Ochrona środowiska

Gospodarka leśna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa - rozwiązywanie problemów prawnych

15 listopada 2024 r.

ONLINE

Cena szkolenia:
690 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

1. Uwarunkowania prawne dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej:

 • przepisy materialne,
 • przepisy proceduralne,
 • uwarunkowania faktyczne.

2. Działania ochronne w gospodarce leśnej:

 • wykonywanie zabiegów ochronnych,
 • uwarunkowania ochronne w dokumentacji planistyczno-urządzeniowej,
 • gospodarka leśna w rezerwatach przyrody oraz w parkach narodowych,
 • gospodarka leśna w lasach wpisanych do rejestru zabytków i w lasach, na terenie których znajdują się zabytki archeologiczne,
 • lasy ochronne - sposoby postępowania,
 • zagadnienia ochrony przeciwpożarowej w lasach,
 • inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska w nowej perspektywie finansowej.

3. Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa:

 • zawieranie porozumień administracyjnych ze starostą: forma, zakres oraz sposób postępowania,
 • zakres zadań, które podlegają przekazaniu,
 • wykonywanie zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych niestanowiących własności Skarbu Państwa,
 • opinie nadleśniczego przy wydawaniu decyzji starosty w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów odnowienia i przebudowy drzewostanu,
 • wyrażanie opinii przez nadleśniczego co do projektu uproszczonego planu urządzenia lasu,
 • doradztwo dla właściciela lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa oraz udostępnianie sadzonek drzew i krzewów leśnych oraz specjalistycznego sprzętu leśnego,
 • sporządzanie przez nadleśniczego planu zalesienia oraz potwierdzanie wykonania zalesienia zgodnie z tym planem albo na realizację inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska.

4. Aspekty administracyjne w gospodarce leśnej:

 • instrumenty planistyczno-geodezyjne przy realizacji zadań związanych z gospodarką leśną,
 • stosowanie instrumentów nadzorczych,
 • postępowania wpadkowe - uzgodnienia i opinie,
 • postępowanie dowodowe oraz wydawanie decyzji administracyjnych w leśnictwie, w tym m.in. decyzji starosty w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odnośnie nieruchomości przeznaczonych na drogi krajowe stanowiące własność Skarbu Państwa, zarządzane przez Lasy Państwowe,
 • przygotowywanie innych pism związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej, w tym m.in. protokołów oględzin i ekspertyz,
 • wyłączenia stosowania przepisów leśnych przy realizacji poszczególnych zadań.

5. Uwarunkowania dotyczące wydawania decyzji uznaniowych w leśnictwie:

 • zmiana lasu na użytek rolny,
 • pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3, w przypadkach losowych.

6. Aspekty cywilnoprawne w gospodarce leśnej:

 • prawa właściciela lasu w rozumieniu regulacji leśnych,
 • sporządzanie umów dotyczących zadań z zakresu gospodarki leśnej,
 • postępowania przy stanie współwłasności w leśnictwie.

7. Panel dyskusyjny

8:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Lunch
13:00 - 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

Radca prawny, doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ekspert w zakresie aspektów proceduralnych i materialnych administracji publicznej; związany z administracją publiczną od 2002 r.. Posiada wieloletnie doświadczenie (również kierownicze) w pracy w administracji rządowej, w tym w Ministerstwie Środowiska w Departamencie Leśnictwa oraz w  Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Departamencie Gospodarki Ziemią. od wielu lat specjalizuje się w tematyce dotyczącej ochrony środowiska, wykonując od 2016 r. obowiązki radcy prawnego w organie administracji rządowej. Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe i dydaktyczne, przejawiające się m. in. prowadzeniem od 2009 r. szkoleń dla różnych form organizacyjnych w sektorze państwowym, samorządowym i komercyjnym (administracja publiczna, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, fundacje, stowarzyszenia, spółki prawa handlowego) z zakresu problematyki administracyjnej i cywilnej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

650 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Ochrona środowiska

Gospodarka leśna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa - rozwiązywanie problemów prawnych

15 listopada 2024 r.

ONLINE

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

1. Uwarunkowania prawne dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej:

 • przepisy materialne,
 • przepisy proceduralne,
 • uwarunkowania faktyczne.

2. Działania ochronne w gospodarce leśnej:

 • wykonywanie zabiegów ochronnych,
 • uwarunkowania ochronne w dokumentacji planistyczno-urządzeniowej,
 • gospodarka leśna w rezerwatach przyrody oraz w parkach narodowych,
 • gospodarka leśna w lasach wpisanych do rejestru zabytków i w lasach, na terenie których znajdują się zabytki archeologiczne,
 • lasy ochronne - sposoby postępowania,
 • zagadnienia ochrony przeciwpożarowej w lasach,
 • inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska w nowej perspektywie finansowej.

3. Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa:

 • zawieranie porozumień administracyjnych ze starostą: forma, zakres oraz sposób postępowania,
 • zakres zadań, które podlegają przekazaniu,
 • wykonywanie zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych niestanowiących własności Skarbu Państwa,
 • opinie nadleśniczego przy wydawaniu decyzji starosty w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów odnowienia i przebudowy drzewostanu,
 • wyrażanie opinii przez nadleśniczego co do projektu uproszczonego planu urządzenia lasu,
 • doradztwo dla właściciela lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa oraz udostępnianie sadzonek drzew i krzewów leśnych oraz specjalistycznego sprzętu leśnego,
 • sporządzanie przez nadleśniczego planu zalesienia oraz potwierdzanie wykonania zalesienia zgodnie z tym planem albo na realizację inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska.

4. Aspekty administracyjne w gospodarce leśnej:

 • instrumenty planistyczno-geodezyjne przy realizacji zadań związanych z gospodarką leśną,
 • stosowanie instrumentów nadzorczych,
 • postępowania wpadkowe - uzgodnienia i opinie,
 • postępowanie dowodowe oraz wydawanie decyzji administracyjnych w leśnictwie, w tym m.in. decyzji starosty w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odnośnie nieruchomości przeznaczonych na drogi krajowe stanowiące własność Skarbu Państwa, zarządzane przez Lasy Państwowe,
 • przygotowywanie innych pism związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej, w tym m.in. protokołów oględzin i ekspertyz,
 • wyłączenia stosowania przepisów leśnych przy realizacji poszczególnych zadań.

5. Uwarunkowania dotyczące wydawania decyzji uznaniowych w leśnictwie:

 • zmiana lasu na użytek rolny,
 • pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3, w przypadkach losowych.

6. Aspekty cywilnoprawne w gospodarce leśnej:

 • prawa właściciela lasu w rozumieniu regulacji leśnych,
 • sporządzanie umów dotyczących zadań z zakresu gospodarki leśnej,
 • postępowania przy stanie współwłasności w leśnictwie.

7. Panel dyskusyjny


HARMONOGRAM

8:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Lunch
13:00 - 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Radca prawny, doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ekspert w zakresie aspektów proceduralnych i materialnych administracji publicznej; związany z administracją publiczną od 2002 r.. Posiada wieloletnie doświadczenie (również kierownicze) w pracy w administracji rządowej, w tym w Ministerstwie Środowiska w Departamencie Leśnictwa oraz w  Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Departamencie Gospodarki Ziemią. od wielu lat specjalizuje się w tematyce dotyczącej ochrony środowiska, wykonując od 2016 r. obowiązki radcy prawnego w organie administracji rządowej. Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe i dydaktyczne, przejawiające się m. in. prowadzeniem od 2009 r. szkoleń dla różnych form organizacyjnych w sektorze państwowym, samorządowym i komercyjnym (administracja publiczna, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, fundacje, stowarzyszenia, spółki prawa handlowego) z zakresu problematyki administracyjnej i cywilnej.


CENA SZKOLENIA

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

650 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: