Kadry

Prawo pracy w 2024 i 2025 r. - nadchodzące zmiany i trudne zagadnienia w zakresie obowiązujących przepisów

22 lipca 2024 r.

Wawa/online

Cena szkolenia:
398 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Przygotowanie firm i działów kadr na wdrożenie przepisów o ochronie sygnalistów- na podstawie dyrektywy europejskiej i projektowanej ustawy

 • Jaka jest definicja sygnalisty i dlaczego jej zakres jest ograniczony tylko do niektórych zgłoszeń?
 • Dlaczego w wielu przypadkach osoba dokonująca zgłoszenia naruszenia nie może być uznana za sygnalistę i nie może korzystać z ochrony przed ujemnymi skutkami zgłoszenia?
 • Jakie procedury, narzędzia i dokumenty pracodawca będzie musiał wdrożyć w związku z ustawą o ochronie sygnalistów?
 • Czy sygnalistą będzie mógł stać się tylko pracownik, czy również zleceniobiorca lub współpracownik i kontrahent firmy?
 • Jaką ochroną będą korzystali sygnaliści?
 • Kiedy sygnalista nie będzie mógł mieć rozwiązanej umowy i przez jak długi czas?
 • W jakich przypadkach sygnalista nie będzie objęty ochroną przed ujemnymi skutkami wdrożonego zgłoszenia?
 • Jakie procedury będzie musiał przejść pracodawca i dział kadr w związku ze zgłoszeniem naruszenia przez sygnalistę?
 • Jakie działy i stanowiska powinny być objęte poszczególnymi obowiązkami w zwiazku z instytucją sygnalisty?

Zmiany w emeryturach pomostowych w 2024

 • Na czym polega zmiana w emeryturach pomostowych z 2024 r.?
 • Jacy pracownicy korzystają na zmianie przepisów z zakresu emerytur pomostowych i z czym się to dla nich wiąże?
 • Co stanowi o pracy w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze i kto oraz na jakiej podstawie podejmuje w tym zakresie decyzję?
 • W jakich przypadkach informację o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze należy wpisywać do świadectwa pracy, a kiedy nie należy tego robić?

Luka płacowa zgodnie z dyrektywą europejską z 2023 r. - jak pracodawca powinien przygotować się do wdrożenia przepisów w tym zakresie

 • Czym jest luka płacowa i jak należy przygotować się do jej usuwania, zgodnie z dyrektywą europejską przyjętą w 2023 r.?
 • Jakie świadczenia oraz aspekty będą podlegały ocenie pod kątem luki płacowej?
 • Czym będzie taka sama praca lub praca o takiej samej wartości - przyjmowane do oceny pod kątem luki płacowej?
 • Co oznaczać będzie przejrzystość wynagrodzeń przed podjęciem zatrudnienia oraz w jego trakcie?
 • W jakich przypadkach możliwe będzie różnicowanie wynagrodzeń na takich samych stanowiskach?
 • Czy przepisy o luce płacowej obejmą także szczególne kategorie pracowników m.in. pracowników tymczasowych, studentów, praktykantów, stażystów i innych?
 • Czy luka płacowa będzie musiała być również usuwana w zakresie spółek powiązanych, holdingów czy podmiotów publicznych, dla których obowiązują te same przepisy wynagrodzeniowe?
 • Jakie pytania podczas rozmowy rekrutacyjnej będą niedozwolone w związku z usuwaniem luki płacowej?
 • Jakie będą uprawnienia pracownika dotkniętego luką płacową, jaka będzie wysokość odszkodowania z tego tytułu, jaki będzie okres przedawnienia roszczeń z tego tytułu oraz kto będzie obciążony kosztami postępowania sądowego w tym zakresie?
 • Kto będzie objęty ciężarem dowodowym w sprawach dotyczących luki płacowej?
 • Jaki będą kary dla pracodawców za naruszenia obowiązków w zakresie związanym z likwidacją luki płacowej?
 • Jakie obowiązki będą ciążyły na pracodawcach w związku z likwidacją luki płacowej:
  • ustanowienie przejrzystości wynagrodzenia dla kandydatów do pracy oraz dla zatrudnionych,
  • wdrożenie obsługi wniosków pracowników w związku z przejrzystością wynagrodzenia,
  • ustalenie kryteriów stosowanych do określania poziomów wynagrodzenia i progresji wynagrodzenia,
  • składanie/publikacja sprawozdań z wynagrodzeń.
 • Jak obowiązki związane z likwidacją luki płacowej wpłyną na przepisy o ochronie danych osobowych?

Dokumentacja pracownicza po ostatniej zmianie przepisów - trudne zagadnienia

 • Czym jest forma elektroniczna dokumentu i czym się różni od postaci elektronicznej?
 • Czym jest forma pisemna dokumentu i czym się różni od postaci papierowej?
 • Dlaczego mail to nie postać elektroniczna oświadczenia woli oraz czy pracownik może składać wnioski (np. urlopowe lub o wolne z tytułu działania siły wyższej) i oświadczenia w drodze mailowej - zaskakujące skutki nowych przepisów?
 • Czy możliwe jest podpisanie (np. w przypadku pracy zdalnej) umowy lub aneksu w formie elektronicznej w taki sposób, że pracodawca przesyła podpisany elektronicznie dokument, a pracownik go drukuje, podpisuje i odsyła skan?
 • Na ile części obowiązkowo musi być podzielona teczka osobowa i czy koniecznie musi obejmować nową dodatkową część E nawet jeśli pracodawca nie prowadzi w ogóle lub nie prowadził dotychczas kontroli trzeźwości??
 • Jakie nowe dokumenty w przypadku pracy zdalnej należy przechowywać w teczce osobowej, a jakie poza teczką - zaskakujące konsekwencje obowiązujących przepisów?
 • Czy można nie wpisywać w informacji o warunkach zatrudnienia informacji o wymiarze urlopu, jeśli pracownik ma dostęp do elektronicznego portalu pracowniczego, w którym ten wymiar może sprawdzić?
 • Urlopy w informacji o warunkach zatrudnienia - nowe wyjaśnienie MRPiPS.
 • Czy w informacji o warunkach zatrudnienia informujemy o przerwie na karmienie lub o przerwie od pracy przy komputerze?
 • Jak określić dobowy i tygodniowy wymiar czasu pracy w informacji o warunkach zatrudnienia pracownika zadaniowego?
 • Czy w informacji o instytucji zabezpieczenia społecznego należy wpisywać informację o PPK lub PPE?
 • Czy w teczce osobowej trzeba zamieszczać oryginały czy kopie dokumentów ze wstępnych badań lekarskich od poprzedniego pracodawcy, w związku z tym, że coraz więcej pracodawców z nich korzysta - stanowisko urzędowe.
 • Ile i jakie daty powinny pojawić się w umowie o pracę i czym jest dzień nawiązania stosunku pracy, dzień zwarcia umowy oraz dzień rozpoczęcia pracy - oraz dlaczego te terminy po zmianie przepisów stały się ważniejsze niż dotychczas.
 • Jak prowadzić ewidencję i listę obecności pracowników zdalnych - po zmianie przepisów?

Uprawnienia rodzicielskie - trudne przypadki

 • Czy ojciec może skorzystać z urlopu rodzicielskiego, jeśli matka nie jest zatrudniona?
 • Czy ojciec może skorzystać z urlopu rodzicielskiego, jeśli nie wykorzystał jeszcze urlopu ojcowskiego?
 • Czy ojciec może skorzystać z urlopu rodzicielskiego podczas urlopu macierzyńskiego matki?
 • Kiedy ojciec najwcześniej może rozpocząć urlop rodzicielski?
 • Czy rodzice mogą korzystać równolegle z urlopu rodzicielskiego?
 • Czy urlop rodzicielski może być wykorzystany na pojedyncze dni - zaskakujące konsekwencje nowych przepisów?
 • Czy obydwoje rodzice dziecka mogą złożyć wniosek o elastyczną organizację, czy jest to uprawnienie tylko dla jednego z rodziców?
 • Czy wniosek o elastyczną organizację dla pracownika-rodzica może być złożony tylko na kilka dni, a jeśli tak, to minimalnie na ile i jak często
 • Czy można jednemu pracownikowi-rodzicowi udzielić zgody na elastyczną organizację pracy, a innemu odmówić zgody na taki wniosek?

Nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę - z uwzględnieniem znowelizowanych przepisów

 • Jak nowe przepisy wpłynęła na treść umowy o pracę i czy jest możliwe po zmianie przepisów, aby umowa na zastępstwo nie miała w sobie konkretnego terminu, do którego została zawarta.
 • Kiedy wprowadzenie pracy zdalnej musi znaleźć odzwierciedlenie w zapisach umowy o pracę, a kiedy pracy zdalnej nie powinno się wpisywać do umowy?
 • Jak ustalić miejsce pracy pracownika pracującego częściowo zdalnie i częściowo w siedzibie pracodawcy?
 • Na co należy uważać wpisując w umowie o pracę na okres próbny zamiar co do kolejnej umowy lub klauzulę o jej wydłużeniu?
 • Jak prawidłowo przygotować wypowiedzenie umowy na czas określony i jaki podać powód jej zakończenia?
 • Kiedy pracodawca ma obowiązek uzasadnić rozwiązanie umowy na okres próbny oraz nienawiązanie po okresie próbnym kolejnej umowy - i jak to prawidłowo zrobić?
 • Jakie roszczenia po zmianie przepisów przysługują pracownikowi z niezgodnego z przepisami rozwiązania umowy na czas określony, a jakie z tytułu rozwiązania umowy na czas nieokreślony oraz na okres próbny?
 • Czy pracownik, może domagać się zawarcia po okresie próbnym kolejnej umowy, jeśli wykaże, że umowa taka nie została z nim nawiązana niezgodnie z przepisami?
 • Czy umowa na zastępstwo rozwiązuje się automatycznie po powrocie pracownika zastępowanego do pracy czy trzeba ją wypowiedzieć - najczęściej popełniane błędy?
 • Czy rozwiązanie lub zmiana umowy o pracę pracownika zdalnego może być dokonana mailem?

Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe i podróże służbowe

 • Jakie nowe dokumenty w związku ze zmianą przepisów o szkoleniach powinny pojawić się u pracodawcy?
 • Nowy sposób rozliczania podróży służbowych w ramach szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe pracownika - konsekwencje zmian przepisów.
 • Czy pracownik, który pobiera naukę na studiach wyższych dofinansowaną przez pracodawcę ma prawo do dni wolnych z tego tytułu - poważne zmiany przepisów i ich konsekwencje?
 • Czy pracownik zdalny wezwany do pracy w siedzibie odbywa podróż służbową?
 • Czy pracownik zdalny odbywający szkolenie poza miejscem zamieszkania jest w podróży służbowej?
 • Jakie dokumenty pracodawca ma obowiązek gromadzić w związku z odbywaniem przez pracowników szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe lub nauki na studiach wyższych?
 • Czy pracownik zdalny wykonujący badania profilaktyczne - wstępne, okresowe lub kontrolne ma prawo do świadczeń z tytułu podróży służbowej?

Przerwy w pracy

 • Czy przerwa na karmienie wlicza się do czasu, od którego zależy liczba przerwa wliczanych do czasu pracy w danym dniu?
 • Jaka jest wzajemna relacja przerwy na karmienie i dodatkowych nowych przerw w pracy?
 • Czy nowe przerwy w pracy mogą być kumulowane przez pracowników w danym dniu?
 • Czy nowe przerwy w pracy występują także u pracowników, którzy mają ustanowione dodatkowe przerwy w pracy - np. przerwę niewliczaną do czasu pracy lub przerwy dla pracowników z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności?
 • Czy przerwy w pracy mogą być pomniejszane o przerwy ?na papierosa??

Najnowsze i najciekawsze orzecznictwo Sądu Najwyższego

 • Czy pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim ma obowiązek utrzymywać kontakt ze swoim pracodawcą - rewolucyjne orzeczenie SN?
 • Ile czasu pracodawca ma na rozwiązanie umowy o pracę licząc od daty skonsultowania tego zamiaru z ograniczają związkową?
 • Czy składnikiem wynagrodzenia jest prowizja, do której pracownik nabywa prawo po zakończeniu stosunku pracy i jaki ma ona wpływ na pochodne wynagrodzenia?
 • Czy wprowadzenie układem zbiorowym pracy (lub protokołem dodatkowym) mniej korzystnych dla pracowników warunków nabywania i ustalania wysokości niektórych składników wynagrodzenia za pracę wymaga wypowiedzenia dotychczasowych warunków umowy o pracę?
 • Termin na wypłatę należności z tytułu podróży służbowej - czy jest taki sam jak na wypłatę wynagrodzenia?
 • W jakich okolicznościach można pozbawić pracownika szczególnie chronionego ochrony prawnej - np. przed wypowiedzeniem umowy o pracę?
 • Czy pracownik ma obowiązek poddać się kontroli trzeźwości i jakie mogą być konsekwencje odmowy poddania się takiej kontroli?
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa (Lunch)
13:00 - 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

Monika Wacikowska Prawnik specjalizujący się w zagadnieniach prawa pracy, właściciel JUSTICARE Kancelarii Prawa Pracy, były pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy - były ogólnopolski koordynator kontroli dotyczących czasu pracy prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy, członek grona prawników dokonujących wspólnych interpretacji PIP, Ministerstwa Transportu i ITD w zakresie przepisów dotyczących czasu pracy kierowców, konsultant zmian w przepisach z zakresu przepisów o czasie pracy. Szkoleniowiec z ponad 15-letnim doświadczeniem - prowadzący zarówno szkolenia otwarte, jak i zamknięte przygotowywane dla firm mających problemy ze stosowaniem przepisów z zakresu prawa pracy. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa pracy, m.in. dla Wydawnictwa INFOR, C.H. Beck, Wiedza i Praktyka, Rzeczpospolita itd., książek: „Czas pracy 2011”, "Czas pracy - planowanie i rozliczanie" „Czas pracy w placówkach leczniczych”, "Czas pracy w 2016 r.", „Płace w orzecznictwie Sądu Najwyższego”, „Vademcum kierowcy”. Konsultant i autor Portalu Kadrowego zajmującego się doradztwem w zakresie prawa pracy.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

398 + 23% VAT
Koszt udziału jednej osoby - online

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby - stacjonarnie

Kadry

Prawo pracy w 2024 i 2025 r. - nadchodzące zmiany i trudne zagadnienia w zakresie obowiązujących przepisów

22 lipca 2024 r.

Wawa/online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Przygotowanie firm i działów kadr na wdrożenie przepisów o ochronie sygnalistów- na podstawie dyrektywy europejskiej i projektowanej ustawy

 • Jaka jest definicja sygnalisty i dlaczego jej zakres jest ograniczony tylko do niektórych zgłoszeń?
 • Dlaczego w wielu przypadkach osoba dokonująca zgłoszenia naruszenia nie może być uznana za sygnalistę i nie może korzystać z ochrony przed ujemnymi skutkami zgłoszenia?
 • Jakie procedury, narzędzia i dokumenty pracodawca będzie musiał wdrożyć w związku z ustawą o ochronie sygnalistów?
 • Czy sygnalistą będzie mógł stać się tylko pracownik, czy również zleceniobiorca lub współpracownik i kontrahent firmy?
 • Jaką ochroną będą korzystali sygnaliści?
 • Kiedy sygnalista nie będzie mógł mieć rozwiązanej umowy i przez jak długi czas?
 • W jakich przypadkach sygnalista nie będzie objęty ochroną przed ujemnymi skutkami wdrożonego zgłoszenia?
 • Jakie procedury będzie musiał przejść pracodawca i dział kadr w związku ze zgłoszeniem naruszenia przez sygnalistę?
 • Jakie działy i stanowiska powinny być objęte poszczególnymi obowiązkami w zwiazku z instytucją sygnalisty?

Zmiany w emeryturach pomostowych w 2024

 • Na czym polega zmiana w emeryturach pomostowych z 2024 r.?
 • Jacy pracownicy korzystają na zmianie przepisów z zakresu emerytur pomostowych i z czym się to dla nich wiąże?
 • Co stanowi o pracy w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze i kto oraz na jakiej podstawie podejmuje w tym zakresie decyzję?
 • W jakich przypadkach informację o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze należy wpisywać do świadectwa pracy, a kiedy nie należy tego robić?

Luka płacowa zgodnie z dyrektywą europejską z 2023 r. - jak pracodawca powinien przygotować się do wdrożenia przepisów w tym zakresie

 • Czym jest luka płacowa i jak należy przygotować się do jej usuwania, zgodnie z dyrektywą europejską przyjętą w 2023 r.?
 • Jakie świadczenia oraz aspekty będą podlegały ocenie pod kątem luki płacowej?
 • Czym będzie taka sama praca lub praca o takiej samej wartości - przyjmowane do oceny pod kątem luki płacowej?
 • Co oznaczać będzie przejrzystość wynagrodzeń przed podjęciem zatrudnienia oraz w jego trakcie?
 • W jakich przypadkach możliwe będzie różnicowanie wynagrodzeń na takich samych stanowiskach?
 • Czy przepisy o luce płacowej obejmą także szczególne kategorie pracowników m.in. pracowników tymczasowych, studentów, praktykantów, stażystów i innych?
 • Czy luka płacowa będzie musiała być również usuwana w zakresie spółek powiązanych, holdingów czy podmiotów publicznych, dla których obowiązują te same przepisy wynagrodzeniowe?
 • Jakie pytania podczas rozmowy rekrutacyjnej będą niedozwolone w związku z usuwaniem luki płacowej?
 • Jakie będą uprawnienia pracownika dotkniętego luką płacową, jaka będzie wysokość odszkodowania z tego tytułu, jaki będzie okres przedawnienia roszczeń z tego tytułu oraz kto będzie obciążony kosztami postępowania sądowego w tym zakresie?
 • Kto będzie objęty ciężarem dowodowym w sprawach dotyczących luki płacowej?
 • Jaki będą kary dla pracodawców za naruszenia obowiązków w zakresie związanym z likwidacją luki płacowej?
 • Jakie obowiązki będą ciążyły na pracodawcach w związku z likwidacją luki płacowej:
  • ustanowienie przejrzystości wynagrodzenia dla kandydatów do pracy oraz dla zatrudnionych,
  • wdrożenie obsługi wniosków pracowników w związku z przejrzystością wynagrodzenia,
  • ustalenie kryteriów stosowanych do określania poziomów wynagrodzenia i progresji wynagrodzenia,
  • składanie/publikacja sprawozdań z wynagrodzeń.
 • Jak obowiązki związane z likwidacją luki płacowej wpłyną na przepisy o ochronie danych osobowych?

Dokumentacja pracownicza po ostatniej zmianie przepisów - trudne zagadnienia

 • Czym jest forma elektroniczna dokumentu i czym się różni od postaci elektronicznej?
 • Czym jest forma pisemna dokumentu i czym się różni od postaci papierowej?
 • Dlaczego mail to nie postać elektroniczna oświadczenia woli oraz czy pracownik może składać wnioski (np. urlopowe lub o wolne z tytułu działania siły wyższej) i oświadczenia w drodze mailowej - zaskakujące skutki nowych przepisów?
 • Czy możliwe jest podpisanie (np. w przypadku pracy zdalnej) umowy lub aneksu w formie elektronicznej w taki sposób, że pracodawca przesyła podpisany elektronicznie dokument, a pracownik go drukuje, podpisuje i odsyła skan?
 • Na ile części obowiązkowo musi być podzielona teczka osobowa i czy koniecznie musi obejmować nową dodatkową część E nawet jeśli pracodawca nie prowadzi w ogóle lub nie prowadził dotychczas kontroli trzeźwości??
 • Jakie nowe dokumenty w przypadku pracy zdalnej należy przechowywać w teczce osobowej, a jakie poza teczką - zaskakujące konsekwencje obowiązujących przepisów?
 • Czy można nie wpisywać w informacji o warunkach zatrudnienia informacji o wymiarze urlopu, jeśli pracownik ma dostęp do elektronicznego portalu pracowniczego, w którym ten wymiar może sprawdzić?
 • Urlopy w informacji o warunkach zatrudnienia - nowe wyjaśnienie MRPiPS.
 • Czy w informacji o warunkach zatrudnienia informujemy o przerwie na karmienie lub o przerwie od pracy przy komputerze?
 • Jak określić dobowy i tygodniowy wymiar czasu pracy w informacji o warunkach zatrudnienia pracownika zadaniowego?
 • Czy w informacji o instytucji zabezpieczenia społecznego należy wpisywać informację o PPK lub PPE?
 • Czy w teczce osobowej trzeba zamieszczać oryginały czy kopie dokumentów ze wstępnych badań lekarskich od poprzedniego pracodawcy, w związku z tym, że coraz więcej pracodawców z nich korzysta - stanowisko urzędowe.
 • Ile i jakie daty powinny pojawić się w umowie o pracę i czym jest dzień nawiązania stosunku pracy, dzień zwarcia umowy oraz dzień rozpoczęcia pracy - oraz dlaczego te terminy po zmianie przepisów stały się ważniejsze niż dotychczas.
 • Jak prowadzić ewidencję i listę obecności pracowników zdalnych - po zmianie przepisów?

Uprawnienia rodzicielskie - trudne przypadki

 • Czy ojciec może skorzystać z urlopu rodzicielskiego, jeśli matka nie jest zatrudniona?
 • Czy ojciec może skorzystać z urlopu rodzicielskiego, jeśli nie wykorzystał jeszcze urlopu ojcowskiego?
 • Czy ojciec może skorzystać z urlopu rodzicielskiego podczas urlopu macierzyńskiego matki?
 • Kiedy ojciec najwcześniej może rozpocząć urlop rodzicielski?
 • Czy rodzice mogą korzystać równolegle z urlopu rodzicielskiego?
 • Czy urlop rodzicielski może być wykorzystany na pojedyncze dni - zaskakujące konsekwencje nowych przepisów?
 • Czy obydwoje rodzice dziecka mogą złożyć wniosek o elastyczną organizację, czy jest to uprawnienie tylko dla jednego z rodziców?
 • Czy wniosek o elastyczną organizację dla pracownika-rodzica może być złożony tylko na kilka dni, a jeśli tak, to minimalnie na ile i jak często
 • Czy można jednemu pracownikowi-rodzicowi udzielić zgody na elastyczną organizację pracy, a innemu odmówić zgody na taki wniosek?

Nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę - z uwzględnieniem znowelizowanych przepisów

 • Jak nowe przepisy wpłynęła na treść umowy o pracę i czy jest możliwe po zmianie przepisów, aby umowa na zastępstwo nie miała w sobie konkretnego terminu, do którego została zawarta.
 • Kiedy wprowadzenie pracy zdalnej musi znaleźć odzwierciedlenie w zapisach umowy o pracę, a kiedy pracy zdalnej nie powinno się wpisywać do umowy?
 • Jak ustalić miejsce pracy pracownika pracującego częściowo zdalnie i częściowo w siedzibie pracodawcy?
 • Na co należy uważać wpisując w umowie o pracę na okres próbny zamiar co do kolejnej umowy lub klauzulę o jej wydłużeniu?
 • Jak prawidłowo przygotować wypowiedzenie umowy na czas określony i jaki podać powód jej zakończenia?
 • Kiedy pracodawca ma obowiązek uzasadnić rozwiązanie umowy na okres próbny oraz nienawiązanie po okresie próbnym kolejnej umowy - i jak to prawidłowo zrobić?
 • Jakie roszczenia po zmianie przepisów przysługują pracownikowi z niezgodnego z przepisami rozwiązania umowy na czas określony, a jakie z tytułu rozwiązania umowy na czas nieokreślony oraz na okres próbny?
 • Czy pracownik, może domagać się zawarcia po okresie próbnym kolejnej umowy, jeśli wykaże, że umowa taka nie została z nim nawiązana niezgodnie z przepisami?
 • Czy umowa na zastępstwo rozwiązuje się automatycznie po powrocie pracownika zastępowanego do pracy czy trzeba ją wypowiedzieć - najczęściej popełniane błędy?
 • Czy rozwiązanie lub zmiana umowy o pracę pracownika zdalnego może być dokonana mailem?

Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe i podróże służbowe

 • Jakie nowe dokumenty w związku ze zmianą przepisów o szkoleniach powinny pojawić się u pracodawcy?
 • Nowy sposób rozliczania podróży służbowych w ramach szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe pracownika - konsekwencje zmian przepisów.
 • Czy pracownik, który pobiera naukę na studiach wyższych dofinansowaną przez pracodawcę ma prawo do dni wolnych z tego tytułu - poważne zmiany przepisów i ich konsekwencje?
 • Czy pracownik zdalny wezwany do pracy w siedzibie odbywa podróż służbową?
 • Czy pracownik zdalny odbywający szkolenie poza miejscem zamieszkania jest w podróży służbowej?
 • Jakie dokumenty pracodawca ma obowiązek gromadzić w związku z odbywaniem przez pracowników szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe lub nauki na studiach wyższych?
 • Czy pracownik zdalny wykonujący badania profilaktyczne - wstępne, okresowe lub kontrolne ma prawo do świadczeń z tytułu podróży służbowej?

Przerwy w pracy

 • Czy przerwa na karmienie wlicza się do czasu, od którego zależy liczba przerwa wliczanych do czasu pracy w danym dniu?
 • Jaka jest wzajemna relacja przerwy na karmienie i dodatkowych nowych przerw w pracy?
 • Czy nowe przerwy w pracy mogą być kumulowane przez pracowników w danym dniu?
 • Czy nowe przerwy w pracy występują także u pracowników, którzy mają ustanowione dodatkowe przerwy w pracy - np. przerwę niewliczaną do czasu pracy lub przerwy dla pracowników z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności?
 • Czy przerwy w pracy mogą być pomniejszane o przerwy ?na papierosa??

Najnowsze i najciekawsze orzecznictwo Sądu Najwyższego

 • Czy pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim ma obowiązek utrzymywać kontakt ze swoim pracodawcą - rewolucyjne orzeczenie SN?
 • Ile czasu pracodawca ma na rozwiązanie umowy o pracę licząc od daty skonsultowania tego zamiaru z ograniczają związkową?
 • Czy składnikiem wynagrodzenia jest prowizja, do której pracownik nabywa prawo po zakończeniu stosunku pracy i jaki ma ona wpływ na pochodne wynagrodzenia?
 • Czy wprowadzenie układem zbiorowym pracy (lub protokołem dodatkowym) mniej korzystnych dla pracowników warunków nabywania i ustalania wysokości niektórych składników wynagrodzenia za pracę wymaga wypowiedzenia dotychczasowych warunków umowy o pracę?
 • Termin na wypłatę należności z tytułu podróży służbowej - czy jest taki sam jak na wypłatę wynagrodzenia?
 • W jakich okolicznościach można pozbawić pracownika szczególnie chronionego ochrony prawnej - np. przed wypowiedzeniem umowy o pracę?
 • Czy pracownik ma obowiązek poddać się kontroli trzeźwości i jakie mogą być konsekwencje odmowy poddania się takiej kontroli?

HARMONOGRAM

09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa (Lunch)
13:00 - 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Monika Wacikowska Prawnik specjalizujący się w zagadnieniach prawa pracy, właściciel JUSTICARE Kancelarii Prawa Pracy, były pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy - były ogólnopolski koordynator kontroli dotyczących czasu pracy prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy, członek grona prawników dokonujących wspólnych interpretacji PIP, Ministerstwa Transportu i ITD w zakresie przepisów dotyczących czasu pracy kierowców, konsultant zmian w przepisach z zakresu przepisów o czasie pracy. Szkoleniowiec z ponad 15-letnim doświadczeniem - prowadzący zarówno szkolenia otwarte, jak i zamknięte przygotowywane dla firm mających problemy ze stosowaniem przepisów z zakresu prawa pracy. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa pracy, m.in. dla Wydawnictwa INFOR, C.H. Beck, Wiedza i Praktyka, Rzeczpospolita itd., książek: „Czas pracy 2011”, "Czas pracy - planowanie i rozliczanie" „Czas pracy w placówkach leczniczych”, "Czas pracy w 2016 r.", „Płace w orzecznictwie Sądu Najwyższego”, „Vademcum kierowcy”. Konsultant i autor Portalu Kadrowego zajmującego się doradztwem w zakresie prawa pracy.


CENA SZKOLENIA

398 + 23% VAT
Koszt udziału jednej osoby - online

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby - stacjonarnie


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: