Ochrona środowiska

Obowiązki środowiskowe dla przedsiębiorców w 2022 r. oraz planowane zmiany 2023 r.
Prowadzenie właściwej gospodarki odpadami i opakowaniami w firmie. Rozliczanie emisji do powietrza.

7 - 8 września 2022 r.

Online

Cena szkolenia:
1290 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Dzień I

I. Gospodarka odpadami w firmie

1. Podstawy prawne - najważniejsze ustawy i rozporządzenia oraz zmiany wprowadzone w 2021 roku.

2. Podstawowe pojęcia związane z odpadami. Nowy podział odpadów wprowadzony zmianą ustawy o odpadach od 1 stycznia 2022 r.

3. Podmioty w obrocie odpadami - posiadacz odpadów, wytwórca odpadów, sprzedawca odpadów, pośrednik w obrocie odpadami.

4. Klasyfikacja odpadów (warsztat):

 • katalog odpadów,
 • zasady klasyfikacji odpadów,
 • przykłady klasyfikacji odpadów.

5. Przekazywanie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami:

 • odpowiedzialność za odpady oraz przeniesienie odpowiedzialności,
 • weryfikacja odbiorców,
 • przekazywanie odpadów osobom fizycznym,
 • umowy serwisowe, umowy najmu (przykłady możliwych zapisów)
 • nowe kary od września 2021r.,
 • weryfikacja podmiotów gospodarujących odpadami (Warsztat).

6. Uznanie materiału lub substancji za produkt uboczny - praktyczne przykłady.

7. Utrata statusu odpadu - praktyczne przykłady.

8. Pozwolenia i zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami:

 • nowe kary od września 2021r.
 • zezwolenie na zbieranie odpadów,
 • pozwolenie na przetwarzanie odpadów.

9. Transport odpadów - szczegółowe wymagania:

 • dokumenty, które uprawniają do przewozu,
 • sprawdzenie wpisu w systemie BDO,
 • kary dla podmiotów transportujących odpady bez spełnionych wymagań.

10. Magazynowanie odpadów - dobre praktyki w przedsiębiorstwach:

 • obowiązki wynikające z ustawy o odpadach - najnowsze zmiany wprowadzone zmianą ustawy o odpadach z 11 sierpnia 2021 r.
 • wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów: magazynowane odpadów niebezpiecznych; etykieta odpadu niebezpiecznego,
 • kary.

11. Gospodarka odpadami komunalnymi - jak realizować obowiązki wytwórców w tym zakresie:

 • Odpady komunalne w przedsiębiorstwach - przykłady i sposoby przekazywania,
 • segregacja odpadów - nowe obowiązki segregacji od 1 lipca 2022 r.
 • umowy/deklaracje, weryfikacja podmiotów odbierających odpady kounalne,
 • regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie.

12. Najnowsze zmiany przepisów w zakresie gospodarki odpadami - zmiany na rok 2023

13. Rejestr BDO - kto podlega wpisowi w BDO:

 • rejestracja podmiotów na wniosek,
 • nadanie numeru BDO i obowiązek jego umieszczania na dokumentach,
 • podmioty zwolnione z obowiązku posiadania BDO,
 • kary za brak wpisu w rejestrze BDO.

14. Rejestr i baza BDO - rejestracja, aktualizacja wpisu w rejestrze oraz funkcjonalność:

 • zakładanie konta w bazie BDO dla nowych podmiotów,
 • logowanie do systemu z pozycji urzędnika głównego oraz podrzędnego,
 • nawigacja w systemie: wybór podmiotu, miejsc prowadzenia działalności oraz roli podmiotu (przekazujący/transportujący/przejmujący),
 • omówienie poszczególnych modułów,
 • sposób aktualizacji wpisów w rejestrze BDO.

15. Baza BDO - ewidencja i sprawozdawczość - ćwiczenia:

 • tworzenie dokumentów KPO i KPOK,
 • prowadzenie KEO i KEOK,
 • składanie sprawozdań poprzez bazę BDO,
 • kompleksowa ewidencja i sprawozdawczość odpadowa z w bazie BDO.

16. Pytania i Odpowiedzi

Dzień II

II. Gospodarka opakowaniami

1. Wprowadzanie produktów w opakowaniach - obowiązki, praktyczna realizacja:

 • Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi i wynikające z niej nowe obowiązki - zmiany wprowadzone ustawą z dnia 17 listopada 2021 r.,
 • obowiązki wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach,
 • opłata produktowa - rodzaje opakowań, momenty wprowadzenia,
 • opakowania wielomateriałowe i ze środkami niebezpiecznymi,
 • kampanie edukacyjne,
 • sposoby ewidencji wprowadzanych na rynek opakowań, eksportowanych,
 • naliczenie opłaty produktowej,
 • wypełnianie sprawozdań składanych do Urzędów Marszałkowskich,
 • możliwości realizacji obowiązku odzysku i recyklingu,
 • opłata recyklingowa i jej realizacja, najnowsze zmiany opłaty oraz podleganiu pod obowiązek,
 • rola Organizacji Odzysku Opakowań i Organizacji Samorządu Gospodarczego w gospodarowaniu opakowaniami,
 • kary i opłaty za brak realizacji obowiązków podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach.

2. Wprowadzanie produktów:

 • Rodzaje produktów podlegających pod obowiązki opłaty produktowej,
 • Realizacja obowiązku,
 • Sposoby ewidencji i sprawozdawczości,
 • Kary i opłaty za brak realizacji obowiązków podmiotów wprowadzających produkty.

3. BDO - Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi

4. Planowane zmiany przepisów - system kaucyjny, system depozytowy, rozszerzona odpowiedzialność producenta -

III. Emisje substancji do powietrza

1. Podstawy prawne i obowiązki przedsiębiorców w zakresie prawa ochrony środowiska i ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

 • obowiązki wynikające z przepisów,
 • zgłoszenia i pozwolenia (praktyczne przykłady),
 • rozporządzenia wykonawcze,
 • kary za nierealizowanie obowiązków lub niedotrzymywanie zapisów pozwoleń.

2. KOBiZE - realizacja obowiązków (omówienie na praktycznych przykładach, ćwiczenia)

 • rejestracja podmiotu w bazie i logowanie
 • źródła informacji niezbędne do wprowadzania raportów
 • KOBiZE - tworzenie sporządzanie raportów
 • definiowanie miejsc korzystania ze środowiska,
 • przykład definiowania instalacji, źródeł emisji, emitorów,
 • definiowanie paliw/surowców/materiałów,
 • definiowanie wskaźników emisji oraz obliczanie emisji
 • raportowanie emisji przypadkowych z klimatyzatorów
 • raportowanie emisji z urządzeń i środków transportu,
 • wysyłanie raportu
 • korekta raportu
 • możliwość generowania formularza do Urzędu Marszałkowskiego

3. Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat - sprawozdania do Urzędów Marszałkowskich (praktyczne przykłady, ćwiczenia)

 • wzory sprawozdań oraz omówienie informacji przekazywanych w sprawozdaniach,
 • przykład wypełniania sprawozdań w systemie Ekopłatnik,
 • generowanie sprawozdania z systemu Ekopłatnik,
 • omówienie sposobów ewidencji danych niezbędnych do sporządzania raportów do KOBiZE oraz formularzy do Urzędów Marszałkowskich.

4. Pytania i Odpowiedzi

Dzień I i II
08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

Dzień I - Od kilkunastu lat specjalizuje się w tematyce ochrony środowiska i gospodarowania odpadami. Posiada certyfikat auditora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego. Od 2005 roku zawodowo zajmuje się prowadzeniem sprawozdawczości środowiskowej, ewidencją odpadów, przygotowywaniem dokumentacji związanej z uzyskiwaniem zezwoleń z zakresu gospodarowania odpadami, reprezentowaniem podmiotu podczas kontroli organów państwowych i audytów trzeciej strony. Aktualnie prowadzi całościowy nadzór nad działalnością środowiskową ogólnopolskiej spółki złomowo-odpadowej, gdzie opiniuje projekty aktów prawnych w ramach działalności izb złomowych, prowadzi procedury uzyskania pozwoleń z zakresu ochrony środowiska, reprezentuje spółkę podczas kontroli i audytów z zakresu ochrony środowiska i zarządzania środowiskowego ISO 14000. Od kilku lat prowadzi szkolenia z zakresu swojej specjalizacji. Jest cenionym przez uczestników prelegentem i praktykiem.

Dzień II - Ekspert w zakresie gospodarki odpadami / opakowaniami oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza. Od kilku lat zawodowo zajmuje się bezpośrednim nadzorem nad realizacją obowiązków środowiskowych przez firmy handlowe, produkcyjne i usługowe. Swoje doświadczenie zdobył dzięki wieloletniemu nadzorowi i pracy na rzecz podmiotów z sektora prywatnego, m.in. przy realizacji kontraktów na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice oraz przy budowie połączenia kolejowego MPL "Kraków - Balice" z Krakowem oraz pracy na rzecz organizacji odzysku opakowań. Prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte z zakresu tej tematyki.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

1290 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

1150 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Ochrona środowiska

Obowiązki środowiskowe dla przedsiębiorców w 2022 r. oraz planowane zmiany 2023 r.
Prowadzenie właściwej gospodarki odpadami i opakowaniami w firmie. Rozliczanie emisji do powietrza.

7 - 8 września 2022 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Dzień I

I. Gospodarka odpadami w firmie

1. Podstawy prawne - najważniejsze ustawy i rozporządzenia oraz zmiany wprowadzone w 2021 roku.

2. Podstawowe pojęcia związane z odpadami. Nowy podział odpadów wprowadzony zmianą ustawy o odpadach od 1 stycznia 2022 r.

3. Podmioty w obrocie odpadami - posiadacz odpadów, wytwórca odpadów, sprzedawca odpadów, pośrednik w obrocie odpadami.

4. Klasyfikacja odpadów (warsztat):

 • katalog odpadów,
 • zasady klasyfikacji odpadów,
 • przykłady klasyfikacji odpadów.

5. Przekazywanie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami:

 • odpowiedzialność za odpady oraz przeniesienie odpowiedzialności,
 • weryfikacja odbiorców,
 • przekazywanie odpadów osobom fizycznym,
 • umowy serwisowe, umowy najmu (przykłady możliwych zapisów)
 • nowe kary od września 2021r.,
 • weryfikacja podmiotów gospodarujących odpadami (Warsztat).

6. Uznanie materiału lub substancji za produkt uboczny - praktyczne przykłady.

7. Utrata statusu odpadu - praktyczne przykłady.

8. Pozwolenia i zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami:

 • nowe kary od września 2021r.
 • zezwolenie na zbieranie odpadów,
 • pozwolenie na przetwarzanie odpadów.

9. Transport odpadów - szczegółowe wymagania:

 • dokumenty, które uprawniają do przewozu,
 • sprawdzenie wpisu w systemie BDO,
 • kary dla podmiotów transportujących odpady bez spełnionych wymagań.

10. Magazynowanie odpadów - dobre praktyki w przedsiębiorstwach:

 • obowiązki wynikające z ustawy o odpadach - najnowsze zmiany wprowadzone zmianą ustawy o odpadach z 11 sierpnia 2021 r.
 • wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów: magazynowane odpadów niebezpiecznych; etykieta odpadu niebezpiecznego,
 • kary.

11. Gospodarka odpadami komunalnymi - jak realizować obowiązki wytwórców w tym zakresie:

 • Odpady komunalne w przedsiębiorstwach - przykłady i sposoby przekazywania,
 • segregacja odpadów - nowe obowiązki segregacji od 1 lipca 2022 r.
 • umowy/deklaracje, weryfikacja podmiotów odbierających odpady kounalne,
 • regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie.

12. Najnowsze zmiany przepisów w zakresie gospodarki odpadami - zmiany na rok 2023

13. Rejestr BDO - kto podlega wpisowi w BDO:

 • rejestracja podmiotów na wniosek,
 • nadanie numeru BDO i obowiązek jego umieszczania na dokumentach,
 • podmioty zwolnione z obowiązku posiadania BDO,
 • kary za brak wpisu w rejestrze BDO.

14. Rejestr i baza BDO - rejestracja, aktualizacja wpisu w rejestrze oraz funkcjonalność:

 • zakładanie konta w bazie BDO dla nowych podmiotów,
 • logowanie do systemu z pozycji urzędnika głównego oraz podrzędnego,
 • nawigacja w systemie: wybór podmiotu, miejsc prowadzenia działalności oraz roli podmiotu (przekazujący/transportujący/przejmujący),
 • omówienie poszczególnych modułów,
 • sposób aktualizacji wpisów w rejestrze BDO.

15. Baza BDO - ewidencja i sprawozdawczość - ćwiczenia:

 • tworzenie dokumentów KPO i KPOK,
 • prowadzenie KEO i KEOK,
 • składanie sprawozdań poprzez bazę BDO,
 • kompleksowa ewidencja i sprawozdawczość odpadowa z w bazie BDO.

16. Pytania i Odpowiedzi

Dzień II

II. Gospodarka opakowaniami

1. Wprowadzanie produktów w opakowaniach - obowiązki, praktyczna realizacja:

 • Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi i wynikające z niej nowe obowiązki - zmiany wprowadzone ustawą z dnia 17 listopada 2021 r.,
 • obowiązki wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach,
 • opłata produktowa - rodzaje opakowań, momenty wprowadzenia,
 • opakowania wielomateriałowe i ze środkami niebezpiecznymi,
 • kampanie edukacyjne,
 • sposoby ewidencji wprowadzanych na rynek opakowań, eksportowanych,
 • naliczenie opłaty produktowej,
 • wypełnianie sprawozdań składanych do Urzędów Marszałkowskich,
 • możliwości realizacji obowiązku odzysku i recyklingu,
 • opłata recyklingowa i jej realizacja, najnowsze zmiany opłaty oraz podleganiu pod obowiązek,
 • rola Organizacji Odzysku Opakowań i Organizacji Samorządu Gospodarczego w gospodarowaniu opakowaniami,
 • kary i opłaty za brak realizacji obowiązków podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach.

2. Wprowadzanie produktów:

 • Rodzaje produktów podlegających pod obowiązki opłaty produktowej,
 • Realizacja obowiązku,
 • Sposoby ewidencji i sprawozdawczości,
 • Kary i opłaty za brak realizacji obowiązków podmiotów wprowadzających produkty.

3. BDO - Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi

4. Planowane zmiany przepisów - system kaucyjny, system depozytowy, rozszerzona odpowiedzialność producenta -

III. Emisje substancji do powietrza

1. Podstawy prawne i obowiązki przedsiębiorców w zakresie prawa ochrony środowiska i ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

 • obowiązki wynikające z przepisów,
 • zgłoszenia i pozwolenia (praktyczne przykłady),
 • rozporządzenia wykonawcze,
 • kary za nierealizowanie obowiązków lub niedotrzymywanie zapisów pozwoleń.

2. KOBiZE - realizacja obowiązków (omówienie na praktycznych przykładach, ćwiczenia)

 • rejestracja podmiotu w bazie i logowanie
 • źródła informacji niezbędne do wprowadzania raportów
 • KOBiZE - tworzenie sporządzanie raportów
 • definiowanie miejsc korzystania ze środowiska,
 • przykład definiowania instalacji, źródeł emisji, emitorów,
 • definiowanie paliw/surowców/materiałów,
 • definiowanie wskaźników emisji oraz obliczanie emisji
 • raportowanie emisji przypadkowych z klimatyzatorów
 • raportowanie emisji z urządzeń i środków transportu,
 • wysyłanie raportu
 • korekta raportu
 • możliwość generowania formularza do Urzędu Marszałkowskiego

3. Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat - sprawozdania do Urzędów Marszałkowskich (praktyczne przykłady, ćwiczenia)

 • wzory sprawozdań oraz omówienie informacji przekazywanych w sprawozdaniach,
 • przykład wypełniania sprawozdań w systemie Ekopłatnik,
 • generowanie sprawozdania z systemu Ekopłatnik,
 • omówienie sposobów ewidencji danych niezbędnych do sporządzania raportów do KOBiZE oraz formularzy do Urzędów Marszałkowskich.

4. Pytania i Odpowiedzi


HARMONOGRAM

Dzień I i II
08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Dzień I - Od kilkunastu lat specjalizuje się w tematyce ochrony środowiska i gospodarowania odpadami. Posiada certyfikat auditora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego. Od 2005 roku zawodowo zajmuje się prowadzeniem sprawozdawczości środowiskowej, ewidencją odpadów, przygotowywaniem dokumentacji związanej z uzyskiwaniem zezwoleń z zakresu gospodarowania odpadami, reprezentowaniem podmiotu podczas kontroli organów państwowych i audytów trzeciej strony. Aktualnie prowadzi całościowy nadzór nad działalnością środowiskową ogólnopolskiej spółki złomowo-odpadowej, gdzie opiniuje projekty aktów prawnych w ramach działalności izb złomowych, prowadzi procedury uzyskania pozwoleń z zakresu ochrony środowiska, reprezentuje spółkę podczas kontroli i audytów z zakresu ochrony środowiska i zarządzania środowiskowego ISO 14000. Od kilku lat prowadzi szkolenia z zakresu swojej specjalizacji. Jest cenionym przez uczestników prelegentem i praktykiem.

Dzień II - Ekspert w zakresie gospodarki odpadami / opakowaniami oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza. Od kilku lat zawodowo zajmuje się bezpośrednim nadzorem nad realizacją obowiązków środowiskowych przez firmy handlowe, produkcyjne i usługowe. Swoje doświadczenie zdobył dzięki wieloletniemu nadzorowi i pracy na rzecz podmiotów z sektora prywatnego, m.in. przy realizacji kontraktów na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice oraz przy budowie połączenia kolejowego MPL "Kraków - Balice" z Krakowem oraz pracy na rzecz organizacji odzysku opakowań. Prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte z zakresu tej tematyki.


CENA SZKOLENIA

1290 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

1150 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: