Ochrona środowiska

Wydawanie pozwoleń i zezwoleń odpadowych 2022-2025 - po ostatnich nowelizacjach przepisów

12 września 2024 r.

ONLINE

Cena szkolenia:
690 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Zapraszamy do udziału w 1-dniowym szkoleniu online, na którym uczestnicy poznają najistotniejsze zagadnienia dotyczące sposobu procedowania wniosków o wydanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów, pozwoleń zintegrowanych oraz zezwoleń odpadowych, w tym obejmujące przedłużenie dotychczasowych decyzji odpadowych do 31.12.2025. Podczas szkolenia zostaną omówione kwestie dotyczące niezbędnych załączników obejmujące: , operat przeciwpożarowy, zaświadczenia i oświadczenia, tytuł prawny do terenu oraz postanowienia uzgadniające, decyzje w-z i o środowiskowych uwarunkowaniach. Uczestnicy zdobędą także wiedzę nt. współdziałania z WIOŚ i komendantem Państwowej Straży Pożarnej, koncepcję i sposób wyliczania zabezpieczenia roszczeń, oraz najnowsze rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów, a także elementy dotyczące utraty statusu odpadów i kwestie związane z cofaniem i wygasaniem pozwoleń na gruncie nowych przepisów.

Na szkoleniu omówimy m.in.:

 • Zmiany przewidziane w nowelizacji ustawy o odpadach z 7 października 2022 r. wprowadzone przez ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej dotyczące przedłużenia decyzji odpadowych do 2025 r.
 • Zmiany w w perspektywie zawieszonych po 5 marca 2020 r. pozstępowań oraz skutki przedłużenia obowiązywania ?starych? decyzji.
 • Skutki wprowadzenia od 1.1. 2025 r. zakazu zbierania zmieszanych odpadów budowlanych i skutki jego wprowadzenia wobec dotychczasowych zezwoleń na zbieranie.
 • Wymagania dla instalacji MBP po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (Dz.U. 2023 poz. 56).

Profil uczestnika:

 • Pracownicy urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych i urzędów miasta oraz pracownicy regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, wydający decyzje odpadowe

Na szkoleniu zostaną przedstawione najnowsze interpretacje Ministra Klimatu i Środowiska z zakresu gospodarowania odpadami oraz najnowsze orzecznictwo.

1. Założenia nowelizacji ustaw odpadowych w 2018-2022 r.

2. Właściwość organów - rozstrzyganie sporów kompetencyjnych - analiza orzecznictwa.

3. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów/pozwolenie zintegrowane a zezwolenia odpadowe

 • do których decyzji stosujemy dodatkowe wymagania związane z monitoringiem, kontrolą WIOŚ, operatem p-poż. oraz zabezpieczeniem roszczeń?

4. Wniosek o wydanie decyzji i wymagane załączniki. Tytuły prawne do gospodarowania nieruchomością. załącznik graficzny - kiedy i po co?

5. Operat przeciwpożarowy - kiedy jest wymagany? Czym są odpady palne?

6. Zabezpieczenie roszczeń. Maksymalna i największa masa. Zabezpieczenie łączone.

 • Czy organ musi badać OWU - Ogólne Warunki Ubezpieczenia?
 • Skutki braku ustanowienia zabezpieczenia lub braku kontynuacji zabezpieczenia.
 • Wygaśnięcie zabezpieczenia.
 • Postanowienie o zabezpieczeniu po zmianie formy lub wysokości zabezpieczenia roszczeń.
 • Wniesienie zabezpieczenia.

7. Oświadczenia i zaświadczenia.

 • Ile jest ważne zaświadczenie z KRK?
 • Kto musi je składać?
 • czy spółka musi składać zaświadczenie z KRK?

8. Kontrola w miejscu prowadzenia działalności.

 • Czy w każdej kontroli bierze udział WIOŚ?
 • Skutki negatywnego postanowienia uzgadniającego.
 • Uzgodnienie negatywne a decyzja pozytywna - zmiana wiążącego zakresu negatywnego postanowienia uzgadniającego WIOŚ.

9. Współdziałanie z komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej.

 • Kiedy jest wymagane?
 • Skutki negatywnego postanowienia uzgadniającego na pierwszym i drugim etapie współdziałania.

10. Czym jest istotna zmiana w gospodarce odpadami?

 • kiedy zmiana jest nieistotna?
 • Czy każda zmiana wymaga operatu i współdziałania?

11. Wydanie decyzji - nowe elementy:

 • Warunki dotyczące magazynowania odpadów
 • warunki dotyczące utraty statusu odpadów
 • Warunki dotyczące MBP
 • Podanie decyzji do publicznej wiadomości w BIP i ograniczenia jej jawności.
 • Dopuszczalność wniesienia odwołania przez stronę postępowania w sprawie decyzji środowiskowej oraz organizacji ekologicznej.

12. Zbieranie odpadów po 1.1.2025 - czy kod 170904 wygaśnie z mocy prawa?

13. Kiedy ważność dotychczasowej decyzji przedłuży się do 31.12.2025 r.

 • Jak wydłużyć ważność decyzji zawieszonej po 5 marca 2022 r. Kiedy zawieszone postępowanie wygasa?
 • Terminy na złożenie wniosku i wymagania wobec wniosku o wydanie nowej decyzji (kompletność wniosku, załączniki itp.)
 • Wygaśnięcie ?starego? zezwolenia.
 • Utrzymywanie zabezpieczenia roszczeń.

14. Kiedy organ musi wydać decyzję o odmowie udzielenia zezwolenia/pozwolenia?

 • umorzenie postępowania, pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

15. Panel dyskusyjny, pytania i odpowiedzi.

8:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Lunch
13:00 - 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

Radca prawny, dr habilitowany nauk prawnych, specjalizuje się w prawie ochrony środowiska, ocenach oddziaływania na środowisko oraz gospodarowaniu odpadami. Praktyk w konsultingu ze swojej specjalizacji, współpracownik firmy zajmującej się gospodarowaniem odpadami. Pracownik naukowy wydziału prawa uczelni wyższej. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska. Jest współautorką raportów ewaluacyjnych i prognoz ooś oraz opinii prawnych. Posiada doświadczenie w uspołecznianiu procesów decyzyjnych. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia z szeroko pojętego z prawa ochrony środowiska, autorka blisko 100 publikacji, prelegentka wielu konferencji naukowych, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Ceniona trenerka ciesząca się uznaniem zleceniodawców i klientów, szkoliła m.in. przedsiębiorców, kadry Inspekcji Ochrony Środowiska, pracowników Lasów Państwowych i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, a także kadry nadzoru budowlanego oraz urzędników administracji ogólnej z całej Polski.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

650 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Ochrona środowiska

Wydawanie pozwoleń i zezwoleń odpadowych 2022-2025 - po ostatnich nowelizacjach przepisów

12 września 2024 r.

ONLINE

CEL SZKOLENIA

Zapraszamy do udziału w 1-dniowym szkoleniu online, na którym uczestnicy poznają najistotniejsze zagadnienia dotyczące sposobu procedowania wniosków o wydanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów, pozwoleń zintegrowanych oraz zezwoleń odpadowych, w tym obejmujące przedłużenie dotychczasowych decyzji odpadowych do 31.12.2025. Podczas szkolenia zostaną omówione kwestie dotyczące niezbędnych załączników obejmujące: , operat przeciwpożarowy, zaświadczenia i oświadczenia, tytuł prawny do terenu oraz postanowienia uzgadniające, decyzje w-z i o środowiskowych uwarunkowaniach. Uczestnicy zdobędą także wiedzę nt. współdziałania z WIOŚ i komendantem Państwowej Straży Pożarnej, koncepcję i sposób wyliczania zabezpieczenia roszczeń, oraz najnowsze rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów, a także elementy dotyczące utraty statusu odpadów i kwestie związane z cofaniem i wygasaniem pozwoleń na gruncie nowych przepisów.

Na szkoleniu omówimy m.in.:

 • Zmiany przewidziane w nowelizacji ustawy o odpadach z 7 października 2022 r. wprowadzone przez ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej dotyczące przedłużenia decyzji odpadowych do 2025 r.
 • Zmiany w w perspektywie zawieszonych po 5 marca 2020 r. pozstępowań oraz skutki przedłużenia obowiązywania ?starych? decyzji.
 • Skutki wprowadzenia od 1.1. 2025 r. zakazu zbierania zmieszanych odpadów budowlanych i skutki jego wprowadzenia wobec dotychczasowych zezwoleń na zbieranie.
 • Wymagania dla instalacji MBP po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (Dz.U. 2023 poz. 56).

Profil uczestnika:

 • Pracownicy urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych i urzędów miasta oraz pracownicy regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, wydający decyzje odpadowe

Na szkoleniu zostaną przedstawione najnowsze interpretacje Ministra Klimatu i Środowiska z zakresu gospodarowania odpadami oraz najnowsze orzecznictwo.


PROGRAM

1. Założenia nowelizacji ustaw odpadowych w 2018-2022 r.

2. Właściwość organów - rozstrzyganie sporów kompetencyjnych - analiza orzecznictwa.

3. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów/pozwolenie zintegrowane a zezwolenia odpadowe

 • do których decyzji stosujemy dodatkowe wymagania związane z monitoringiem, kontrolą WIOŚ, operatem p-poż. oraz zabezpieczeniem roszczeń?

4. Wniosek o wydanie decyzji i wymagane załączniki. Tytuły prawne do gospodarowania nieruchomością. załącznik graficzny - kiedy i po co?

5. Operat przeciwpożarowy - kiedy jest wymagany? Czym są odpady palne?

6. Zabezpieczenie roszczeń. Maksymalna i największa masa. Zabezpieczenie łączone.

 • Czy organ musi badać OWU - Ogólne Warunki Ubezpieczenia?
 • Skutki braku ustanowienia zabezpieczenia lub braku kontynuacji zabezpieczenia.
 • Wygaśnięcie zabezpieczenia.
 • Postanowienie o zabezpieczeniu po zmianie formy lub wysokości zabezpieczenia roszczeń.
 • Wniesienie zabezpieczenia.

7. Oświadczenia i zaświadczenia.

 • Ile jest ważne zaświadczenie z KRK?
 • Kto musi je składać?
 • czy spółka musi składać zaświadczenie z KRK?

8. Kontrola w miejscu prowadzenia działalności.

 • Czy w każdej kontroli bierze udział WIOŚ?
 • Skutki negatywnego postanowienia uzgadniającego.
 • Uzgodnienie negatywne a decyzja pozytywna - zmiana wiążącego zakresu negatywnego postanowienia uzgadniającego WIOŚ.

9. Współdziałanie z komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej.

 • Kiedy jest wymagane?
 • Skutki negatywnego postanowienia uzgadniającego na pierwszym i drugim etapie współdziałania.

10. Czym jest istotna zmiana w gospodarce odpadami?

 • kiedy zmiana jest nieistotna?
 • Czy każda zmiana wymaga operatu i współdziałania?

11. Wydanie decyzji - nowe elementy:

 • Warunki dotyczące magazynowania odpadów
 • warunki dotyczące utraty statusu odpadów
 • Warunki dotyczące MBP
 • Podanie decyzji do publicznej wiadomości w BIP i ograniczenia jej jawności.
 • Dopuszczalność wniesienia odwołania przez stronę postępowania w sprawie decyzji środowiskowej oraz organizacji ekologicznej.

12. Zbieranie odpadów po 1.1.2025 - czy kod 170904 wygaśnie z mocy prawa?

13. Kiedy ważność dotychczasowej decyzji przedłuży się do 31.12.2025 r.

 • Jak wydłużyć ważność decyzji zawieszonej po 5 marca 2022 r. Kiedy zawieszone postępowanie wygasa?
 • Terminy na złożenie wniosku i wymagania wobec wniosku o wydanie nowej decyzji (kompletność wniosku, załączniki itp.)
 • Wygaśnięcie ?starego? zezwolenia.
 • Utrzymywanie zabezpieczenia roszczeń.

14. Kiedy organ musi wydać decyzję o odmowie udzielenia zezwolenia/pozwolenia?

 • umorzenie postępowania, pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

15. Panel dyskusyjny, pytania i odpowiedzi.


HARMONOGRAM

8:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Lunch
13:00 - 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Radca prawny, dr habilitowany nauk prawnych, specjalizuje się w prawie ochrony środowiska, ocenach oddziaływania na środowisko oraz gospodarowaniu odpadami. Praktyk w konsultingu ze swojej specjalizacji, współpracownik firmy zajmującej się gospodarowaniem odpadami. Pracownik naukowy wydziału prawa uczelni wyższej. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska. Jest współautorką raportów ewaluacyjnych i prognoz ooś oraz opinii prawnych. Posiada doświadczenie w uspołecznianiu procesów decyzyjnych. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia z szeroko pojętego z prawa ochrony środowiska, autorka blisko 100 publikacji, prelegentka wielu konferencji naukowych, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Ceniona trenerka ciesząca się uznaniem zleceniodawców i klientów, szkoliła m.in. przedsiębiorców, kadry Inspekcji Ochrony Środowiska, pracowników Lasów Państwowych i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, a także kadry nadzoru budowlanego oraz urzędników administracji ogólnej z całej Polski.


CENA SZKOLENIA

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

650 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: