Podatki

Podatek akcyzowy w 2024 r. - praktyka i orzecznictwo z uwzględnieniem najnowszych i planowanych zmian

12 września 2024 r.

Wawa/online

Cena szkolenia:
650 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Cele szkolenia:

Przedmiotem zajęć będą reguły stosowania ustawy o podatku akcyzowym w oparciu o najnowsze przepisy i orzecznictwo organów podatkowych i sądów administracyjnych.

Podczas szkolenia przedstawione zostaną także konsekwencje ostatnich nowelizacji ustawy o podatku ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzanych w 2024 r. oraz planowanych na 2025 r.

Prowadzący odpowiada na bieżąco na pytania przedstawiane przez Uczestników w trakcie zajęć, a w końcowej części szkolenia zaplanowano dodatkowy czas na konsultacje z całego zakresu szkolenia.

1. Regulacje ustawy o podatku akcyzowym - informacje wstępne:

 • źródła prawa,
 • najważniejsze pojęcia i instytucje (podatnik akcyzy, skład podatkowy, procedura zawieszenia poboru akcyzy),
 • zasady rejestracji jako podatnik akcyzy (w CRPA),
 • terminy wejścia w życie nowych przepisów/planowanych zmian.

2. Kluczowe zmiany akcyzowe:

 • sposób prowadzenia ewidencji akcyzowych - bezterminowe przedłużenie możliwości prowadzenia ewidencji w formie papierowej,
 • zmiany dotyczące deklaracji podatkowych,
 • skutki wprowadzenie e-SAD w obrocie wewnątrzwspólnotowym.

3. Regulacje dotyczące produkcji energii odnawialnej:

 • czy nadal konieczna jest rejestracja w CRPA?
 • zakres wyłączenia producentów energii odnawialnej z obowiązku składania deklaracji podatkowych,
 • produkcja energii odnawialnej a zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji energii elektrycznej,
 • przegląd najnowszych orzeczeń i interpretacji.

4. Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych po ostatnich zmianach:

 • zakres podmiotów obowiązanych do rejestracji jako podatnik akcyzy,
 • aktualizacja zgłoszenia rejestracyjnego,
 • termin na dokonanie rejestracji,
 • regulacje przejściowe.

5. Pozostałe zmiany w zakresie podatku akcyzowego wprowadzone w ostatnim czasie i ich praktyczne konsekwencje:

 • wprowadzenie wyłączenia z obowiązku składania deklaracji podatkowych dla zużycia wyrobów objętych zerową stawką akcyzy wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
 • zmiany w zakresie zwolnienia od akcyzy dla zakładów energochłonnych zużywających energię elektryczną.

6. Nabycia wewnątrzwspólnotowe i dostawy wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych a podatek akcyzowy:

 • zakres wyrobów objętych obowiązkami akcyzowymi dla nabycia wewnątrzwspólnotowego,
 • wymogi związane z nabyciem wewnątrzwspólnotowym poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy,
 • nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych a obowiązki ewidencyjne,
 • zasady składania zabezpieczenia akcyzowego,
 • rejestracja jako uprawniony odbiorca - zakres wniosku, sposób uzyskania numeru akcyzowego,
 • rejestracja jako uprawniony wysyłający - zakres wniosku, sposób uzyskania numeru akcyzowego,
 • dokument e - SAD - zasady sporządzania,
 • raport odbioru - szczegółowe reguły sporządzania,
 • przesłanki i sposób sporządzenia dokumentu zastępującego e- SAD i dokumentu zastępującego raport odbioru,
 • wymogi związane z dostawą wewnątrzwspólnotową wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy,
 • warunki ubiegania się o zwrot akcyzy dla dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych.

7. Czy dojdzie do wprowadzenia Centralnej Ewidencji Wyrobów Akcyzowych (CEWA)?

 • znaczenie wprowadzenia CEWA dla podmiotów prowadzących ewidencje akcyzowe,
 • omówienie wymogów i obowiązków związanych z koniecznością stosowania CEWA.

8. Sposób prowadzenia składu podatkowego - kluczowe zagadnienia:

 • omówienie zasad funkcjonowania składu podatkowego - skład podatkowy magazynowy i skład podatkowy produkcyjny,
 • ewidencja składu podatkowego,
 • zasady sukcesji zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego z uwzględnieniem najnowszych zmian.

9. Reguły przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy - kluczowe zagadnienia:

 • dokumenty niezbędne do wysyłania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy,
 • krajowy system teleinformatyczny (System EMCS),
 • pojęcie podmiotu wysyłającego,
 • definicja podmiotu odbierającego,
 • dokument elektroniczny e - AD,
 • dokument zastępujący e - AD,
 • raport odbioru i raport wywozu,
 • stosowanie e-DD.

10. Prowadzenie działalności jako pośredniczący podmiot gazowy:

 • warunki uzyskania statusu pośredniczącego podmiotu gazowego,
 • zasady weryfikacji nabywców gazu,
 • sposób prowadzenia ewidencji,
 • terminy i reguły rozliczania akcyzy,
 • przegląd najnowszego orzecznictwa.

11. Zwolnienia od akcyzy dla wyrobów gazowych:

 • zakres i warunki zwolnień od akcyzy dla wyrobów gazowych,
 • zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego do produkcji energii elektrycznej i wyrobów energetycznych,
 • zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego przez gospodarstwa domowe,
 • zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej,
 • pozostałe zwolnienia od akcyzy ze względu na sposób zużycia gazu,
 • reguły prowadzenia ewidencji przez PPG zużywające gaz na cele objęte zwolnieniem,
 • zwolnienia od akcyzy w najnowszym orzecznictwie organów podatkowych i sądów.

12. Zakres czynności opodatkowanych akcyzą w przypadku energii elektrycznej:

 • sprzedaż na rzecz nabywców końcowych,
 • zużycie na potrzeby własne,
 • moment powstania obowiązku podatkowego dla energii elektrycznej.

13. Ewidencja energii elektrycznej:

 • sposób prowadzenia ewidencji z uwzględnieniem ostatnich zmian,
 • wskazówki dotyczące wypełniania poszczególnych rubryk ewidencji,
 • szacowanie ilości energii (problem braku urządzeń pomiarowych),
 • sposób ujęcia czynności niepodlegających opodatkowaniu w ewidencji energii elektrycznej,
 • ewidencjonowanie zakupu energii elektrycznej z akcyzą zapłaconą.

14. Zwolnienia od akcyzy dla energii elektrycznej w praktyce:

 • energia odnawialna - rozliczenie świadectw pochodzenia energii odnawialnej z uwzględnieniem nowych reguł postępowania w okresie zmian stawek akcyzy,
 • energia zużywana do produkcji i podtrzymania produkcji energii elektrycznej,
 • energia zużywana do produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu,
 • zwolnienie od akcyzy z tytułu zużycia energii elektrycznej do określonych celów,
 • zwolnienie od akcyzy dla energii elektrycznej zużywanej przez zakłady energochłonne,
 • warunki korzystania z poszczególnych zwolnień od akcyzy.

15. Deklaracja podatkowa dla energii elektrycznej:

 • zasady wypełniania i składania deklaracji podatkowej,
 • moment zapłaty akcyzy,
 • rozliczenie akcyzy od energii elektrycznej zwolnionej od akcyzy w deklaracji podatkowej,
 • stawka akcyzy dla energii elektrycznej.

16. Aktualne stawki podatku akcyzowego dla poszczególnych wyrobów energetycznych:

 • paliwa silnikowe i paliwa opałowe,
 • stawki akcyzy dla oleju opałowego ciężkiego oraz dla lekkiego oleju opałowego,
 • stawki akcyzy na oleje smarowe i pozostałe oleje,
 • stawka akcyzy dla biopaliw,
 • stawki akcyzy na gaz ziemny,
 • stawka akcyzy dla wyrobów gazowych (gazu ziemnego) do celów opałowych,
 • stawka akcyzy dla dodatków/domieszek z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa.

17. Regulacje dotyczące wyrobów o kodzie CN 3403:

 • stawka akcyzy dla preparatów smarowych o kodzie CN 3403,
 • zakres i warunki stosowania zwolnienia od akcyzy dla wyrobów o kodzie CN 3403.

18. Regulacje dotyczące wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy:

 • zakres możliwości przemieszczania wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
 • obowiązki formalne odnoszące się do dostaw objętych zerową stawką akcyzy wyrobów energetycznych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
 • rozszerzenie zakresu podmiotów obowiązanych do rejestracji jako podatnik akcyzy,
 • wymogi stosowania zerowej stawki akcyzy dla wyrobów energetycznych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
 • zmiany dotyczące stosowania elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD).

19. Aktualne zasady korzystania ze zwolnień od akcyzy dla wyrobów energetycznych:

 • zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie - przesłanki uzyskania,
 • sposób prowadzenia ewidencji wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie,
 • formalna strona przemieszczenia - dokumenty dostawy czy e-DD?

20. Reguły sprzedaży oleju opałowego objętego obniżoną stawką akcyzy:

 • korzystanie z instytucji zużywającego podmiotu olejowego oraz pośredniczącego podmiotu olejowego,
 • wymogi nałożone na podmioty zajmujące się zużyciem lub obrotem paliwami opałowymi (m.in. zgłoszenie rejestracyjne uproszczone, rejestr podmiotów zgłoszonych, system składania oświadczeń o przeznaczeniu paliw opałowych).

21. Pakiet paliwowy w praktyce:

 • terminy wpłaty podatku VAT w przypadku WNT paliw,
 • reguły dokonywania transakcji,
 • ostatnie zmiany w przepisach,
 • przegląd najnowszego orzecznictwa, skutki wyroku TSUE z 9 września 2021 r., ostatnie zmiany w przepisach mające na celu implementację wyroku.

22. Panel dyskusyjny - pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.

09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa (Lunch)
13:00 - 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

Piotr Paszek Doradca podatkowy, prawnik, Dyrektor Departamentu Podatków Pośrednich, Partner w Kancelarii doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w zakresie podatku akcyzowego i podatku VAT, posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego dla przedsiębiorstw z różnorodnych branż, autor publikacji dotyczących między innymi podatku VAT jak również podatku akcyzowego, odniósł wiele sukcesów reprezentując przedsiębiorców w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, doświadczony wykładowca tematyki podatkowej ze szczególnym uwzględnieniem podatku akcyzowego oraz podatku VAT, rekomendowany doradca w zakresie podatku akcyzowego - w oparciu o rankingi Rzeczpospolitej z 2020 r. i z 2022 r.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

650 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby - online

850 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby - stacjonarnie

Podatki

Podatek akcyzowy w 2024 r. - praktyka i orzecznictwo z uwzględnieniem najnowszych i planowanych zmian

12 września 2024 r.

Wawa/online

CEL SZKOLENIA

Cele szkolenia:

Przedmiotem zajęć będą reguły stosowania ustawy o podatku akcyzowym w oparciu o najnowsze przepisy i orzecznictwo organów podatkowych i sądów administracyjnych.

Podczas szkolenia przedstawione zostaną także konsekwencje ostatnich nowelizacji ustawy o podatku ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzanych w 2024 r. oraz planowanych na 2025 r.

Prowadzący odpowiada na bieżąco na pytania przedstawiane przez Uczestników w trakcie zajęć, a w końcowej części szkolenia zaplanowano dodatkowy czas na konsultacje z całego zakresu szkolenia.


PROGRAM

1. Regulacje ustawy o podatku akcyzowym - informacje wstępne:

 • źródła prawa,
 • najważniejsze pojęcia i instytucje (podatnik akcyzy, skład podatkowy, procedura zawieszenia poboru akcyzy),
 • zasady rejestracji jako podatnik akcyzy (w CRPA),
 • terminy wejścia w życie nowych przepisów/planowanych zmian.

2. Kluczowe zmiany akcyzowe:

 • sposób prowadzenia ewidencji akcyzowych - bezterminowe przedłużenie możliwości prowadzenia ewidencji w formie papierowej,
 • zmiany dotyczące deklaracji podatkowych,
 • skutki wprowadzenie e-SAD w obrocie wewnątrzwspólnotowym.

3. Regulacje dotyczące produkcji energii odnawialnej:

 • czy nadal konieczna jest rejestracja w CRPA?
 • zakres wyłączenia producentów energii odnawialnej z obowiązku składania deklaracji podatkowych,
 • produkcja energii odnawialnej a zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji energii elektrycznej,
 • przegląd najnowszych orzeczeń i interpretacji.

4. Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych po ostatnich zmianach:

 • zakres podmiotów obowiązanych do rejestracji jako podatnik akcyzy,
 • aktualizacja zgłoszenia rejestracyjnego,
 • termin na dokonanie rejestracji,
 • regulacje przejściowe.

5. Pozostałe zmiany w zakresie podatku akcyzowego wprowadzone w ostatnim czasie i ich praktyczne konsekwencje:

 • wprowadzenie wyłączenia z obowiązku składania deklaracji podatkowych dla zużycia wyrobów objętych zerową stawką akcyzy wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
 • zmiany w zakresie zwolnienia od akcyzy dla zakładów energochłonnych zużywających energię elektryczną.

6. Nabycia wewnątrzwspólnotowe i dostawy wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych a podatek akcyzowy:

 • zakres wyrobów objętych obowiązkami akcyzowymi dla nabycia wewnątrzwspólnotowego,
 • wymogi związane z nabyciem wewnątrzwspólnotowym poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy,
 • nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych a obowiązki ewidencyjne,
 • zasady składania zabezpieczenia akcyzowego,
 • rejestracja jako uprawniony odbiorca - zakres wniosku, sposób uzyskania numeru akcyzowego,
 • rejestracja jako uprawniony wysyłający - zakres wniosku, sposób uzyskania numeru akcyzowego,
 • dokument e - SAD - zasady sporządzania,
 • raport odbioru - szczegółowe reguły sporządzania,
 • przesłanki i sposób sporządzenia dokumentu zastępującego e- SAD i dokumentu zastępującego raport odbioru,
 • wymogi związane z dostawą wewnątrzwspólnotową wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy,
 • warunki ubiegania się o zwrot akcyzy dla dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych.

7. Czy dojdzie do wprowadzenia Centralnej Ewidencji Wyrobów Akcyzowych (CEWA)?

 • znaczenie wprowadzenia CEWA dla podmiotów prowadzących ewidencje akcyzowe,
 • omówienie wymogów i obowiązków związanych z koniecznością stosowania CEWA.

8. Sposób prowadzenia składu podatkowego - kluczowe zagadnienia:

 • omówienie zasad funkcjonowania składu podatkowego - skład podatkowy magazynowy i skład podatkowy produkcyjny,
 • ewidencja składu podatkowego,
 • zasady sukcesji zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego z uwzględnieniem najnowszych zmian.

9. Reguły przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy - kluczowe zagadnienia:

 • dokumenty niezbędne do wysyłania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy,
 • krajowy system teleinformatyczny (System EMCS),
 • pojęcie podmiotu wysyłającego,
 • definicja podmiotu odbierającego,
 • dokument elektroniczny e - AD,
 • dokument zastępujący e - AD,
 • raport odbioru i raport wywozu,
 • stosowanie e-DD.

10. Prowadzenie działalności jako pośredniczący podmiot gazowy:

 • warunki uzyskania statusu pośredniczącego podmiotu gazowego,
 • zasady weryfikacji nabywców gazu,
 • sposób prowadzenia ewidencji,
 • terminy i reguły rozliczania akcyzy,
 • przegląd najnowszego orzecznictwa.

11. Zwolnienia od akcyzy dla wyrobów gazowych:

 • zakres i warunki zwolnień od akcyzy dla wyrobów gazowych,
 • zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego do produkcji energii elektrycznej i wyrobów energetycznych,
 • zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego przez gospodarstwa domowe,
 • zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej,
 • pozostałe zwolnienia od akcyzy ze względu na sposób zużycia gazu,
 • reguły prowadzenia ewidencji przez PPG zużywające gaz na cele objęte zwolnieniem,
 • zwolnienia od akcyzy w najnowszym orzecznictwie organów podatkowych i sądów.

12. Zakres czynności opodatkowanych akcyzą w przypadku energii elektrycznej:

 • sprzedaż na rzecz nabywców końcowych,
 • zużycie na potrzeby własne,
 • moment powstania obowiązku podatkowego dla energii elektrycznej.

13. Ewidencja energii elektrycznej:

 • sposób prowadzenia ewidencji z uwzględnieniem ostatnich zmian,
 • wskazówki dotyczące wypełniania poszczególnych rubryk ewidencji,
 • szacowanie ilości energii (problem braku urządzeń pomiarowych),
 • sposób ujęcia czynności niepodlegających opodatkowaniu w ewidencji energii elektrycznej,
 • ewidencjonowanie zakupu energii elektrycznej z akcyzą zapłaconą.

14. Zwolnienia od akcyzy dla energii elektrycznej w praktyce:

 • energia odnawialna - rozliczenie świadectw pochodzenia energii odnawialnej z uwzględnieniem nowych reguł postępowania w okresie zmian stawek akcyzy,
 • energia zużywana do produkcji i podtrzymania produkcji energii elektrycznej,
 • energia zużywana do produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu,
 • zwolnienie od akcyzy z tytułu zużycia energii elektrycznej do określonych celów,
 • zwolnienie od akcyzy dla energii elektrycznej zużywanej przez zakłady energochłonne,
 • warunki korzystania z poszczególnych zwolnień od akcyzy.

15. Deklaracja podatkowa dla energii elektrycznej:

 • zasady wypełniania i składania deklaracji podatkowej,
 • moment zapłaty akcyzy,
 • rozliczenie akcyzy od energii elektrycznej zwolnionej od akcyzy w deklaracji podatkowej,
 • stawka akcyzy dla energii elektrycznej.

16. Aktualne stawki podatku akcyzowego dla poszczególnych wyrobów energetycznych:

 • paliwa silnikowe i paliwa opałowe,
 • stawki akcyzy dla oleju opałowego ciężkiego oraz dla lekkiego oleju opałowego,
 • stawki akcyzy na oleje smarowe i pozostałe oleje,
 • stawka akcyzy dla biopaliw,
 • stawki akcyzy na gaz ziemny,
 • stawka akcyzy dla wyrobów gazowych (gazu ziemnego) do celów opałowych,
 • stawka akcyzy dla dodatków/domieszek z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa.

17. Regulacje dotyczące wyrobów o kodzie CN 3403:

 • stawka akcyzy dla preparatów smarowych o kodzie CN 3403,
 • zakres i warunki stosowania zwolnienia od akcyzy dla wyrobów o kodzie CN 3403.

18. Regulacje dotyczące wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy:

 • zakres możliwości przemieszczania wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
 • obowiązki formalne odnoszące się do dostaw objętych zerową stawką akcyzy wyrobów energetycznych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
 • rozszerzenie zakresu podmiotów obowiązanych do rejestracji jako podatnik akcyzy,
 • wymogi stosowania zerowej stawki akcyzy dla wyrobów energetycznych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
 • zmiany dotyczące stosowania elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD).

19. Aktualne zasady korzystania ze zwolnień od akcyzy dla wyrobów energetycznych:

 • zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie - przesłanki uzyskania,
 • sposób prowadzenia ewidencji wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie,
 • formalna strona przemieszczenia - dokumenty dostawy czy e-DD?

20. Reguły sprzedaży oleju opałowego objętego obniżoną stawką akcyzy:

 • korzystanie z instytucji zużywającego podmiotu olejowego oraz pośredniczącego podmiotu olejowego,
 • wymogi nałożone na podmioty zajmujące się zużyciem lub obrotem paliwami opałowymi (m.in. zgłoszenie rejestracyjne uproszczone, rejestr podmiotów zgłoszonych, system składania oświadczeń o przeznaczeniu paliw opałowych).

21. Pakiet paliwowy w praktyce:

 • terminy wpłaty podatku VAT w przypadku WNT paliw,
 • reguły dokonywania transakcji,
 • ostatnie zmiany w przepisach,
 • przegląd najnowszego orzecznictwa, skutki wyroku TSUE z 9 września 2021 r., ostatnie zmiany w przepisach mające na celu implementację wyroku.

22. Panel dyskusyjny - pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.


HARMONOGRAM

09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa (Lunch)
13:00 - 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Piotr Paszek Doradca podatkowy, prawnik, Dyrektor Departamentu Podatków Pośrednich, Partner w Kancelarii doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w zakresie podatku akcyzowego i podatku VAT, posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego dla przedsiębiorstw z różnorodnych branż, autor publikacji dotyczących między innymi podatku VAT jak również podatku akcyzowego, odniósł wiele sukcesów reprezentując przedsiębiorców w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, doświadczony wykładowca tematyki podatkowej ze szczególnym uwzględnieniem podatku akcyzowego oraz podatku VAT, rekomendowany doradca w zakresie podatku akcyzowego - w oparciu o rankingi Rzeczpospolitej z 2020 r. i z 2022 r.


CENA SZKOLENIA

650 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby - online

850 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby - stacjonarnie


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: