Pomoc publiczna

Nowelizacja zasad ustalania ekwiwalentu dotacji brutto oraz zasady ustalania stopy referencyjnej i dyskontowej

24 lutego 2020 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
690 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych umożliwiających ustalanie:

 • wartości udzielanej pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (ekwiwalentu dotacji brutto);
 • wartości, według znowelizowanych zasad, wartości pomocy w przypadku odroczeń terminów płatności, rozłożeń na raty, pożyczek preferencyjnych, dokapitalizowań, innych nietypowych form pomocy;
 • stopy referencyjnej wykorzystywanej do obliczania wartości udzielonej pomocy.
 • Ratingu, tj. kondycji ekonomiczno - finansowej przedsiębiorców ubiegających się o pomoc publiczną oraz pomoc de minimis w przypadku ulg w spłacie oraz pożyczek;
 • Jakości ustanawianych zabezpieczeń w związku z udzielaniem pomocy w przypadku ulg w spłacie oraz pożyczek;
 • Zdyskontowanej wartości pomocy w przypadku pomocy realizowanej w transzach;
 • kryteriów trudnej sytuacji ekonomicznej w prawie pomocy publicznej.


  • ADRESACI SZKOLENIA ADRESACI SZKOLENIA

   Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się udzielaniem pomocy publicznej, w szczególności do:

   • pracowników jednostek samorządu terytorialnego;
   • pracowników powiatowych urzędów pracy;
   • pracowników urzędów centralnych;
   • pracowników innych jednostek odpowiedzialnych za udzielanie pomocy publicznej oraz pomocy de minimis.


Wprowadzenie - podstawowe pojęcia i zakres zastosowania prawa pomocy publicznej

 • pojęcie pomocy publicznej w prawie unijnym (art. 107 ust. 1 TFUE)
 • przesłanka korzyści ekonomicznej - test prywatnego inwestora i wierzyciela oraz konieczność kwantyfikacji udzielanej pomocy publicznek;

Stopa referencyjna i dyskontowa (komunikat Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych)

 • definicja i zastosowanie stopy dyskontowej
 • definicja i zastosowanie stopy referencyjnej
 • ocena jakości ustanawianych zabezpieczeń
 • kategorie ratingowe i zasady ich ustalania

Ustalanie ratingu - analiza sytuacji ekonomiczno - finansowej przedsiębiorstw

 • zawartość informacyjna sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych)
 • wstępna analiza sprawozdań finansowych (wstępna analiza bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych)
 • analiza wskaźnikowa (wskaźniki płynności, wskaźniki rentowności, wskaźniki aktywności, wskaźniki zadłużenia oraz kryteria trudnej sytuacji ekonomicznej w prawie pomocy publicznej)
 • prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa i ustalanie ratingu na podstawie wskaźników finansowych (modele finansowe wykorzystywane do ustalania ratingu przedsiębiorstw)
 • analiza kondycji finansowej podmiotów nie prowadzących ksiąg rachunkowych
 • wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do przeprowadzania analiz finansowych i ustalania stopy referencyjnej

Nowelizacja zasad ustalania wartości pomocy udzielanej w różnych formach (ekwiwalentu dotacji brutto) - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach

 • dyskontowanie pomocy udzielanej w transzach - idea dyskontowania pomocy, procent składany a dyskontowanie, czynnik dyskontujący, dobór odpowiedniej stopy dyskontowej, płatności o zróżnicowanych okresach dyskontowania
 • konieczność dyskontowania pomocy rozłożonej w czasie;
 • ekwiwalent dotacji brutto - konieczność ustalanie wartości pomocy w przypadku innych form niż dotacja
 • nowe zasady ustalania wartości pomocy w przypadku odroczeń terminów płatności, rozłożeń na raty, pożyczek preferencyjnych, dokapitalizowań, innych nietypowych form pomocy;
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

Doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pomocy publicznej zdobywał pracując w przez wiele lat w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, a także w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz Ministerstwie Energii. W trakcie kariery zawodowej odpowiedzialny m.in. za prowadzenie postępowań notyfikacyjnych przed Komisją Europejską w zakresie projektów programów pomocowych i projektów pomocy indywidualnej, opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących monitorowania pomocy publicznej, opiniowanie projektów aktów prawnych oraz wniosków o dofinansowanie obejmujących pomoc publiczną. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelski w Lublinie. Na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie ukończył również studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych. Autor licznych opinii i analiz z zakresu prawa o pomocy publicznej. Doświadczony wykładowca z zakresu pomocy publicznej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

690 + VAT
koszt udziału jednej osoby

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Pomoc publiczna

Nowelizacja zasad ustalania ekwiwalentu dotacji brutto oraz zasady ustalania stopy referencyjnej i dyskontowej

24 lutego 2020 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych umożliwiających ustalanie:

 • wartości udzielanej pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (ekwiwalentu dotacji brutto);
 • wartości, według znowelizowanych zasad, wartości pomocy w przypadku odroczeń terminów płatności, rozłożeń na raty, pożyczek preferencyjnych, dokapitalizowań, innych nietypowych form pomocy;
 • stopy referencyjnej wykorzystywanej do obliczania wartości udzielonej pomocy.
 • Ratingu, tj. kondycji ekonomiczno - finansowej przedsiębiorców ubiegających się o pomoc publiczną oraz pomoc de minimis w przypadku ulg w spłacie oraz pożyczek;
 • Jakości ustanawianych zabezpieczeń w związku z udzielaniem pomocy w przypadku ulg w spłacie oraz pożyczek;
 • Zdyskontowanej wartości pomocy w przypadku pomocy realizowanej w transzach;
 • kryteriów trudnej sytuacji ekonomicznej w prawie pomocy publicznej.


  • ADRESACI SZKOLENIA ADRESACI SZKOLENIA

   Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się udzielaniem pomocy publicznej, w szczególności do:

   • pracowników jednostek samorządu terytorialnego;
   • pracowników powiatowych urzędów pracy;
   • pracowników urzędów centralnych;
   • pracowników innych jednostek odpowiedzialnych za udzielanie pomocy publicznej oraz pomocy de minimis.PROGRAM

Wprowadzenie - podstawowe pojęcia i zakres zastosowania prawa pomocy publicznej

 • pojęcie pomocy publicznej w prawie unijnym (art. 107 ust. 1 TFUE)
 • przesłanka korzyści ekonomicznej - test prywatnego inwestora i wierzyciela oraz konieczność kwantyfikacji udzielanej pomocy publicznek;

Stopa referencyjna i dyskontowa (komunikat Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych)

 • definicja i zastosowanie stopy dyskontowej
 • definicja i zastosowanie stopy referencyjnej
 • ocena jakości ustanawianych zabezpieczeń
 • kategorie ratingowe i zasady ich ustalania

Ustalanie ratingu - analiza sytuacji ekonomiczno - finansowej przedsiębiorstw

 • zawartość informacyjna sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych)
 • wstępna analiza sprawozdań finansowych (wstępna analiza bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych)
 • analiza wskaźnikowa (wskaźniki płynności, wskaźniki rentowności, wskaźniki aktywności, wskaźniki zadłużenia oraz kryteria trudnej sytuacji ekonomicznej w prawie pomocy publicznej)
 • prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa i ustalanie ratingu na podstawie wskaźników finansowych (modele finansowe wykorzystywane do ustalania ratingu przedsiębiorstw)
 • analiza kondycji finansowej podmiotów nie prowadzących ksiąg rachunkowych
 • wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do przeprowadzania analiz finansowych i ustalania stopy referencyjnej

Nowelizacja zasad ustalania wartości pomocy udzielanej w różnych formach (ekwiwalentu dotacji brutto) - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach

 • dyskontowanie pomocy udzielanej w transzach - idea dyskontowania pomocy, procent składany a dyskontowanie, czynnik dyskontujący, dobór odpowiedniej stopy dyskontowej, płatności o zróżnicowanych okresach dyskontowania
 • konieczność dyskontowania pomocy rozłożonej w czasie;
 • ekwiwalent dotacji brutto - konieczność ustalanie wartości pomocy w przypadku innych form niż dotacja
 • nowe zasady ustalania wartości pomocy w przypadku odroczeń terminów płatności, rozłożeń na raty, pożyczek preferencyjnych, dokapitalizowań, innych nietypowych form pomocy;

HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pomocy publicznej zdobywał pracując w przez wiele lat w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, a także w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz Ministerstwie Energii. W trakcie kariery zawodowej odpowiedzialny m.in. za prowadzenie postępowań notyfikacyjnych przed Komisją Europejską w zakresie projektów programów pomocowych i projektów pomocy indywidualnej, opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących monitorowania pomocy publicznej, opiniowanie projektów aktów prawnych oraz wniosków o dofinansowanie obejmujących pomoc publiczną. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelski w Lublinie. Na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie ukończył również studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych. Autor licznych opinii i analiz z zakresu prawa o pomocy publicznej. Doświadczony wykładowca z zakresu pomocy publicznej.


CENA SZKOLENIA

690 + VAT
koszt udziału jednej osoby

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?