Pomoc publiczna

Pomoc Publiczna w Regionalnych Programach Operacyjnych w latach 2014 - 2020

18 października 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
690 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu dokonanie przeglądu przepisów o pomocy publicznej mających zastosowanie w Regionalnych Programach Operacyjnych. Omówione zostaną podstawowe kategorie i warunki udzielania pomocy publicznej w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w perspektywie finansowej 2014 - 2020, w tym wskazane zostaną różnice zasadach udzielania pomocy publicznej w porównaniu z poprzednią perspektywą finansową. Podczas szkolenie omówione zostaną również obowiązki podmiotów ubiegających się o pomoc publiczną oraz podmiotów udzielających pomocy.ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie jest adresowane do pracowników instytucji zajmujących się wdrażaniem Regionalnych Programów Operacyjnych oraz beneficjentów Regionalnych Programów Operacyjnych.Wprowadzenie - podstawowe pojęcia i zakres zastosowania prawa pomocy publicznej

 • pojęcie pomocy publicznej w prawie unijnym (art. 107 ust. 1 TFUE)
 • definicja przedsiębiorcy i ustalanie wielkości przedsiębiorstwa
 • przykłady występowania pomocy publicznej w RPO
 • pojęcia związane z przepisami o pomocy publicznej

Regionalna pomoc inwestycyjna w RPO w latach 2014 - 2020

 • Zakres sektorowy
 • Koszty kwalifikowalne
 • Intensywność pomocy
 • Efekt zachęty
 • Porównanie przepisów do okresu programowania 2007-2013

Pomoc na niektóre projekty horyzontalne w RPO w latach 2014 - 2020:

 • Pomoc dla MŚP (usługi doradcze i udział w targach);
 • Pomoc na szkolenia;
 • Pomoc na projekty badawczo - rozwojowe;
 • Pomoc na obiekty infrastrukturalne, w tym infrastruktura sportowa
 • Pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa narodowego

Pomoc de minimis w RPO w latach 2014-2020

 • sektory w których nie można udzielać pomocy de minimis
 • limit pomocy de minimis - jedno przedsiębiorstwo
 • kumulacja pomocy de minimis
 • pomoc de minimis w rolnictwie i rybołóstwie
 • Porównanie przepisów do okresu programowania 2007-2013

Procedura udzielania i monitorowania udzielonej pomocy

 • obowiązki podmiotów udzielających pomocy
 • omówienie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (warsztaty)
 • omówienie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
 • obliczanie wartości pomocy udzielanej w różnych formach (warsztaty)
 • zasady wypełniania i korygowania zaświadczeń o pomocy de minimis (warsztaty)
 • zasady dotyczące sprawozdawczości - terminy przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy oraz informacja o nieudzieleniu pomocy, system SHRiMP, APLIKACJA
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

 Doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pomocy publicznej zdobywał pracując w przez wiele lat w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, a także w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz Ministerstwie Energii. W trakcie kariery zawodowej odpowiedzialny m.in. za prowadzenie postępowań notyfikacyjnych przed Komisją Europejską w zakresie projektów programów pomocowych i projektów pomocy indywidualnej, opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących monitorowania pomocy publicznej, opiniowanie projektów aktów prawnych oraz wniosków o dofinansowanie obejmujących pomoc publiczną. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelski w Lublinie. Na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie ukończył również studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych. Autor licznych opinii i analiz z zakresu prawa o pomocy publicznej. Doświadczony wykładowca z zakresu pomocy publicznej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

690 + VAT
koszt udziału jednej osoby
W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Pomoc publiczna

Pomoc Publiczna w Regionalnych Programach Operacyjnych w latach 2014 - 2020

18 października 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu dokonanie przeglądu przepisów o pomocy publicznej mających zastosowanie w Regionalnych Programach Operacyjnych. Omówione zostaną podstawowe kategorie i warunki udzielania pomocy publicznej w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w perspektywie finansowej 2014 - 2020, w tym wskazane zostaną różnice zasadach udzielania pomocy publicznej w porównaniu z poprzednią perspektywą finansową. Podczas szkolenie omówione zostaną również obowiązki podmiotów ubiegających się o pomoc publiczną oraz podmiotów udzielających pomocy.ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie jest adresowane do pracowników instytucji zajmujących się wdrażaniem Regionalnych Programów Operacyjnych oraz beneficjentów Regionalnych Programów Operacyjnych.
PROGRAM

Wprowadzenie - podstawowe pojęcia i zakres zastosowania prawa pomocy publicznej

 • pojęcie pomocy publicznej w prawie unijnym (art. 107 ust. 1 TFUE)
 • definicja przedsiębiorcy i ustalanie wielkości przedsiębiorstwa
 • przykłady występowania pomocy publicznej w RPO
 • pojęcia związane z przepisami o pomocy publicznej

Regionalna pomoc inwestycyjna w RPO w latach 2014 - 2020

 • Zakres sektorowy
 • Koszty kwalifikowalne
 • Intensywność pomocy
 • Efekt zachęty
 • Porównanie przepisów do okresu programowania 2007-2013

Pomoc na niektóre projekty horyzontalne w RPO w latach 2014 - 2020:

 • Pomoc dla MŚP (usługi doradcze i udział w targach);
 • Pomoc na szkolenia;
 • Pomoc na projekty badawczo - rozwojowe;
 • Pomoc na obiekty infrastrukturalne, w tym infrastruktura sportowa
 • Pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa narodowego

Pomoc de minimis w RPO w latach 2014-2020

 • sektory w których nie można udzielać pomocy de minimis
 • limit pomocy de minimis - jedno przedsiębiorstwo
 • kumulacja pomocy de minimis
 • pomoc de minimis w rolnictwie i rybołóstwie
 • Porównanie przepisów do okresu programowania 2007-2013

Procedura udzielania i monitorowania udzielonej pomocy

 • obowiązki podmiotów udzielających pomocy
 • omówienie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (warsztaty)
 • omówienie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
 • obliczanie wartości pomocy udzielanej w różnych formach (warsztaty)
 • zasady wypełniania i korygowania zaświadczeń o pomocy de minimis (warsztaty)
 • zasady dotyczące sprawozdawczości - terminy przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy oraz informacja o nieudzieleniu pomocy, system SHRiMP, APLIKACJA

HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

 Doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pomocy publicznej zdobywał pracując w przez wiele lat w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, a także w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz Ministerstwie Energii. W trakcie kariery zawodowej odpowiedzialny m.in. za prowadzenie postępowań notyfikacyjnych przed Komisją Europejską w zakresie projektów programów pomocowych i projektów pomocy indywidualnej, opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących monitorowania pomocy publicznej, opiniowanie projektów aktów prawnych oraz wniosków o dofinansowanie obejmujących pomoc publiczną. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelski w Lublinie. Na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie ukończył również studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych. Autor licznych opinii i analiz z zakresu prawa o pomocy publicznej. Doświadczony wykładowca z zakresu pomocy publicznej.


CENA SZKOLENIA

690 + VAT
koszt udziału jednej osoby
W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?