Fundusze unijne

Kontrola projektu współfinansowanego ze środków UE, utrzymanie trwałości projektu - warsztaty.

23 - 24 maja 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
990 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA

Głównym celem szkolenia jest nabycie umiejętności w zakresie prawidłowego zamykania projektów finansowanych ze środków UE, przygotowania do kontroli na zakończenie projektu jak i kontroli trwałości projektu.

Uczestnicy, po szkoleniu:

 • będą potrafili ocenić prawidłowość realizacji projektu,
 • poznają sposoby na uniknięcie ryzyk związanych z niekwalifikowalnością kosztów i nakładaniem korekt finansowych przez Instytucje Pośredniczące/Wdrażające,
 • nabędą umiejętności w zakresie prawidłowego udzielania zamówień publicznych,
 • będą potrafili dokumentować prawidłowość realizacji działań merytorycznych projektu oraz potwierdzać kwalifikowalność wydatków projektowych,
 • poznają sposoby postępowania w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w trakcie kontroli,
 • poznają obowiązki i prawa Beneficjenta w zakresie postępowania z informacją pokontrolną.
FORMA SZKOLENIA

Szkolenie realizowane w bardzo angażujący sposób. Uczestnicy utrwalą wiedzę podczas rozwiązywania problemów, tworzenia własnych procedur, ćwiczeń na dokumentach, Podczas szkolenia będzie możliwość indywidualnych konsultacji. Warsztaty prowadzone na studiach przypadków i ćwiczeniach.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie dedykujemy:

 • pracownikom wydziałów kontroli instytucji pośredniczących/wdrażających.
 • pracownikom zespołów projektowych,
 • kierownikom projektów finansowanych ze środków UE,
 • Beneficjentom i projektodawcom,


1.Dokumentowanie prawidłowej realizacji projektu.

 • prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej,
 • osiągnięcie wskaźników produktu,
 • osiągnięcie wskaźników rezultatu,
 • realizacja projektu zgodnie z zakresem rzeczowym,
 • zasady opisywania dokumentów księgowych,
 • działania informacyjno-promocyjne,
 • archiwizacja dokumentów.

2.Kontrola prawidłowości udzielonych zamówień:

 • dokumentowanie prawidłowego szacowania wartości zamówienia,
 • kontrola prawidłowości udzielenia zamówień z “wolnej ręki”,
 • kontrola prawidłowości udzielenia zamówień do 50 tys. zł netto,
 • kontrola prawidłowości udzielenia zamówień zgodnie z “zasadą konkurencyjności”,
 • zasady dotyczące możliwości wprowadzania zmian w zapisach umowy zawartej z wykonawcą.

3.Główne kategorie wydatków kwalifikowalnych i sposoby ich rozliczenia:

 • zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • amortyzacja środków trwałych i WNiP,
 • umowy o pracę z personelem projektu,
 • umowy cywilno-prawne z ekspertami, badaczami i osobami zarządzającymi projektem,
 • wkład niepieniężny,
 • opłaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu,
 • podatek VAT
 • koszty pośrednie, kwoty ryczałtowe, stawki jednostkowe
 • zakup nieruchomości, gruntów, budowa i remont budynków i pomieszczeń,
 • koszty niekwalifikowalne,

4.Przebieg kontroli:

 • kontrola dokumentów finansowych,
 • kontrola prawidłowości kwalifikowania podatku VAT (jeśli był on kwalifikowalny w projekcie),
 • kontrola udzielanych zamówień,
 • kontrola dokumentów potwierdzających osiągnięcie założonych wskaźników produktów/rezultatów,
 • kontrola zgodności działań projektowych z politykami horyzontalnymi,
 • dokumenty dotyczące uczestników projektu,
 • uprawnienia kontrolujących,
 • informacja pokontrolna.

5.Nieprawidłowości i korekty finansowe:

 • korekty finansowe dotyczące błędów w udzielanych zamówieniach,
 • korekty finansowe związane z nieosiągnięciem wskaźników projektu,
 • korekty finansowe związane z nieprawidłowościami w zakresie realizacji i rozliczeń wydatków w projekcie.

6.Kontrola trwałości projektu:

 • naruszenie trwałości zgodnie z art. 71 Rozporządzenia ogólnego (1303/2013),
 • obowiązek utrzymania wskaźników w okresie trwałości,
 • dochody w projekcie,
 • przesłanki wystąpienia podwójnego finansowania,
 • kontrola kwalifikowalności podatku VAT w okresie trwałości.
Dzień pierwszy
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia
 
Dzień drugi
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
10:45 - 13:00 Szkolenie
13:00 - 13:30 Lunch
13:30 - 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

Doradca, trener i praktyk w zakresie pozyskiwania i rozliczania dotacji w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z EFS i EFRR oraz FS. Współpracuje z wieloma Instytucjami zaangażowanymi w implementację środków unijnych. Posiada 15 letnie doświadczenie w zakresie kompleksowej realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE. Prowadzi projekty od powstania pomysłu, przez pozyskanie zewnętrznego finansowania, wdrożenie, rozliczenie, audyt i ewaluację. Jako Project Manager i doradca ds. rozwoju pracowała w wielu firmach w Polsce, również jako członek zarządu w spółkach akcyjnych. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami innowacyjnymi o złożonej strukturze i rozproszonym zespole. W pracy korzysta z narzędzi myślowych Teorii Ograniczeń oraz metodyki PMI. W ramach perspektywy finansowej 2014-2020 (m.in.: RPO, POPC, POIR, POIŚ, POWER) pomogła swoim Klientom pozyskać ponad 50 mln zł ze środków UE. Od ponad 10 lat szkoli członków i liderów zespołów projektowych odpowiedzialnych za pozyskiwanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE. Specjalizuje się w doradztwie z obszaru wdrażania innowacji, zarówno produktowych (modelowanie biznesowe, komercjalizacja wiedzy i technologii, tworzenie i realizacja projektów B+R dla firm i uczelni wyższych) jak i organizacyjnych (podnoszenie kompetencji pracowniczych, badanie potrzeb szkoleniowych, ocena i motywowanie pracowników, komunikacja w organizacji, CSR). Magister socjologii, ukończone studia MBA na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

990 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane do 14.05

1090 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane po 14.05

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Fundusze unijne

Kontrola projektu współfinansowanego ze środków UE, utrzymanie trwałości projektu - warsztaty.

23 - 24 maja 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA

Głównym celem szkolenia jest nabycie umiejętności w zakresie prawidłowego zamykania projektów finansowanych ze środków UE, przygotowania do kontroli na zakończenie projektu jak i kontroli trwałości projektu.

Uczestnicy, po szkoleniu:

 • będą potrafili ocenić prawidłowość realizacji projektu,
 • poznają sposoby na uniknięcie ryzyk związanych z niekwalifikowalnością kosztów i nakładaniem korekt finansowych przez Instytucje Pośredniczące/Wdrażające,
 • nabędą umiejętności w zakresie prawidłowego udzielania zamówień publicznych,
 • będą potrafili dokumentować prawidłowość realizacji działań merytorycznych projektu oraz potwierdzać kwalifikowalność wydatków projektowych,
 • poznają sposoby postępowania w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w trakcie kontroli,
 • poznają obowiązki i prawa Beneficjenta w zakresie postępowania z informacją pokontrolną.
FORMA SZKOLENIA

Szkolenie realizowane w bardzo angażujący sposób. Uczestnicy utrwalą wiedzę podczas rozwiązywania problemów, tworzenia własnych procedur, ćwiczeń na dokumentach, Podczas szkolenia będzie możliwość indywidualnych konsultacji. Warsztaty prowadzone na studiach przypadków i ćwiczeniach.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie dedykujemy:

 • pracownikom wydziałów kontroli instytucji pośredniczących/wdrażających.
 • pracownikom zespołów projektowych,
 • kierownikom projektów finansowanych ze środków UE,
 • Beneficjentom i projektodawcom,PROGRAM

1.Dokumentowanie prawidłowej realizacji projektu.

 • prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej,
 • osiągnięcie wskaźników produktu,
 • osiągnięcie wskaźników rezultatu,
 • realizacja projektu zgodnie z zakresem rzeczowym,
 • zasady opisywania dokumentów księgowych,
 • działania informacyjno-promocyjne,
 • archiwizacja dokumentów.

2.Kontrola prawidłowości udzielonych zamówień:

 • dokumentowanie prawidłowego szacowania wartości zamówienia,
 • kontrola prawidłowości udzielenia zamówień z “wolnej ręki”,
 • kontrola prawidłowości udzielenia zamówień do 50 tys. zł netto,
 • kontrola prawidłowości udzielenia zamówień zgodnie z “zasadą konkurencyjności”,
 • zasady dotyczące możliwości wprowadzania zmian w zapisach umowy zawartej z wykonawcą.

3.Główne kategorie wydatków kwalifikowalnych i sposoby ich rozliczenia:

 • zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • amortyzacja środków trwałych i WNiP,
 • umowy o pracę z personelem projektu,
 • umowy cywilno-prawne z ekspertami, badaczami i osobami zarządzającymi projektem,
 • wkład niepieniężny,
 • opłaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją projektu,
 • podatek VAT
 • koszty pośrednie, kwoty ryczałtowe, stawki jednostkowe
 • zakup nieruchomości, gruntów, budowa i remont budynków i pomieszczeń,
 • koszty niekwalifikowalne,

4.Przebieg kontroli:

 • kontrola dokumentów finansowych,
 • kontrola prawidłowości kwalifikowania podatku VAT (jeśli był on kwalifikowalny w projekcie),
 • kontrola udzielanych zamówień,
 • kontrola dokumentów potwierdzających osiągnięcie założonych wskaźników produktów/rezultatów,
 • kontrola zgodności działań projektowych z politykami horyzontalnymi,
 • dokumenty dotyczące uczestników projektu,
 • uprawnienia kontrolujących,
 • informacja pokontrolna.

5.Nieprawidłowości i korekty finansowe:

 • korekty finansowe dotyczące błędów w udzielanych zamówieniach,
 • korekty finansowe związane z nieosiągnięciem wskaźników projektu,
 • korekty finansowe związane z nieprawidłowościami w zakresie realizacji i rozliczeń wydatków w projekcie.

6.Kontrola trwałości projektu:

 • naruszenie trwałości zgodnie z art. 71 Rozporządzenia ogólnego (1303/2013),
 • obowiązek utrzymania wskaźników w okresie trwałości,
 • dochody w projekcie,
 • przesłanki wystąpienia podwójnego finansowania,
 • kontrola kwalifikowalności podatku VAT w okresie trwałości.

HARMONOGRAM

Dzień pierwszy
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia
 
Dzień drugi
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
10:45 - 13:00 Szkolenie
13:00 - 13:30 Lunch
13:30 - 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Doradca, trener i praktyk w zakresie pozyskiwania i rozliczania dotacji w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z EFS i EFRR oraz FS. Współpracuje z wieloma Instytucjami zaangażowanymi w implementację środków unijnych. Posiada 15 letnie doświadczenie w zakresie kompleksowej realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE. Prowadzi projekty od powstania pomysłu, przez pozyskanie zewnętrznego finansowania, wdrożenie, rozliczenie, audyt i ewaluację. Jako Project Manager i doradca ds. rozwoju pracowała w wielu firmach w Polsce, również jako członek zarządu w spółkach akcyjnych. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami innowacyjnymi o złożonej strukturze i rozproszonym zespole. W pracy korzysta z narzędzi myślowych Teorii Ograniczeń oraz metodyki PMI. W ramach perspektywy finansowej 2014-2020 (m.in.: RPO, POPC, POIR, POIŚ, POWER) pomogła swoim Klientom pozyskać ponad 50 mln zł ze środków UE. Od ponad 10 lat szkoli członków i liderów zespołów projektowych odpowiedzialnych za pozyskiwanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE. Specjalizuje się w doradztwie z obszaru wdrażania innowacji, zarówno produktowych (modelowanie biznesowe, komercjalizacja wiedzy i technologii, tworzenie i realizacja projektów B+R dla firm i uczelni wyższych) jak i organizacyjnych (podnoszenie kompetencji pracowniczych, badanie potrzeb szkoleniowych, ocena i motywowanie pracowników, komunikacja w organizacji, CSR). Magister socjologii, ukończone studia MBA na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.


CENA SZKOLENIA

990 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane do 14.05

1090 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane po 14.05


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?