przez podmiot,
 • skutki niewniesienia i nieutrzymywania zabezpieczenia roszczeń,
 • zasady przeznaczania środków z zabezpieczenia i zwrotu zabezpieczenia,
 • zwrot zabezpieczenia.

6. Zmiany przesłanek cofania decyzji i odmowy jej wydania, w tym realizacja zasady tzw. "wilczego biletu".

7. Zmiany dotyczące uznania za produkt uboczny.

8. Gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • deregionalizacja gospodarki odpadami komunalnymi,
 • kategorie odpadów wymagających przekazania do instalacji komunalnej i prowadzenie list takich instalacji,
 • ograniczenia dotyczące powstawania instalacji do termicznego przekształcania i przekazywania do nich odpadów komunalnych.

9. Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 • obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych i konsekwencje jego niedopełnienia (zakres odpadów objętych obowiązkiem selektywnego zbierania, tryb postępowania w przypadku stwierdzenia nieselektywnego zbierania, opłata podwyższona, sankcje karne).
 • inne obowiązki właścicieli nieruchomości,
 • zgoda właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, na objęcie ich systemem gminnym,
 • odpady przyjmowane przez PSZOK - możliwość wprowadzenia przyjmowania odpadów z rolnictwa,
 • kompostowanie odpadów w przydomowych kompostownikach
 • zmiany dotyczące deklaracji.

10. Rozszerzenie opłaty recyklingowej na nowe rodzaje toreb z tworzyw sztucznych i nowe wymagania dla podmiotów związane z realizacją obowiązków w tym zakresie.


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Radca prawny specjalizujący się w obszarze gospodarki odpadami i ochrony środowiska. Od wielu lat ceniony trener na szkoleniach z zakresu swojej specjalizacji i wykładowca prawa odpadowego na uczelni wyższej. W swoim dorobku posiada wiele artykułów w czasopismach branżowych oraz publikacje książkowe z zakresu ochrony środowiska. Od wielu lat ceniony trener na szkoleniach z zakresu swojej specjalizacji.


CENA SZKOLENIA

590 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane do 06.03

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane po 06.03

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?