Windykacja

Odpowiedzialność członków zarządu za nieterminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

5 października 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
690 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA

Pogłębienie wiedzy praktycznej dotyczącej odpowiedzialności osób reprezentujących spółki kapitałowe związanej z nieterminowym złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości.

Zajęcia pozwolą uczestnikom zapoznać się z kryteriami, jakie sądy powszechne biorą pod uwagę przy ocenie odpowiedzialności wskazanych osób.

Zaprezentowane zostanie najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego w tym zakresie, a ponadto analizie poddane zostaną poszczególne sytuacje spotykane w praktyce.1. Właściwa ocena stanu wypłacalności dłużnika, na podstawie przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego.

Analiza porównawcze przesłanek ogłoszenia upadłości i wszczęcia postępowań restrukturyzacyjnych. Niewypłacalność w aspekcie płynnościowym i zadłużeniowym.

2. Obserwacja zachowań dłużnika z punktu widzenia oceny jego wypłacalności. Obowiązek złożenia wniosku o upadłość w kontekście zbiegu spraw o ogłoszenie upadłości i o otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

3. Skutki ogłoszenia upadłości zmierzające do jak najpełniejszego odtworzenia majątku upadłego oraz środki przymusu i sankcje wobec upadłego niepodporządkowującego się skutkom ogłoszonej upadłości.

4. Odpowiedzialność cywilna, karna i publicznoprawna reprezentantów dłużnika za nieterminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości - uwagi ogólne.

5. Odpowiedzialność cywilna (odszkodowawcza) reprezentantów dłużnika z art. 21 ust 3-5 prawa upadłościowego, art. 299 ksh i art. 116 ordynacji podatkowej

 • Przesłanki podmiotowe i przedmiotowe odpowiedzialności
 • Przesłanki egzoneracyjne wyłączające odpowiedzialność członka zarządu
 • Pojęcie bezskutecznej egzekucji

6. Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej jako sankcji dla reprezentantów spółek kapitałowych

 • Krąg podmiotów wobec których zakaz prowadzenia działalności gospodarczej może być orzeczony
 • Podstawy orzeczenia zakazu - przesłanki pozytywne i negatywne
 • Postępowanie w przedmiocie orzeczenia zakazu

7. Odpowiedzialność karna z art. 586 ksh

08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

Sędzia Sądu Rejonowego - przewodniczący VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, niekwestionowany ekspert i autorytet w dziedzinie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego
Od 1992 roku wykładowca dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy i syndyków. Współpracuje z Krajową Szkołą Sądów i Prokuratury, Okręgową Izbą Radców Prawnych, Okręgową Radą Adwokacką, Okręgową Izbą Notarialną prowadząc zajęcia dla aplikantów tych korporacji. Autor publikacji i współautor komentarzy do praw upadłościowego i naprawczego.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

590 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Windykacja

Odpowiedzialność członków zarządu za nieterminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

5 października 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA

Pogłębienie wiedzy praktycznej dotyczącej odpowiedzialności osób reprezentujących spółki kapitałowe związanej z nieterminowym złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości.

Zajęcia pozwolą uczestnikom zapoznać się z kryteriami, jakie sądy powszechne biorą pod uwagę przy ocenie odpowiedzialności wskazanych osób.

Zaprezentowane zostanie najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego w tym zakresie, a ponadto analizie poddane zostaną poszczególne sytuacje spotykane w praktyce.
PROGRAM

1. Właściwa ocena stanu wypłacalności dłużnika, na podstawie przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego.

Analiza porównawcze przesłanek ogłoszenia upadłości i wszczęcia postępowań restrukturyzacyjnych. Niewypłacalność w aspekcie płynnościowym i zadłużeniowym.

2. Obserwacja zachowań dłużnika z punktu widzenia oceny jego wypłacalności. Obowiązek złożenia wniosku o upadłość w kontekście zbiegu spraw o ogłoszenie upadłości i o otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

3. Skutki ogłoszenia upadłości zmierzające do jak najpełniejszego odtworzenia majątku upadłego oraz środki przymusu i sankcje wobec upadłego niepodporządkowującego się skutkom ogłoszonej upadłości.

4. Odpowiedzialność cywilna, karna i publicznoprawna reprezentantów dłużnika za nieterminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości - uwagi ogólne.

5. Odpowiedzialność cywilna (odszkodowawcza) reprezentantów dłużnika z art. 21 ust 3-5 prawa upadłościowego, art. 299 ksh i art. 116 ordynacji podatkowej

 • Przesłanki podmiotowe i przedmiotowe odpowiedzialności
 • Przesłanki egzoneracyjne wyłączające odpowiedzialność członka zarządu
 • Pojęcie bezskutecznej egzekucji

6. Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej jako sankcji dla reprezentantów spółek kapitałowych

 • Krąg podmiotów wobec których zakaz prowadzenia działalności gospodarczej może być orzeczony
 • Podstawy orzeczenia zakazu - przesłanki pozytywne i negatywne
 • Postępowanie w przedmiocie orzeczenia zakazu

7. Odpowiedzialność karna z art. 586 ksh


HARMONOGRAM

08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Sędzia Sądu Rejonowego - przewodniczący VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, niekwestionowany ekspert i autorytet w dziedzinie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego
Od 1992 roku wykładowca dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy i syndyków. Współpracuje z Krajową Szkołą Sądów i Prokuratury, Okręgową Izbą Radców Prawnych, Okręgową Radą Adwokacką, Okręgową Izbą Notarialną prowadząc zajęcia dla aplikantów tych korporacji. Autor publikacji i współautor komentarzy do praw upadłościowego i naprawczego.


CENA SZKOLENIA

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

590 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: