Pomoc publiczna

Ustalanie wielkości przedsiębiorstwa oraz powiązań zachodzących pomiędzy przedsiębiorcami w kontekście badania limitu pomocy de minimis dla Powiatowych Urzędów Pracy

22 listopada 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
690 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA

Szkolenie Ustalanie wielkości przedsiębiorstwa oraz powiązań zachodzących pomiędzy przedsiębiorcami w kontekście badania limitu pomocy de minimis jest dedykowane dla pracowników Powiatowych Urzędów Pracy (PUP) oraz Wojewódzkich Urzędów Pracy (WUP).

Definicja jednego przedsiębiorstwa w prawie o pomocy publicznej

 • Definicja przedsiębiorcy
 • Jedno przedsiębiorstwo na gruncie przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, Dz. Urz. UE L 352, 24.12.2013.
 • Jedno przedsiębiorstwo na gruncie rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre kategorie pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, Dz. Urz. UE L 187, 26.06.2014.

Definicja małego i średniego przedsiębiorstwa (Załącznik 1 do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014)

 • Kryteria MŚP
 • Zasady określania danych finansowych
 • Zasady ustalania wielkości zatrudnienia - sposoby kwalifikacji osób, jako “personelu przedsiębiorstwa”
 • Przesłanki występowania relacji partnerstwa i powiązania:
  • powiązania zachodzące bezpośrednio między przedsiębiorstwami
  • powiązania zachodzące za pośrednictwem osób fizycznych
  • powiązanie oparte na relacjach gospodarczych
 • definiowanie rynku właściwego i rynku pokrewnego (“rynku upstream i downstream”) - rola PKD
 • dobór danych dla nowych przedsiębiorstw, przedsiębiorstw podlegających przekształceniom własnościowym czy restrukturyzacji - kiedy stosujemy tzw. “dwuletni okres przejściowy
 • zasady dodawania danych o zatrudnieniu i odpowiednich danych finansowych przedsiębiorstw powiązanych i partnerskich
 • Sposoby i źródła weryfikacji danych dotyczących wielkości przedsiębiorstwa
 • interpretacje Komisji Europejskiej - studia przypadków
 • ćwiczenia dotyczące ustalanie wielkości przedsiębiorstwa

Jedno przedsiębiorstwo na gruncie przepisów o pomocy de minimis

 • Limit pomocy de minimis na jedno przedsiębiorstwo i zasady kumulacji
 • Powiązania w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • Powiązania w przypadku spółek cywilnych, spółek jawnych i spółek komandytowych
 • Szczególne podejście do sytuacji przedsiębiorstw komunalnych
 • Powiązania w grupach kapitałowych
 • Powiązania wynikające z umów franczyzy
 • Prawidłowy sposób wypełniania formularza informacji przedstawianych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis i źródła weryfikacji tych informacji
 • interpretacje Komisji Europejskiej i UOKiK
 • ćwiczenia dotyczące ustalanie limitu pomocy de minimis

Dyskusja i pytania

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

Doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pomocy publicznej zdobywał pracując w przez wiele lat w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, a także w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz Ministerstwie Energii. W trakcie kariery zawodowej odpowiedzialny m.in. za prowadzenie postępowań notyfikacyjnych przed Komisją Europejską w zakresie projektów programów pomocowych i projektów pomocy indywidualnej, opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących monitorowania pomocy publicznej, opiniowanie projektów aktów prawnych oraz wniosków o dofinansowanie obejmujących pomoc publiczną. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelski w Lublinie. Na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie ukończył również studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych. Autor licznych opinii i analiz z zakresu prawa o pomocy publicznej. Doświadczony wykładowca z zakresu pomocy publicznej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby


W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Pomoc publiczna

Ustalanie wielkości przedsiębiorstwa oraz powiązań zachodzących pomiędzy przedsiębiorcami w kontekście badania limitu pomocy de minimis dla Powiatowych Urzędów Pracy

22 listopada 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA

Szkolenie Ustalanie wielkości przedsiębiorstwa oraz powiązań zachodzących pomiędzy przedsiębiorcami w kontekście badania limitu pomocy de minimis jest dedykowane dla pracowników Powiatowych Urzędów Pracy (PUP) oraz Wojewódzkich Urzędów Pracy (WUP).


PROGRAM

Definicja jednego przedsiębiorstwa w prawie o pomocy publicznej

 • Definicja przedsiębiorcy
 • Jedno przedsiębiorstwo na gruncie przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, Dz. Urz. UE L 352, 24.12.2013.
 • Jedno przedsiębiorstwo na gruncie rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre kategorie pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, Dz. Urz. UE L 187, 26.06.2014.

Definicja małego i średniego przedsiębiorstwa (Załącznik 1 do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014)

 • Kryteria MŚP
 • Zasady określania danych finansowych
 • Zasady ustalania wielkości zatrudnienia - sposoby kwalifikacji osób, jako “personelu przedsiębiorstwa”
 • Przesłanki występowania relacji partnerstwa i powiązania:
  • powiązania zachodzące bezpośrednio między przedsiębiorstwami
  • powiązania zachodzące za pośrednictwem osób fizycznych
  • powiązanie oparte na relacjach gospodarczych
 • definiowanie rynku właściwego i rynku pokrewnego (“rynku upstream i downstream”) - rola PKD
 • dobór danych dla nowych przedsiębiorstw, przedsiębiorstw podlegających przekształceniom własnościowym czy restrukturyzacji - kiedy stosujemy tzw. “dwuletni okres przejściowy
 • zasady dodawania danych o zatrudnieniu i odpowiednich danych finansowych przedsiębiorstw powiązanych i partnerskich
 • Sposoby i źródła weryfikacji danych dotyczących wielkości przedsiębiorstwa
 • interpretacje Komisji Europejskiej - studia przypadków
 • ćwiczenia dotyczące ustalanie wielkości przedsiębiorstwa

Jedno przedsiębiorstwo na gruncie przepisów o pomocy de minimis

 • Limit pomocy de minimis na jedno przedsiębiorstwo i zasady kumulacji
 • Powiązania w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • Powiązania w przypadku spółek cywilnych, spółek jawnych i spółek komandytowych
 • Szczególne podejście do sytuacji przedsiębiorstw komunalnych
 • Powiązania w grupach kapitałowych
 • Powiązania wynikające z umów franczyzy
 • Prawidłowy sposób wypełniania formularza informacji przedstawianych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis i źródła weryfikacji tych informacji
 • interpretacje Komisji Europejskiej i UOKiK
 • ćwiczenia dotyczące ustalanie limitu pomocy de minimis

Dyskusja i pytania


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pomocy publicznej zdobywał pracując w przez wiele lat w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, a także w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz Ministerstwie Energii. W trakcie kariery zawodowej odpowiedzialny m.in. za prowadzenie postępowań notyfikacyjnych przed Komisją Europejską w zakresie projektów programów pomocowych i projektów pomocy indywidualnej, opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących monitorowania pomocy publicznej, opiniowanie projektów aktów prawnych oraz wniosków o dofinansowanie obejmujących pomoc publiczną. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelski w Lublinie. Na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie ukończył również studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych. Autor licznych opinii i analiz z zakresu prawa o pomocy publicznej. Doświadczony wykładowca z zakresu pomocy publicznej.


CENA SZKOLENIA

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby


W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?