Podatki

Polski Ład- aspekty podatkowe.

29 - 30 listopada 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
449 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych podatkowych elementów tzw. Polskiego Ładu, czyli rządowego programu restartu gospodarki. Jest ono adresowane do księgowych, dyrektorów finansowych oraz osób zarządzających firmami.Dzień 1

Zmiany w zakresie zasad naliczania składki zdrowotnej

 • nowe zasady obliczania podstawy wymiaru składki zdrowotnej i stawka składki
 • zniesienie możliwości odliczania składki zdrowotnej od kwoty podatku
 • ulga dla klasy średniej - nowa możliwość pomniejszenia dochodu, która ma zapewnić neutralność zmian w zakresie składki zdrowotnej dla niektórych osób fizycznych (pracowników oraz przedsiębiorców rozliczających się wg skali)
 • raportowanie dochodu stanowiącego podstawę wymiaru do ZUS - nowe obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorcy

Zmiany w zakresie płatności bezgotówkowych

 • obniżenie progu obowiązkowej płatności bezgotówkowej między przedsiębiorcami
 • wprowadzenie progu obowiązkowej płatności bezgotówkowej między przedsiębiorcą a konsumentem
 • obowiązek zapewnienia możliwości zapłaty instrumentem płatniczym w każdym miejscu prowadzenia sprzedaży na rzecz osób fizycznych
 • obowiązek integracji kas fiskalnych online z terminalem płatniczym
 • ulga na zakup terminala oraz koszty transakcji płatniczych

Zmiana kwoty wolnej i progu podatkowego w PIT

 • podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł - komu przysługuje nowa kwota wolna?
 • podwyższenie progu podatkowego, zobowiązującego do zapłaty PIT wg stawki 32%

Zmiany w PIT dla rodziców

 • zmiany zasad obliczania ulgi na dziecko w przypadku braku porozumienia między rodzicami
 • zniesienie możliwości wspólnego rozliczenia PIT z dzieckiem przez osoby samotnie wychowujące dzieci oraz wprowadzenie w to miejsce nowej ulgi podatkowej dla osób samotnie wychowujących dzieci
 • PIT-0 dla rodzin 4+, czyli nowe zwolnienie podatkowe dla małżeństw wychowujących czworo i więcej dzieci

Inne zmiany w PIT

 • zmiana sposobu ustalania ryczałtowego przychodu z tytułu wykorzystywania samochodów służbowych do celów prywatnych
 • nowe zasady opodatkowania odpraw z tytułu rozwiązania umów, których przedmiotem jest zarządzanie
 • PIT-0 dla seniorów, czyli nowe zwolnienie podatkowe dla osób, które pomimo nabycia uprawnień emerytalnych zrezygnują z pobierania emerytury i pozostaną aktywne zawodowo
 • zmiana zasad opodatkowania w przypadku zbycia składników majątku wycofanych z działalności gospodarczej (np. samochodów wykupionych z leasingu)
 • jednorazowy przejściowy ryczałt od przychodów ujawnionych

Zmiany związane z nielegalnym zatrudnieniem oraz wypłatą wynagrodzenia bez potrącenia składek i podatku

 • dodatkowy przychód dla pracodawcy
 • zwolnienie wynagrodzenia pracownika z PIT
 • wyłącznie wydatków z kosztów uzyskania przychodu

Nowe zasady opodatkowania najmu lokali mieszkalnych oraz zmiany w amortyzacji innych nieruchomości

 • wyłącznie lokali mieszkalnych z definicji środka trwałego
 • brak możliwości rozliczenia w kosztach uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych od lokali mieszkalnych
 • opodatkowanie najmu obowiązkowo w formie ryczałtu
 • przepisy przejściowe dla nieruchomości mieszkalnych przyjętych do używania przed 1.01.2022 r.
 • nowe zasady ustalania wartości odpisów amortyzacyjnych dla spółek nieruchomościowych

Obowiązek prowadzenia ksiąg przy użyciu programów komputerowych oraz ich przesyłania w formie JPK co miesiąc/kwartał do urzędu skarbowego - od 1.01.2023 r.

Zmiany dotyczące ryczałtowych form opodatkowania

 • obowiązkowy ryczałt dla przychodów osób fizycznych z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze
 • obniżka stawek ryczałtu dla niektórych podatników
 • likwidacja karty podatkowej

Zmiany w VAT

 • możliwość utworzenia Grupy VAT - nowego rodzaju podatnika, będącego odpowiednikiem podatkowej grupy kapitałowej

Zmiany w KKS

 • zniesienie konieczności składania czynnego żalu z każdą korektą JPK
 • wyższe kary dla wykroczeń związanych z cenami transferowymi

Dzień 2

Zmiany związane z funkcjonowaniem podatkowych grup kapitałowych

Zniesienie limitu dla kosztów usług niematerialnych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 15e ustawy o pdop) i wprowadzenie w to miejsce nowego rodzaju opodatkowania - podatku od przerzuconych dochodów

Minimalny podatek dochodowy od osób prawnych - obowiązek zapłaty podatku dla podatników CIT, którzy wykazują stratę lub ich rentowność jest na poziomie niższym niż 1%

 • zasady obliczania podatku, podstawa opodatkowania
 • wyłączenia z podatku minimalnego
 • podatek minimalny a “zwykła” zaliczka na CIT
 • podatek minimalny w rozliczeniu rocznym

Zmiany w kosztach uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych

 • wyłączenie z kosztów uzyskania przychodu tzw. ukrytej dywidendy - przykłady praktyczne świadczeń na rzecz podmiotów powiązanych, które mogą zostać uznane za ukrytą dywidendę
 • doprecyzowanie zasad obliczania limitu kosztów finansowania dłużnego
 • wyłączenie z kosztów uzyskania przychodu kosztów finansowania dłużnego uzyskanego od podmiotu powiązanego i przeznaczonego na operacje kapitałowe

Zmiany w podatku u źródła

 • doprecyzowanie zasad zachowania należytej staranności przy wypłatach objętych podatkiem u źródła
 • dopuszczenie możliwości posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji
 • nowe zasady stosowania metody pay-and-refund po przekroczeniu progu 2 mln zł wypłat na rzecz jednego zagranicznego podatnika - ograniczenie tej metody poboru podatku u źródła wyłącznie do wypłat na rzecz podmiotów powiązanych z określonych tytułów

Zmiana zasad korzystania z tzw. estońskiego CIT, czyli ryczałtowego opodatkowania spółek

 • objęcie możliwością stosowania estońskiego CIT również spółek komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych
 • zniesienie niektórych warunków korzystania z estońskiego CIT
 • uproszczenie stawek ryczałtu
 • wyższe progi odliczenia podatku zapłaconego przez spółkę przy wypłacie zysku

Nowe ulgi podatkowe oraz zmiany w ulgach istniejących do tej pory

 • zwolnienie dla inwestycji w start-up?y
 • ulga repatriacyjna
 • ryczałt od dochodów zagranicznych dla repatriantów
 • ulga na produkcję próbną i wprowadzenie nowego produktu
 • ulga na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów (obejmująca m.in. koszty udziału w targach, reklamy itp.)
 • ulga na robotyzację
 • ulga na wsparcie działalności sportowej, kulturalnej i naukowej
 • ulga na remont zabytku
 • ulga na nabycie udziałów w alternatywnej spółce inwestycyjnej
 • ulga na debiut giełdowy
 • zwolnienia dla spółek holdingowych
 • zmiany w zakresie ulgi badawczo-rozwojowej (m.in. możliwość łączenia z IP Box, podwyższenie progu odliczanych kosztów kwalifikowanych dla MŚP)

Zmiany w obszarze cen transferowych

 • ubruttowienie progów dokumentacyjnych dla dokumentacji lokalnej
 • obowiązek sporządzenia dokumentacji lokalnej w wersji elektronicznej
 • nowy termin sporządzenia dokumentacji lokalnej, grupowej, przedłużenie terminu na przekazanie dokumentacji lokalnej i grupowej na żądanie urzędu skarbowego
 • likwidacja oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych
 • zniesienie obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych w niektórych przypadkach
09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

898 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

449 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby dla uczestników kursu

Podatki

Polski Ład- aspekty podatkowe.

29 - 30 listopada 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych podatkowych elementów tzw. Polskiego Ładu, czyli rządowego programu restartu gospodarki. Jest ono adresowane do księgowych, dyrektorów finansowych oraz osób zarządzających firmami.
PROGRAM

Dzień 1

Zmiany w zakresie zasad naliczania składki zdrowotnej

 • nowe zasady obliczania podstawy wymiaru składki zdrowotnej i stawka składki
 • zniesienie możliwości odliczania składki zdrowotnej od kwoty podatku
 • ulga dla klasy średniej - nowa możliwość pomniejszenia dochodu, która ma zapewnić neutralność zmian w zakresie składki zdrowotnej dla niektórych osób fizycznych (pracowników oraz przedsiębiorców rozliczających się wg skali)
 • raportowanie dochodu stanowiącego podstawę wymiaru do ZUS - nowe obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorcy

Zmiany w zakresie płatności bezgotówkowych

 • obniżenie progu obowiązkowej płatności bezgotówkowej między przedsiębiorcami
 • wprowadzenie progu obowiązkowej płatności bezgotówkowej między przedsiębiorcą a konsumentem
 • obowiązek zapewnienia możliwości zapłaty instrumentem płatniczym w każdym miejscu prowadzenia sprzedaży na rzecz osób fizycznych
 • obowiązek integracji kas fiskalnych online z terminalem płatniczym
 • ulga na zakup terminala oraz koszty transakcji płatniczych

Zmiana kwoty wolnej i progu podatkowego w PIT

 • podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł - komu przysługuje nowa kwota wolna?
 • podwyższenie progu podatkowego, zobowiązującego do zapłaty PIT wg stawki 32%

Zmiany w PIT dla rodziców

 • zmiany zasad obliczania ulgi na dziecko w przypadku braku porozumienia między rodzicami
 • zniesienie możliwości wspólnego rozliczenia PIT z dzieckiem przez osoby samotnie wychowujące dzieci oraz wprowadzenie w to miejsce nowej ulgi podatkowej dla osób samotnie wychowujących dzieci
 • PIT-0 dla rodzin 4+, czyli nowe zwolnienie podatkowe dla małżeństw wychowujących czworo i więcej dzieci

Inne zmiany w PIT

 • zmiana sposobu ustalania ryczałtowego przychodu z tytułu wykorzystywania samochodów służbowych do celów prywatnych
 • nowe zasady opodatkowania odpraw z tytułu rozwiązania umów, których przedmiotem jest zarządzanie
 • PIT-0 dla seniorów, czyli nowe zwolnienie podatkowe dla osób, które pomimo nabycia uprawnień emerytalnych zrezygnują z pobierania emerytury i pozostaną aktywne zawodowo
 • zmiana zasad opodatkowania w przypadku zbycia składników majątku wycofanych z działalności gospodarczej (np. samochodów wykupionych z leasingu)
 • jednorazowy przejściowy ryczałt od przychodów ujawnionych

Zmiany związane z nielegalnym zatrudnieniem oraz wypłatą wynagrodzenia bez potrącenia składek i podatku

 • dodatkowy przychód dla pracodawcy
 • zwolnienie wynagrodzenia pracownika z PIT
 • wyłącznie wydatków z kosztów uzyskania przychodu

Nowe zasady opodatkowania najmu lokali mieszkalnych oraz zmiany w amortyzacji innych nieruchomości

 • wyłącznie lokali mieszkalnych z definicji środka trwałego
 • brak możliwości rozliczenia w kosztach uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych od lokali mieszkalnych
 • opodatkowanie najmu obowiązkowo w formie ryczałtu
 • przepisy przejściowe dla nieruchomości mieszkalnych przyjętych do używania przed 1.01.2022 r.
 • nowe zasady ustalania wartości odpisów amortyzacyjnych dla spółek nieruchomościowych

Obowiązek prowadzenia ksiąg przy użyciu programów komputerowych oraz ich przesyłania w formie JPK co miesiąc/kwartał do urzędu skarbowego - od 1.01.2023 r.

Zmiany dotyczące ryczałtowych form opodatkowania

 • obowiązkowy ryczałt dla przychodów osób fizycznych z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze
 • obniżka stawek ryczałtu dla niektórych podatników
 • likwidacja karty podatkowej

Zmiany w VAT

 • możliwość utworzenia Grupy VAT - nowego rodzaju podatnika, będącego odpowiednikiem podatkowej grupy kapitałowej

Zmiany w KKS

 • zniesienie konieczności składania czynnego żalu z każdą korektą JPK
 • wyższe kary dla wykroczeń związanych z cenami transferowymi

Dzień 2

Zmiany związane z funkcjonowaniem podatkowych grup kapitałowych

Zniesienie limitu dla kosztów usług niematerialnych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 15e ustawy o pdop) i wprowadzenie w to miejsce nowego rodzaju opodatkowania - podatku od przerzuconych dochodów

Minimalny podatek dochodowy od osób prawnych - obowiązek zapłaty podatku dla podatników CIT, którzy wykazują stratę lub ich rentowność jest na poziomie niższym niż 1%

 • zasady obliczania podatku, podstawa opodatkowania
 • wyłączenia z podatku minimalnego
 • podatek minimalny a “zwykła” zaliczka na CIT
 • podatek minimalny w rozliczeniu rocznym

Zmiany w kosztach uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych

 • wyłączenie z kosztów uzyskania przychodu tzw. ukrytej dywidendy - przykłady praktyczne świadczeń na rzecz podmiotów powiązanych, które mogą zostać uznane za ukrytą dywidendę
 • doprecyzowanie zasad obliczania limitu kosztów finansowania dłużnego
 • wyłączenie z kosztów uzyskania przychodu kosztów finansowania dłużnego uzyskanego od podmiotu powiązanego i przeznaczonego na operacje kapitałowe

Zmiany w podatku u źródła

 • doprecyzowanie zasad zachowania należytej staranności przy wypłatach objętych podatkiem u źródła
 • dopuszczenie możliwości posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji
 • nowe zasady stosowania metody pay-and-refund po przekroczeniu progu 2 mln zł wypłat na rzecz jednego zagranicznego podatnika - ograniczenie tej metody poboru podatku u źródła wyłącznie do wypłat na rzecz podmiotów powiązanych z określonych tytułów

Zmiana zasad korzystania z tzw. estońskiego CIT, czyli ryczałtowego opodatkowania spółek

 • objęcie możliwością stosowania estońskiego CIT również spółek komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych
 • zniesienie niektórych warunków korzystania z estońskiego CIT
 • uproszczenie stawek ryczałtu
 • wyższe progi odliczenia podatku zapłaconego przez spółkę przy wypłacie zysku

Nowe ulgi podatkowe oraz zmiany w ulgach istniejących do tej pory

 • zwolnienie dla inwestycji w start-up?y
 • ulga repatriacyjna
 • ryczałt od dochodów zagranicznych dla repatriantów
 • ulga na produkcję próbną i wprowadzenie nowego produktu
 • ulga na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów (obejmująca m.in. koszty udziału w targach, reklamy itp.)
 • ulga na robotyzację
 • ulga na wsparcie działalności sportowej, kulturalnej i naukowej
 • ulga na remont zabytku
 • ulga na nabycie udziałów w alternatywnej spółce inwestycyjnej
 • ulga na debiut giełdowy
 • zwolnienia dla spółek holdingowych
 • zmiany w zakresie ulgi badawczo-rozwojowej (m.in. możliwość łączenia z IP Box, podwyższenie progu odliczanych kosztów kwalifikowanych dla MŚP)

Zmiany w obszarze cen transferowych

 • ubruttowienie progów dokumentacyjnych dla dokumentacji lokalnej
 • obowiązek sporządzenia dokumentacji lokalnej w wersji elektronicznej
 • nowy termin sporządzenia dokumentacji lokalnej, grupowej, przedłużenie terminu na przekazanie dokumentacji lokalnej i grupowej na żądanie urzędu skarbowego
 • likwidacja oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych
 • zniesienie obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych w niektórych przypadkach

HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.


CENA SZKOLENIA

898 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

449 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby dla uczestników kursu


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: