Ochrona środowiska

Decyzje środowiskowe a pozwolenie na budowę i inne decyzje "wykonawcze"

8 czerwca 2022 r.

Online

Cena szkolenia:
650 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA

W związku z wieloetapowością procesu inwestycyjnego konieczne jest określenie jakie środowiskowe uwarunkowania muszą być wpisane do decyzji środowiskowej a następnie uwzględnione w decyzjach wykonawczych, by procedować zgodnie z prawem. Szkolenie uwzględnia orzecznictwo sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości w tym zakresie, oraz wymogi wynikające z nowelizacji ustawy ocenowej z dnia z dnia 30 marca 2021 r. przewidujące możliwość wstrzymania wykonania decyzji środowiskowej oraz decyzji wykonawczych przez organizacje ekologiczne oraz składania przez nie skarg do sądów administracyjnych na decyzje wykonawcze. Podczas szkolenia zostaną poddana analizie przesłanki administracyjnych kar pieniężnych za nieuwzględnienie w pozwoleniu na budowę uwarunkowań środowiskowych - do miliona zł.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie jest adresowane do inwestorów procedujących decyzje środowiskowe i "wykonawcze", np. pozwolenia na budowę dla planowanych przedsięwzięć, oraz pracowników firm konsultingowych obsługujących prowadzenie procesu inwestycyjnego a także do organów nadzoru budowlanego wydających pozwolenia na budowę.

Decyzje środowiskowe a pozwolenie na budowę i inne decyzje “wykonawcze” z art. 72 i 86 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - znaczenie dla procesu inwestycyjnego

1. Koncepcja oceny oddziaływania na środowisko jako element wieloetapowego procesu decyzyjnego. Dyrektywa OOŚ i dyrektywa IED. Pojęcie oceny oddziaływania na środowisko i tzw. “decyzji wykonawczej” (development consent).

2. Relacja decyzji środowiskowej i decyzji W-Z, pozwolenia na budowę, ZRID, DLLK i innych decyzji lokalizacyjnych.

3. Relacja pomiędzy decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach a pozwoleniem emisyjnym (np. pozwoleniem zintegrowanym).

4. Specustawy jako szczególne źródło uprawnień inwestora w procesie inwestycyjnym w polskim systemie prawnym (np. specustawa drogowa, przeciwpowodziowa, mieszkaniowa itp.)

5. Jakie elementy decyzji środowiskowej muszą zostać uwzględnione w decyzjach “wykonawczych” (np. pozwoleniu na budowę) i kto o tym decyduje? Analiza praktyki i aktualnego orzecznictwa.

6. Czy RDOŚ może uruchomić postępowanie, którego skutkiem będzie nieważność pozwolenia na budowę lub innej decyzji “wykonawczej”?

7. Kontrola WIOŚ i administracyjne kary pieniężne za zaniechanie realizacji uwarunkowań środowiskowych w związku z realizacją procesu inwestycyjnego - za co można dostać karę w wysokości 1 mln zł?

8. Odwołanie od pozwolenia na budowę oraz innych decyzji “wykonawczych” przez organizacje ekologiczne - zmiana przepisów, gwarancje procesowe udziału organizacji ekologicznej w postepowaniu odwoławczym i skarga do sądu.

9. Pozwolenie na korzystanie ze środowiska (emisyjne) - koncepcja i zakres przymiotowy.

10. Pozwolenie emisyjne a decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - zakres związania wynikający z art. 86 pkt 1 uuiś - analiza praktyki i aktualnego orzecznictwa.

08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

Radca prawny specjalizujący się w prawie ochrony środowiska, ocenach oddziaływania na środowisko oraz gospodarowaniu odpadami. Praktyk w konsultingu ze swojej specjalizacji, profesor nauk prawnych a także współpracownik firmy zajmującej się gospodarowaniem odpadami. Pracownik naukowy wydziału prawa uczelni wyższej. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska. Jest współautorką raportów ewaluacyjnych i prognoz ooś oraz opinii prawnych; posiada doświadczenie w uspołecznianiu procesów decyzyjnych. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia z szeroko pojętego z prawa ochrony środowiska i jest wykładowcą bardzo wysoko ocenianym przez uczestników. Autorka jedynego na rynku komentarza praktycznego do rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Lex el./2022).

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

650 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

590 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Ochrona środowiska

Decyzje środowiskowe a pozwolenie na budowę i inne decyzje "wykonawcze"

8 czerwca 2022 r.

Online

CEL SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA

W związku z wieloetapowością procesu inwestycyjnego konieczne jest określenie jakie środowiskowe uwarunkowania muszą być wpisane do decyzji środowiskowej a następnie uwzględnione w decyzjach wykonawczych, by procedować zgodnie z prawem. Szkolenie uwzględnia orzecznictwo sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości w tym zakresie, oraz wymogi wynikające z nowelizacji ustawy ocenowej z dnia z dnia 30 marca 2021 r. przewidujące możliwość wstrzymania wykonania decyzji środowiskowej oraz decyzji wykonawczych przez organizacje ekologiczne oraz składania przez nie skarg do sądów administracyjnych na decyzje wykonawcze. Podczas szkolenia zostaną poddana analizie przesłanki administracyjnych kar pieniężnych za nieuwzględnienie w pozwoleniu na budowę uwarunkowań środowiskowych - do miliona zł.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie jest adresowane do inwestorów procedujących decyzje środowiskowe i "wykonawcze", np. pozwolenia na budowę dla planowanych przedsięwzięć, oraz pracowników firm konsultingowych obsługujących prowadzenie procesu inwestycyjnego a także do organów nadzoru budowlanego wydających pozwolenia na budowę.


PROGRAM

Decyzje środowiskowe a pozwolenie na budowę i inne decyzje “wykonawcze” z art. 72 i 86 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - znaczenie dla procesu inwestycyjnego

1. Koncepcja oceny oddziaływania na środowisko jako element wieloetapowego procesu decyzyjnego. Dyrektywa OOŚ i dyrektywa IED. Pojęcie oceny oddziaływania na środowisko i tzw. “decyzji wykonawczej” (development consent).

2. Relacja decyzji środowiskowej i decyzji W-Z, pozwolenia na budowę, ZRID, DLLK i innych decyzji lokalizacyjnych.

3. Relacja pomiędzy decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach a pozwoleniem emisyjnym (np. pozwoleniem zintegrowanym).

4. Specustawy jako szczególne źródło uprawnień inwestora w procesie inwestycyjnym w polskim systemie prawnym (np. specustawa drogowa, przeciwpowodziowa, mieszkaniowa itp.)

5. Jakie elementy decyzji środowiskowej muszą zostać uwzględnione w decyzjach “wykonawczych” (np. pozwoleniu na budowę) i kto o tym decyduje? Analiza praktyki i aktualnego orzecznictwa.

6. Czy RDOŚ może uruchomić postępowanie, którego skutkiem będzie nieważność pozwolenia na budowę lub innej decyzji “wykonawczej”?

7. Kontrola WIOŚ i administracyjne kary pieniężne za zaniechanie realizacji uwarunkowań środowiskowych w związku z realizacją procesu inwestycyjnego - za co można dostać karę w wysokości 1 mln zł?

8. Odwołanie od pozwolenia na budowę oraz innych decyzji “wykonawczych” przez organizacje ekologiczne - zmiana przepisów, gwarancje procesowe udziału organizacji ekologicznej w postepowaniu odwoławczym i skarga do sądu.

9. Pozwolenie na korzystanie ze środowiska (emisyjne) - koncepcja i zakres przymiotowy.

10. Pozwolenie emisyjne a decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - zakres związania wynikający z art. 86 pkt 1 uuiś - analiza praktyki i aktualnego orzecznictwa.


HARMONOGRAM

08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Radca prawny specjalizujący się w prawie ochrony środowiska, ocenach oddziaływania na środowisko oraz gospodarowaniu odpadami. Praktyk w konsultingu ze swojej specjalizacji, profesor nauk prawnych a także współpracownik firmy zajmującej się gospodarowaniem odpadami. Pracownik naukowy wydziału prawa uczelni wyższej. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska. Jest współautorką raportów ewaluacyjnych i prognoz ooś oraz opinii prawnych; posiada doświadczenie w uspołecznianiu procesów decyzyjnych. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia z szeroko pojętego z prawa ochrony środowiska i jest wykładowcą bardzo wysoko ocenianym przez uczestników. Autorka jedynego na rynku komentarza praktycznego do rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Lex el./2022).


CENA SZKOLENIA

650 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

590 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: