Windykacja

Ustawy o komornikach sądowych i kosztach komorniczych - przepisy i praktyka

21 czerwca 2022 r.

Online

Cena szkolenia:
690 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

USTAWA z dnia 28 lutego 2018 r. o KOSZTACH KOMORNICZYCH

1. Przepisy ogólne

 • zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy
 • treść postanowień dotyczących kosztów komorniczych
 • wykonalność postanowień o kosztach komorniczych

2. Wydatki

 • katalog wydatków
 • zasady uiszczania przez wierzyciela zaliczek na koszty
 • diety za wykonywanie czynności poza rewirem komorniczym
 • zaliczka na poczet należności kuratora
 • postanowienie o przyznaniu należności,
 • koszty i wydatki w przypadku wyboru komornika przez wierzyciela
 • rozliczenie wydatków przy przekazaniu spraw innemu komornikowi
 • termin rozliczenia zaliczki
 • zwrot poniesionych wydatków

3. Opłaty komornicze

 • katalog opłat
 • podział opłat na stosunkowe i stałe
 • opłata jako należność Skarbu Państwa
 • podstawa obliczenia opłaty stosunkowej (wartość świadczenia)
 • obciążanie kosztami postępowania dłużnika
 • obciążanie kosztami postępowania wierzyciela
 • opłata za poszukiwanie majątku, skutki fiskalne odnalezienie majątku
 • opłaty w przypadku skutecznej oraz bezskutecznej egzekucji
 • sposób ukończenia postępowania przez komornika, a jego wpływ na opłatę egzekucyjną

4. Opłaty za wykonanie zabezpieczenia roszczenia

 • tryb pobierania opłaty za zabezpieczenie
 • stawka opłaty za zabezpieczenie
 • zwrot opłat za zabezpieczenie

5. Opłaty egzekucyjne w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych

 • tryb pobierania opłaty stosunkowej
 • stawki opłat stosunkowych
 • wysokość opłat minimalnych i maksymalnych
 • przesłanki zwolnienia wierzycieli od opłaty minimalnej w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego
 • opłaty przy egzekucji z nieruchomości
 • opłaty przy egzekucjach połączonych

6. Opłaty egzekucyjne w sprawach o egzekucję świadczeń niepieniężnych

 • charakter stałych opłat egzekucyjnych
 • wysokość opłaty za udział w usunięciu oporu dłużnika

7. Pozostałe opłaty egzekucyjne

 • wysokość opłaty od wniosku o wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu spadku
 • wysokość opłaty za sporządzenie protokołu stanu faktycznego

8. Wynagrodzenie adwokatów i radców prawnych w postępowaniu egzekucyjnym

 • zasady przyznawania kosztów zastępstwa prawnego w egzekucji
 • wysokość kosztów zastępstwa prawnego w egzekucji
 • kolejność zaspokojenia kosztów zastępstwa prawnego w egzekucji

9. Zwolnienie od kosztów komorniczych i obniżenie opłaty

 • przesłanki do zwolnienia od kosztów w postępowaniu egzekucyjnym
 • podmioty zwolnione od konieczności ponoszenia opłat
 • miarkowanie opłaty egzekucyjnej

USTAWA z dnia 22 marca 2018 r. o KOMORNIKACH SĄDOWYCH

1. Przepisy ogólne

 • obszar działania komornika
 • zakres zadań
 • kancelaria komornicza
 • rewir działania komornika
 • wybór komornika

2. Prawa i obowiązki komorników

 • obowiązek zachowania tajemnicy
 • czas pracy
 • obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego
 • zakaz podejmowania dodatkowego zatrudnienia

3. Zastępstwo komornika

 • podmioty uprawnione do zastępowania
 • termin zastępstwa
 • zarządzenie o wyznaczeniu zastępcy

4. Koszty działalności egzekucyjnej komornika

 • opłata egzekucyjna
 • wynagrodzenie prowizyjne komornika
 • koszty działalności egzekucyjnej komornika

5. Nadzór nad komornikami

 • organy i forma nadzoru
 • skarga na czynności komornika (zmiana właściwości sądu, sposób wnoszenia, opłaty, skutki uwzględnienia skargi w zakresie kosztów postępowania skargowego, dopuszczalność obciążenia komornika kosztami)
 • zarzuty na opis i oszacowanie nieruchomości
 • zarzuty na plan podziału
 • nadzór judykacyjny Sądu (związanie komornika oceną nadzorczą, obowiązek składania sprawozdań)
 • nadzór odpowiedzialny prezesa sądu rejonowego
 • nadzór prezesa sądu okręgowego i apelacyjnego
 • skarga na przewlekłość
 • wniosek o wyłączenie komornika

6. Odpowiedzialność dyscyplinarna

 • kary dyscyplinarne
 • wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego

7. Ustalanie majątku dłużnika

 • informacje uzyskiwane obligatoryjnie przez komornika bezpłatnie
 • wysłuchanie dłużnika
 • wykazu majątku składany przez dłużnika
 • poszukiwanie majątku odpłatne

8. Transparentność czynności komornika

 • utrwalanie czynności przez rejestrację dźwięku i obrazu,
 • zakres pouczeń przy wszczęciu egzekucji
 • rozszerzenie godzin prowadzenia czynności przez komornika, w tym szczególne regulacje związane z dłużnikiem będącym podmiotem gospodarczym
 • zakres informacji, które komornik musi podawać w pismach do wierzyciela
 • rozliczanie egzekucji i nowa karta rozliczeniowa
 • nowe zaświadczenie o wyegzekwowanych kwotach
 • plan podziału sum uzyskanych w egzekucji
08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

Sędzia Sądu Rejonowego orzekający w wydziale cywilnym. Orzekał w sprawach cywilnych jako sędzia drugoinstancyjny w Sądzie Okręgowym.
Posiada ponad osiemnastoletni staż w orzekaniu w sprawach cywilnych, w szczególności ma doświadczenie w rozstrzyganiu pełnego spektrum spraw z zakresu prawa zobowiązań, odpowiedzialności za czyny niedozwolone, spadkowych i egzekucyjnych. Posiada wiedzę nie tylko teoretyczną, ale przede wszystkim z zakresu praktycznego stosowania prawa. Posiada wieloletnie doświadczenie w nauce praktycznej zawodu i sprawowaniu patronatu nad aplikantami adwokackimi i radcowskimi, prowadził wykłady m.in. dla radców prawnych z zakresu postępowania egzekucyjnego oraz ustawy o komornikach i egzekucji sądowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

620 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, przy zgłoszeniu min. 2 osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Windykacja

Ustawy o komornikach sądowych i kosztach komorniczych - przepisy i praktyka

21 czerwca 2022 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

USTAWA z dnia 28 lutego 2018 r. o KOSZTACH KOMORNICZYCH

1. Przepisy ogólne

 • zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy
 • treść postanowień dotyczących kosztów komorniczych
 • wykonalność postanowień o kosztach komorniczych

2. Wydatki

 • katalog wydatków
 • zasady uiszczania przez wierzyciela zaliczek na koszty
 • diety za wykonywanie czynności poza rewirem komorniczym
 • zaliczka na poczet należności kuratora
 • postanowienie o przyznaniu należności,
 • koszty i wydatki w przypadku wyboru komornika przez wierzyciela
 • rozliczenie wydatków przy przekazaniu spraw innemu komornikowi
 • termin rozliczenia zaliczki
 • zwrot poniesionych wydatków

3. Opłaty komornicze

 • katalog opłat
 • podział opłat na stosunkowe i stałe
 • opłata jako należność Skarbu Państwa
 • podstawa obliczenia opłaty stosunkowej (wartość świadczenia)
 • obciążanie kosztami postępowania dłużnika
 • obciążanie kosztami postępowania wierzyciela
 • opłata za poszukiwanie majątku, skutki fiskalne odnalezienie majątku
 • opłaty w przypadku skutecznej oraz bezskutecznej egzekucji
 • sposób ukończenia postępowania przez komornika, a jego wpływ na opłatę egzekucyjną

4. Opłaty za wykonanie zabezpieczenia roszczenia

 • tryb pobierania opłaty za zabezpieczenie
 • stawka opłaty za zabezpieczenie
 • zwrot opłat za zabezpieczenie

5. Opłaty egzekucyjne w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych

 • tryb pobierania opłaty stosunkowej
 • stawki opłat stosunkowych
 • wysokość opłat minimalnych i maksymalnych
 • przesłanki zwolnienia wierzycieli od opłaty minimalnej w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego
 • opłaty przy egzekucji z nieruchomości
 • opłaty przy egzekucjach połączonych

6. Opłaty egzekucyjne w sprawach o egzekucję świadczeń niepieniężnych

 • charakter stałych opłat egzekucyjnych
 • wysokość opłaty za udział w usunięciu oporu dłużnika

7. Pozostałe opłaty egzekucyjne

 • wysokość opłaty od wniosku o wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu spadku
 • wysokość opłaty za sporządzenie protokołu stanu faktycznego

8. Wynagrodzenie adwokatów i radców prawnych w postępowaniu egzekucyjnym

 • zasady przyznawania kosztów zastępstwa prawnego w egzekucji
 • wysokość kosztów zastępstwa prawnego w egzekucji
 • kolejność zaspokojenia kosztów zastępstwa prawnego w egzekucji

9. Zwolnienie od kosztów komorniczych i obniżenie opłaty

 • przesłanki do zwolnienia od kosztów w postępowaniu egzekucyjnym
 • podmioty zwolnione od konieczności ponoszenia opłat
 • miarkowanie opłaty egzekucyjnej

USTAWA z dnia 22 marca 2018 r. o KOMORNIKACH SĄDOWYCH

1. Przepisy ogólne

 • obszar działania komornika
 • zakres zadań
 • kancelaria komornicza
 • rewir działania komornika
 • wybór komornika

2. Prawa i obowiązki komorników

 • obowiązek zachowania tajemnicy
 • czas pracy
 • obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego
 • zakaz podejmowania dodatkowego zatrudnienia

3. Zastępstwo komornika

 • podmioty uprawnione do zastępowania
 • termin zastępstwa
 • zarządzenie o wyznaczeniu zastępcy

4. Koszty działalności egzekucyjnej komornika

 • opłata egzekucyjna
 • wynagrodzenie prowizyjne komornika
 • koszty działalności egzekucyjnej komornika

5. Nadzór nad komornikami

 • organy i forma nadzoru
 • skarga na czynności komornika (zmiana właściwości sądu, sposób wnoszenia, opłaty, skutki uwzględnienia skargi w zakresie kosztów postępowania skargowego, dopuszczalność obciążenia komornika kosztami)
 • zarzuty na opis i oszacowanie nieruchomości
 • zarzuty na plan podziału
 • nadzór judykacyjny Sądu (związanie komornika oceną nadzorczą, obowiązek składania sprawozdań)
 • nadzór odpowiedzialny prezesa sądu rejonowego
 • nadzór prezesa sądu okręgowego i apelacyjnego
 • skarga na przewlekłość
 • wniosek o wyłączenie komornika

6. Odpowiedzialność dyscyplinarna

 • kary dyscyplinarne
 • wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego

7. Ustalanie majątku dłużnika

 • informacje uzyskiwane obligatoryjnie przez komornika bezpłatnie
 • wysłuchanie dłużnika
 • wykazu majątku składany przez dłużnika
 • poszukiwanie majątku odpłatne

8. Transparentność czynności komornika

 • utrwalanie czynności przez rejestrację dźwięku i obrazu,
 • zakres pouczeń przy wszczęciu egzekucji
 • rozszerzenie godzin prowadzenia czynności przez komornika, w tym szczególne regulacje związane z dłużnikiem będącym podmiotem gospodarczym
 • zakres informacji, które komornik musi podawać w pismach do wierzyciela
 • rozliczanie egzekucji i nowa karta rozliczeniowa
 • nowe zaświadczenie o wyegzekwowanych kwotach
 • plan podziału sum uzyskanych w egzekucji

HARMONOGRAM

08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Sędzia Sądu Rejonowego orzekający w wydziale cywilnym. Orzekał w sprawach cywilnych jako sędzia drugoinstancyjny w Sądzie Okręgowym.
Posiada ponad osiemnastoletni staż w orzekaniu w sprawach cywilnych, w szczególności ma doświadczenie w rozstrzyganiu pełnego spektrum spraw z zakresu prawa zobowiązań, odpowiedzialności za czyny niedozwolone, spadkowych i egzekucyjnych. Posiada wiedzę nie tylko teoretyczną, ale przede wszystkim z zakresu praktycznego stosowania prawa. Posiada wieloletnie doświadczenie w nauce praktycznej zawodu i sprawowaniu patronatu nad aplikantami adwokackimi i radcowskimi, prowadził wykłady m.in. dla radców prawnych z zakresu postępowania egzekucyjnego oraz ustawy o komornikach i egzekucji sądowej.


CENA SZKOLENIA

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

620 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, przy zgłoszeniu min. 2 osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: