Administracja publiczna

Pomoc publiczna w kontekście epidemii COVID-19 - ONLINE

19 listopada 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
590 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

FORMA SZKOLENIA
 • uczestnicy logują się na szkolenie w dowolnie wybranym przez siebie miejscu i mogą korzystać z różnych urządzeń (laptop, telefon, inne) - konieczny jest dostęp do Internetu,
 • nie ma konieczności instalacji dodatkowych programów - przed szkoleniem otrzymają Państwo link i hasło do logowania się na szkolenie,
 • prelegent omawia zagadnienia korzystając z prezentacji Power Point
 • uczestnicy mają możliwość zadawania pytań na bieżąco w formie czatu lub na żywo,
 • uczestnicy otrzymują materiały w formie online.

1. Zakres stosowania przepisów o pomocy publicznej w kontekście epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 i choroby COVID-19

 • Przesłanki pomocy publicznej zawarte w art. 107 ust. 1 TFUE
 • Omówienie interpretacji wydawanych przez UOKiK dla Instrumentów wsparcia zwarte w Tarczy antykryzysowej.

2. Pomoc publiczna, która może być wykorzystania w kontekście epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 i choroby COVID-19

 • pomoc mająca na celu naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzeniami nadzwyczajnymi - art. 107 ust. 2 lit. b) TFUE
 • pomoc przeznaczona na ułatwianie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych regionów gospodarczych, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem - art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE
 • Pomoc mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego - art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE
 • Pomoc de minimis

3. Komunikat Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 - zasady udzielania i kumulacji pomocy oraz przykłady instrumentów pomocowych:

 • Ograniczone kwoty pomocy - tzw. Pomoc de minimis w okresie COVID (sekcja 3.1)
 • Pomoc w formie gwarancji kredytowych (sekcja 3.2)
 • Pomoc w formie subsydiowanych stóp oprocentowania pożyczek (sekcja 3.3)
 • Pomoc w formie gwarancji i pożyczek udzielanych za pośrednictwem instytucji kredytowych lub innych instytucji finansowych (sekcja 3.4)
 • Krótkoterminowe ubezpieczenia kredytów eksportowych (sekcja 3.5)
 • Pomoc na badania i rozwój związane z epidemią COVID-19 (sekcja 3.6)
 • Pomoc inwestycyjna przeznaczona na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania produktu do masowej produkcji (sekcja 3.7)
 • Pomoc inwestycyjna na produkcję wyrobów służących zwalczaniu epidemii COVID-19 (sekcja 3.8)
 • Pomoc w formie odroczenia płatności podatku lub składek na ubezpieczenie społeczne (sekcja 3.9)
 • Pomoc w formie subsydiowania wynagrodzeń pracowników w celu uniknięcia przymusowych urlopów bezpłatnych podczas epidemii COVID-19 (sekcja 3.10)
 • Środki w zakresie dokapitalizowania (sekcja 3.11)

4. Praktyka decyzja Komisji Europejskiej w kontekście epidemii

 • Przykłady decyzji wydawanych w innych krajach UE
 • Polskie akty prawne wydane w okresie epidemii COVID
 • Polskie postępowania notyfikacyjne prowadzone przed Komisją Europejską
 • Omówienie polskich programów pomocowych
 • Omówienie wskazówek i interpretacji wydawanych przez UOKiK

5. Obowiązki beneficjentów i podmiotów udzielających pomocy

 • Uproszczony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną - jakie elementy powinien zawierać i jak należy go wypełnić - nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 • Dokumentowanie udzielonej pomocy przez organy udzielające pomocy - jakie informacje powinien otrzymać beneficjent pomocy publicznej;
 • Obowiązki sprawozdawcze - zasady wypełniania sprawozdań o udzielonej pomocy w okresie COVID - nowelizacja Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych;
 • Obowiązki przechowywania i archiwizowania dokumentów dotyczących udzielonej pomocy publicznej - przez jaki okres należy przechowywać dokumentację dotyczącą udzielonej pomocy publicznej
08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

Doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pomocy publicznej zdobywał pracując w przez wiele lat w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, a także w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz Ministerstwie Energii. W trakcie kariery zawodowej odpowiedzialny m.in. za prowadzenie postępowań notyfikacyjnych przed Komisją Europejską w zakresie projektów programów pomocowych i projektów pomocy indywidualnej, opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących monitorowania pomocy publicznej, opiniowanie projektów aktów prawnych oraz wniosków o dofinansowanie obejmujących pomoc publiczną. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelski w Lublinie. Na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie ukończył również studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych. Autor licznych opinii i analiz z zakresu prawa o pomocy publicznej. Doświadczony wykładowca z zakresu pomocy publicznej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

590 + VAT
koszt udziału jednej osoby

520 + VAT
koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu min 2 osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Administracja publiczna

Pomoc publiczna w kontekście epidemii COVID-19 - ONLINE

19 listopada 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA

FORMA SZKOLENIA
 • uczestnicy logują się na szkolenie w dowolnie wybranym przez siebie miejscu i mogą korzystać z różnych urządzeń (laptop, telefon, inne) - konieczny jest dostęp do Internetu,
 • nie ma konieczności instalacji dodatkowych programów - przed szkoleniem otrzymają Państwo link i hasło do logowania się na szkolenie,
 • prelegent omawia zagadnienia korzystając z prezentacji Power Point
 • uczestnicy mają możliwość zadawania pytań na bieżąco w formie czatu lub na żywo,
 • uczestnicy otrzymują materiały w formie online.

PROGRAM

1. Zakres stosowania przepisów o pomocy publicznej w kontekście epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 i choroby COVID-19

 • Przesłanki pomocy publicznej zawarte w art. 107 ust. 1 TFUE
 • Omówienie interpretacji wydawanych przez UOKiK dla Instrumentów wsparcia zwarte w Tarczy antykryzysowej.

2. Pomoc publiczna, która może być wykorzystania w kontekście epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 i choroby COVID-19

 • pomoc mająca na celu naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzeniami nadzwyczajnymi - art. 107 ust. 2 lit. b) TFUE
 • pomoc przeznaczona na ułatwianie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych regionów gospodarczych, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem - art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE
 • Pomoc mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego - art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE
 • Pomoc de minimis

3. Komunikat Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 - zasady udzielania i kumulacji pomocy oraz przykłady instrumentów pomocowych:

 • Ograniczone kwoty pomocy - tzw. Pomoc de minimis w okresie COVID (sekcja 3.1)
 • Pomoc w formie gwarancji kredytowych (sekcja 3.2)
 • Pomoc w formie subsydiowanych stóp oprocentowania pożyczek (sekcja 3.3)
 • Pomoc w formie gwarancji i pożyczek udzielanych za pośrednictwem instytucji kredytowych lub innych instytucji finansowych (sekcja 3.4)
 • Krótkoterminowe ubezpieczenia kredytów eksportowych (sekcja 3.5)
 • Pomoc na badania i rozwój związane z epidemią COVID-19 (sekcja 3.6)
 • Pomoc inwestycyjna przeznaczona na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania produktu do masowej produkcji (sekcja 3.7)
 • Pomoc inwestycyjna na produkcję wyrobów służących zwalczaniu epidemii COVID-19 (sekcja 3.8)
 • Pomoc w formie odroczenia płatności podatku lub składek na ubezpieczenie społeczne (sekcja 3.9)
 • Pomoc w formie subsydiowania wynagrodzeń pracowników w celu uniknięcia przymusowych urlopów bezpłatnych podczas epidemii COVID-19 (sekcja 3.10)
 • Środki w zakresie dokapitalizowania (sekcja 3.11)

4. Praktyka decyzja Komisji Europejskiej w kontekście epidemii

 • Przykłady decyzji wydawanych w innych krajach UE
 • Polskie akty prawne wydane w okresie epidemii COVID
 • Polskie postępowania notyfikacyjne prowadzone przed Komisją Europejską
 • Omówienie polskich programów pomocowych
 • Omówienie wskazówek i interpretacji wydawanych przez UOKiK

5. Obowiązki beneficjentów i podmiotów udzielających pomocy

 • Uproszczony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną - jakie elementy powinien zawierać i jak należy go wypełnić - nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 • Dokumentowanie udzielonej pomocy przez organy udzielające pomocy - jakie informacje powinien otrzymać beneficjent pomocy publicznej;
 • Obowiązki sprawozdawcze - zasady wypełniania sprawozdań o udzielonej pomocy w okresie COVID - nowelizacja Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych;
 • Obowiązki przechowywania i archiwizowania dokumentów dotyczących udzielonej pomocy publicznej - przez jaki okres należy przechowywać dokumentację dotyczącą udzielonej pomocy publicznej

HARMONOGRAM

08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pomocy publicznej zdobywał pracując w przez wiele lat w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, a także w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz Ministerstwie Energii. W trakcie kariery zawodowej odpowiedzialny m.in. za prowadzenie postępowań notyfikacyjnych przed Komisją Europejską w zakresie projektów programów pomocowych i projektów pomocy indywidualnej, opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących monitorowania pomocy publicznej, opiniowanie projektów aktów prawnych oraz wniosków o dofinansowanie obejmujących pomoc publiczną. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelski w Lublinie. Na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie ukończył również studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych. Autor licznych opinii i analiz z zakresu prawa o pomocy publicznej. Doświadczony wykładowca z zakresu pomocy publicznej.


CENA SZKOLENIA

590 + VAT
koszt udziału jednej osoby

520 + VAT
koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu min 2 osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: