Administracja publiczna

ZARZĄDZANIE ZASOBEM MIESZKANIOWYM GMINY - lokale mieszkalne i pomieszczenia tymczasowe, noclegownie, schroniska i inne placówki zapewniające miejsca noclegowe

27 marca 2020 r.

hotel Q Hotel Plus, ul. Wojewódzka 12, Katowice

Cena szkolenia:
590 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z uwzględnieniem ostatnio dokonanych ZMIAN tj. ustawą z dn. 22.03. 2018 r i ustawą z dn. 13.06.2019r.

- Kodeks Cywilny - w zakresie najmu lokali mieszkalnych.

- Kodeks Postępowania Cywilnego - tryb postepowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości.1. Omówienie spraw związanych z ustawą o ochronie praw lokatorów, w tym w szczególności:

 • kogo dotyczy,
 • wyłączenia (stosowanie niektórych przepisów np. dot. wojska),
 • najemcy: z umowy lub z ustawy - dokonywanie zmian w dokumentacji, udowodnienie posiadania tytułu prawnego do lokalu nabytego w świetle obecnych lub wcześniej obowiązujących przepisów prawnych - tj. Prawa lokalowego oraz ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych,
 • lokale będące w dyspozycji określonych organów, a będące własnością gminy,
 • pierwszeństwo w stosowaniu przepisów szczególnych przed przepisami ogólnymi,
 • egzekucja z lokalu a tytuł prawny do lokalu,
 • wyjaśnienie niektórych pojęć np. : zamieszkiwanie, niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe, dochody przy ubieganiu się o lokal mieszkalny i dochody przy ubieganiu się o obniżkę czynszu, miejscowość pobliska itp.

2. Prawa i obowiązki właścicieli i lokatorów.

 • umowy najmu: na czas nieokreślony, najem socjalny lokalu, na lokal zamienny, na czas stosunku pracy i na pomieszczenia tymczasowe - wymogi do ich zawarcia.
 • prawa i obowiązki stron stosunku najmu - m.in.: omówienie spraw związanych z korespondencją.
 • kaucje (sposób rozliczania w zależności od okresu czasu w jakim została wpłacona.
 • przedawnienie roszczeń,
 • czynsze i opłaty niezależne od właściciela, m.in. obniżki czynszu (wymagane dokumenty, organ dokonujący przyznania i odmowy obniżki, uchwały rady gminy w sprawie warunków obniżania czynszu i zasad wynajmowania lokali), sprawa podwyżek czynszu, weryfikacja dochodów.
 • najem socjalny lokali: obligatoryjne i fakultatywne uprawnienia do jego otrzymania, oferta jako propozycja zawarcia umowy będąca m.in. podstawą wygaśnięcia obowiązku odszkodowawczego gminy wobec właściciela, przedłużanie umów itp.,
 • wypowiedzenie stosunku prawnego przez wynajmującego i najemcę oraz wytoczenie powództwa o rozwiązanie przez sąd stosunku prawnego przez wynajmującego, właściciela innego lokalu, czy też współlokatora,
 • udział gminy w sprawach sądowych o opróżnienie lokalu,
 • odszkodowania:
  • z tytułu zamieszkiwania w lokalu bez tytułu prawnego przy uprawnieniu do lokalu socjalnego, zamiennego oraz pomieszczenia tymczasowego,
  • roszczenia odszkodowawcze od gminy z tytułu nie dostarczenia lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego - udowodnienie szkody, przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody, regres.
 • sytuacja prawna osób zajmujących lokal bez tytułu prawnego,
 • prawo do lokalu zamiennego: z tytułu naprawy koniecznej, konieczności rozbiórki lub remontu budynku, planowanej sprzedaży lokali i nadmetrażu (kto zapewnia i w jakiej sytuacji, przesłanki ważności przyznania takiego lokalu przez gminę),
  • w tym: omówienie zmian dokonanych nowelą z 13 czerwca 2019r.
 • zamiana lokali - m.in. omówienie zmian dokonanych ustawą z 13 czerwca 2019 r.

3. Uchwały rad gmin w sprawie: wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i zasad wynajmowania lokali - jak również wspomniane uchwały rad gmin w sprawie pomieszczeń tymczasowych.

4. Sprawy dotyczące najmu wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego.

 • prawa i obowiązki stron w razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu (zbycie budynku lub lokali w budynku - sytuacja prawna m.in. najemców),
 • wstąpienie w stosunek najmu po śmierci najemcy - omówienie zmian w tym zakresie dokonanych ustawą z 13 czerwca 2019 r.
 • prawa małżonków i rozwiedzionych małżonków (w tym: szczegółowe omówienie tej problematyki począwszy od przepisów Kodeksu zobowiązań o najmie lokali, wydanego na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 27 X 1933 roku do obecnej chwili.
 • odpowiedzialność za zapłatę czynszu i innych należnych opłat,
 • przedawnienie roszczeń majątkowych,
 • inne sprawy, które nie zostały objęte ustawą o ochronie praw lokatorów a mające odzwierciedlenie w przepisach Kodeksu cywilnego.

5. Sprawy uregulowane przepisami Kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisami wykonawczymi w tym:

 • sprawa pomieszczeń tymczasowych
 • tryb postepowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia, m.in. sprawy związane z wnioskiem komornika o wszczęciu egzekucji, sprawa dot. orzeczeń sądowych zapadłych przed 16 listopada 2011 r., w których brak wskazania przyczyn eksmisji, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów i po tej dacie, usunięcie ruchomości itp.,
 • problematyka związana z żądaniem przez powoda ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego czy też prawa.
 • prawo do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe.

6. Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego w ww. sprawach.

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

Prawnik ze specjalizacją gospodarka mieszkaniowa. Wieloletni pracownik departamentu mieszkalnictwa Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Doświadczony szkoleniowiec, praktyk w zakresie zarządzania lokalami mieszkalnymi.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

590 + VAT
koszt udziału jednej osoby - zgłoszenie do 20.03.2020

550 + VAT
koszt udziału jednej osoby przy udziale min. 2 osób - zgłoszenie do 20.03.2020

690 + VAT
koszt udziału jednej osoby - zgłoszenie po 20.03.2020

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Administracja publiczna

ZARZĄDZANIE ZASOBEM MIESZKANIOWYM GMINY - lokale mieszkalne i pomieszczenia tymczasowe, noclegownie, schroniska i inne placówki zapewniające miejsca noclegowe

27 marca 2020 r.

hotel Q Hotel Plus, ul. Wojewódzka 12, Katowice

CEL SZKOLENIA

- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z uwzględnieniem ostatnio dokonanych ZMIAN tj. ustawą z dn. 22.03. 2018 r i ustawą z dn. 13.06.2019r.

- Kodeks Cywilny - w zakresie najmu lokali mieszkalnych.

- Kodeks Postępowania Cywilnego - tryb postepowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości.
PROGRAM

1. Omówienie spraw związanych z ustawą o ochronie praw lokatorów, w tym w szczególności:

 • kogo dotyczy,
 • wyłączenia (stosowanie niektórych przepisów np. dot. wojska),
 • najemcy: z umowy lub z ustawy - dokonywanie zmian w dokumentacji, udowodnienie posiadania tytułu prawnego do lokalu nabytego w świetle obecnych lub wcześniej obowiązujących przepisów prawnych - tj. Prawa lokalowego oraz ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych,
 • lokale będące w dyspozycji określonych organów, a będące własnością gminy,
 • pierwszeństwo w stosowaniu przepisów szczególnych przed przepisami ogólnymi,
 • egzekucja z lokalu a tytuł prawny do lokalu,
 • wyjaśnienie niektórych pojęć np. : zamieszkiwanie, niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe, dochody przy ubieganiu się o lokal mieszkalny i dochody przy ubieganiu się o obniżkę czynszu, miejscowość pobliska itp.

2. Prawa i obowiązki właścicieli i lokatorów.

 • umowy najmu: na czas nieokreślony, najem socjalny lokalu, na lokal zamienny, na czas stosunku pracy i na pomieszczenia tymczasowe - wymogi do ich zawarcia.
 • prawa i obowiązki stron stosunku najmu - m.in.: omówienie spraw związanych z korespondencją.
 • kaucje (sposób rozliczania w zależności od okresu czasu w jakim została wpłacona.
 • przedawnienie roszczeń,
 • czynsze i opłaty niezależne od właściciela, m.in. obniżki czynszu (wymagane dokumenty, organ dokonujący przyznania i odmowy obniżki, uchwały rady gminy w sprawie warunków obniżania czynszu i zasad wynajmowania lokali), sprawa podwyżek czynszu, weryfikacja dochodów.
 • najem socjalny lokali: obligatoryjne i fakultatywne uprawnienia do jego otrzymania, oferta jako propozycja zawarcia umowy będąca m.in. podstawą wygaśnięcia obowiązku odszkodowawczego gminy wobec właściciela, przedłużanie umów itp.,
 • wypowiedzenie stosunku prawnego przez wynajmującego i najemcę oraz wytoczenie powództwa o rozwiązanie przez sąd stosunku prawnego przez wynajmującego, właściciela innego lokalu, czy też współlokatora,
 • udział gminy w sprawach sądowych o opróżnienie lokalu,
 • odszkodowania:
  • z tytułu zamieszkiwania w lokalu bez tytułu prawnego przy uprawnieniu do lokalu socjalnego, zamiennego oraz pomieszczenia tymczasowego,
  • roszczenia odszkodowawcze od gminy z tytułu nie dostarczenia lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego - udowodnienie szkody, przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody, regres.
 • sytuacja prawna osób zajmujących lokal bez tytułu prawnego,
 • prawo do lokalu zamiennego: z tytułu naprawy koniecznej, konieczności rozbiórki lub remontu budynku, planowanej sprzedaży lokali i nadmetrażu (kto zapewnia i w jakiej sytuacji, przesłanki ważności przyznania takiego lokalu przez gminę),
  • w tym: omówienie zmian dokonanych nowelą z 13 czerwca 2019r.
 • zamiana lokali - m.in. omówienie zmian dokonanych ustawą z 13 czerwca 2019 r.

3. Uchwały rad gmin w sprawie: wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i zasad wynajmowania lokali - jak również wspomniane uchwały rad gmin w sprawie pomieszczeń tymczasowych.

4. Sprawy dotyczące najmu wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego.

 • prawa i obowiązki stron w razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu (zbycie budynku lub lokali w budynku - sytuacja prawna m.in. najemców),
 • wstąpienie w stosunek najmu po śmierci najemcy - omówienie zmian w tym zakresie dokonanych ustawą z 13 czerwca 2019 r.
 • prawa małżonków i rozwiedzionych małżonków (w tym: szczegółowe omówienie tej problematyki począwszy od przepisów Kodeksu zobowiązań o najmie lokali, wydanego na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 27 X 1933 roku do obecnej chwili.
 • odpowiedzialność za zapłatę czynszu i innych należnych opłat,
 • przedawnienie roszczeń majątkowych,
 • inne sprawy, które nie zostały objęte ustawą o ochronie praw lokatorów a mające odzwierciedlenie w przepisach Kodeksu cywilnego.

5. Sprawy uregulowane przepisami Kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisami wykonawczymi w tym:

 • sprawa pomieszczeń tymczasowych
 • tryb postepowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia, m.in. sprawy związane z wnioskiem komornika o wszczęciu egzekucji, sprawa dot. orzeczeń sądowych zapadłych przed 16 listopada 2011 r., w których brak wskazania przyczyn eksmisji, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów i po tej dacie, usunięcie ruchomości itp.,
 • problematyka związana z żądaniem przez powoda ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego czy też prawa.
 • prawo do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe.

6. Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego w ww. sprawach.


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Prawnik ze specjalizacją gospodarka mieszkaniowa. Wieloletni pracownik departamentu mieszkalnictwa Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Doświadczony szkoleniowiec, praktyk w zakresie zarządzania lokalami mieszkalnymi.


CENA SZKOLENIA

590 + VAT
koszt udziału jednej osoby - zgłoszenie do 20.03.2020

550 + VAT
koszt udziału jednej osoby przy udziale min. 2 osób - zgłoszenie do 20.03.2020

690 + VAT
koszt udziału jednej osoby - zgłoszenie po 20.03.2020

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?