Ochrona środowiska

Decyzje środowiskowe po zmianach przepisów

2 października 2024 r.

ONLINE

Cena szkolenia:
690 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ze szczególnym uwzględnieniem p nowelizacji ustawy OOŚ uchwalonej 13 lipca 2023 r. służącej przyspieszeniu i uproszczeniu procesów inwestycyjnych.

Na szkoleniu zostanie zaprezentowana procedura udzielania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z uwzględnieniem znowelizowanych przepisów, zakładających m.in. rozszerzone zasady podawania do publicznej wiadomości, usprawnienie procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w tym badanie zgodności z planem miejscowym), przyspieszenie postępowania, zmianę właściwości i kompetencji organów oraz inne zmiany, w tym zwłaszcza dotyczące inwestycji drogowych i kolejowych (tzw. inwestycje strategiczne), a także Inne drobne zmiany precyzujące dotychczasowe procedury.

Korzyści dla uczestników:

 • pozyskają wiedzę w jaki sposób prawidłowo i sprawnie prowadzić procedury OOŚ i wydawać decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
 • dowiedzą się jak zmniejszać ryzyko odwołań lub stwierdzania nieważności decyzji
 • pozyskają wiedzę praktyczną o możliwych sposobach interpretacji przepisów i ich zastosowaniu

Profil uczestnika:

 • organy administracji publicznej wydające decyzje i współdziałające w postępowaniach (wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa, pracownicy regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, regionalnych dyrekcji lasów państwowych, oraz organy współdziałające - organy Wód Polskich oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 • przedsiębiorcy planujący realizację przedsięwzięć (inwestorzy publiczni i prywatni), firmy konsultingowe prowadzące procedury w imieniu inwestora.

Metody prowadzenia zajęć: wykład, prezentacja PP, dyskusja, analiza studiów przypadku.

1. Koncepcja oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć (OOŚ PP) (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jako decyzja ?główna? w procesie inwestycyjnym i jej relacja do decyzji ?wykonawczych? (np. pozwolenia na budowę)

 • Pojęcie zamierzenia budowlanego i inwestycji strategicznych -zmiana ustawy OOŚ

2. Podział i kwalifikacja przedsięwzięć:

 • Przedsięwzięcia z tzw. I grupy,
 • Dzielenie przedsięwzięć - powiązania technologiczne a funkcjonalne - analiza orzecznictwa i stanowisk GDOŚ,
 • Przebudowa, rozbudowa, montaż jako kryteria kwalifikacji w grupie I,
 • Przedsięwzięcia z II grupy,
 • Przebudowa, rozbudowa, montaż jako przedsięwzięcia wymagające screeningu,
 • Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu i jego uzasadnienie,

3. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 • Wniosek i wymagane załączniki (zmiany związane z liczbą stron w postępowaniu)
 • Organy właściwe do wydania DŚ - i najnowsze zmiany kompetencji organów
 • Badanie zgodności planowanego przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 • Wyłączenia dla inwestycji strategicznych.

4. Współdziałanie (opinie i uzgodnienia) w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

 • Opinie a uzgodnienia - różnice prawne wyłączenie obowiązku współdziałania,
 • Terminy dokonania aktu współdziałania i skutki ich upływu,
 • Uzgodnienie negatywne i opiniowanie negatywne,
 • Zmiany w zakresie formy współdziałania RDOŚ w związku z ustanowieniem obszaru chronionego krajobrazu i parku narodowego

5. Szczególne rozwiązania dla niektórych inwestycji strategicznych

 • Nowe rozwiązania dotyczące prowadzenia postępowań z pominięciem OOŚ
 • Nowa instytucja ?oceny środowiskowej?
 • Właściwość organów, procedura ubiegania się o ?ocenę środowiskową?
 • Uprawnienia społeczeństwa, stron i organizacji ekologicznych w tzw. ?ocenie środowiskowej?
 • Relacja ?oceny środowiskowej? do decyzji wykonawczych (zezwoleń na inwestycje strategiczne )

7. Strony i uczestnicy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

 • Pojęcie strony postępowania - zasięg oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - kryterium odległościowe, nieuregulowany lub nieujawniony stan prawny, skuteczność doręczeń na adresy wskazane w EGiB
 • Wezwania i doręczenia w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obejmujące zmiany w zakresie obwieszczeń i zawiadamiania stron - relacja przepisów ustawy OOŚ do kpa, obwieszczanie treści decyzji w BIP - nowe zasady publikacji treści obwieszczeń w BIP
 • Udział organizacji ekologicznej i innej organizacji społecznej - nowe uprawnienia procesowe po nowelizacji przepisów z 30.03.2021 r. : wstrzymanie wykonania decyzji po nowelizacji z 13.07.2023 r.
 • Skutki wstrzymania wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla postępowań w sprawie zezwolenia na inwestycję

8. Postępowanie z udziałem społecznym:

 • Podanie do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania z udziałem społecznym
 • Udział społeczeństwa - bieg terminów, wyłożenie niezbędnej dokumentacji sprawy, sposób składania uwag i wniosków.
 • Obwieszczenie treści decyzji w BIP - termin, warunki i skutki prawne, Anonimizacja danych objętych tajemnicami ustawowo chronionymi.

9. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach:

 • Treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z ?warunkami?
 • Etapowość dotychczasowych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i jej likwidacja,
 • Administracyjne kary pieniężne związane z niewykonaniem DŚ oraz wykonanie zastępcze (egzekucja administracyjna)
 • Kontrola spełniania wymogów ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym, w tym również na etapie prowadzonym przez organy architektoniczno-budowlane
 • Kontrola spełniania wymogów ochrony środowiska na dalszym etapie procesu inwestycyjnego - wstrzymanie wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zezwolenia na inwestycję - nowe uprawnienia stron z decyzji środowiskowej i organizacji ekologicznych

10. Panel dyskusyjny, pytania i odpowiedzi.

8:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Lunch
13:00 - 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

Radca prawny, dr habilitowany nauk prawnych, specjalizuje się w prawie ochrony środowiska, ocenach oddziaływania na środowisko oraz gospodarowaniu odpadami. Praktyk w konsultingu ze swojej specjalizacji, współpracownik firmy zajmującej się gospodarowaniem odpadami. Pracownik naukowy wydziału prawa uczelni wyższej. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska. Jest współautorką raportów ewaluacyjnych i prognoz ooś oraz opinii prawnych. Posiada doświadczenie w uspołecznianiu procesów decyzyjnych. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia z szeroko pojętego z prawa ochrony środowiska, autorka blisko 100 publikacji, prelegentka wielu konferencji naukowych, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Ceniona trenerka ciesząca się uznaniem zleceniodawców i klientów, szkoliła m.in. przedsiębiorców, kadry Inspekcji Ochrony Środowiska, pracowników Lasów Państwowych i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, a także kadry nadzoru budowlanego oraz urzędników administracji ogólnej z całej Polski.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

650 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Ochrona środowiska

Decyzje środowiskowe po zmianach przepisów

2 października 2024 r.

ONLINE

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ze szczególnym uwzględnieniem p nowelizacji ustawy OOŚ uchwalonej 13 lipca 2023 r. służącej przyspieszeniu i uproszczeniu procesów inwestycyjnych.

Na szkoleniu zostanie zaprezentowana procedura udzielania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z uwzględnieniem znowelizowanych przepisów, zakładających m.in. rozszerzone zasady podawania do publicznej wiadomości, usprawnienie procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w tym badanie zgodności z planem miejscowym), przyspieszenie postępowania, zmianę właściwości i kompetencji organów oraz inne zmiany, w tym zwłaszcza dotyczące inwestycji drogowych i kolejowych (tzw. inwestycje strategiczne), a także Inne drobne zmiany precyzujące dotychczasowe procedury.

Korzyści dla uczestników:

 • pozyskają wiedzę w jaki sposób prawidłowo i sprawnie prowadzić procedury OOŚ i wydawać decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
 • dowiedzą się jak zmniejszać ryzyko odwołań lub stwierdzania nieważności decyzji
 • pozyskają wiedzę praktyczną o możliwych sposobach interpretacji przepisów i ich zastosowaniu

Profil uczestnika:

 • organy administracji publicznej wydające decyzje i współdziałające w postępowaniach (wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa, pracownicy regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, regionalnych dyrekcji lasów państwowych, oraz organy współdziałające - organy Wód Polskich oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 • przedsiębiorcy planujący realizację przedsięwzięć (inwestorzy publiczni i prywatni), firmy konsultingowe prowadzące procedury w imieniu inwestora.

Metody prowadzenia zajęć: wykład, prezentacja PP, dyskusja, analiza studiów przypadku.


PROGRAM

1. Koncepcja oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć (OOŚ PP) (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jako decyzja ?główna? w procesie inwestycyjnym i jej relacja do decyzji ?wykonawczych? (np. pozwolenia na budowę)

 • Pojęcie zamierzenia budowlanego i inwestycji strategicznych -zmiana ustawy OOŚ

2. Podział i kwalifikacja przedsięwzięć:

 • Przedsięwzięcia z tzw. I grupy,
 • Dzielenie przedsięwzięć - powiązania technologiczne a funkcjonalne - analiza orzecznictwa i stanowisk GDOŚ,
 • Przebudowa, rozbudowa, montaż jako kryteria kwalifikacji w grupie I,
 • Przedsięwzięcia z II grupy,
 • Przebudowa, rozbudowa, montaż jako przedsięwzięcia wymagające screeningu,
 • Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu i jego uzasadnienie,

3. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 • Wniosek i wymagane załączniki (zmiany związane z liczbą stron w postępowaniu)
 • Organy właściwe do wydania DŚ - i najnowsze zmiany kompetencji organów
 • Badanie zgodności planowanego przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 • Wyłączenia dla inwestycji strategicznych.

4. Współdziałanie (opinie i uzgodnienia) w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

 • Opinie a uzgodnienia - różnice prawne wyłączenie obowiązku współdziałania,
 • Terminy dokonania aktu współdziałania i skutki ich upływu,
 • Uzgodnienie negatywne i opiniowanie negatywne,
 • Zmiany w zakresie formy współdziałania RDOŚ w związku z ustanowieniem obszaru chronionego krajobrazu i parku narodowego

5. Szczególne rozwiązania dla niektórych inwestycji strategicznych

 • Nowe rozwiązania dotyczące prowadzenia postępowań z pominięciem OOŚ
 • Nowa instytucja ?oceny środowiskowej?
 • Właściwość organów, procedura ubiegania się o ?ocenę środowiskową?
 • Uprawnienia społeczeństwa, stron i organizacji ekologicznych w tzw. ?ocenie środowiskowej?
 • Relacja ?oceny środowiskowej? do decyzji wykonawczych (zezwoleń na inwestycje strategiczne )

7. Strony i uczestnicy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

 • Pojęcie strony postępowania - zasięg oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - kryterium odległościowe, nieuregulowany lub nieujawniony stan prawny, skuteczność doręczeń na adresy wskazane w EGiB
 • Wezwania i doręczenia w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obejmujące zmiany w zakresie obwieszczeń i zawiadamiania stron - relacja przepisów ustawy OOŚ do kpa, obwieszczanie treści decyzji w BIP - nowe zasady publikacji treści obwieszczeń w BIP
 • Udział organizacji ekologicznej i innej organizacji społecznej - nowe uprawnienia procesowe po nowelizacji przepisów z 30.03.2021 r. : wstrzymanie wykonania decyzji po nowelizacji z 13.07.2023 r.
 • Skutki wstrzymania wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla postępowań w sprawie zezwolenia na inwestycję

8. Postępowanie z udziałem społecznym:

 • Podanie do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania z udziałem społecznym
 • Udział społeczeństwa - bieg terminów, wyłożenie niezbędnej dokumentacji sprawy, sposób składania uwag i wniosków.
 • Obwieszczenie treści decyzji w BIP - termin, warunki i skutki prawne, Anonimizacja danych objętych tajemnicami ustawowo chronionymi.

9. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach:

 • Treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z ?warunkami?
 • Etapowość dotychczasowych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i jej likwidacja,
 • Administracyjne kary pieniężne związane z niewykonaniem DŚ oraz wykonanie zastępcze (egzekucja administracyjna)
 • Kontrola spełniania wymogów ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym, w tym również na etapie prowadzonym przez organy architektoniczno-budowlane
 • Kontrola spełniania wymogów ochrony środowiska na dalszym etapie procesu inwestycyjnego - wstrzymanie wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zezwolenia na inwestycję - nowe uprawnienia stron z decyzji środowiskowej i organizacji ekologicznych

10. Panel dyskusyjny, pytania i odpowiedzi.


HARMONOGRAM

8:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Lunch
13:00 - 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Radca prawny, dr habilitowany nauk prawnych, specjalizuje się w prawie ochrony środowiska, ocenach oddziaływania na środowisko oraz gospodarowaniu odpadami. Praktyk w konsultingu ze swojej specjalizacji, współpracownik firmy zajmującej się gospodarowaniem odpadami. Pracownik naukowy wydziału prawa uczelni wyższej. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska. Jest współautorką raportów ewaluacyjnych i prognoz ooś oraz opinii prawnych. Posiada doświadczenie w uspołecznianiu procesów decyzyjnych. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia z szeroko pojętego z prawa ochrony środowiska, autorka blisko 100 publikacji, prelegentka wielu konferencji naukowych, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Ceniona trenerka ciesząca się uznaniem zleceniodawców i klientów, szkoliła m.in. przedsiębiorców, kadry Inspekcji Ochrony Środowiska, pracowników Lasów Państwowych i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, a także kadry nadzoru budowlanego oraz urzędników administracji ogólnej z całej Polski.


CENA SZKOLENIA

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

650 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: