Ochrona środowiska

Najnowsze wymagania prawne dla podmiotów gospodarujących odpadami

19 października 2022 r.

Online

Cena szkolenia:
690 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Z uwagi na zmieniające się w latach 2018-2022 przepisy w zakresie gospodarowania odpadami przedsiębiorcy wytwarzający odpadami i gospodarujący odpadami jako zbierający/przetwarzający zostali zobowiązani do dostosowania prowadzonej działalności do nowych zasad bezpieczeństwa pożarowego, ale również do formalnej zmiany posiadanych z decyzji administracyjnych, jak również do prowadzenia on line bieżącej ewidencji i sprawozdawczości w zakresie gospodarowania odpadami za pośrednictwem bazy BDO i właściwego magazynowania odpadów. Zaniechanie zmian i wzmocnione kompetencje kontrolne WIOŚ skutkują wysokimi karami pieniężnymi do miliona złotych, wstrzymaniem działalności oraz cofnięciem zezwoleń/pozwoleń uniemożliwiającymi legalną działalność.

ADRESACI SZKOLENIA
Szkolenie jest przeznaczone dla podmiotów, które w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą:
- Wytwarzają odpady ? zarówno w ramach instalacji wykorzystywanych w procesach produkcyjnych, jak też w ramach prac budowlanych, działalności usługowej itp.
- Są zbierającymi i/lub przetwarzającymi odpady.
- Transportują odpady.
- Wynajmują/wydzierżawiają hale magazynowe/place na potrzeby gospodarki odpadami.

1. Zezwolenia i pozwolenia w gospodarowaniu odpadami

 • Jakie rodzaje działań są objęte obowiązkiem posiadania zezwolenia/pozwolenia
 • Zwolnienia i ich zakres
 • Zwolnienia ewidencyjne i w zakresie wpisu do BDO.

2. Wpis do rejestru BDO (baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami).

 • Kto powinien dokonać wpisu do BDO?
 • kiedy numer BDO jest wymagany na fakturze/paragonie?
 • Obrót odpadami na podstawie kart przekazania odpadów
 • Ewidencja odpadów w BDO, sprawozdawczość odpadowa w BDO.
 • Obowiązek weryfikacji kontrahentów, którym przekazujemy odpady, w BDO.

3. Wniosek o wydanie nowej decyzji odpadowej

 • Kiedy musisz uzyskać nową decyzję (wytwarzanie odpadów z instalacji, przetwarzanie odpadów, w tym utrata statusu odpadów).
 • Zabezpieczenie roszczeń. Czemu polisa OC nie spełnia wymagań ustawowych? jak czytać OWU? jak liczyć zabezpieczenia roszczeń? czy można zaproponować zabezpieczenie łączone? Zmiana zabezpieczenia (wysokości, formy) w trakcie obowiązywania decyzji.
 • Operat ppoż. i postanowienia w sprawie jego uzgodnienia. Kto musi załączyć operat ppoż.? czy można złożyć operat przygotowany i uzgodniony dla poprzednika prawnego?
 • Oświadczenia i zaświadczenia. Ile jest ważne zaświadczenie z KRK. kto skłąda je w imieniu spółki?

4. Utrata statusu odpadu

 • nowe przesłanki utraty statusu odpadów
 • utrata statusu odpadu z mocy prawa i w drodze zezwolenia na przetwarzanie
 • szczegółowe przepisy dla utraty statusu odpadu przez odpady destruktu asfaltowego

5. Odpady budowlano-rozbiórkowe - nowe zasady zagospodarowania

 • nowe zasady kodowania odpadów budowlano-rozbiórkowych
 • obowiązki w zakresie selektywnej zbiórki (od 1.1.2023)
 • zakaz składowania odpadów budowlano-rozbiórkowych - kiedy i w jakich okolicznościach
 • zmiany w zakresie sprawozdawczości dotyczącej odpadów budowlano-rozbiórkowych

6. Magazynowanie odpadów

 • wymagania dla “wstępnie magazynujących” i pozostałych magazynujących
 • magazynowanie w opakowaniach zbiorczych (kontenery, pojemniki itp.)
 • magazynowanie na uszczelnionej i nieprzepuszczalnej powierzchni
 • kiedy dla magazynowania odpadów potrzebne jest pozwolenie wodnoprawne?
 • kiedy trzeba wykonywać badania wód opadowych i roztopowych przechodzących przez miejsce magazynowania odpadów?
 • magazynowanie odpadów niebezpiecznych wykazujących właściwości wybuchowe lub wrażliwych na działanie temperatury
 • magazynowanie odpadów wywołujących odory - wymagania rozporządzenia a standardy BAT

7. “Istotna zmiana” w zakresie gospodarowania odpadami.

 • Czym jest “istotna zmiana?”
 • kiedy zmiana w prowadzonej działalności wymaga zmiany zezwolenia/pozwolenia?
 • Kiedy zmiana wymaga operatu przeciwpożarowego i kontroli p-poż.?

8. Kontrola WIOŚ (wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska).

 • Czy WIOŚ musi informować o kontroli?
 • Działania operacyjne WIOŚ - użycie dronów, zatrzymanie środków transportu, kontrola zza płotu - nowe uprawnienia kontrolne
 • Kontrola w miejscu prowadzenia działalności przed wydaniem/zmianą decyzji - co sprawdza WIOŚ? jakie są skutki negatywnego postanowienia odmawiającego uzgodnienia?

9. Administracyjne kary pieniężne, sankcje za naruszenie przepisów.

 • Stawki administracyjnych kar pieniężnych, rodzaje naruszeń, w tym projektowane kary za przekazanie odpadów podmiotowi spoza BDO
 • Grzywny w drodze mandatu karnego
 • Skutki dla prowadzonej działalności (tzw. “wilczy bilet”).
 • Wstrzymanie pracy instalacji, cofnięcie zezwolenia/pozwolenia.
08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

Radca prawny specjalizujący się w prawie ochrony środowiska, ocenach oddziaływania na środowisko oraz gospodarowaniu odpadami. Praktyk w konsultingu ze swojej specjalizacji, profesor nauk prawnych a także współpracownik firmy zajmującej się gospodarowaniem odpadami. Pracownik naukowy wydziału prawa uczelni wyższej. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska. Jest współautorką raportów ewaluacyjnych i prognoz ooś oraz opinii prawnych; posiada doświadczenie w uspołecznianiu procesów decyzyjnych. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia z szeroko pojętego z prawa ochrony środowiska i jest wykładowcą bardzo wysoko ocenianym przez uczestników. Autorka jedynego na rynku komentarza praktycznego do rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Lex el./2022).

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Ochrona środowiska

Najnowsze wymagania prawne dla podmiotów gospodarujących odpadami

19 października 2022 r.

Online

CEL SZKOLENIA

Z uwagi na zmieniające się w latach 2018-2022 przepisy w zakresie gospodarowania odpadami przedsiębiorcy wytwarzający odpadami i gospodarujący odpadami jako zbierający/przetwarzający zostali zobowiązani do dostosowania prowadzonej działalności do nowych zasad bezpieczeństwa pożarowego, ale również do formalnej zmiany posiadanych z decyzji administracyjnych, jak również do prowadzenia on line bieżącej ewidencji i sprawozdawczości w zakresie gospodarowania odpadami za pośrednictwem bazy BDO i właściwego magazynowania odpadów. Zaniechanie zmian i wzmocnione kompetencje kontrolne WIOŚ skutkują wysokimi karami pieniężnymi do miliona złotych, wstrzymaniem działalności oraz cofnięciem zezwoleń/pozwoleń uniemożliwiającymi legalną działalność.

ADRESACI SZKOLENIA
Szkolenie jest przeznaczone dla podmiotów, które w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą:
- Wytwarzają odpady ? zarówno w ramach instalacji wykorzystywanych w procesach produkcyjnych, jak też w ramach prac budowlanych, działalności usługowej itp.
- Są zbierającymi i/lub przetwarzającymi odpady.
- Transportują odpady.
- Wynajmują/wydzierżawiają hale magazynowe/place na potrzeby gospodarki odpadami.


PROGRAM

1. Zezwolenia i pozwolenia w gospodarowaniu odpadami

 • Jakie rodzaje działań są objęte obowiązkiem posiadania zezwolenia/pozwolenia
 • Zwolnienia i ich zakres
 • Zwolnienia ewidencyjne i w zakresie wpisu do BDO.

2. Wpis do rejestru BDO (baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami).

 • Kto powinien dokonać wpisu do BDO?
 • kiedy numer BDO jest wymagany na fakturze/paragonie?
 • Obrót odpadami na podstawie kart przekazania odpadów
 • Ewidencja odpadów w BDO, sprawozdawczość odpadowa w BDO.
 • Obowiązek weryfikacji kontrahentów, którym przekazujemy odpady, w BDO.

3. Wniosek o wydanie nowej decyzji odpadowej

 • Kiedy musisz uzyskać nową decyzję (wytwarzanie odpadów z instalacji, przetwarzanie odpadów, w tym utrata statusu odpadów).
 • Zabezpieczenie roszczeń. Czemu polisa OC nie spełnia wymagań ustawowych? jak czytać OWU? jak liczyć zabezpieczenia roszczeń? czy można zaproponować zabezpieczenie łączone? Zmiana zabezpieczenia (wysokości, formy) w trakcie obowiązywania decyzji.
 • Operat ppoż. i postanowienia w sprawie jego uzgodnienia. Kto musi załączyć operat ppoż.? czy można złożyć operat przygotowany i uzgodniony dla poprzednika prawnego?
 • Oświadczenia i zaświadczenia. Ile jest ważne zaświadczenie z KRK. kto skłąda je w imieniu spółki?

4. Utrata statusu odpadu

 • nowe przesłanki utraty statusu odpadów
 • utrata statusu odpadu z mocy prawa i w drodze zezwolenia na przetwarzanie
 • szczegółowe przepisy dla utraty statusu odpadu przez odpady destruktu asfaltowego

5. Odpady budowlano-rozbiórkowe - nowe zasady zagospodarowania

 • nowe zasady kodowania odpadów budowlano-rozbiórkowych
 • obowiązki w zakresie selektywnej zbiórki (od 1.1.2023)
 • zakaz składowania odpadów budowlano-rozbiórkowych - kiedy i w jakich okolicznościach
 • zmiany w zakresie sprawozdawczości dotyczącej odpadów budowlano-rozbiórkowych

6. Magazynowanie odpadów

 • wymagania dla “wstępnie magazynujących” i pozostałych magazynujących
 • magazynowanie w opakowaniach zbiorczych (kontenery, pojemniki itp.)
 • magazynowanie na uszczelnionej i nieprzepuszczalnej powierzchni
 • kiedy dla magazynowania odpadów potrzebne jest pozwolenie wodnoprawne?
 • kiedy trzeba wykonywać badania wód opadowych i roztopowych przechodzących przez miejsce magazynowania odpadów?
 • magazynowanie odpadów niebezpiecznych wykazujących właściwości wybuchowe lub wrażliwych na działanie temperatury
 • magazynowanie odpadów wywołujących odory - wymagania rozporządzenia a standardy BAT

7. “Istotna zmiana” w zakresie gospodarowania odpadami.

 • Czym jest “istotna zmiana?”
 • kiedy zmiana w prowadzonej działalności wymaga zmiany zezwolenia/pozwolenia?
 • Kiedy zmiana wymaga operatu przeciwpożarowego i kontroli p-poż.?

8. Kontrola WIOŚ (wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska).

 • Czy WIOŚ musi informować o kontroli?
 • Działania operacyjne WIOŚ - użycie dronów, zatrzymanie środków transportu, kontrola zza płotu - nowe uprawnienia kontrolne
 • Kontrola w miejscu prowadzenia działalności przed wydaniem/zmianą decyzji - co sprawdza WIOŚ? jakie są skutki negatywnego postanowienia odmawiającego uzgodnienia?

9. Administracyjne kary pieniężne, sankcje za naruszenie przepisów.

 • Stawki administracyjnych kar pieniężnych, rodzaje naruszeń, w tym projektowane kary za przekazanie odpadów podmiotowi spoza BDO
 • Grzywny w drodze mandatu karnego
 • Skutki dla prowadzonej działalności (tzw. “wilczy bilet”).
 • Wstrzymanie pracy instalacji, cofnięcie zezwolenia/pozwolenia.

HARMONOGRAM

08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Radca prawny specjalizujący się w prawie ochrony środowiska, ocenach oddziaływania na środowisko oraz gospodarowaniu odpadami. Praktyk w konsultingu ze swojej specjalizacji, profesor nauk prawnych a także współpracownik firmy zajmującej się gospodarowaniem odpadami. Pracownik naukowy wydziału prawa uczelni wyższej. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska. Jest współautorką raportów ewaluacyjnych i prognoz ooś oraz opinii prawnych; posiada doświadczenie w uspołecznianiu procesów decyzyjnych. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia z szeroko pojętego z prawa ochrony środowiska i jest wykładowcą bardzo wysoko ocenianym przez uczestników. Autorka jedynego na rynku komentarza praktycznego do rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Lex el./2022).


CENA SZKOLENIA

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: