Pomoc publiczna

Pomoc publiczna i pomoc de minimis - zasady udzielania pomocy w latach 2022?2027

10 października 2022 r.

Online

Cena szkolenia:
690 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z warunkami dopuszczalności pomocy publicznej i pomocy de minimis, w szczególności:
 • omówienie przesłanek występowania pomocy publicznej;
 • wyjaśnienie podstawowych definicji związanych z prawem pomocy publicznej;
 • omówienie podstawowych kategorii pomocy publicznej (pomoc regionalna, pomoc na ochronę środowiska, pomoc de minimis, rekompensata z tytułu świadczenia usług publicznych);
 • omówienie nowych zasad udzielania pomocy de minimis i pomocy publicznej;
 • omówienie procedury udzielania pomocy publicznej, w tym obowiązki podmiotów udzielających pomocy i przedsiębiorców oraz zasad ustalania wartości udzielonej pomocy (z podaniem przykładów).


 • ADRESACI SZKOLENIA

  Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się udzielaniem pomocy publicznej, w szczególności do:
 • pracowników jednostek samorządu terytorialnego;
 • pracowników powiatowych urzędów pracy;
 • pracowników urzędów centralnych;
 • pracowników innych jednostek odpowiedzialnych za udzielanie pomocy publicznej oraz pomocy de minimis.


 • 1. Wprowadzenie - podstawowe pojęcia i zakres zastosowania prawa pomocy publicznej

  • Pojęcie pomocy publicznej w prawie unijnym (art. 107 ust. 1 TFUE)
  • Przykłady oceny występowania pomocy z orzecznictwa i praktyki decyzyjnej KE.
  • Postępowanie notyfikacyjne

  2. Podstawowe kategorie pomocy publicznej

  • Istota wyłączeń grupowych - Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.)
  • Regionalna pomoc inwestycyjna - nowa mapa pomocy regionalnej na lata 2022-2027
  • Pomoc na ochronę środowiska - omówienie nowych przeznaczeń i zasad udzielania pomocy
  • Pomoc na B+R+I - omówienie przeznaczeń i zasad udzielania pomocy

  3. Pomoc de minimis - aktualnie obowiązujące zasady

  • pomoc de minimis, a pomoc publiczna
  • ograniczenia stosowania pomocy de minimis
  • limit pomocy de minimis na tzw. jedno przedsiębiorstwo - jak ustalać relację pomiędzy przedsiębiorcami (spółki cywilne, spółki osobowe, spółki kapitałowe)
  • pomoc de minimis dla przedsiębiorców - nowelizacja Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013)
  • pomoc w rolnictwie - Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013)
  • Pomoc de minimis rybołówstwie - nowelizacja rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.6.2014)
  • Pomoc de minimis w usługach w ogólnym interesie gospodarczym - nowelizacja Rozporządzenia Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z 26.4.2012)
  • kumulacja pomocy de minimis z inną pomocą de minimis
  • kumulacja pomocy de minimis z pomocą publiczną

  4. Rekompensata z tytułu świadczenia usług publicznych - usług w ogólnym interesie gospodarczym (UOIG) - czym jest i jakie są warunki jej dopuszczalności

  • Definicja UOIG
  • Orzeczenie ws. Altmark Trans
  • Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 7 z 11.1.2012)
  • Komunikat Komisji - Zasady ramowe Unii Europejskiej dotyczące pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych (2011) (Dz. Urz. UE C 8 z 11.1.2012, s.15)
  • Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z 3.12.2007)

  5. Zasady ustalania wartości udzielonej pomocy - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach oraz Stopa referencyjna i dyskontowa (komunikat Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych)

  • kiedy należy ustalać stopę referencyjną i dyskontową
  • definicja i zastosowanie stopy dyskontowej
  • definicja i zastosowanie stopy referencyjnej
  • ocena jakości ustanawianych zabezpieczeń
  • kategorie ratingowe i zasady ich ustalania - ocena sprawozdań finansowych
  • konieczność dyskontowania pomocy rozłożonej w czasie;
  • ekwiwalent dotacji brutto - konieczność ustalanie wartości pomocy w przypadku innych form niż dotacja
  • zasady ustalania wartości pomocy w przypadku odroczeń terminów płatności, rozłożeń na raty.
  • Różnice w zakresie pomocy publicznej i pomocy de minimis

  6. Procedura udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis

  • Obowiązki podmiotów udzielających pomocy
  • Omówienie formularza dot. zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
  • Omówienie formularza dot. zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
  • Zasady wypełniania i korygowania zaświadczeń o pomocy de minimis.
  • Zasady dotyczące sprawozdawczości - terminy przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy oraz informacja o nieudzieleniu pomocy, system SHRiMP, APLIKACJA

  7. Panel dyskusyjny, pytania i odpowiedzi

  08:45 - 09:00 Logowanie
  09:00 - 10:30 Szkolenie
  10:30 - 10:45 Przerwa
  10:45 - 12:30 Szkolenie
  12:30 - 13:00 Przerwa
  13:00 - 15:00 Szkolenie

   Doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pomocy publicznej zdobywał pracując w przez wiele lat w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, a także w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz Ministerstwie Energii. W trakcie kariery zawodowej odpowiedzialny m.in. za prowadzenie postępowań notyfikacyjnych przed Komisją Europejską w zakresie projektów programów pomocowych i projektów pomocy indywidualnej, opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących monitorowania pomocy publicznej, opiniowanie projektów aktów prawnych oraz wniosków o dofinansowanie obejmujących pomoc publiczną. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelski w Lublinie. Na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie ukończył również studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych. Autor licznych opinii i analiz z zakresu prawa o pomocy publicznej. Doświadczony wykładowca z zakresu pomocy publicznej.

  Zarejestruj się ON-LINE

  lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

  Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

  Cennik szkolenia

  690 + 23% VAT
  koszt udziału jednej osoby

  620 + 23% VAT
  koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

  W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

  Pomoc publiczna

  Pomoc publiczna i pomoc de minimis - zasady udzielania pomocy w latach 2022?2027

  10 października 2022 r.

  Online

  CEL SZKOLENIA

  CEL SZKOLENIA

  Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z warunkami dopuszczalności pomocy publicznej i pomocy de minimis, w szczególności:
 • omówienie przesłanek występowania pomocy publicznej;
 • wyjaśnienie podstawowych definicji związanych z prawem pomocy publicznej;
 • omówienie podstawowych kategorii pomocy publicznej (pomoc regionalna, pomoc na ochronę środowiska, pomoc de minimis, rekompensata z tytułu świadczenia usług publicznych);
 • omówienie nowych zasad udzielania pomocy de minimis i pomocy publicznej;
 • omówienie procedury udzielania pomocy publicznej, w tym obowiązki podmiotów udzielających pomocy i przedsiębiorców oraz zasad ustalania wartości udzielonej pomocy (z podaniem przykładów).


 • ADRESACI SZKOLENIA

  Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się udzielaniem pomocy publicznej, w szczególności do:
 • pracowników jednostek samorządu terytorialnego;
 • pracowników powiatowych urzędów pracy;
 • pracowników urzędów centralnych;
 • pracowników innych jednostek odpowiedzialnych za udzielanie pomocy publicznej oraz pomocy de minimis. • PROGRAM

  1. Wprowadzenie - podstawowe pojęcia i zakres zastosowania prawa pomocy publicznej

  • Pojęcie pomocy publicznej w prawie unijnym (art. 107 ust. 1 TFUE)
  • Przykłady oceny występowania pomocy z orzecznictwa i praktyki decyzyjnej KE.
  • Postępowanie notyfikacyjne

  2. Podstawowe kategorie pomocy publicznej

  • Istota wyłączeń grupowych - Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.)
  • Regionalna pomoc inwestycyjna - nowa mapa pomocy regionalnej na lata 2022-2027
  • Pomoc na ochronę środowiska - omówienie nowych przeznaczeń i zasad udzielania pomocy
  • Pomoc na B+R+I - omówienie przeznaczeń i zasad udzielania pomocy

  3. Pomoc de minimis - aktualnie obowiązujące zasady

  • pomoc de minimis, a pomoc publiczna
  • ograniczenia stosowania pomocy de minimis
  • limit pomocy de minimis na tzw. jedno przedsiębiorstwo - jak ustalać relację pomiędzy przedsiębiorcami (spółki cywilne, spółki osobowe, spółki kapitałowe)
  • pomoc de minimis dla przedsiębiorców - nowelizacja Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013)
  • pomoc w rolnictwie - Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013)
  • Pomoc de minimis rybołówstwie - nowelizacja rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.6.2014)
  • Pomoc de minimis w usługach w ogólnym interesie gospodarczym - nowelizacja Rozporządzenia Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z 26.4.2012)
  • kumulacja pomocy de minimis z inną pomocą de minimis
  • kumulacja pomocy de minimis z pomocą publiczną

  4. Rekompensata z tytułu świadczenia usług publicznych - usług w ogólnym interesie gospodarczym (UOIG) - czym jest i jakie są warunki jej dopuszczalności

  • Definicja UOIG
  • Orzeczenie ws. Altmark Trans
  • Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 7 z 11.1.2012)
  • Komunikat Komisji - Zasady ramowe Unii Europejskiej dotyczące pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych (2011) (Dz. Urz. UE C 8 z 11.1.2012, s.15)
  • Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z 3.12.2007)

  5. Zasady ustalania wartości udzielonej pomocy - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach oraz Stopa referencyjna i dyskontowa (komunikat Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych)

  • kiedy należy ustalać stopę referencyjną i dyskontową
  • definicja i zastosowanie stopy dyskontowej
  • definicja i zastosowanie stopy referencyjnej
  • ocena jakości ustanawianych zabezpieczeń
  • kategorie ratingowe i zasady ich ustalania - ocena sprawozdań finansowych
  • konieczność dyskontowania pomocy rozłożonej w czasie;
  • ekwiwalent dotacji brutto - konieczność ustalanie wartości pomocy w przypadku innych form niż dotacja
  • zasady ustalania wartości pomocy w przypadku odroczeń terminów płatności, rozłożeń na raty.
  • Różnice w zakresie pomocy publicznej i pomocy de minimis

  6. Procedura udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis

  • Obowiązki podmiotów udzielających pomocy
  • Omówienie formularza dot. zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
  • Omówienie formularza dot. zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
  • Zasady wypełniania i korygowania zaświadczeń o pomocy de minimis.
  • Zasady dotyczące sprawozdawczości - terminy przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy oraz informacja o nieudzieleniu pomocy, system SHRiMP, APLIKACJA

  7. Panel dyskusyjny, pytania i odpowiedzi


  HARMONOGRAM

  08:45 - 09:00 Logowanie
  09:00 - 10:30 Szkolenie
  10:30 - 10:45 Przerwa
  10:45 - 12:30 Szkolenie
  12:30 - 13:00 Przerwa
  13:00 - 15:00 Szkolenie

  PRELEGENCI

   Doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pomocy publicznej zdobywał pracując w przez wiele lat w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, a także w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz Ministerstwie Energii. W trakcie kariery zawodowej odpowiedzialny m.in. za prowadzenie postępowań notyfikacyjnych przed Komisją Europejską w zakresie projektów programów pomocowych i projektów pomocy indywidualnej, opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących monitorowania pomocy publicznej, opiniowanie projektów aktów prawnych oraz wniosków o dofinansowanie obejmujących pomoc publiczną. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelski w Lublinie. Na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie ukończył również studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych. Autor licznych opinii i analiz z zakresu prawa o pomocy publicznej. Doświadczony wykładowca z zakresu pomocy publicznej.


  CENA SZKOLENIA

  690 + 23% VAT
  koszt udziału jednej osoby

  620 + 23% VAT
  koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

  W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


  Zarejestruj się ON-LINE
  lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: