Podatki

Bilans 2021- podatkowe i rachunkowe zamknięcie roku.

25 - 26 października 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
898 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Dzień I Łukasz Chłond

Podatek dochodowy od osób prawnych

 • Rozliczenie strat z lat ubiegłych - wybór jednej z dwóch metod rozliczenia strat i przypisanie straty do źródła przychodu
 • Przychód podatkowy w CIT
  • Należności wyłączone z pojęcia przychodu podatkowego
  • Kary umowne, odszkodowania a przychody
  • Moment rozpoznania przychodu (wydanie towaru, wystawienie faktury, wykonanie usługi, protokoły zdawczo-odbiorcze, rozliczenia okresowe)
  • Otrzymanie należności a powstanie przychodu - zaliczki, przedpłaty, należności o charakterze definitywnym i niedefinitywnym
  • Przychody z nieodpłatnych świadczeń (np. poręczenia, służebności, korzystanie z cudzego majątku bez odpłatności)
  • Korekta przychodu - moment ujęcia
 • Koszty uzyskania przychodu w CIT
  • Powiązanie kosztów z przychodami, koszty bezpośrednie i pośrednie - definicja, przykłady
  • Moment poniesienia kosztu w ustawie o CIT oraz orzecznictwie
  • Korekta kosztu uzyskania przychodu - moment ujęcia
  • Rozliczanie kosztów w czasie
  • Amortyzacja podatkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - najnowsze interpretacje i orzecznictwo
  • Wydatki nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu - omówienie najważniejszych przykładów z art. 16 ustawy o CIT
  • Koszty używania samochodów w firmie - aktualne interpretacje i orzecznictwo
  • Kary umowne i odszkodowania a koszty uzyskania przychodu
  • Reklama i reprezentacja - praktyczne przykłady ujęcia w kosztach wydatków na działalność promocyjną (np. imprezy świąteczne, noworoczne, prezenty dla kontrahentów)
 • Opodatkowanie spółki komandytowej oraz jawnej w 2021 r.
  • Opodatkowanie CIT od 1.01 albo od 1.05 - sposób rozliczenia podatku dochodowego przez spółkę oraz wspólników
  • Opodatkowanie zaliczek na poczet zysku wypłaconych wspólnikom w trakcie roku
  • Opodatkowanie zysku wypłacanego ze spółki komandytowej za rok 2021
  • Odliczenie podatku zapłaconego przez spółkę dla komplementariusza oraz zwolnienie z opodatkowania dla komandytariusza - zasady stosowania
  • Spółka jawna a opodatkowanie CIT -- zasady
 • Spółka nieruchomościowa - definicja i dodatkowe obowiązki po zakończeniu 2021 r.
 • Publikacja sprawozdania z realizacji strategii podatkowej - kogo dotyczy i co powinno zawierać takie sprawozdanie?
 • Ulga na złe długi - zasady stosowania w 2021 r.
 • Szczególne rozwiązania i zasady w CIT/PIT obowiązujące w 2021 r. w związku z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19

Podatek dochodowy od osób fizycznych

 • Ograniczenie ulgi abolicyjnej - rozliczenie podatku osób pracujących za granicą
 • Objaśnienia MF dotyczące rezydencji podatkowej osób fizycznych

Podatek VAT

 • Ustalenie współczynnika proporcji, korekta roczna podatku
 • Zbycie samochodu a korekta podatku naliczonego
 • Wydatki nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu a odliczenie podatku naliczonego

Dzień II Arkadiusz Lenarcik

Wprowadzenie

Podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych:

 • odpowiedzialność głównego księgowego, kierownika jednostki i organu nadzorującego za księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe,
 • elementy sprawozdania finansowego,
 • forma sprawozdania finansowego - planowane zmiany,
 • najnowsze zmiany w ustawie o rachunkowości oraz Krajowych Standardach Rachunkowości,
 • uproszczenia przy prowadzeniu ksiąg i sporządzaniu sprawozdania finansowego.

Harmonogram zamknięcia roku

Zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego:

 • bilans
 • rachunek zysków i strat
 • zestawienie zmian w kapitale własnym
 • rachunek przepływów pieniężnych
 • Informacja dodatkowa
 • sprawozdanie z działalności - KSR 9

Zagadnienia szczegółowe:

 • wpływ pandemii COVID-19 na sprawozdanie finansowe za rok 2021:
  • założenie kontynuacji działalność,
  • pomoc publiczna,
  • utrata wartości aktywów - Krajowy Standard Rachunkowości nr 4.
 • zmiany zasad rachunkowości, wartości szacunkowych oraz zdarzenia po dacie bilansu w świetle Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7,
 • środki trwałe i wartości niematerialne i prawne:
  • ustalenie wartości początkowej,
  • metody amortyzacji,
  • elementy podatkowe.
 • leasing:
  • istota leasingu,
  • leasing operacyjny,
  • leasing finansowy,
  • elementy podatkowe.
 • odroczony podatek dochodowy:
  • aktywa,
  • rezerwy,
  • kompensata.

Ustalanie i sprawdzanie stanu aktywów i pasywów za pomocą inwentaryzacji:

 • spis z natury,
 • potwierdzenie sald,
 • w drodze weryfikacji,
 • rozliczenie i ujęcie w księgach różnic inwentaryzacyjnych

Najczęstsze nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym.

Pytania i dyskusja.

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.

Arkadiusz Lenarcik  Karierę zawodową rozpoczął w dziale audytu ogólnopolskiej firmy audytorskiej gdzie był przede wszystkim odpowiedzialny za całość prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych. Posiada doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości jak i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF), ale także w realizacji zleceń z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Brał udział w sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych. Autor artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

898 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

449 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby w dowolnie wybranym dniu

Podatki

Bilans 2021- podatkowe i rachunkowe zamknięcie roku.

25 - 26 października 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Dzień I Łukasz Chłond

Podatek dochodowy od osób prawnych

 • Rozliczenie strat z lat ubiegłych - wybór jednej z dwóch metod rozliczenia strat i przypisanie straty do źródła przychodu
 • Przychód podatkowy w CIT
  • Należności wyłączone z pojęcia przychodu podatkowego
  • Kary umowne, odszkodowania a przychody
  • Moment rozpoznania przychodu (wydanie towaru, wystawienie faktury, wykonanie usługi, protokoły zdawczo-odbiorcze, rozliczenia okresowe)
  • Otrzymanie należności a powstanie przychodu - zaliczki, przedpłaty, należności o charakterze definitywnym i niedefinitywnym
  • Przychody z nieodpłatnych świadczeń (np. poręczenia, służebności, korzystanie z cudzego majątku bez odpłatności)
  • Korekta przychodu - moment ujęcia
 • Koszty uzyskania przychodu w CIT
  • Powiązanie kosztów z przychodami, koszty bezpośrednie i pośrednie - definicja, przykłady
  • Moment poniesienia kosztu w ustawie o CIT oraz orzecznictwie
  • Korekta kosztu uzyskania przychodu - moment ujęcia
  • Rozliczanie kosztów w czasie
  • Amortyzacja podatkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - najnowsze interpretacje i orzecznictwo
  • Wydatki nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu - omówienie najważniejszych przykładów z art. 16 ustawy o CIT
  • Koszty używania samochodów w firmie - aktualne interpretacje i orzecznictwo
  • Kary umowne i odszkodowania a koszty uzyskania przychodu
  • Reklama i reprezentacja - praktyczne przykłady ujęcia w kosztach wydatków na działalność promocyjną (np. imprezy świąteczne, noworoczne, prezenty dla kontrahentów)
 • Opodatkowanie spółki komandytowej oraz jawnej w 2021 r.
  • Opodatkowanie CIT od 1.01 albo od 1.05 - sposób rozliczenia podatku dochodowego przez spółkę oraz wspólników
  • Opodatkowanie zaliczek na poczet zysku wypłaconych wspólnikom w trakcie roku
  • Opodatkowanie zysku wypłacanego ze spółki komandytowej za rok 2021
  • Odliczenie podatku zapłaconego przez spółkę dla komplementariusza oraz zwolnienie z opodatkowania dla komandytariusza - zasady stosowania
  • Spółka jawna a opodatkowanie CIT -- zasady
 • Spółka nieruchomościowa - definicja i dodatkowe obowiązki po zakończeniu 2021 r.
 • Publikacja sprawozdania z realizacji strategii podatkowej - kogo dotyczy i co powinno zawierać takie sprawozdanie?
 • Ulga na złe długi - zasady stosowania w 2021 r.
 • Szczególne rozwiązania i zasady w CIT/PIT obowiązujące w 2021 r. w związku z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19

Podatek dochodowy od osób fizycznych

 • Ograniczenie ulgi abolicyjnej - rozliczenie podatku osób pracujących za granicą
 • Objaśnienia MF dotyczące rezydencji podatkowej osób fizycznych

Podatek VAT

 • Ustalenie współczynnika proporcji, korekta roczna podatku
 • Zbycie samochodu a korekta podatku naliczonego
 • Wydatki nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu a odliczenie podatku naliczonego

Dzień II Arkadiusz Lenarcik

Wprowadzenie

Podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych:

 • odpowiedzialność głównego księgowego, kierownika jednostki i organu nadzorującego za księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe,
 • elementy sprawozdania finansowego,
 • forma sprawozdania finansowego - planowane zmiany,
 • najnowsze zmiany w ustawie o rachunkowości oraz Krajowych Standardach Rachunkowości,
 • uproszczenia przy prowadzeniu ksiąg i sporządzaniu sprawozdania finansowego.

Harmonogram zamknięcia roku

Zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego:

 • bilans
 • rachunek zysków i strat
 • zestawienie zmian w kapitale własnym
 • rachunek przepływów pieniężnych
 • Informacja dodatkowa
 • sprawozdanie z działalności - KSR 9

Zagadnienia szczegółowe:

 • wpływ pandemii COVID-19 na sprawozdanie finansowe za rok 2021:
  • założenie kontynuacji działalność,
  • pomoc publiczna,
  • utrata wartości aktywów - Krajowy Standard Rachunkowości nr 4.
 • zmiany zasad rachunkowości, wartości szacunkowych oraz zdarzenia po dacie bilansu w świetle Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7,
 • środki trwałe i wartości niematerialne i prawne:
  • ustalenie wartości początkowej,
  • metody amortyzacji,
  • elementy podatkowe.
 • leasing:
  • istota leasingu,
  • leasing operacyjny,
  • leasing finansowy,
  • elementy podatkowe.
 • odroczony podatek dochodowy:
  • aktywa,
  • rezerwy,
  • kompensata.

Ustalanie i sprawdzanie stanu aktywów i pasywów za pomocą inwentaryzacji:

 • spis z natury,
 • potwierdzenie sald,
 • w drodze weryfikacji,
 • rozliczenie i ujęcie w księgach różnic inwentaryzacyjnych

Najczęstsze nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym.

Pytania i dyskusja.


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.

Arkadiusz Lenarcik  Karierę zawodową rozpoczął w dziale audytu ogólnopolskiej firmy audytorskiej gdzie był przede wszystkim odpowiedzialny za całość prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych. Posiada doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości jak i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF), ale także w realizacji zleceń z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Brał udział w sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych. Autor artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości.


CENA SZKOLENIA

898 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

449 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby w dowolnie wybranym dniu


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: