Pomoc publiczna

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych a pojęcie pomocy publicznej

28 lutego 2020 r.

Atlas Tower, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
690 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Udzielanie ulg (odroczenia terminów płatności, rozłożeń na raty, umorzeń) w spłacie należności publicznych (np. na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy ordynacja podatkowa, ustawy kodeks postepowania administracyjnego) co do zasady podlega przepisom o pomocy publicznej. Są jednak sytuacji, w których ulgi w spłacie tych należności nie będą stanowiły pomocy publicznej, a ich udzielanie nie wymaga stosowania przepisów o pomocy publicznej.

Celem szkolenie jest z jednej strony omówienie przesłanek występowania pomocy publicznej w kontekście ulg w spłacie należności publicznych w celu identyfikacji, kiedy dana ulga może stanowić pomoc publiczną.

W kontekście ulg w spłacie należności, które stanowić będą pomoc publiczną podczas szkolenia omówione zostaną w szczególności:
 • warunki dopuszczalności pomocy de mini mis, w szczególności zasady kumulacji pomocy de mini mis;
 • zasady ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych, które są niezbędne do ustalenia wartości pomocy;
 • zasady obliczania wartości pomocy (EDB) w przypadku ulg w spłacie należności publicznych.

Wprowadzenie - podstawowe pojęcia i zakres zastosowania prawa pomocy publicznej

 • pojęcie pomocy publicznej w prawie unijnym (art. 107 ust. 1 TFUE)
  • Przedsiębiorca działalność gospodarcza
  • Środki/zasoby publiczne oraz formy pomocy publicznej
  • Selektywność, a instrumenty powszechnej polityki podatkowej
  • ekonomiczna
  • Zakłócenie konkurencji
  • Wpływ na handel wewnętrzny
 • Prawo pomocy publicznej
 • Definicje związane z pomocą publiczną (pomoc indywidualna vs. program pomocowy)
 • Postępowanie notyfikacyjne przed KE
 • Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, a pomoc publiczna

Pomoc de minimis dla przedsiębiorców

 • pomoc de minimis, a pomoc publiczna
 • ograniczenia stosowania pomocy de minimis
 • limit pomocy de minimis na tzw. jedno przedsiębiorstwo
 • kumulacja pomocy de minimis

Pomoc de minimis w rolnictwie

 • ograniczenia stosowania pomocy de minimis w rolnictwie
 • limit pomocy de minimis w rolnictwie na tzw. jedno przedsiębiorstwo
 • krajowy limit pomocy de minimis w rolnictwie
 • kumulacja pomocy de minimis

Pomoc de minimis rybołówstwie

 • ograniczenia stosowania pomocy de minimis w rybołówstwie
 • limit pomocy de minimis w rybołówstwie na tzw. jedno przedsiębiorstwo
 • krajowy limit pomocy de minimis w rybołówstwie
 • kumulacja pomocy de minimis
 • dodatkowe ograniczenia udzielania pomocy de minimis w rybołówstwie

Stopa referencyjna i dyskontowa (komunikat Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych)

 • definicja i zastosowanie stopy dyskontowej
 • definicja i zastosowanie stopy referencyjnej
 • ocena jakości ustanawianych zabezpieczeń
 • kategorie ratingowe i zasady ich ustalania

Nowelizacja zasad ustalania wartości pomocy udzielanej w różnych formach (ekwiwalentu dotacji brutto) - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach

 • dyskontowanie pomocy udzielanej w transzach - idea dyskontowania pomocy, procent składany a dyskontowanie, czynnik dyskontujący, dobór odpowiedniej stopy dyskontowej, płatności o zróżnicowanych okresach dyskontowania
 • konieczność dyskontowania pomocy rozłożonej w czasie;
 • ekwiwalent dotacji brutto - konieczność ustalanie wartości pomocy w przypadku innych form niż dotacja
 • nowe zasady ustalania wartości pomocy w przypadku odroczeń terminów płatności, rozłożeń na raty.

Procedura udzielania pomocy de minimis

 • obowiązki podmiotów udzielających pomocy
 • omówienie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
 • omówienie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie
 • zasady wypełniania i korygowania zaświadczeń o pomocy de minimis.
 • zasady wypełniania i korygowania zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie
 • zasady dotyczące sprawozdawczości - terminy przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy oraz informacja o nieudzieleniu pomocy, system SHRiMP, APLIKACJA
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

 Doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pomocy publicznej zdobywał pracując w przez wiele lat w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, a także w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz Ministerstwie Energii. W trakcie kariery zawodowej odpowiedzialny m.in. za prowadzenie postępowań notyfikacyjnych przed Komisją Europejską w zakresie projektów programów pomocowych i projektów pomocy indywidualnej, opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących monitorowania pomocy publicznej, opiniowanie projektów aktów prawnych oraz wniosków o dofinansowanie obejmujących pomoc publiczną. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelski w Lublinie. Na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie ukończył również studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych. Autor licznych opinii i analiz z zakresu prawa o pomocy publicznej. Doświadczony wykładowca z zakresu pomocy publicznej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

690 + VAT
koszt uczestnictwa jednej osoby


W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Pomoc publiczna

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych a pojęcie pomocy publicznej

28 lutego 2020 r.

Atlas Tower, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA

Udzielanie ulg (odroczenia terminów płatności, rozłożeń na raty, umorzeń) w spłacie należności publicznych (np. na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy ordynacja podatkowa, ustawy kodeks postepowania administracyjnego) co do zasady podlega przepisom o pomocy publicznej. Są jednak sytuacji, w których ulgi w spłacie tych należności nie będą stanowiły pomocy publicznej, a ich udzielanie nie wymaga stosowania przepisów o pomocy publicznej.

Celem szkolenie jest z jednej strony omówienie przesłanek występowania pomocy publicznej w kontekście ulg w spłacie należności publicznych w celu identyfikacji, kiedy dana ulga może stanowić pomoc publiczną.

W kontekście ulg w spłacie należności, które stanowić będą pomoc publiczną podczas szkolenia omówione zostaną w szczególności:
 • warunki dopuszczalności pomocy de mini mis, w szczególności zasady kumulacji pomocy de mini mis;
 • zasady ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych, które są niezbędne do ustalenia wartości pomocy;
 • zasady obliczania wartości pomocy (EDB) w przypadku ulg w spłacie należności publicznych.

PROGRAM

Wprowadzenie - podstawowe pojęcia i zakres zastosowania prawa pomocy publicznej

 • pojęcie pomocy publicznej w prawie unijnym (art. 107 ust. 1 TFUE)
  • Przedsiębiorca działalność gospodarcza
  • Środki/zasoby publiczne oraz formy pomocy publicznej
  • Selektywność, a instrumenty powszechnej polityki podatkowej
  • ekonomiczna
  • Zakłócenie konkurencji
  • Wpływ na handel wewnętrzny
 • Prawo pomocy publicznej
 • Definicje związane z pomocą publiczną (pomoc indywidualna vs. program pomocowy)
 • Postępowanie notyfikacyjne przed KE
 • Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, a pomoc publiczna

Pomoc de minimis dla przedsiębiorców

 • pomoc de minimis, a pomoc publiczna
 • ograniczenia stosowania pomocy de minimis
 • limit pomocy de minimis na tzw. jedno przedsiębiorstwo
 • kumulacja pomocy de minimis

Pomoc de minimis w rolnictwie

 • ograniczenia stosowania pomocy de minimis w rolnictwie
 • limit pomocy de minimis w rolnictwie na tzw. jedno przedsiębiorstwo
 • krajowy limit pomocy de minimis w rolnictwie
 • kumulacja pomocy de minimis

Pomoc de minimis rybołówstwie

 • ograniczenia stosowania pomocy de minimis w rybołówstwie
 • limit pomocy de minimis w rybołówstwie na tzw. jedno przedsiębiorstwo
 • krajowy limit pomocy de minimis w rybołówstwie
 • kumulacja pomocy de minimis
 • dodatkowe ograniczenia udzielania pomocy de minimis w rybołówstwie

Stopa referencyjna i dyskontowa (komunikat Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych)

 • definicja i zastosowanie stopy dyskontowej
 • definicja i zastosowanie stopy referencyjnej
 • ocena jakości ustanawianych zabezpieczeń
 • kategorie ratingowe i zasady ich ustalania

Nowelizacja zasad ustalania wartości pomocy udzielanej w różnych formach (ekwiwalentu dotacji brutto) - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach

 • dyskontowanie pomocy udzielanej w transzach - idea dyskontowania pomocy, procent składany a dyskontowanie, czynnik dyskontujący, dobór odpowiedniej stopy dyskontowej, płatności o zróżnicowanych okresach dyskontowania
 • konieczność dyskontowania pomocy rozłożonej w czasie;
 • ekwiwalent dotacji brutto - konieczność ustalanie wartości pomocy w przypadku innych form niż dotacja
 • nowe zasady ustalania wartości pomocy w przypadku odroczeń terminów płatności, rozłożeń na raty.

Procedura udzielania pomocy de minimis

 • obowiązki podmiotów udzielających pomocy
 • omówienie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
 • omówienie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie
 • zasady wypełniania i korygowania zaświadczeń o pomocy de minimis.
 • zasady wypełniania i korygowania zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie
 • zasady dotyczące sprawozdawczości - terminy przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy oraz informacja o nieudzieleniu pomocy, system SHRiMP, APLIKACJA

HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

 Doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pomocy publicznej zdobywał pracując w przez wiele lat w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, a także w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz Ministerstwie Energii. W trakcie kariery zawodowej odpowiedzialny m.in. za prowadzenie postępowań notyfikacyjnych przed Komisją Europejską w zakresie projektów programów pomocowych i projektów pomocy indywidualnej, opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących monitorowania pomocy publicznej, opiniowanie projektów aktów prawnych oraz wniosków o dofinansowanie obejmujących pomoc publiczną. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelski w Lublinie. Na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie ukończył również studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych. Autor licznych opinii i analiz z zakresu prawa o pomocy publicznej. Doświadczony wykładowca z zakresu pomocy publicznej.


CENA SZKOLENIA

690 + VAT
koszt uczestnictwa jednej osoby


W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?