Podatki

BILANS Rachunkowe zamknięcie roku 2021.

30 listopada 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
449 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Wprowadzenie

Podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych:

  • odpowiedzialność głównego księgowego, kierownika jednostki i organu nadzorującego za księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe,
  • elementy sprawozdania finansowego,
  • forma sprawozdania finansowego - planowane zmiany,
  • najnowsze zmiany w ustawie o rachunkowości oraz Krajowych Standardach Rachunkowości,
  • uproszczenia przy prowadzeniu ksiąg i sporządzaniu sprawozdania finansowego.

Harmonogram zamknięcia roku

Zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego:

  • bilans
  • rachunek zysków i strat
  • zestawienie zmian w kapitale własnym
  • rachunek przepływów pieniężnych
  • Informacja dodatkowa
  • sprawozdanie z działalności - KSR 9

Zagadnienia szczegółowe:

  • wpływ pandemii COVID-19 na sprawozdanie finansowe za rok 2021:
    • założenie kontynuacji działalność,
    • pomoc publiczna,
    • utrata wartości aktywów - Krajowy Standard Rachunkowości nr 4.
  • zmiany zasad rachunkowości, wartości szacunkowych oraz zdarzenia po dacie bilansu w świetle Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7,
  • środki trwałe i wartości niematerialne i prawne:
    • ustalenie wartości początkowej,
    • metody amortyzacji,
    • elementy podatkowe.
  • leasing:
    • istota leasingu,
    • leasing operacyjny,
    • leasing finansowy,
    • elementy podatkowe.
  • odroczony podatek dochodowy:
    • aktywa,
    • rezerwy,
    • kompensata.

Ustalanie i sprawdzanie stanu aktywów i pasywów za pomocą inwentaryzacji:

  • spis z natury,
  • potwierdzenie sald,
  • w drodze weryfikacji,
  • rozliczenie i ujęcie w księgach różnic inwentaryzacyjnych

Najczęstsze nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym.

Pytania i dyskusja.

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Arkadiusz Lenarcik  Karierę zawodową rozpoczął w dziale audytu ogólnopolskiej firmy audytorskiej gdzie był przede wszystkim odpowiedzialny za całość prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych. Posiada doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości jak i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF), ale także w realizacji zleceń z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Brał udział w sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych. Autor artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

449 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby
Podatki

BILANS Rachunkowe zamknięcie roku 2021.

30 listopada 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Wprowadzenie

Podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych:

  • odpowiedzialność głównego księgowego, kierownika jednostki i organu nadzorującego za księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe,
  • elementy sprawozdania finansowego,
  • forma sprawozdania finansowego - planowane zmiany,
  • najnowsze zmiany w ustawie o rachunkowości oraz Krajowych Standardach Rachunkowości,
  • uproszczenia przy prowadzeniu ksiąg i sporządzaniu sprawozdania finansowego.

Harmonogram zamknięcia roku

Zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego:

  • bilans
  • rachunek zysków i strat
  • zestawienie zmian w kapitale własnym
  • rachunek przepływów pieniężnych
  • Informacja dodatkowa
  • sprawozdanie z działalności - KSR 9

Zagadnienia szczegółowe:

  • wpływ pandemii COVID-19 na sprawozdanie finansowe za rok 2021:
    • założenie kontynuacji działalność,
    • pomoc publiczna,
    • utrata wartości aktywów - Krajowy Standard Rachunkowości nr 4.
  • zmiany zasad rachunkowości, wartości szacunkowych oraz zdarzenia po dacie bilansu w świetle Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7,
  • środki trwałe i wartości niematerialne i prawne:
    • ustalenie wartości początkowej,
    • metody amortyzacji,
    • elementy podatkowe.
  • leasing:
    • istota leasingu,
    • leasing operacyjny,
    • leasing finansowy,
    • elementy podatkowe.
  • odroczony podatek dochodowy:
    • aktywa,
    • rezerwy,
    • kompensata.

Ustalanie i sprawdzanie stanu aktywów i pasywów za pomocą inwentaryzacji:

  • spis z natury,
  • potwierdzenie sald,
  • w drodze weryfikacji,
  • rozliczenie i ujęcie w księgach różnic inwentaryzacyjnych

Najczęstsze nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym.

Pytania i dyskusja.


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Arkadiusz Lenarcik  Karierę zawodową rozpoczął w dziale audytu ogólnopolskiej firmy audytorskiej gdzie był przede wszystkim odpowiedzialny za całość prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych. Posiada doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości jak i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF), ale także w realizacji zleceń z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Brał udział w sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych. Autor artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości.


CENA SZKOLENIA

449 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: