Podatki

Zmiany w przepisach ustawy zasiłkowej, o systemie ubezpieczeń społecznych i o kasach zapomogowo-pożyczkowych w 2021 i 2022 roku

25 listopada 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
199 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

W 2021 roku i od 01.01.2022 roku wchodzą nowe przepisy dotyczące zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawie zasiłkowej oraz ustawie o kasach zapomogowo-pożyczkowych. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nadchodzącymi zmianami i praktycznym ich stosowaniem. Ponadto przedstawione zostaną nowe wyjaśnienia, interpretacje urzędowe oraz aktualne, istotne wyroki sądowe.

Program

Zmiany w przepisach ustawy zasiłkowej

 • nowe zasady zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego
 • zmiana długości okresu pobierania zasiłku chorobowy po ustaniu tytułu ubezpieczenia
 • ujednolicenie zasad ustalania prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia, świadczenia rehabilitacyjnego i zasiłku wyrównawczego
 • zmiana stopy procentowej podstawy wymiaru zasiłku
 • ujednolicenie zasad postępowania przy ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego i chorobowego
 • rozszerzenie uprawnień pracownicy w ciąży w przypadku wygaśnięcia umowy o pracę z powodu śmierci pracodawcy
 • zmiany w zakresie ustalania podstawy wymiaru świadczeń dla ubezpieczonych niebędących pracownikami
 • nowy obowiązek płatników, ubezpieczonych i świadczeniobiorców związanych z przekazywaniem do ZUS danych niezbędnych do ustalania uprawnień i wysokości świadczeń

Zmiany w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

 • doprecyzowanie zasad objęcia dobrowolnymi ubezpieczeniami społecznymi
 • zgłaszanie do dobrowolnego ubezpieczenia po przerwie w prowadzeniu działalności gospodarczej
 • uchylenie przyczyny przerwania biegu dobrowolnego ubezpieczenia
 • doprecyzowanie przepisów dotyczących możliwości dochodzenia nienależnie pobranych świadczeń
 • nowe uprawnienia ZUS do potrącania nieopłaconych należności z tytułu składek i odsetek za zwłokę z wypłacanych przez siebie świadczeń
 • ograniczenia przekazywania korekt dokumentów ubezpieczeniowych
 • zasady doręczania pism urzędowych przez ZUS - wprowadzenia obowiązku założenia profilu informacyjnego PUE ZUS przez wszystkich płatników składek
 • ujednolicenie zasad objęcia ubezpieczeniami wspólników jednoosobowych sp. z o.o. oraz wspólników spółki jawnej, partnerskiej i komandytowej
 • elektronizacja składania wniosków o wydanie zaświadczenia A1
 • aktywowanie skrzynki doręczeń ZUS
 • nadanie ważności dokumentom wydanym w postaci elektronicznej przez ZUS
 • przepisy przejściowe

Zmiany w przepisach ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy

 • modyfikacja pojęcia rodzaju działalności według PKD
 • wprowadzenie definicji wypadku przy pracy do ujmowania w deklaracji ZUS IWA na potrzeby różnicowania składki na ubezpieczenie wypadkowe
 • nowy sposób ustalania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe do momentu uzyskania zaświadczenia o wpisie do rejestru REGON z informacją o rodzaju działalności według PKD
 • wprowadzenie braku sukcesji wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe
 • wprowadzenie terminu dokonywania korekty informacji ZUS IWA

Zasady tworzenia, organizowania i działania kas zapomogowo-pożyczkowych u pracodawcy, u którego nie działają związki zawodowe

 • nowe zasady tworzenia KZP
 • status prawny kas
 • organy kas oraz zasady podejmowania uchwał przez te organy
 • nowe zasady gospodarki finansowej kas, w tym tworzenia funduszy składających się na KZP
 • określenie zakresu pomocy pracodawcy w prowadzeniu KZP
 • nowy zakres informacji w pismach składanych w formie papierowej i elektronicznej
 • uwzględnienie przepisów RODO
 • zmiany w zasadach likwidacja KZP
 • wprowadzenie przepisów karnych pełniących przede wszystkim funkcję prewencyjną
 • przepisy przejściowe

Ważne wyjaśnienia, interpretacje oraz orzeczenia sądów

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Małgorzata Grajewska  Praktyk, szkoleniowiec i wykładowca studiów podyplomowych oraz uzupełniających magisterskich: Kadry i Pace w Praktyce. Autorka programu na specjalizacji Kadry i Płace w Praktyce. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, specjalizacja? Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Ukończyła Szkołę Trenerów Metrum. Przez wiele lat zdobywała doświadczenie w praktycznym stosowaniu prawa pracy oraz administracji kadr i płac, prowadząc działy personalne w firmach o różnym profilu. Od ponad 10 lat funkcjonuje jako trener szkoleń z tematyki prawa pracy oraz kadr i płac. Od ponad ośmiu lat prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie szkoleń oraz doradztwa kadrowo-płacowego. Przeszkoliła ponad 6.000 osób.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Podatki

Zmiany w przepisach ustawy zasiłkowej, o systemie ubezpieczeń społecznych i o kasach zapomogowo-pożyczkowych w 2021 i 2022 roku

25 listopada 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

W 2021 roku i od 01.01.2022 roku wchodzą nowe przepisy dotyczące zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawie zasiłkowej oraz ustawie o kasach zapomogowo-pożyczkowych. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nadchodzącymi zmianami i praktycznym ich stosowaniem. Ponadto przedstawione zostaną nowe wyjaśnienia, interpretacje urzędowe oraz aktualne, istotne wyroki sądowe.

Program

Zmiany w przepisach ustawy zasiłkowej

 • nowe zasady zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego
 • zmiana długości okresu pobierania zasiłku chorobowy po ustaniu tytułu ubezpieczenia
 • ujednolicenie zasad ustalania prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia, świadczenia rehabilitacyjnego i zasiłku wyrównawczego
 • zmiana stopy procentowej podstawy wymiaru zasiłku
 • ujednolicenie zasad postępowania przy ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego i chorobowego
 • rozszerzenie uprawnień pracownicy w ciąży w przypadku wygaśnięcia umowy o pracę z powodu śmierci pracodawcy
 • zmiany w zakresie ustalania podstawy wymiaru świadczeń dla ubezpieczonych niebędących pracownikami
 • nowy obowiązek płatników, ubezpieczonych i świadczeniobiorców związanych z przekazywaniem do ZUS danych niezbędnych do ustalania uprawnień i wysokości świadczeń

Zmiany w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

 • doprecyzowanie zasad objęcia dobrowolnymi ubezpieczeniami społecznymi
 • zgłaszanie do dobrowolnego ubezpieczenia po przerwie w prowadzeniu działalności gospodarczej
 • uchylenie przyczyny przerwania biegu dobrowolnego ubezpieczenia
 • doprecyzowanie przepisów dotyczących możliwości dochodzenia nienależnie pobranych świadczeń
 • nowe uprawnienia ZUS do potrącania nieopłaconych należności z tytułu składek i odsetek za zwłokę z wypłacanych przez siebie świadczeń
 • ograniczenia przekazywania korekt dokumentów ubezpieczeniowych
 • zasady doręczania pism urzędowych przez ZUS - wprowadzenia obowiązku założenia profilu informacyjnego PUE ZUS przez wszystkich płatników składek
 • ujednolicenie zasad objęcia ubezpieczeniami wspólników jednoosobowych sp. z o.o. oraz wspólników spółki jawnej, partnerskiej i komandytowej
 • elektronizacja składania wniosków o wydanie zaświadczenia A1
 • aktywowanie skrzynki doręczeń ZUS
 • nadanie ważności dokumentom wydanym w postaci elektronicznej przez ZUS
 • przepisy przejściowe

Zmiany w przepisach ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy

 • modyfikacja pojęcia rodzaju działalności według PKD
 • wprowadzenie definicji wypadku przy pracy do ujmowania w deklaracji ZUS IWA na potrzeby różnicowania składki na ubezpieczenie wypadkowe
 • nowy sposób ustalania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe do momentu uzyskania zaświadczenia o wpisie do rejestru REGON z informacją o rodzaju działalności według PKD
 • wprowadzenie braku sukcesji wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe
 • wprowadzenie terminu dokonywania korekty informacji ZUS IWA

Zasady tworzenia, organizowania i działania kas zapomogowo-pożyczkowych u pracodawcy, u którego nie działają związki zawodowe

 • nowe zasady tworzenia KZP
 • status prawny kas
 • organy kas oraz zasady podejmowania uchwał przez te organy
 • nowe zasady gospodarki finansowej kas, w tym tworzenia funduszy składających się na KZP
 • określenie zakresu pomocy pracodawcy w prowadzeniu KZP
 • nowy zakres informacji w pismach składanych w formie papierowej i elektronicznej
 • uwzględnienie przepisów RODO
 • zmiany w zasadach likwidacja KZP
 • wprowadzenie przepisów karnych pełniących przede wszystkim funkcję prewencyjną
 • przepisy przejściowe

Ważne wyjaśnienia, interpretacje oraz orzeczenia sądów


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Małgorzata Grajewska  Praktyk, szkoleniowiec i wykładowca studiów podyplomowych oraz uzupełniających magisterskich: Kadry i Pace w Praktyce. Autorka programu na specjalizacji Kadry i Płace w Praktyce. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, specjalizacja? Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Ukończyła Szkołę Trenerów Metrum. Przez wiele lat zdobywała doświadczenie w praktycznym stosowaniu prawa pracy oraz administracji kadr i płac, prowadząc działy personalne w firmach o różnym profilu. Od ponad 10 lat funkcjonuje jako trener szkoleń z tematyki prawa pracy oraz kadr i płac. Od ponad ośmiu lat prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie szkoleń oraz doradztwa kadrowo-płacowego. Przeszkoliła ponad 6.000 osób.


CENA SZKOLENIA

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: