Windykacja

Prawo restrukturyzacyjne i prawo upadłościowe - wybrane zagadnienia w świetle aktualnie obowiązujących przepisów

19 - 20 października 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
1290 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA

Poruszone zostaną zagadnienia dotyczące aktualnie obowiązujących przepisów prawa restrukturyzacyjnego i prawa upadłościowego, które na przestrzeni 2019 i 2020 roku zostały kilkukrotnie znowelizowane.

Przedmiotem szkolenia będzie również przedstawienie informacji na temat zmodyfikowanych przepisów ustawy o Licencji doradcy restrukturyzacyjnego oraz o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Szkolenie jest prowadzone w oparciu o ustawy:
- ustawa Prawo restrukturyzacyjne z 15.05.2015 roku ? tj. Dz.U. z 2020 roku. poz. 814;
- ustawa Prawo upadłościowe w brzmieniu nadanym treścią art. 428 prawa restrukturyzacyjnego ? tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1228)
- ustawa z dnia 4.04.2019 r. o zmianie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 15 maja 2019 r. poz. 912) obowiązuje od 1.01.2020 roku
- ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy ? Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1802) ? obow. Od 24.03.2020 r.;;
- ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz. U. z 2019 r. poz. 55) ? obow. od 1.12.2021 r.
- ustawa 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (obow. od 24.06.2020 r.)1. Przedstawienie aktualnie stosowanych przepisów do prowadzenia spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Planowane uruchomienie Krajowego Rejestru Zadłużonych.

2. Analiza porównawcza poszczególnych postępowań restrukturyzacyjnych (postępowanie o zatwierdzenie układu oraz “nowe” uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe, postępowanie sanacyjne).

Podstawowe skutki ich otwarcia wobec dłużnika i jego majątku, schemat ich przebiegu oraz formy zakończenia.

Warunki zawarcia układu, stwierdzenie jego wykonania, uchylenia, zmiany i wygaśnięcia układu.

Majątek dłużnika, a masa układowa i sanacyjna. Możliwości i skutki zbycia majątku dłużnika.

3. Nowy obraz postępowań upadłościowych prowadzonych wobec przedsiębiorców- schemat przebiegu poszczególnych postępowań, podstawowe skutki i formy zakończenia. Skład masy upadłościowej i podstawy wyłączenie z masy upadłości przedmiotów nienależących do upadłego.

4. Obserwacja zachowań dłużnika z punktu widzenia oceny jego wypłacalności. Analiza porównawcze przesłanek ogłoszenia upadłości i wszczęcia poszczególnych postępowań restrukturyzacyjnych. Nowa definicja niewypłacalności w aspekcie płynnościowym i zadłużeniowym. Zbieg postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Odpowiedzialność dłużnika i jego reprezentantów w związku z nieterminowym złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości.

4. Skutki ogłoszenia upadłości zmierzające do jak najpełniejszego odtworzenia majątku upadłego (ubezskutecznienie czynności upadłego) oraz środki przymusu i sankcje wobec upadłego niepodporządkowującego się skutkom ogłoszonej upadłości.

5. Status wierzycieli w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych z uwzględnieniem klasyfikacji wierzytelności według różnych kryteriów (wierzytelności dłużnika/upadłego i masy, sporne i bezsporne, podlegające układowi i wyłączeniu z układu, itp.);

  • tryb ustalenia spisów wierzytelności w poszczególnych postępowaniach restrukturyzacyjnych i dopuszczalne formy ich zaskarżenia;
  • zgłoszenie wierzytelności, tryb zaskarżenia i zatwierdzenia listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowych;
  • nowy tryb zaspokojenie wierzycieli w postępowaniu upadłościowym, koszty postępowania i inne zobowiązania masy;

6. Rola, obowiązki i wzajemne relacje pomiędzy organami postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych - sąd (upadłościowy, restrukturyzacyjny); sędziego komisarza; doradca restrukturyzacyjny - syndyk, nadzorca układu, nadzorca sądowego, zarządca; rada wierzycieli, zgromadzenie wierzycieli, itp.)

7. Podsumowanie.

08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

Sędzia Sądu Rejonowego - przewodniczący VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, niekwestionowany ekspert i autorytet w dziedzinie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego
Od 1992 roku wykładowca dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy i syndyków. Współpracuje z Krajową Szkołą Sądów i Prokuratury, Okręgową Izbą Radców Prawnych, Okręgową Radą Adwokacką, Okręgową Izbą Notarialną prowadząc zajęcia dla aplikantów tych korporacji. Autor publikacji i współautor komentarzy do praw upadłościowego i naprawczego.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

1290 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

1150 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Windykacja

Prawo restrukturyzacyjne i prawo upadłościowe - wybrane zagadnienia w świetle aktualnie obowiązujących przepisów

19 - 20 października 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA

Poruszone zostaną zagadnienia dotyczące aktualnie obowiązujących przepisów prawa restrukturyzacyjnego i prawa upadłościowego, które na przestrzeni 2019 i 2020 roku zostały kilkukrotnie znowelizowane.

Przedmiotem szkolenia będzie również przedstawienie informacji na temat zmodyfikowanych przepisów ustawy o Licencji doradcy restrukturyzacyjnego oraz o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Szkolenie jest prowadzone w oparciu o ustawy:
- ustawa Prawo restrukturyzacyjne z 15.05.2015 roku ? tj. Dz.U. z 2020 roku. poz. 814;
- ustawa Prawo upadłościowe w brzmieniu nadanym treścią art. 428 prawa restrukturyzacyjnego ? tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1228)
- ustawa z dnia 4.04.2019 r. o zmianie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 15 maja 2019 r. poz. 912) obowiązuje od 1.01.2020 roku
- ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy ? Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1802) ? obow. Od 24.03.2020 r.;;
- ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz. U. z 2019 r. poz. 55) ? obow. od 1.12.2021 r.
- ustawa 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (obow. od 24.06.2020 r.)
PROGRAM

1. Przedstawienie aktualnie stosowanych przepisów do prowadzenia spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Planowane uruchomienie Krajowego Rejestru Zadłużonych.

2. Analiza porównawcza poszczególnych postępowań restrukturyzacyjnych (postępowanie o zatwierdzenie układu oraz “nowe” uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe, postępowanie sanacyjne).

Podstawowe skutki ich otwarcia wobec dłużnika i jego majątku, schemat ich przebiegu oraz formy zakończenia.

Warunki zawarcia układu, stwierdzenie jego wykonania, uchylenia, zmiany i wygaśnięcia układu.

Majątek dłużnika, a masa układowa i sanacyjna. Możliwości i skutki zbycia majątku dłużnika.

3. Nowy obraz postępowań upadłościowych prowadzonych wobec przedsiębiorców- schemat przebiegu poszczególnych postępowań, podstawowe skutki i formy zakończenia. Skład masy upadłościowej i podstawy wyłączenie z masy upadłości przedmiotów nienależących do upadłego.

4. Obserwacja zachowań dłużnika z punktu widzenia oceny jego wypłacalności. Analiza porównawcze przesłanek ogłoszenia upadłości i wszczęcia poszczególnych postępowań restrukturyzacyjnych. Nowa definicja niewypłacalności w aspekcie płynnościowym i zadłużeniowym. Zbieg postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Odpowiedzialność dłużnika i jego reprezentantów w związku z nieterminowym złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości.

4. Skutki ogłoszenia upadłości zmierzające do jak najpełniejszego odtworzenia majątku upadłego (ubezskutecznienie czynności upadłego) oraz środki przymusu i sankcje wobec upadłego niepodporządkowującego się skutkom ogłoszonej upadłości.

5. Status wierzycieli w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych z uwzględnieniem klasyfikacji wierzytelności według różnych kryteriów (wierzytelności dłużnika/upadłego i masy, sporne i bezsporne, podlegające układowi i wyłączeniu z układu, itp.);

  • tryb ustalenia spisów wierzytelności w poszczególnych postępowaniach restrukturyzacyjnych i dopuszczalne formy ich zaskarżenia;
  • zgłoszenie wierzytelności, tryb zaskarżenia i zatwierdzenia listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowych;
  • nowy tryb zaspokojenie wierzycieli w postępowaniu upadłościowym, koszty postępowania i inne zobowiązania masy;

6. Rola, obowiązki i wzajemne relacje pomiędzy organami postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych - sąd (upadłościowy, restrukturyzacyjny); sędziego komisarza; doradca restrukturyzacyjny - syndyk, nadzorca układu, nadzorca sądowego, zarządca; rada wierzycieli, zgromadzenie wierzycieli, itp.)

7. Podsumowanie.


HARMONOGRAM

08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Sędzia Sądu Rejonowego - przewodniczący VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, niekwestionowany ekspert i autorytet w dziedzinie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego
Od 1992 roku wykładowca dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy i syndyków. Współpracuje z Krajową Szkołą Sądów i Prokuratury, Okręgową Izbą Radców Prawnych, Okręgową Radą Adwokacką, Okręgową Izbą Notarialną prowadząc zajęcia dla aplikantów tych korporacji. Autor publikacji i współautor komentarzy do praw upadłościowego i naprawczego.


CENA SZKOLENIA

1290 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

1150 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: