Ochrona środowiska

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz obwieszczanie o decyzjach organu w BIP

4 września 2024 r.

ONLINE

Cena szkolenia:
690 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Szkolenie uwzględnia nowe formy podawania do publicznej wiadomości oraz udostępniania treści informacji o środowisku w BIP, uwzględnia takie przesłanki ograniczające jawność danych jak dane osobowe, tajemnica przedsiębiorstwa, bezpieczeństwo publiczne, obronność państwa. Zostaną na nim omówione zagadnienia dotyczące udostępniania danych z portali do których wgląd mają organy administracji (BDO, EKOINFONET itp.) oraz pobierania za nie opłat. Szkolenie uwzględnia najnowsze zmiany ustawy OOŚ oraz orzecznictwo w zakresie udostępniania informacji (publicznej i o środowisku).

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników z prawem i praktyką gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji o środowisku i udostępnianiem w BIP decyzji oraz innych informacji w związku z prowadzonym postępowaniem.

Profil uczestnika:

 • Pracownicy urzędów administracji samorządowej i rządowej odpowiedzialni za gromadzenie i udostępnianie informacji o środowisku oraz prowadzący postępowania środowiskowe ? w zakresie, w jakim znowelizowane przepisy ustawy ooś wymagają udostępnienia w BIP obwieszczeń o etapach postępowania oraz o treści wydanych decyzji, w tym pozwoleń na budowę, zezwoleń odpadowych itp.
 • Pracownicy administracji publicznej ogólnej (wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty, wojewody oraz marszałka województwa) oraz wyspecjalizowanej (wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, regionalne dyrekcje ochrony środowiska, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Metody szkoleniowe:

Szkolenie obejmuje część teoretyczną (wykład ? prezentacja multimedialna) oraz część praktyczną obejmującą rozwiazywanie kazusów z zakresu dostępu do informacji o środowisku (kwalifikowanie wniosku, wskazywanie przesłanek i zakresu odmowy, naliczanie kosztów - analiza wniosków o udostępnienie przygotowanych przez uczestników), a także dyskusję i odpowiedzi na pytania uczestników.

1. Instytucja prawna dostępu do informacji o środowisku

 • Podstawy prawne w zakresie udostępniania informacji o środowisku. Informacja o środowisku czyli co? Zakres przedmiotowy udostępnianych danych
 • Informacja o środowisku a informacja publiczna

2. Podmioty posiadające prawo do informacji o środowisku. Organy zobowiązane do udostępnienia informacji

 • Kto ma prawo do informacji o środowisku i jego ochronie,
 • Kto jest zobowiązany do udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie

3. Informacje podlegające udostępnieniu:

 • Informacje znajdujące się w posiadaniu władz publicznych,
 • Informacje przeznaczone dla władz publicznych,
 • Zakres udostępnianych informacji,
 • Dostęp do informacji a dostęp do dokumentu

4. Opłaty za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie:

 • Stawki opłat określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. W sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku ze zm.,
 • Sposób liczenia opłat (Czy można w opłatę wliczyć wynagrodzenie pracownika? Jak liczyć stawki za przekształcenie informacji w żądaną formę i koszty wysyłki?)
 • Zaliczkowanie udostępnienia informacji o środowisku a dyscyplina finansów publicznych
 • Forma prawna określenia wysokości opłaty (postanowienie czy czynność materialno-techniczna?) I możliwości jej zaskarżenia do sądu administracyjnego
 • Opłata skarbowa, opłata ?za zgodność z oryginałem?

5. Udostępnianie informacji na wniosek pisemny:

 • Kwalifikowanie wniosku o udostępnienie informacji o środowisku lub informacji publicznej
 • Forma wniosku (mailowy, pisemny, elektroniczny skrzynka podawcza)
 • Treść wniosku - minimalny zakres
 • Uzupełnienie wniosku (Czy wniosek musi być podpisany? Czy potrzebna jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych?)
 • Wnioski uporczywe (nadużycie prawa do informacji publicznej, ?nękanie? organu) - analiza orzecznictwa sądów administracyjnych i możliwość jej zastosowania do udostępniania informacji o środowisku
 • Udostępnienie informacji w sposób i formie określnej we wniosku,
 • Termin udostępnienia informacji,
 • Informacja niebędąca w posiadaniu organu,
 • Informacja niebędąca informacją o środowisku.

6. Bezczynność władz publicznych w zakresie udostępnienia informacji o środowisku

 • Pojęcie bezczynności - kiedy organ nie jest bezczynny?
 • Środki prawne wzruszenia bezczynności

7. Udostępnianie informacji drogą elektroniczną:

 • Publicznie Dostępny Wykaz (PDW) (zakres przedmiotowy, władze publiczne zobowiązane do prowadzenia wykazu, termin publikacji informacji o dokumentach, termin udostępnienia informacji z PDWD, udostępnianie elektronicznych baz danych, skutki bezczynności w zakresie prowadzenia PDW)
 • Rejestry dostępne on line, elektroniczne bazy danych (BDO, EKOINFONET, GEOPORTAL, EPRTR, SIGW) a opłata za udostępnienie informacji
 • Zakres informacji udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)
 • Portal Otwarte Dane - kto jest zobowiązany ładować dane do portalu?
 • Czy można odesłać wnioskodawcę do portalu gdy informacja jest w posiadaniu organu?

8. Terminy udostępnienia informacji, sposób ich liczenia, skutki upływu

9. Odmowa udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie:

 • Test szkody, koncepcja ważenia interesów,
 • Przesłanki odmowy udostępnienia informacji uwzgledniające test szkody i ważenia interesów (art. 16 uuiś) z uwzględnieniem zmian wynikających z: wprowadzenia RODO i uodo oraz zmiany przepisów ustawy o zakazie nieuczciwej konkurencji w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Przesłanki odmowy udostępnienia informacji o środowisku z uwagi na: fakt, że wniosek sformułowany w sposób zbyt ogólny lub niemożliwy do zrealizowania, informacje są w trakcie opracowywania lub przeznaczone do wewnętrznego komunikowania się
 • Środki prawne przysługujące adresatowi decyzji odmownej

10. Odpowiedzialność za nieudostępnienie informacji o środowisku

11. Udostępnianie informacji o środowisku a podanie do publicznej wiadomości

 • Pojęcie obwieszczenia publicznego i podania do publicznej wiadomości
 • Obwieszczenia informacyjne i doręczające w rozumieniu kpa
 • Nowe zasady podania do publicznej wiadomości treści decyzji w w BIP - wynikające z nowelizacji ustawy ooś z 30 marca 2021 r. (termin, wyłączenia danych, bieg terminu na złożenie odwołania)
 • Nowe zasady podawania do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania i jego kolejnych etapach - wynikające z nowelizacji ustawy oos z 13 lipca 2023 r.
 • Administracyjne kary pieniężne dla organów gminy za zaniechanie podania do publicznej wiadomości (art. 156aa ustawy OOŚ)

12. Panel dyskusyjny, pytania i odpowiedzi.

8:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Lunch
13:00 - 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

Radca prawny, dr habilitowany nauk prawnych, specjalizuje się w prawie ochrony środowiska, ocenach oddziaływania na środowisko oraz gospodarowaniu odpadami. Praktyk w konsultingu ze swojej specjalizacji, współpracownik firmy zajmującej się gospodarowaniem odpadami. Pracownik naukowy wydziału prawa uczelni wyższej. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska. Jest współautorką raportów ewaluacyjnych i prognoz ooś oraz opinii prawnych. Posiada doświadczenie w uspołecznianiu procesów decyzyjnych. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia z szeroko pojętego z prawa ochrony środowiska, autorka blisko 100 publikacji, prelegentka wielu konferencji naukowych, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Ceniona trenerka ciesząca się uznaniem zleceniodawców i klientów, szkoliła m.in. przedsiębiorców, kadry Inspekcji Ochrony Środowiska, pracowników Lasów Państwowych i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, a także kadry nadzoru budowlanego oraz urzędników administracji ogólnej z całej Polski.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

650 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw. VAT.

Ochrona środowiska

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz obwieszczanie o decyzjach organu w BIP

4 września 2024 r.

ONLINE

CEL SZKOLENIA

Szkolenie uwzględnia nowe formy podawania do publicznej wiadomości oraz udostępniania treści informacji o środowisku w BIP, uwzględnia takie przesłanki ograniczające jawność danych jak dane osobowe, tajemnica przedsiębiorstwa, bezpieczeństwo publiczne, obronność państwa. Zostaną na nim omówione zagadnienia dotyczące udostępniania danych z portali do których wgląd mają organy administracji (BDO, EKOINFONET itp.) oraz pobierania za nie opłat. Szkolenie uwzględnia najnowsze zmiany ustawy OOŚ oraz orzecznictwo w zakresie udostępniania informacji (publicznej i o środowisku).

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników z prawem i praktyką gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji o środowisku i udostępnianiem w BIP decyzji oraz innych informacji w związku z prowadzonym postępowaniem.

Profil uczestnika:

 • Pracownicy urzędów administracji samorządowej i rządowej odpowiedzialni za gromadzenie i udostępnianie informacji o środowisku oraz prowadzący postępowania środowiskowe ? w zakresie, w jakim znowelizowane przepisy ustawy ooś wymagają udostępnienia w BIP obwieszczeń o etapach postępowania oraz o treści wydanych decyzji, w tym pozwoleń na budowę, zezwoleń odpadowych itp.
 • Pracownicy administracji publicznej ogólnej (wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty, wojewody oraz marszałka województwa) oraz wyspecjalizowanej (wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, regionalne dyrekcje ochrony środowiska, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Metody szkoleniowe:

Szkolenie obejmuje część teoretyczną (wykład ? prezentacja multimedialna) oraz część praktyczną obejmującą rozwiazywanie kazusów z zakresu dostępu do informacji o środowisku (kwalifikowanie wniosku, wskazywanie przesłanek i zakresu odmowy, naliczanie kosztów - analiza wniosków o udostępnienie przygotowanych przez uczestników), a także dyskusję i odpowiedzi na pytania uczestników.


PROGRAM

1. Instytucja prawna dostępu do informacji o środowisku

 • Podstawy prawne w zakresie udostępniania informacji o środowisku. Informacja o środowisku czyli co? Zakres przedmiotowy udostępnianych danych
 • Informacja o środowisku a informacja publiczna

2. Podmioty posiadające prawo do informacji o środowisku. Organy zobowiązane do udostępnienia informacji

 • Kto ma prawo do informacji o środowisku i jego ochronie,
 • Kto jest zobowiązany do udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie

3. Informacje podlegające udostępnieniu:

 • Informacje znajdujące się w posiadaniu władz publicznych,
 • Informacje przeznaczone dla władz publicznych,
 • Zakres udostępnianych informacji,
 • Dostęp do informacji a dostęp do dokumentu

4. Opłaty za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie:

 • Stawki opłat określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. W sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku ze zm.,
 • Sposób liczenia opłat (Czy można w opłatę wliczyć wynagrodzenie pracownika? Jak liczyć stawki za przekształcenie informacji w żądaną formę i koszty wysyłki?)
 • Zaliczkowanie udostępnienia informacji o środowisku a dyscyplina finansów publicznych
 • Forma prawna określenia wysokości opłaty (postanowienie czy czynność materialno-techniczna?) I możliwości jej zaskarżenia do sądu administracyjnego
 • Opłata skarbowa, opłata ?za zgodność z oryginałem?

5. Udostępnianie informacji na wniosek pisemny:

 • Kwalifikowanie wniosku o udostępnienie informacji o środowisku lub informacji publicznej
 • Forma wniosku (mailowy, pisemny, elektroniczny skrzynka podawcza)
 • Treść wniosku - minimalny zakres
 • Uzupełnienie wniosku (Czy wniosek musi być podpisany? Czy potrzebna jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych?)
 • Wnioski uporczywe (nadużycie prawa do informacji publicznej, ?nękanie? organu) - analiza orzecznictwa sądów administracyjnych i możliwość jej zastosowania do udostępniania informacji o środowisku
 • Udostępnienie informacji w sposób i formie określnej we wniosku,
 • Termin udostępnienia informacji,
 • Informacja niebędąca w posiadaniu organu,
 • Informacja niebędąca informacją o środowisku.

6. Bezczynność władz publicznych w zakresie udostępnienia informacji o środowisku

 • Pojęcie bezczynności - kiedy organ nie jest bezczynny?
 • Środki prawne wzruszenia bezczynności

7. Udostępnianie informacji drogą elektroniczną:

 • Publicznie Dostępny Wykaz (PDW) (zakres przedmiotowy, władze publiczne zobowiązane do prowadzenia wykazu, termin publikacji informacji o dokumentach, termin udostępnienia informacji z PDWD, udostępnianie elektronicznych baz danych, skutki bezczynności w zakresie prowadzenia PDW)
 • Rejestry dostępne on line, elektroniczne bazy danych (BDO, EKOINFONET, GEOPORTAL, EPRTR, SIGW) a opłata za udostępnienie informacji
 • Zakres informacji udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)
 • Portal Otwarte Dane - kto jest zobowiązany ładować dane do portalu?
 • Czy można odesłać wnioskodawcę do portalu gdy informacja jest w posiadaniu organu?

8. Terminy udostępnienia informacji, sposób ich liczenia, skutki upływu

9. Odmowa udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie:

 • Test szkody, koncepcja ważenia interesów,
 • Przesłanki odmowy udostępnienia informacji uwzgledniające test szkody i ważenia interesów (art. 16 uuiś) z uwzględnieniem zmian wynikających z: wprowadzenia RODO i uodo oraz zmiany przepisów ustawy o zakazie nieuczciwej konkurencji w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Przesłanki odmowy udostępnienia informacji o środowisku z uwagi na: fakt, że wniosek sformułowany w sposób zbyt ogólny lub niemożliwy do zrealizowania, informacje są w trakcie opracowywania lub przeznaczone do wewnętrznego komunikowania się
 • Środki prawne przysługujące adresatowi decyzji odmownej

10. Odpowiedzialność za nieudostępnienie informacji o środowisku

11. Udostępnianie informacji o środowisku a podanie do publicznej wiadomości

 • Pojęcie obwieszczenia publicznego i podania do publicznej wiadomości
 • Obwieszczenia informacyjne i doręczające w rozumieniu kpa
 • Nowe zasady podania do publicznej wiadomości treści decyzji w w BIP - wynikające z nowelizacji ustawy ooś z 30 marca 2021 r. (termin, wyłączenia danych, bieg terminu na złożenie odwołania)
 • Nowe zasady podawania do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania i jego kolejnych etapach - wynikające z nowelizacji ustawy oos z 13 lipca 2023 r.
 • Administracyjne kary pieniężne dla organów gminy za zaniechanie podania do publicznej wiadomości (art. 156aa ustawy OOŚ)

12. Panel dyskusyjny, pytania i odpowiedzi.


HARMONOGRAM

8:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Lunch
13:00 - 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Radca prawny, dr habilitowany nauk prawnych, specjalizuje się w prawie ochrony środowiska, ocenach oddziaływania na środowisko oraz gospodarowaniu odpadami. Praktyk w konsultingu ze swojej specjalizacji, współpracownik firmy zajmującej się gospodarowaniem odpadami. Pracownik naukowy wydziału prawa uczelni wyższej. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska. Jest współautorką raportów ewaluacyjnych i prognoz ooś oraz opinii prawnych. Posiada doświadczenie w uspołecznianiu procesów decyzyjnych. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia z szeroko pojętego z prawa ochrony środowiska, autorka blisko 100 publikacji, prelegentka wielu konferencji naukowych, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Ceniona trenerka ciesząca się uznaniem zleceniodawców i klientów, szkoliła m.in. przedsiębiorców, kadry Inspekcji Ochrony Środowiska, pracowników Lasów Państwowych i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, a także kadry nadzoru budowlanego oraz urzędników administracji ogólnej z całej Polski.


CENA SZKOLENIA

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

650 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw. VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: