Ochrona środowiska

Ochrona środowiska w procedurze administracyjnej (kpa)

6 września 2024 r.

ONLINE

Cena szkolenia:
690 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Profil uczestnika:

Szkolenie adresowane jest do pracowników samorządu wojewódzkiego, powiatowego, gmin oraz RDOŚ.

Szkolenie ma charakter praktycznego warsztatu połączonego z odpowiedziami na zróżnicowane pytania Uczestników.

1. Część ogólna

 • Zasady stosowania proceduralnych przepisów administracyjnych
 • Rodzaje i tryby postępowań
 • Zakres przepisów materialnych dotyczących ochrony środowiska
 • Rodzaje stosowanych instrumentów prawnych

2. Uwarunkowania środowiskowe stosowane instrumenty prawne

 • Zakres i tryb wydawania decyzji środowiskowych
 • Postępowania wpadkowe w procedurach środowiskowych na przykładzie uzgodnień, opinii i milczących zgód
 • Udział społeczeństwa w relacjach z organami środowiskowymi
 • Współdziałanie organów administracji przy prowadzeniu postępowań środowiskowych

3. Ogólne uwarunkowania administracyjne dotyczące prowadzenia spraw administracyjnych

 • Uwarunkowania dotyczące wezwań formalnych, materialnych oraz finansowych
 • Uprawnienia i zakres działania strony postępowania
 • Działania organizacji społecznych i ekologicznych
 • Rola i zakres działania pełnomocników
 • Obszar zmian środowiskowych od początku 2023 r. do chwili obecnej

4. Prowadzenie postępowań dowodowych

 • Doręczanie pism
 • Terminy
 • Wszczęcie postępowania i prowadzenie czynności dowodowych
 • Działania środowiskowe według najnowszych zmian prawnych

5. Rozstrzygnięcia administracyjne

 • Prowadzenie postępowań w trybie zwykłym
 • Rodzaje postępowań i zakres ich prowadzenia w trybie nadzwyczajnym
 • Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień i milczące załatwienia spraw
 • Odwołania i zażalenia
 • Wznowienia postępowań, uchylenia i zmiany decyzji, stwierdzenia nieważności, wygaszanie decyzji administracyjnych
 • Wydawanie zaświadczeń

6. Uwarunkowania wynikające z przepisów materialnych, w tym wynikające w szczególności z przepisów następujących ustaw:

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
 • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie,
 • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

7. Panel dyskusyjny, pytania i odpowiedzi

8:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Lunch
13:00 - 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

Radca prawny, doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ekspert w zakresie aspektów proceduralnych i materialnych administracji publicznej; związany z administracją publiczną od 2002 r.. Posiada wieloletnie doświadczenie (również kierownicze) w pracy w administracji rządowej, w tym w Ministerstwie Środowiska w Departamencie Leśnictwa oraz w  Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Departamencie Gospodarki Ziemią. od wielu lat specjalizuje się w tematyce dotyczącej ochrony środowiska, wykonując od 2016 r. obowiązki radcy prawnego w organie administracji rządowej. Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe i dydaktyczne, przejawiające się m. in. prowadzeniem od 2009 r. szkoleń dla różnych form organizacyjnych w sektorze państwowym, samorządowym i komercyjnym (administracja publiczna, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, fundacje, stowarzyszenia, spółki prawa handlowego) z zakresu problematyki administracyjnej i cywilnej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

650 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska w procedurze administracyjnej (kpa)

6 września 2024 r.

ONLINE

CEL SZKOLENIA

Profil uczestnika:

Szkolenie adresowane jest do pracowników samorządu wojewódzkiego, powiatowego, gmin oraz RDOŚ.

Szkolenie ma charakter praktycznego warsztatu połączonego z odpowiedziami na zróżnicowane pytania Uczestników.


PROGRAM

1. Część ogólna

 • Zasady stosowania proceduralnych przepisów administracyjnych
 • Rodzaje i tryby postępowań
 • Zakres przepisów materialnych dotyczących ochrony środowiska
 • Rodzaje stosowanych instrumentów prawnych

2. Uwarunkowania środowiskowe stosowane instrumenty prawne

 • Zakres i tryb wydawania decyzji środowiskowych
 • Postępowania wpadkowe w procedurach środowiskowych na przykładzie uzgodnień, opinii i milczących zgód
 • Udział społeczeństwa w relacjach z organami środowiskowymi
 • Współdziałanie organów administracji przy prowadzeniu postępowań środowiskowych

3. Ogólne uwarunkowania administracyjne dotyczące prowadzenia spraw administracyjnych

 • Uwarunkowania dotyczące wezwań formalnych, materialnych oraz finansowych
 • Uprawnienia i zakres działania strony postępowania
 • Działania organizacji społecznych i ekologicznych
 • Rola i zakres działania pełnomocników
 • Obszar zmian środowiskowych od początku 2023 r. do chwili obecnej

4. Prowadzenie postępowań dowodowych

 • Doręczanie pism
 • Terminy
 • Wszczęcie postępowania i prowadzenie czynności dowodowych
 • Działania środowiskowe według najnowszych zmian prawnych

5. Rozstrzygnięcia administracyjne

 • Prowadzenie postępowań w trybie zwykłym
 • Rodzaje postępowań i zakres ich prowadzenia w trybie nadzwyczajnym
 • Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień i milczące załatwienia spraw
 • Odwołania i zażalenia
 • Wznowienia postępowań, uchylenia i zmiany decyzji, stwierdzenia nieważności, wygaszanie decyzji administracyjnych
 • Wydawanie zaświadczeń

6. Uwarunkowania wynikające z przepisów materialnych, w tym wynikające w szczególności z przepisów następujących ustaw:

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
 • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie,
 • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

7. Panel dyskusyjny, pytania i odpowiedzi


HARMONOGRAM

8:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Lunch
13:00 - 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Radca prawny, doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ekspert w zakresie aspektów proceduralnych i materialnych administracji publicznej; związany z administracją publiczną od 2002 r.. Posiada wieloletnie doświadczenie (również kierownicze) w pracy w administracji rządowej, w tym w Ministerstwie Środowiska w Departamencie Leśnictwa oraz w  Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Departamencie Gospodarki Ziemią. od wielu lat specjalizuje się w tematyce dotyczącej ochrony środowiska, wykonując od 2016 r. obowiązki radcy prawnego w organie administracji rządowej. Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe i dydaktyczne, przejawiające się m. in. prowadzeniem od 2009 r. szkoleń dla różnych form organizacyjnych w sektorze państwowym, samorządowym i komercyjnym (administracja publiczna, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, fundacje, stowarzyszenia, spółki prawa handlowego) z zakresu problematyki administracyjnej i cywilnej.


CENA SZKOLENIA

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

650 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: