Pomoc publiczna

Definicja MŚP, badanie relacji partnerskich i powiązań między przedsiębiorstwami, a także ich wpływ na wielkość przedsiębiorstwa

29 sierpnia 2022 r.

Online

Cena szkolenia:
690 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

1. Definicja jednego przedsiębiorstwa w prawie o pomocy publicznej

 • Definicja przedsiębiorcy
 • Jedno przedsiębiorstwo na gruncie przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, Dz. Urz. UE L 352, 24.12.2013.
 • Jedno przedsiębiorstwo na gruncie rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre kategorie pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, Dz. Urz. UE L 187, 26.06.2014.

2. Definicja mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa (Załącznik 1 do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014)

 • kryteria ilościowe i jakościowe
 • Zasady określania danych finansowych
 • Zasady ustalania wielkości zatrudnienia - sposoby kwalifikacji osób, jako personelu przedsiębiorstwa”
 • różnica między przedsiębiorstwami samodzielnymi, powiązanymi, a partnerskimi,
 • powiązania kapitałowe i osobowe i ich wpływ na określenie statusu przedsiębiorcy:
  • powiązania kapitałowe zachodzące bezpośrednio między przedsiębiorstwami
  • powiązania osobowe - powiązania zachodzące za pośrednictwem osób fizycznych
  • powiązanie oparte na relacjach gospodarczych
 • definiowanie rynku właściwego i rynku pokrewnego (rynku upstream i downstream”) - rola PKD
 • dobór danych dla nowych przedsiębiorstw, przedsiębiorstw podlegających przekształceniom własnościowym czy restrukturyzacji - kiedy stosujemy tzw. dwuletni okres przejściowy
 • zasady dodawania danych o zatrudnieniu i odpowiednich danych finansowych przedsiębiorstw powiązanych i partnerskich
 • Sposoby i źródła weryfikacji danych dotyczących wielkości przedsiębiorstwa
 • interpretacje Komisji Europejskiej - studia przypadków
 • ćwiczenia dotyczące ustalanie wielkości przedsiębiorstwa

3. Jedno przedsiębiorstwo na gruncie przepisów o pomocy de minimis

 • Limit pomocy de minimis na jedno przedsiębiorstwo i zasady kumulacji
 • Określanie powiązań w celu określenia dopuszczalnego limitu pomocy de minimis, w tym:
  • Powiązania w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
  • Powiązania w przypadku spółek cywilnych, spółek jawnych i spółek komandytowych
  • Szczególne podejście do sytuacji przedsiębiorstw komunalnych
  • Powiązania w grupach kapitałowych
  • Powiązania wynikające z umów franczyzy
 • Prawidłowy sposób wypełniania formularza informacji przedstawianych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis i źródła weryfikacji tych informacji
 • interpretacje Komisji Europejskiej i UOKiK

4. Panel dyskusyjny

08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

 Doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pomocy publicznej zdobywał pracując w przez wiele lat w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, a także w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz Ministerstwie Energii. W trakcie kariery zawodowej odpowiedzialny m.in. za prowadzenie postępowań notyfikacyjnych przed Komisją Europejską w zakresie projektów programów pomocowych i projektów pomocy indywidualnej, opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących monitorowania pomocy publicznej, opiniowanie projektów aktów prawnych oraz wniosków o dofinansowanie obejmujących pomoc publiczną. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelski w Lublinie. Na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie ukończył również studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych. Autor licznych opinii i analiz z zakresu prawa o pomocy publicznej. Doświadczony wykładowca z zakresu pomocy publicznej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

690 + VAT
koszt udziału jednej osoby

620 + VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Pomoc publiczna

Definicja MŚP, badanie relacji partnerskich i powiązań między przedsiębiorstwami, a także ich wpływ na wielkość przedsiębiorstwa

29 sierpnia 2022 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

1. Definicja jednego przedsiębiorstwa w prawie o pomocy publicznej

 • Definicja przedsiębiorcy
 • Jedno przedsiębiorstwo na gruncie przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, Dz. Urz. UE L 352, 24.12.2013.
 • Jedno przedsiębiorstwo na gruncie rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre kategorie pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, Dz. Urz. UE L 187, 26.06.2014.

2. Definicja mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa (Załącznik 1 do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014)

 • kryteria ilościowe i jakościowe
 • Zasady określania danych finansowych
 • Zasady ustalania wielkości zatrudnienia - sposoby kwalifikacji osób, jako personelu przedsiębiorstwa”
 • różnica między przedsiębiorstwami samodzielnymi, powiązanymi, a partnerskimi,
 • powiązania kapitałowe i osobowe i ich wpływ na określenie statusu przedsiębiorcy:
  • powiązania kapitałowe zachodzące bezpośrednio między przedsiębiorstwami
  • powiązania osobowe - powiązania zachodzące za pośrednictwem osób fizycznych
  • powiązanie oparte na relacjach gospodarczych
 • definiowanie rynku właściwego i rynku pokrewnego (rynku upstream i downstream”) - rola PKD
 • dobór danych dla nowych przedsiębiorstw, przedsiębiorstw podlegających przekształceniom własnościowym czy restrukturyzacji - kiedy stosujemy tzw. dwuletni okres przejściowy
 • zasady dodawania danych o zatrudnieniu i odpowiednich danych finansowych przedsiębiorstw powiązanych i partnerskich
 • Sposoby i źródła weryfikacji danych dotyczących wielkości przedsiębiorstwa
 • interpretacje Komisji Europejskiej - studia przypadków
 • ćwiczenia dotyczące ustalanie wielkości przedsiębiorstwa

3. Jedno przedsiębiorstwo na gruncie przepisów o pomocy de minimis

 • Limit pomocy de minimis na jedno przedsiębiorstwo i zasady kumulacji
 • Określanie powiązań w celu określenia dopuszczalnego limitu pomocy de minimis, w tym:
  • Powiązania w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
  • Powiązania w przypadku spółek cywilnych, spółek jawnych i spółek komandytowych
  • Szczególne podejście do sytuacji przedsiębiorstw komunalnych
  • Powiązania w grupach kapitałowych
  • Powiązania wynikające z umów franczyzy
 • Prawidłowy sposób wypełniania formularza informacji przedstawianych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis i źródła weryfikacji tych informacji
 • interpretacje Komisji Europejskiej i UOKiK

4. Panel dyskusyjny


HARMONOGRAM

08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

PRELEGENCI

 Doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pomocy publicznej zdobywał pracując w przez wiele lat w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, a także w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz Ministerstwie Energii. W trakcie kariery zawodowej odpowiedzialny m.in. za prowadzenie postępowań notyfikacyjnych przed Komisją Europejską w zakresie projektów programów pomocowych i projektów pomocy indywidualnej, opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących monitorowania pomocy publicznej, opiniowanie projektów aktów prawnych oraz wniosków o dofinansowanie obejmujących pomoc publiczną. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelski w Lublinie. Na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie ukończył również studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych. Autor licznych opinii i analiz z zakresu prawa o pomocy publicznej. Doświadczony wykładowca z zakresu pomocy publicznej.


CENA SZKOLENIA

690 + VAT
koszt udziału jednej osoby

620 + VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: