Podatki

Podatkowe zamknięcie roku- sprawozdawczość za 2021 r.

14 stycznia 2022 r.

Online

Cena szkolenia:
199 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Cel szkolenia:

 • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z ze zmianami w rozliczaniach podatku CIT od 2021 r. oraz nowymi obowiązkami sprawozdawczymi związanymi z zamknięciem roku podatkowego a wynikającymi z uregulowań prawa.
 • Szkolenie ma formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne problemy związane z rozliczaniem podatku dochodowego, składaniem zeznań i deklaracji podatkowych.

Korzyści dla uczestników:

 • Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy związanej ze sporządzaniem i zatwierdzaniem sprawozdań finansowych według zasad obowiązujących w 2021 r.
 • Szkolenie charakteryzuje praktyczne podejście do problemów pojawiających się w związku z zamknięciem roku oraz wysyłaniem dokumentów do KRS i jest w dużej mierze oparte na zasadzie: problem - rozwiązanie problemu.

Profil uczestnika:

 • Główni Księgowi i księgowi;
 • pracownicy księgowości dokonujący sporządzania i wysyłania formularzy i sprawozdań;
 • Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni odpowiedzialni za prawidłowe dokonywanie rozliczeń w firmie i ich wysyłanie do KRS.

Program:

I. Nowe zasady obowiązujące za 2021 r.

Rozliczenia podatku CIT w czasie epidemii i ich wykazanie w zeznaniu rocznym

 • Rozliczenie straty za 2020 r. w rozliczeniach za 2019 r. i za 2021 r. w zeznaniu za 2020r.
 • Nowa darowizna na rzecz walki z COVID-19 i jej odliczanie od dochodu - zasady;
 • Rezygnacja z zaliczek uproszczonych w trakcie roku;
 • Zmiana terminu wpłaty tzw. podatku minimalnego (podatku od sklepów wielkopowierzchniowych);
 • Skutki umorzenia subwencji z PFR - zwolnienie przychodu z podatku a ujęcie w rozliczeniach rocznych;
 • Inny rok podatkowy niż rok kalendarzowy a nowelizacja ustawy;
 • Przedstawienie skutków praktycznych zmian, w tym rozliczenia kwartalne a zmiany, sposób obliczania terminów i kwot do wpłaty;
 • Możliwość jednorazowej amortyzacji ŚT związanych z walką z epidemią - przesłanki stosowania;

Ulga na złe długi a rozliczenia podatkowe

 • Rozliczanie ulgi przy zaliczkach na podatek a w zeznaniu rocznym
 • Konieczność wyłączania z KUP po 90 dni od terminu płatności;
 • Możliwość wyłączenia z przychodów podatkowych - kto i w jakich przypadkach;
 • Długie terminy płatności a skutki podatkowe po zmianach przepisów;
 • Wyłączanie z KUP po 90 dniach a stosowanie uregulowań ustawy o VAT i 90 dniowego terminu na korektę podatku naliczonego;
 • Późniejsza zapłata należności a rozliczenia podatkowe;
 • Rekompensata w wysokości 40, 70 i 100 EUR - stosowanie w praktyce po zmianach
 • Wierzytelności nieściągalne - w jakich przypadkach?
 • Uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności

Nowy KUP związany z funkcjonowaniem kapitału rezerwowego (zapasowego) i tzw. CIT estońskim niepełnym:

 • Przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy lub rezerwowy;
 • Fundusz inwestycyjny i wydatkowanie na zakup ŚT
 • Zasady wyliczenia KUP;
 • Limity w możliwości zaliczania do KUP
 • Okres stosowania - od kiedy?

Ulga badawczo - rozwojowa i jej ujęcie w zeznaniu rocznym:

 • Pojęcie prac badawczych lub rozwojowych;
 • Nowe rozwiązanie a działanie rutynowe - różnice w pojęciu
 • Zakres podmiotowy stosowania ulgi B+R;
 • Zakres przedmiotowy - identyfikacja zadań wchodzących w ulgę B+R
 • Prowadzenie odrębnej księgowości dotyczącej ulgi B+R;
 • Wskazanie zakresu prac określonych jako działalność B+R;
 • Uzyskanie nowego rozwiązania w ramach działalności B+R, zakaz działań rutynowych;
 • Nowy produkt a udoskonalenie starego produktu - kiedy stosowanie ulgi B+R
 • Podpisanie umowy na wydanie opinii potwierdzającej wykonywanie prac B+R - czy obowiązkowe;
 • Wyodrębnianie wydatków kwalifikowanych na podstawie dokumentów księgowych.

Koszty kwalifikowane w uldze B+R w praktyce - weryfikacja poprawności:

 • Wynagrodzenia, umowy cywilnoprawne;
 • Świadczenia dodatkowe wypłacane pracownikom - czy możliwe do rozliczenia w ramach ulgi?
 • Składki ZUS i podatek dochodowy PIT
 • nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową;
 • nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego;
 • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane
 • odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej,
 • nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej,
 • koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego;
 • odpisy amortyzacyjne ŚT i WNiP

Ulga IP Box:

 • Uregulowania podatkowe
 • Definicja kwalifikowanych praw własności intelektualnej;
 • Zasady stosowania IP Box
 • Wskaźnik nexus - co to jest i sposoby obliczania;
 • Prowadzenie odrębnej księgowości - zasady i przykłady;
 • Stawka podatku 5% obliczanie;
 • Przykłady zastosowania ulgi IP Box: informatycy, programiści, udzielający licencji;
 • Propozycje zmian w ramach Polskiego Ładu.

II Zeznanie roczne i inne obowiązki w 2021 r.:

Nowy druk CIT-8 i nowe dane umieszczane za 2021 r.:

 • Nowy druk zeznania - jaki numer;
 • Nowy Załącznik do CIT-8: CIT WZ - ROZLICZANIE ULGI NA ZŁE DŁUGI
 • Załącznik CIT - ST a praca zdalna - zasady wypełniania
 • Zyski kapitałowe jako nowe źródło dochodów - sposób wykazywania;
 • Wykazywanie podmiotów powiązanych;
 • Przychody podatkowe a przychody zwolnione;
 • Dochód - zasady wyliczania;
 • Pomniejszanie dochodu o wydatki na działalność badawczo - rozwojową i innowacyjność ponoszone w 2021 r. - załączniki B+R i IP;
 • Darowizny pomniejszane od dochodu, w tym przekazane w czasie epidemii - kiedy?
 • Korygowanie zeznania - sposoby.

Nowe zeznanie MDR-3 składane po zakończeniu roku:

 • Pojęcie schematu podatkowego;
 • Obowiązki sprawozdawcze;
 • Kiedy należy złożyć druk MDR-3?
 • Elementy formularza;
 • Forma złożenia, wykazywane dane, właściwość US.

Druki związane z podmiotami powiązanymi:

 • Rozliczanie podmiotów powiązanych;
 • Oświadczenie o posiadaniu dokumentacji podatkowych;
 • Wzór TPR-C i TPR-P - różnice;
 • Dane wypełniane w druku w zależności od tego czy podmiot jest zobowiązany do posiadanie dokumentacji podatkowych;
 • Sposoby składania druków;
 • Zmiany projektowane w ramach Polskiego Ładu

Nowe sprawozdanie dotyczące terminów płatności:

 • Podstawa prawna składania sprawozdania;
 • Podmioty zobowiązane do składania sprawozdania;
 • Termin 31 stycznia 2022 r. na złożenie sprawozdania;
 • Treść sprawozdania;
 • Sposób złożenia sprawozdania.

Pozostałe zeznania i formularze:

 • Rozliczanie nierezydentów będących osobami prawnymi: IFT - 2R i CIT - 10Z;
 • Rozliczanie nierezydentów będących osobami fizycznymi: IFT - 1R i PIT-8AR;
 • Zasady wypełniania druku ORD - W.

Sprawozdanie finansowe w formie elektronicznej jako zasada

 • Bilans, Rachunek zysków i strat; Cash flow Informacja dodatkowa Wprowadzenie
 • Przejściówka jako NOWY obowiązkowy element.
 • Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego;
 • Uchwała o podziale zysku/ sposobie pokrycia straty;
 • Opinia i raport biegłego - zarys zmian;
 • Potwierdzenie sald.

Nowy obowiązek wysyłania ksiąg proponowany w Polskim Ładzie:

 • Uregulowania podatkowe dotyczące nowego obowiązku;
 • Forma wysłania ksiąg;
 • Dane wykazywane w dokumencie;
 • Organ otrzymujący dokument;
 • Sposoby korygowania danych - czy możliwe?
 • Przepisy przejściowe czy za 2021 r. czy za 2022 r.?

Dyskusja z uczestnikami

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

398 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Podatki

Podatkowe zamknięcie roku- sprawozdawczość za 2021 r.

14 stycznia 2022 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Cel szkolenia:

 • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z ze zmianami w rozliczaniach podatku CIT od 2021 r. oraz nowymi obowiązkami sprawozdawczymi związanymi z zamknięciem roku podatkowego a wynikającymi z uregulowań prawa.
 • Szkolenie ma formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne problemy związane z rozliczaniem podatku dochodowego, składaniem zeznań i deklaracji podatkowych.

Korzyści dla uczestników:

 • Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy związanej ze sporządzaniem i zatwierdzaniem sprawozdań finansowych według zasad obowiązujących w 2021 r.
 • Szkolenie charakteryzuje praktyczne podejście do problemów pojawiających się w związku z zamknięciem roku oraz wysyłaniem dokumentów do KRS i jest w dużej mierze oparte na zasadzie: problem - rozwiązanie problemu.

Profil uczestnika:

 • Główni Księgowi i księgowi;
 • pracownicy księgowości dokonujący sporządzania i wysyłania formularzy i sprawozdań;
 • Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni odpowiedzialni za prawidłowe dokonywanie rozliczeń w firmie i ich wysyłanie do KRS.

Program:

I. Nowe zasady obowiązujące za 2021 r.

Rozliczenia podatku CIT w czasie epidemii i ich wykazanie w zeznaniu rocznym

 • Rozliczenie straty za 2020 r. w rozliczeniach za 2019 r. i za 2021 r. w zeznaniu za 2020r.
 • Nowa darowizna na rzecz walki z COVID-19 i jej odliczanie od dochodu - zasady;
 • Rezygnacja z zaliczek uproszczonych w trakcie roku;
 • Zmiana terminu wpłaty tzw. podatku minimalnego (podatku od sklepów wielkopowierzchniowych);
 • Skutki umorzenia subwencji z PFR - zwolnienie przychodu z podatku a ujęcie w rozliczeniach rocznych;
 • Inny rok podatkowy niż rok kalendarzowy a nowelizacja ustawy;
 • Przedstawienie skutków praktycznych zmian, w tym rozliczenia kwartalne a zmiany, sposób obliczania terminów i kwot do wpłaty;
 • Możliwość jednorazowej amortyzacji ŚT związanych z walką z epidemią - przesłanki stosowania;

Ulga na złe długi a rozliczenia podatkowe

 • Rozliczanie ulgi przy zaliczkach na podatek a w zeznaniu rocznym
 • Konieczność wyłączania z KUP po 90 dni od terminu płatności;
 • Możliwość wyłączenia z przychodów podatkowych - kto i w jakich przypadkach;
 • Długie terminy płatności a skutki podatkowe po zmianach przepisów;
 • Wyłączanie z KUP po 90 dniach a stosowanie uregulowań ustawy o VAT i 90 dniowego terminu na korektę podatku naliczonego;
 • Późniejsza zapłata należności a rozliczenia podatkowe;
 • Rekompensata w wysokości 40, 70 i 100 EUR - stosowanie w praktyce po zmianach
 • Wierzytelności nieściągalne - w jakich przypadkach?
 • Uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności

Nowy KUP związany z funkcjonowaniem kapitału rezerwowego (zapasowego) i tzw. CIT estońskim niepełnym:

 • Przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy lub rezerwowy;
 • Fundusz inwestycyjny i wydatkowanie na zakup ŚT
 • Zasady wyliczenia KUP;
 • Limity w możliwości zaliczania do KUP
 • Okres stosowania - od kiedy?

Ulga badawczo - rozwojowa i jej ujęcie w zeznaniu rocznym:

 • Pojęcie prac badawczych lub rozwojowych;
 • Nowe rozwiązanie a działanie rutynowe - różnice w pojęciu
 • Zakres podmiotowy stosowania ulgi B+R;
 • Zakres przedmiotowy - identyfikacja zadań wchodzących w ulgę B+R
 • Prowadzenie odrębnej księgowości dotyczącej ulgi B+R;
 • Wskazanie zakresu prac określonych jako działalność B+R;
 • Uzyskanie nowego rozwiązania w ramach działalności B+R, zakaz działań rutynowych;
 • Nowy produkt a udoskonalenie starego produktu - kiedy stosowanie ulgi B+R
 • Podpisanie umowy na wydanie opinii potwierdzającej wykonywanie prac B+R - czy obowiązkowe;
 • Wyodrębnianie wydatków kwalifikowanych na podstawie dokumentów księgowych.

Koszty kwalifikowane w uldze B+R w praktyce - weryfikacja poprawności:

 • Wynagrodzenia, umowy cywilnoprawne;
 • Świadczenia dodatkowe wypłacane pracownikom - czy możliwe do rozliczenia w ramach ulgi?
 • Składki ZUS i podatek dochodowy PIT
 • nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową;
 • nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego;
 • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane
 • odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej,
 • nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej,
 • koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego;
 • odpisy amortyzacyjne ŚT i WNiP

Ulga IP Box:

 • Uregulowania podatkowe
 • Definicja kwalifikowanych praw własności intelektualnej;
 • Zasady stosowania IP Box
 • Wskaźnik nexus - co to jest i sposoby obliczania;
 • Prowadzenie odrębnej księgowości - zasady i przykłady;
 • Stawka podatku 5% obliczanie;
 • Przykłady zastosowania ulgi IP Box: informatycy, programiści, udzielający licencji;
 • Propozycje zmian w ramach Polskiego Ładu.

II Zeznanie roczne i inne obowiązki w 2021 r.:

Nowy druk CIT-8 i nowe dane umieszczane za 2021 r.:

 • Nowy druk zeznania - jaki numer;
 • Nowy Załącznik do CIT-8: CIT WZ - ROZLICZANIE ULGI NA ZŁE DŁUGI
 • Załącznik CIT - ST a praca zdalna - zasady wypełniania
 • Zyski kapitałowe jako nowe źródło dochodów - sposób wykazywania;
 • Wykazywanie podmiotów powiązanych;
 • Przychody podatkowe a przychody zwolnione;
 • Dochód - zasady wyliczania;
 • Pomniejszanie dochodu o wydatki na działalność badawczo - rozwojową i innowacyjność ponoszone w 2021 r. - załączniki B+R i IP;
 • Darowizny pomniejszane od dochodu, w tym przekazane w czasie epidemii - kiedy?
 • Korygowanie zeznania - sposoby.

Nowe zeznanie MDR-3 składane po zakończeniu roku:

 • Pojęcie schematu podatkowego;
 • Obowiązki sprawozdawcze;
 • Kiedy należy złożyć druk MDR-3?
 • Elementy formularza;
 • Forma złożenia, wykazywane dane, właściwość US.

Druki związane z podmiotami powiązanymi:

 • Rozliczanie podmiotów powiązanych;
 • Oświadczenie o posiadaniu dokumentacji podatkowych;
 • Wzór TPR-C i TPR-P - różnice;
 • Dane wypełniane w druku w zależności od tego czy podmiot jest zobowiązany do posiadanie dokumentacji podatkowych;
 • Sposoby składania druków;
 • Zmiany projektowane w ramach Polskiego Ładu

Nowe sprawozdanie dotyczące terminów płatności:

 • Podstawa prawna składania sprawozdania;
 • Podmioty zobowiązane do składania sprawozdania;
 • Termin 31 stycznia 2022 r. na złożenie sprawozdania;
 • Treść sprawozdania;
 • Sposób złożenia sprawozdania.

Pozostałe zeznania i formularze:

 • Rozliczanie nierezydentów będących osobami prawnymi: IFT - 2R i CIT - 10Z;
 • Rozliczanie nierezydentów będących osobami fizycznymi: IFT - 1R i PIT-8AR;
 • Zasady wypełniania druku ORD - W.

Sprawozdanie finansowe w formie elektronicznej jako zasada

 • Bilans, Rachunek zysków i strat; Cash flow Informacja dodatkowa Wprowadzenie
 • Przejściówka jako NOWY obowiązkowy element.
 • Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego;
 • Uchwała o podziale zysku/ sposobie pokrycia straty;
 • Opinia i raport biegłego - zarys zmian;
 • Potwierdzenie sald.

Nowy obowiązek wysyłania ksiąg proponowany w Polskim Ładzie:

 • Uregulowania podatkowe dotyczące nowego obowiązku;
 • Forma wysłania ksiąg;
 • Dane wykazywane w dokumencie;
 • Organ otrzymujący dokument;
 • Sposoby korygowania danych - czy możliwe?
 • Przepisy przejściowe czy za 2021 r. czy za 2022 r.?

Dyskusja z uczestnikami


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.


CENA SZKOLENIA

398 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: