Ochrona środowiska

Ochrona gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacja gruntów po ostatnich zmianach przepisów

27 września 2024 r.

ONLINE

Cena szkolenia:
690 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Szkolenie skierowane jest w szczególności do:

 • organów planistycznych (wójt, marszałek województwa),
 • organów wydających zezwolenia na wyłączenie gruntów z produkcji (starosta, regionalny dyrektor Lasów Państwowych),
 • organów odpowiadających za rekultywację gruntów (starosta, regionalny dyrektor Lasów Państwowych),
 • podmiotów planujących realizację inwestycji na gruntach rolnych lub leśnych,
 • podmiotów posiadających grunty rolne i leśne.

1. Część ogólna

 • Uwarunkowania faktyczne ochrony gruntów rolnych i leśnych
 • Prawne uwarunkowania ochrony gruntów rolnych i leśnych i ich ochrony
 • Identyfikacja prawnych aspektów inwestycyjnych

2. Ochrona gruntów leśnych i rolnych w planowaniu przestrzennym i procesie inwestycyjnym

 • Jak wygląda odrolnienie i odlesienie - procedura w nowych realiach prawnych
 • Czy można zmienić klasę gruntu
 • Zmiana przeznaczenia gruntu w mpzp i decyzji o warunkach zabudowy - fakty i mity
 • Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a ochrona gruntów
 • Ochrona gruntów a inwestycje kolejowe, drogowe i gazowe
 • Inwestycje liniowe na gruntach rolnych i leśnych
 • Zalesianie gruntów rolnych
 • Lokalizacja farm wiatrowych a ochrona gruntów rolnych i leśnych, problematyka urządzeń infrastruktury technicznej
 • Instalacje fotowoltaiczne na gruntach rolnych

3. Wyłączanie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej

 • Wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z produkcji:
  • pojęcie wyłączenia gruntu z produkcji,
  • problematyka podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku o wyłączenie,
  • wydawanie decyzji administracyjnych zezwalających na wyłączenie gruntów z produkcji,
  • wyłączenie gruntu z produkcji a pozwolenie na budowę,
  • należności i opłaty oraz obowiązki związane z wyłączeniem gruntów z produkcji,
  • rezygnacja z prawa do wyłączenia.
 • Wątpliwości pojawiające się przy wydawaniu zgody na wyłączenie gruntu z produkcji w przypadku zmiany klasyfikacji gruntu w ewidencji gruntów dokonanej po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Problematyka dróg dojazdowych do gruntów rolnych lub leśnych

4. Prowadzenie rekultywacji i zagospodarowania gruntów

 • Pojęcie rekultywacji
 • Kierunki rekultywacji gruntów rolnych i leśnych
 • Decyzje w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów a decyzje wydawane na podstawie Prawa geologicznego i górniczego
 • Problematyka dokumentów dotyczących rekultywacji, w szczególności projektu rekultywacji
 • Rozwiązywanie problemów praktycznych przy prowadzeniu rekultywacji gruntów leśnych i rolnych, w tym na terenach pogórniczych.
 • Egzekucja obowiązku rekultywacji
 • Wykorzystanie osadów komunalnych do rekultywacji
 • Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych a ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie

5. Pozostałe zagadnienia

 • Konsekwencje realizacji inwestycji na gruncie rolnym i leśnym
 • Naliczanie opłat w przypadku naruszenia ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wątpliwości związane z ustaleniem ich wysokości
 • Decyzje zezwalające na zmianę lasu na użytek rolny a ochrona gruntów
 • Najczęstsze błędy popełnianie przy prowadzeniu postępowań administracyjnych z zakresu ochrony gruntów

6. Panel dyskusyjny, pytania i odpowiedzi.

8:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Lunch
13:00 - 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

Radca prawny, doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ekspert w zakresie aspektów proceduralnych i materialnych administracji publicznej; związany z administracją publiczną od 2002 r.. Posiada wieloletnie doświadczenie (również kierownicze) w pracy w administracji rządowej, w tym w Ministerstwie Środowiska w Departamencie Leśnictwa oraz w  Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Departamencie Gospodarki Ziemią. od wielu lat specjalizuje się w tematyce dotyczącej ochrony środowiska, wykonując od 2016 r. obowiązki radcy prawnego w organie administracji rządowej. Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe i dydaktyczne, przejawiające się m. in. prowadzeniem od 2009 r. szkoleń dla różnych form organizacyjnych w sektorze państwowym, samorządowym i komercyjnym (administracja publiczna, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, fundacje, stowarzyszenia, spółki prawa handlowego) z zakresu problematyki administracyjnej i cywilnej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

650 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Ochrona środowiska

Ochrona gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacja gruntów po ostatnich zmianach przepisów

27 września 2024 r.

ONLINE

CEL SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest w szczególności do:

 • organów planistycznych (wójt, marszałek województwa),
 • organów wydających zezwolenia na wyłączenie gruntów z produkcji (starosta, regionalny dyrektor Lasów Państwowych),
 • organów odpowiadających za rekultywację gruntów (starosta, regionalny dyrektor Lasów Państwowych),
 • podmiotów planujących realizację inwestycji na gruntach rolnych lub leśnych,
 • podmiotów posiadających grunty rolne i leśne.

PROGRAM

1. Część ogólna

 • Uwarunkowania faktyczne ochrony gruntów rolnych i leśnych
 • Prawne uwarunkowania ochrony gruntów rolnych i leśnych i ich ochrony
 • Identyfikacja prawnych aspektów inwestycyjnych

2. Ochrona gruntów leśnych i rolnych w planowaniu przestrzennym i procesie inwestycyjnym

 • Jak wygląda odrolnienie i odlesienie - procedura w nowych realiach prawnych
 • Czy można zmienić klasę gruntu
 • Zmiana przeznaczenia gruntu w mpzp i decyzji o warunkach zabudowy - fakty i mity
 • Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a ochrona gruntów
 • Ochrona gruntów a inwestycje kolejowe, drogowe i gazowe
 • Inwestycje liniowe na gruntach rolnych i leśnych
 • Zalesianie gruntów rolnych
 • Lokalizacja farm wiatrowych a ochrona gruntów rolnych i leśnych, problematyka urządzeń infrastruktury technicznej
 • Instalacje fotowoltaiczne na gruntach rolnych

3. Wyłączanie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej

 • Wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z produkcji:
  • pojęcie wyłączenia gruntu z produkcji,
  • problematyka podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku o wyłączenie,
  • wydawanie decyzji administracyjnych zezwalających na wyłączenie gruntów z produkcji,
  • wyłączenie gruntu z produkcji a pozwolenie na budowę,
  • należności i opłaty oraz obowiązki związane z wyłączeniem gruntów z produkcji,
  • rezygnacja z prawa do wyłączenia.
 • Wątpliwości pojawiające się przy wydawaniu zgody na wyłączenie gruntu z produkcji w przypadku zmiany klasyfikacji gruntu w ewidencji gruntów dokonanej po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Problematyka dróg dojazdowych do gruntów rolnych lub leśnych

4. Prowadzenie rekultywacji i zagospodarowania gruntów

 • Pojęcie rekultywacji
 • Kierunki rekultywacji gruntów rolnych i leśnych
 • Decyzje w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów a decyzje wydawane na podstawie Prawa geologicznego i górniczego
 • Problematyka dokumentów dotyczących rekultywacji, w szczególności projektu rekultywacji
 • Rozwiązywanie problemów praktycznych przy prowadzeniu rekultywacji gruntów leśnych i rolnych, w tym na terenach pogórniczych.
 • Egzekucja obowiązku rekultywacji
 • Wykorzystanie osadów komunalnych do rekultywacji
 • Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych a ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie

5. Pozostałe zagadnienia

 • Konsekwencje realizacji inwestycji na gruncie rolnym i leśnym
 • Naliczanie opłat w przypadku naruszenia ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wątpliwości związane z ustaleniem ich wysokości
 • Decyzje zezwalające na zmianę lasu na użytek rolny a ochrona gruntów
 • Najczęstsze błędy popełnianie przy prowadzeniu postępowań administracyjnych z zakresu ochrony gruntów

6. Panel dyskusyjny, pytania i odpowiedzi.


HARMONOGRAM

8:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Lunch
13:00 - 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Radca prawny, doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ekspert w zakresie aspektów proceduralnych i materialnych administracji publicznej; związany z administracją publiczną od 2002 r.. Posiada wieloletnie doświadczenie (również kierownicze) w pracy w administracji rządowej, w tym w Ministerstwie Środowiska w Departamencie Leśnictwa oraz w  Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Departamencie Gospodarki Ziemią. od wielu lat specjalizuje się w tematyce dotyczącej ochrony środowiska, wykonując od 2016 r. obowiązki radcy prawnego w organie administracji rządowej. Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe i dydaktyczne, przejawiające się m. in. prowadzeniem od 2009 r. szkoleń dla różnych form organizacyjnych w sektorze państwowym, samorządowym i komercyjnym (administracja publiczna, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, fundacje, stowarzyszenia, spółki prawa handlowego) z zakresu problematyki administracyjnej i cywilnej.


CENA SZKOLENIA

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

650 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: