Ochrona środowiska

Utrata statusu odpadu - obowiązujące procedury i rozporządzenia

5 września 2024 r.

ONLINE

Cena szkolenia:
690 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Szkolenie obejmuje analizę przepisów rozporządzenia sprawie utraty statusu odpadu dla odpadów destruktu asfaltowego oraz nowego rozporządzenia w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów powstających w procesie energetycznego spalania paliw.

Profil uczestnika:

 • Szkolenie adresowane do organów administracji publicznej (m.in. Starostwa Powiatowe, Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Miast, RDOŚ) wydających decyzje na przetwarzanie odpadów, oraz organów kontroli, w tym WIOŚ a także dla przedsiębiorców chcących uzyskać decyzje na przetwarzanie skutkujące utratą statusu odpadu.

1. Koncepcja odpadu a utrata statusu odpadu (USO).

2. Utrata statusu odpadu a produkt uboczny.

3. Kiedy odpad może utracić status odpadu? (przesłanki wynikające z orzecznictwa TS UE, nowe wymogi art. 14 ustawy o odpadach)

 • Konkretne cele
 • Rynek lub popyt
 • Wymagania techniczne
 • Brak negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska

4. Utrata statusu odpadu z mocy prawa (UE lub krajowego) a z mocy decyzji na przetwarzanie - jaka jest różnica?

5. Treść wniosku o wydanie decyzji na przetwarzanie do utraty statusu odpadu

 • Wymagane dokumenty
 • Jak weryfikować spełnienie wymagań technicznych?
 • Jaka kontrola i jaka certyfikacja?
 • Kto jest odpowiedzialny za sprawdzenie spełnienia ww. Wymagań?
 • Kto decyduje o kodach i procesach?
 • Jak szczegółowe muszą być ?proponowane szczegółowe warunki utraty statusu odpadów??

6. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

 • Element utraty statusu odpadów w zezwoleniu na przetwarzanie
 • Relacja warunków z decyzji do aktów prawa powszechnie obowiązującego.

7. Rejestracja w REACH, certyfikacja, spełnienie norm PN-EN a utrata statusu odpadów.

8. Rozporządzenie w sprawie w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego - status i znaczenie

 • Czym jest destrukt asfaltowy?
 • Warunki utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego - badania, proces odzysku.
 • Czy utrata statusu dla destruktu wymaga zezwolenia na przetwarzanie czy następuje z mocy prawa?
 • Badania i proces dokumentacji dla Utraty statusu odpadów
 • Charakter prawny oświadczenia o utracie statusu
 • Dokumentacja procesu a wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego

9. Rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów powstających w procesie energetycznego spalania paliw

 • Jakie kody odpadów zostały finalnie objęte USO?
 • Warunki utraty statusu odpadów dla odpadów powstających w procesie energetycznego spalania paliw - badania, akceptowane procesy odzysku, pobór próbek.
 • Badania i proces dokumentacji dla utraty statusu odpadów
 • Omówienie wzoru oświadczenia o utracie statusu odpadu i jego charakter prawny.

10. Jak ewidencjonować i sprawozdawać odpady i produkty po USO - zmiany w module sprawozdawczym BDO w sprawozdaniach za 2023 r.

8:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Lunch
13:00 - 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

Radca prawny, dr habilitowany nauk prawnych, specjalizuje się w prawie ochrony środowiska, ocenach oddziaływania na środowisko oraz gospodarowaniu odpadami. Praktyk w konsultingu ze swojej specjalizacji, współpracownik firmy zajmującej się gospodarowaniem odpadami. Pracownik naukowy wydziału prawa uczelni wyższej. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska. Jest współautorką raportów ewaluacyjnych i prognoz ooś oraz opinii prawnych. Posiada doświadczenie w uspołecznianiu procesów decyzyjnych. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia z szeroko pojętego z prawa ochrony środowiska, autorka blisko 100 publikacji, prelegentka wielu konferencji naukowych, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Ceniona trenerka ciesząca się uznaniem zleceniodawców i klientów, szkoliła m.in. przedsiębiorców, kadry Inspekcji Ochrony Środowiska, pracowników Lasów Państwowych i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, a także kadry nadzoru budowlanego oraz urzędników administracji ogólnej z całej Polski.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

650 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw. VAT.

Ochrona środowiska

Utrata statusu odpadu - obowiązujące procedury i rozporządzenia

5 września 2024 r.

ONLINE

CEL SZKOLENIA

Szkolenie obejmuje analizę przepisów rozporządzenia sprawie utraty statusu odpadu dla odpadów destruktu asfaltowego oraz nowego rozporządzenia w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów powstających w procesie energetycznego spalania paliw.

Profil uczestnika:

 • Szkolenie adresowane do organów administracji publicznej (m.in. Starostwa Powiatowe, Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Miast, RDOŚ) wydających decyzje na przetwarzanie odpadów, oraz organów kontroli, w tym WIOŚ a także dla przedsiębiorców chcących uzyskać decyzje na przetwarzanie skutkujące utratą statusu odpadu.

PROGRAM

1. Koncepcja odpadu a utrata statusu odpadu (USO).

2. Utrata statusu odpadu a produkt uboczny.

3. Kiedy odpad może utracić status odpadu? (przesłanki wynikające z orzecznictwa TS UE, nowe wymogi art. 14 ustawy o odpadach)

 • Konkretne cele
 • Rynek lub popyt
 • Wymagania techniczne
 • Brak negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska

4. Utrata statusu odpadu z mocy prawa (UE lub krajowego) a z mocy decyzji na przetwarzanie - jaka jest różnica?

5. Treść wniosku o wydanie decyzji na przetwarzanie do utraty statusu odpadu

 • Wymagane dokumenty
 • Jak weryfikować spełnienie wymagań technicznych?
 • Jaka kontrola i jaka certyfikacja?
 • Kto jest odpowiedzialny za sprawdzenie spełnienia ww. Wymagań?
 • Kto decyduje o kodach i procesach?
 • Jak szczegółowe muszą być ?proponowane szczegółowe warunki utraty statusu odpadów??

6. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

 • Element utraty statusu odpadów w zezwoleniu na przetwarzanie
 • Relacja warunków z decyzji do aktów prawa powszechnie obowiązującego.

7. Rejestracja w REACH, certyfikacja, spełnienie norm PN-EN a utrata statusu odpadów.

8. Rozporządzenie w sprawie w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego - status i znaczenie

 • Czym jest destrukt asfaltowy?
 • Warunki utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego - badania, proces odzysku.
 • Czy utrata statusu dla destruktu wymaga zezwolenia na przetwarzanie czy następuje z mocy prawa?
 • Badania i proces dokumentacji dla Utraty statusu odpadów
 • Charakter prawny oświadczenia o utracie statusu
 • Dokumentacja procesu a wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego

9. Rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów powstających w procesie energetycznego spalania paliw

 • Jakie kody odpadów zostały finalnie objęte USO?
 • Warunki utraty statusu odpadów dla odpadów powstających w procesie energetycznego spalania paliw - badania, akceptowane procesy odzysku, pobór próbek.
 • Badania i proces dokumentacji dla utraty statusu odpadów
 • Omówienie wzoru oświadczenia o utracie statusu odpadu i jego charakter prawny.

10. Jak ewidencjonować i sprawozdawać odpady i produkty po USO - zmiany w module sprawozdawczym BDO w sprawozdaniach za 2023 r.


HARMONOGRAM

8:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Lunch
13:00 - 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Radca prawny, dr habilitowany nauk prawnych, specjalizuje się w prawie ochrony środowiska, ocenach oddziaływania na środowisko oraz gospodarowaniu odpadami. Praktyk w konsultingu ze swojej specjalizacji, współpracownik firmy zajmującej się gospodarowaniem odpadami. Pracownik naukowy wydziału prawa uczelni wyższej. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska. Jest współautorką raportów ewaluacyjnych i prognoz ooś oraz opinii prawnych. Posiada doświadczenie w uspołecznianiu procesów decyzyjnych. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia z szeroko pojętego z prawa ochrony środowiska, autorka blisko 100 publikacji, prelegentka wielu konferencji naukowych, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Ceniona trenerka ciesząca się uznaniem zleceniodawców i klientów, szkoliła m.in. przedsiębiorców, kadry Inspekcji Ochrony Środowiska, pracowników Lasów Państwowych i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, a także kadry nadzoru budowlanego oraz urzędników administracji ogólnej z całej Polski.


CENA SZKOLENIA

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

650 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw. VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: