Pomoc publiczna

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych - pomoc publiczna i pomoc de minimis w okresie COVID w 2022 r.

30 września 2022 r.

Online

Cena szkolenia:
690 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

1. Wprowadzenie - podstawowe pojęcia i zakres zastosowania prawa pomocy publicznej

 • pojęcie pomocy publicznej w prawie unijnym (art. 107 ust. 1 TFUE)
 • Prawo pomocy publicznej
 • Definicje związane z pomocą publiczną (pomoc indywidualna vs. program pomocowy)
 • Postępowanie notyfikacyjne przed KE - kiedy jest wymagane
 • Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, a pomoc publiczna:
  • Kiedy należy udzielać pomocy de minimis;
  • Kiedy należy udzielać pomocy publicznej, w tym pomocy udzielanej w celu zapobieżenia lub likwidacji poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym, o której mowa w art. 67b §1 pkt 3 lit. b) Ordynacji podatkowej.

2. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych udzielane jako pomoc de minimis

 • pomoc de minimis, a pomoc publiczna
 • ograniczenia stosowania pomocy de minimis
 • limit pomocy de minimis na tzw. jedno przedsiębiorstwo - jak ustalać relację pomiędzy przedsiębiorcami (spółki cywilne, spółki osobowe, spółki kapitałowe)
 • pomoc de minimis dla przedsiębiorców - nowelizacja Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013)
 • pomoc w rolnictwie - Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013)
 • Pomoc de minimis rybołówstwie - nowelizacja rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.6.2014)
 • Pomoc de minimis w usługach w ogólnym interesie gospodarczym - nowelizacja Rozporządzenia Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z 26.4.2012)
 • kumulacja pomocy de minimis z inną pomocą de minimis
 • kumulacja pomocy de minimis z pomocą publiczną

3. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych udzielania w oparciu o Komunikat Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19

 • Pomoc na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w okresie COVID - art. 15 zzzh ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
 • Pomoc udzielana w celu zapobieżenia lub likwidacji poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym, o której mowa w art. 67b §1 pkt 3 lit. b) Ordynacji podatkowej.
 • Omówienie zatwierdzonego przez KE programu pomocowego nr SA.57172 - do kiedy można udzielać pomocy w oparciu o ten program.
 • Omówienie warunków dopuszczalności pomocy udzielanej w oparciu o sekcję 3.9 - Pomoc w formie odroczenia płatności podatku lub składek na ubezpieczenie społeczne

4. Stopa referencyjna i dyskontowa (komunikat Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych)

 • Nowa stopa bazowa dla Polski od dnia 1 lutego 2022 r.
 • definicja i zastosowanie stopy dyskontowej
 • definicja i zastosowanie stopy referencyjnej
 • ocena jakości ustanawianych zabezpieczeń
 • kategorie ratingowe i zasady ich ustalania

5. Zasady ustalania wartości pomocy udzielanej w różnych formach (Ekwiwalentu Dotacji Brutto) - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach

 • dyskontowanie pomocy udzielanej w transzach - idea dyskontowania pomocy, procent składany a dyskontowanie, czynnik dyskontujący, dobór odpowiedniej stopy dyskontowej, płatności o zróżnicowanych okresach dyskontowania
 • konieczność dyskontowania pomocy rozłożonej w czasie;
 • ekwiwalent dotacji brutto - konieczność ustalanie wartości pomocy w przypadku innych form niż dotacja
 • zasady ustalania wartości pomocy w przypadku odroczeń terminów płatności, rozłożeń na raty.
 • Różnice w zakresie pomocy publicznej i pomocy de minimis

6. Procedura udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis

 • obowiązki podmiotów udzielających pomocy
 • omówienie Formularza informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
 • omówienie Formularza informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie
 • omówienie Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków
 • zasady wypełniania i korygowania zaświadczeń o pomocy de minimis.
 • zasady wypełniania i korygowania zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie
 • zasady dotyczące sprawozdawczości - terminy przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy oraz informacja o nieudzieleniu pomocy, system SHRiMP2, APLIKACJA
 • Przydatne wskazówki w zakresie zasad wypełniania sprawozdań w aplikacji SHRiMP2

7. Panel dyskusyjny

08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

Doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pomocy publicznej zdobywał pracując w przez wiele lat w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, a także w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz Ministerstwie Energii. W trakcie kariery zawodowej odpowiedzialny m.in. za prowadzenie postępowań notyfikacyjnych przed Komisją Europejską w zakresie projektów programów pomocowych i projektów pomocy indywidualnej, opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących monitorowania pomocy publicznej, opiniowanie projektów aktów prawnych oraz wniosków o dofinansowanie obejmujących pomoc publiczną. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelski w Lublinie. Na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie ukończył również studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych. Autor licznych opinii i analiz z zakresu prawa o pomocy publicznej. Doświadczony wykładowca z zakresu pomocy publicznej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

690 + VAT
koszt udziału jednej osoby

620 + VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Pomoc publiczna

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych - pomoc publiczna i pomoc de minimis w okresie COVID w 2022 r.

30 września 2022 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

1. Wprowadzenie - podstawowe pojęcia i zakres zastosowania prawa pomocy publicznej

 • pojęcie pomocy publicznej w prawie unijnym (art. 107 ust. 1 TFUE)
 • Prawo pomocy publicznej
 • Definicje związane z pomocą publiczną (pomoc indywidualna vs. program pomocowy)
 • Postępowanie notyfikacyjne przed KE - kiedy jest wymagane
 • Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, a pomoc publiczna:
  • Kiedy należy udzielać pomocy de minimis;
  • Kiedy należy udzielać pomocy publicznej, w tym pomocy udzielanej w celu zapobieżenia lub likwidacji poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym, o której mowa w art. 67b §1 pkt 3 lit. b) Ordynacji podatkowej.

2. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych udzielane jako pomoc de minimis

 • pomoc de minimis, a pomoc publiczna
 • ograniczenia stosowania pomocy de minimis
 • limit pomocy de minimis na tzw. jedno przedsiębiorstwo - jak ustalać relację pomiędzy przedsiębiorcami (spółki cywilne, spółki osobowe, spółki kapitałowe)
 • pomoc de minimis dla przedsiębiorców - nowelizacja Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013)
 • pomoc w rolnictwie - Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013)
 • Pomoc de minimis rybołówstwie - nowelizacja rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.6.2014)
 • Pomoc de minimis w usługach w ogólnym interesie gospodarczym - nowelizacja Rozporządzenia Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z 26.4.2012)
 • kumulacja pomocy de minimis z inną pomocą de minimis
 • kumulacja pomocy de minimis z pomocą publiczną

3. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych udzielania w oparciu o Komunikat Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19

 • Pomoc na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w okresie COVID - art. 15 zzzh ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
 • Pomoc udzielana w celu zapobieżenia lub likwidacji poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym, o której mowa w art. 67b §1 pkt 3 lit. b) Ordynacji podatkowej.
 • Omówienie zatwierdzonego przez KE programu pomocowego nr SA.57172 - do kiedy można udzielać pomocy w oparciu o ten program.
 • Omówienie warunków dopuszczalności pomocy udzielanej w oparciu o sekcję 3.9 - Pomoc w formie odroczenia płatności podatku lub składek na ubezpieczenie społeczne

4. Stopa referencyjna i dyskontowa (komunikat Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych)

 • Nowa stopa bazowa dla Polski od dnia 1 lutego 2022 r.
 • definicja i zastosowanie stopy dyskontowej
 • definicja i zastosowanie stopy referencyjnej
 • ocena jakości ustanawianych zabezpieczeń
 • kategorie ratingowe i zasady ich ustalania

5. Zasady ustalania wartości pomocy udzielanej w różnych formach (Ekwiwalentu Dotacji Brutto) - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach

 • dyskontowanie pomocy udzielanej w transzach - idea dyskontowania pomocy, procent składany a dyskontowanie, czynnik dyskontujący, dobór odpowiedniej stopy dyskontowej, płatności o zróżnicowanych okresach dyskontowania
 • konieczność dyskontowania pomocy rozłożonej w czasie;
 • ekwiwalent dotacji brutto - konieczność ustalanie wartości pomocy w przypadku innych form niż dotacja
 • zasady ustalania wartości pomocy w przypadku odroczeń terminów płatności, rozłożeń na raty.
 • Różnice w zakresie pomocy publicznej i pomocy de minimis

6. Procedura udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis

 • obowiązki podmiotów udzielających pomocy
 • omówienie Formularza informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
 • omówienie Formularza informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie
 • omówienie Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków
 • zasady wypełniania i korygowania zaświadczeń o pomocy de minimis.
 • zasady wypełniania i korygowania zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie
 • zasady dotyczące sprawozdawczości - terminy przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy oraz informacja o nieudzieleniu pomocy, system SHRiMP2, APLIKACJA
 • Przydatne wskazówki w zakresie zasad wypełniania sprawozdań w aplikacji SHRiMP2

7. Panel dyskusyjny


HARMONOGRAM

08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pomocy publicznej zdobywał pracując w przez wiele lat w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, a także w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz Ministerstwie Energii. W trakcie kariery zawodowej odpowiedzialny m.in. za prowadzenie postępowań notyfikacyjnych przed Komisją Europejską w zakresie projektów programów pomocowych i projektów pomocy indywidualnej, opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących monitorowania pomocy publicznej, opiniowanie projektów aktów prawnych oraz wniosków o dofinansowanie obejmujących pomoc publiczną. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelski w Lublinie. Na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie ukończył również studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych. Autor licznych opinii i analiz z zakresu prawa o pomocy publicznej. Doświadczony wykładowca z zakresu pomocy publicznej.


CENA SZKOLENIA

690 + VAT
koszt udziału jednej osoby

620 + VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: