Podatki

Podatki 2021

27 - 28 lipca 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
449 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

DZIEŃ I

Zmiany Rozporządzenia w sprawie danych JPK_V7M i JPK_V7K:

 • Zmiany w zakresie wpisywania MPP - odniesienie do zapisu faktury a nie przepisów;
 • MPP obowiązkowe a dobrowolne - zasady stosowania w JPK
 • MPP - kiedy umieszczać obecnie a po zmianach?
 • Co w przypadku dobrowolnego zapisu na fakturze MPP - bez takiego obowiązku?
 • Oznaczenie TP - obecnie a po zmianach;
 • TP od kwoty ponad 15 tys. zł.;
 • Wyłączenie stosowania TP w niektórych przypadkach
 • Ograniczenie danych umieszczanych w JPK
 • Symbole GTU - doprecyzowania zasad stosowania, w tym w odniesieniu do alkoholi leków;
 • Doprecyzowanie wpisywania kodu przy dostawie części budynku, budowli;
 • Odniesienie usług niematerialnych do PKWiU a nie PKD;
 • Brak konieczności wpisywania do JPK faktur uproszczonych wystawianych jako paragony;
 • Korygowanie podatku VAT naliczonego za pomocą dokumentu WEW

Korekta JPK a czynny żal - zmiana od lipca 2021 r.:

 • Kiedy obowiązek korygowania JPK;
 • Korygowanie części deklaracyjnej a części ewidencyjnej;
 • Zmian a pojęcie księgi w KKS od października 2020 r.;
 • Skutki praktyczne złożenia pisma: czynny żal;
 • Zasady sporządzania i wysyłania czynnego żalu;
 • Brak konieczności składania czynnego żalu przy korekcie JPK - kiedy obecnie i po zmianach?
 • Czy US może nie przyjąć czynnego żalu?

Problemy praktyczne związane z nowymi danymi ujawnianymi w JPK

 • Kilka pozycji faktury zakupu z różnymi kodami - czy należy ewidencjonować fakturę po pozycjach?
 • Kody a inne klasyfikacje np. PKWiU;
 • Zasady korygowania JPK w przypadku innych danych niż kwoty;
 • Noty korygujące i faktury korygujące a korekty JPK;
 • Ulga na złe długi w JPK;
 • Symbole przy WNT i imporcie usług - TP obowiązkowe w rejestrze sprzedaży;
 • Numer faktury - problemy praktyczne;
 • Podsumowania rejestrów a dane w części deklaracyjnej;
 • Oznaczenia FP w rejestrze

Skutki wyroku TSUE z dnia 28 marca 2021 r.:

 • Rozliczanie WNT zgodnie z ustawą o VAT - terminy;
 • Otrzymanie faktury z opóźnieniem a zasady rozliczeń;
 • Założenia wyroku TSUE - zasada neutralności rozliczeń podatku VAT;
 • Konsekwencje wyroku - korygowanie wstecz zarówno podatku VAT należnego jak i naliczonego;
 • Wyrok TSUE a import usług;
 • Praktyczne stosowanie wyroku TSUE - czy korygować rozliczenia wstecz?

Zmiany w rozliczeniach sprzedaży dla nierezydentów - pakiet e-commerce:

 • Wprowadzenie definicji Tax Free;
 • Możliwość rejestrowania się do Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych w celu korzystania z systemu TAX FREE od 2022 r.
 • Zmiany związane z pakietem e-commerce;
 • Zmienione zasady rozliczania usług na zasadzie procedury VAT- MOSS;
 • Nowe procedury VAT-OSS i VAT-IOSS;
 • Oznaczenia WSTO_EE, IED - konsekwencja zmian w ramach pakietu e-commerce.

Objaśnienia MF z kwietnia 2021 r. do Slim VAT 1 - problemy praktyczne:

 • Pojęcie uzgodnienia korekty przy fakturach korygujących in minus;
 • Rozliczanie korekt in minus w przykładach;
 • Skutki innego ujęcia przez sprzedającego i kupującego faktury korygującej;
 • Uzgodnienia o starych zasadach i ich zmiana w trakcie roku
 • Rozliczanie faktur korygujących in plus obecnie i po zmianach;
 • Kurs przeliczeniowy po zmianach;
 • Przeliczanie waluty obcej przy WNT i imporcie usług - wyjaśnienie MF a praktyka

Projektowane zmiany w ramach Slim VAT 2:

 • Brak wpisywania przyczyny korekty;
 • Możliwość wystawiania faktury 60 dni przed datą obowiązku podatkowego;
 • Brak wpisywania “Duplikatu faktury” i “Korekty”
 • Centralny rejestr faktur;
 • Inne zmiany w podatku VAT;
 • Planowana data wejścia w życie zmian;

DZIEŃ II

Projektowane zmiany w zakresie Polskiego Ładu:

 • Ulga badawczo - rozwojowa - obecnie a proponowane zmiany;
 • Pakiet ulg na innowacyjność;
 • Przychody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Struktury hybrydowe

 • Założenia ogólne struktur hybrydowych - kogo dotyczą nowe uregulowania;
 • Pojęcia związane z nową konstrukcją podatkową, w tym hybrydowa transakcja, hybrydowy podmiot,
 • Brak zaliczania do KUP wydatków związanych z hybrydowymi konstrukcjami;
 • Rozliczanie struktur hybrydowych występujących w dwóch państwach.

Zmiany w zakresie rozliczania ŚT

 • Możliwość jednorazowej amortyzacji ŚT związanych z walką z epidemią - przesłanki stosowania;
 • Doprecyzowania w zakresie amortyzacji taboru morskiego
 • Przesłanki stosowania nowego uregulowania;
 • Stosowanie do ŚT i na gruncie Ustawy o CIT PKWiU z 2015 r.

Rozliczanie podatku u źródła w 2021 r. - zasady:

 • Pojęcie podatku u źródła;
 • Uregulowania przepisów krajowych a umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
 • Zawieszenie stosowania uregulowań w 2021 r.?
 • Szczególne rozwiązania ustaw w przypadku wypłat powyżej 2 mln zł.;
 • Planowane zmiany od 2022 r. - prace w podkomisjach MF.

Sporządzanie dokumentacji podatkowych za 2020 r. i zmiany od 2021 r.

 • Pojęcie beneficjenta rzeczywistego na gruncie cen transferowych;
 • Zapłata do firmy polskiej powyżej 500 tys. w 2021 r. a obowiązek sprawdzania beneficjenta rzeczywistego;
 • Sposoby kontrolowania klientów polskich w zakresie funkcjonowania w rajach podatkowych;
 • Nowy element dokumentacji podatkowej.

CIT estoński:

 • Uzasadnienie wprowadzenia zmian;
 • Zakres podmiotowy - kogo dotyczy uregulowanie;
 • Pojęcie małego i średniego przedsiębiorcy;
 • Brak zatrudnienia pracowników a możliwość stosowania rozwiązań;
 • Brak opodatkowania - przesłanki stosowania;
 • Opodatkowanie dochodów - w którym momencie?
 • Obowiązki sprawozdawcze w przypadku rozliczeń;
 • Szczegółowe rozliczenia np. ŚT, wyłączeń z KUP - czy mają zastosowanie?

Opodatkowanie spółek komandytowych:

 • Zasady dotychczasowe rozliczeń spółek komandytowych;
 • Opodatkowanie komplementariuszy i komandytariuszy - jak ustalić przychód?;
 • Opodatkowanie spółki komandytowej od dochodów przez nią uzyskiwanych;
 • Przychody podatkowe i KUP rozliczane na poziomie spółki a wspólników - różnice;
 • Obowiązki sprawozdawcze spółek komandytowych;
 • Przepisy przejściowe - obowiązywanie uregulowań od maja
 • Skutki praktyczne zmian, w tym konieczność zamknięcia ksiąg na 30 kwietnia, podwójne opodatkowanie itp.

Opodatkowanie spółek nieruchomościowych:

 • Pojęcie spółek nieruchomościowych;
 • Powiązania pomiędzy spółkami nieruchomościowymi;
 • Nowy podatek dla spółek nieruchomościowych od zbycia przez nie udziałów;
 • Nowe obowiązki dla spółek nieruchomościowych zagranicznych: ustanowienie przedstawiciela podatkowego, raportowanie.

Rozliczanie podatku dochodowego w okresie epidemii:

 • Rozliczanie straty za 2019 r. - zasady;
 • Możliwość jednorazowego zaliczanie do KUP amortyzacji ŚT wykorzystywanych do waliki z epidemią;
 • Darowizna na rzecz walki z epidemią - korzystne zasady rozliczania;
 • Obowiązki informacyjne przesunięte do czasu zakończenia epidemii, w tym raportowanie schematów podatkowych, w zakresie cen transferowych;
 • Subwencja z PFR - rozliczenie w 2021 r. części umorzonej i zwróconej.

Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych - konsekwencje w ustawie podatkowej

 • Nowe sprawozdanie o stosowanych terminach płatności
 • Podstawa prawna składania sprawozdania;
 • Podmioty zobowiązane do składania sprawozdania;
 • Treść sprawozdania;
 • Sposób złożenia sprawozdania;
 • Nowa kara za brak zapłat w terminie płatności;
 • Wyłączanie z KUP i przychodów podatkowych - tzw. ulga na złe długi w podatkach dochodowych

Doprecyzowanie pojęć:

 • Ustalanie przychodu podatkowego (wyłączenia z KUP) w przypadku zapłat na innych rachunek niż Biała Lista;
 • Wyłączenie konsekwencji podatkowych związanych z brakiem zapłaty na Białą Listę;
 • Inne projektowane zmiany
09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

449 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby w dowolnie wybranym dniu.

Podatki

Podatki 2021

27 - 28 lipca 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

DZIEŃ I

Zmiany Rozporządzenia w sprawie danych JPK_V7M i JPK_V7K:

 • Zmiany w zakresie wpisywania MPP - odniesienie do zapisu faktury a nie przepisów;
 • MPP obowiązkowe a dobrowolne - zasady stosowania w JPK
 • MPP - kiedy umieszczać obecnie a po zmianach?
 • Co w przypadku dobrowolnego zapisu na fakturze MPP - bez takiego obowiązku?
 • Oznaczenie TP - obecnie a po zmianach;
 • TP od kwoty ponad 15 tys. zł.;
 • Wyłączenie stosowania TP w niektórych przypadkach
 • Ograniczenie danych umieszczanych w JPK
 • Symbole GTU - doprecyzowania zasad stosowania, w tym w odniesieniu do alkoholi leków;
 • Doprecyzowanie wpisywania kodu przy dostawie części budynku, budowli;
 • Odniesienie usług niematerialnych do PKWiU a nie PKD;
 • Brak konieczności wpisywania do JPK faktur uproszczonych wystawianych jako paragony;
 • Korygowanie podatku VAT naliczonego za pomocą dokumentu WEW

Korekta JPK a czynny żal - zmiana od lipca 2021 r.:

 • Kiedy obowiązek korygowania JPK;
 • Korygowanie części deklaracyjnej a części ewidencyjnej;
 • Zmian a pojęcie księgi w KKS od października 2020 r.;
 • Skutki praktyczne złożenia pisma: czynny żal;
 • Zasady sporządzania i wysyłania czynnego żalu;
 • Brak konieczności składania czynnego żalu przy korekcie JPK - kiedy obecnie i po zmianach?
 • Czy US może nie przyjąć czynnego żalu?

Problemy praktyczne związane z nowymi danymi ujawnianymi w JPK

 • Kilka pozycji faktury zakupu z różnymi kodami - czy należy ewidencjonować fakturę po pozycjach?
 • Kody a inne klasyfikacje np. PKWiU;
 • Zasady korygowania JPK w przypadku innych danych niż kwoty;
 • Noty korygujące i faktury korygujące a korekty JPK;
 • Ulga na złe długi w JPK;
 • Symbole przy WNT i imporcie usług - TP obowiązkowe w rejestrze sprzedaży;
 • Numer faktury - problemy praktyczne;
 • Podsumowania rejestrów a dane w części deklaracyjnej;
 • Oznaczenia FP w rejestrze

Skutki wyroku TSUE z dnia 28 marca 2021 r.:

 • Rozliczanie WNT zgodnie z ustawą o VAT - terminy;
 • Otrzymanie faktury z opóźnieniem a zasady rozliczeń;
 • Założenia wyroku TSUE - zasada neutralności rozliczeń podatku VAT;
 • Konsekwencje wyroku - korygowanie wstecz zarówno podatku VAT należnego jak i naliczonego;
 • Wyrok TSUE a import usług;
 • Praktyczne stosowanie wyroku TSUE - czy korygować rozliczenia wstecz?

Zmiany w rozliczeniach sprzedaży dla nierezydentów - pakiet e-commerce:

 • Wprowadzenie definicji Tax Free;
 • Możliwość rejestrowania się do Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych w celu korzystania z systemu TAX FREE od 2022 r.
 • Zmiany związane z pakietem e-commerce;
 • Zmienione zasady rozliczania usług na zasadzie procedury VAT- MOSS;
 • Nowe procedury VAT-OSS i VAT-IOSS;
 • Oznaczenia WSTO_EE, IED - konsekwencja zmian w ramach pakietu e-commerce.

Objaśnienia MF z kwietnia 2021 r. do Slim VAT 1 - problemy praktyczne:

 • Pojęcie uzgodnienia korekty przy fakturach korygujących in minus;
 • Rozliczanie korekt in minus w przykładach;
 • Skutki innego ujęcia przez sprzedającego i kupującego faktury korygującej;
 • Uzgodnienia o starych zasadach i ich zmiana w trakcie roku
 • Rozliczanie faktur korygujących in plus obecnie i po zmianach;
 • Kurs przeliczeniowy po zmianach;
 • Przeliczanie waluty obcej przy WNT i imporcie usług - wyjaśnienie MF a praktyka

Projektowane zmiany w ramach Slim VAT 2:

 • Brak wpisywania przyczyny korekty;
 • Możliwość wystawiania faktury 60 dni przed datą obowiązku podatkowego;
 • Brak wpisywania “Duplikatu faktury” i “Korekty”
 • Centralny rejestr faktur;
 • Inne zmiany w podatku VAT;
 • Planowana data wejścia w życie zmian;

DZIEŃ II

Projektowane zmiany w zakresie Polskiego Ładu:

 • Ulga badawczo - rozwojowa - obecnie a proponowane zmiany;
 • Pakiet ulg na innowacyjność;
 • Przychody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Struktury hybrydowe

 • Założenia ogólne struktur hybrydowych - kogo dotyczą nowe uregulowania;
 • Pojęcia związane z nową konstrukcją podatkową, w tym hybrydowa transakcja, hybrydowy podmiot,
 • Brak zaliczania do KUP wydatków związanych z hybrydowymi konstrukcjami;
 • Rozliczanie struktur hybrydowych występujących w dwóch państwach.

Zmiany w zakresie rozliczania ŚT

 • Możliwość jednorazowej amortyzacji ŚT związanych z walką z epidemią - przesłanki stosowania;
 • Doprecyzowania w zakresie amortyzacji taboru morskiego
 • Przesłanki stosowania nowego uregulowania;
 • Stosowanie do ŚT i na gruncie Ustawy o CIT PKWiU z 2015 r.

Rozliczanie podatku u źródła w 2021 r. - zasady:

 • Pojęcie podatku u źródła;
 • Uregulowania przepisów krajowych a umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
 • Zawieszenie stosowania uregulowań w 2021 r.?
 • Szczególne rozwiązania ustaw w przypadku wypłat powyżej 2 mln zł.;
 • Planowane zmiany od 2022 r. - prace w podkomisjach MF.

Sporządzanie dokumentacji podatkowych za 2020 r. i zmiany od 2021 r.

 • Pojęcie beneficjenta rzeczywistego na gruncie cen transferowych;
 • Zapłata do firmy polskiej powyżej 500 tys. w 2021 r. a obowiązek sprawdzania beneficjenta rzeczywistego;
 • Sposoby kontrolowania klientów polskich w zakresie funkcjonowania w rajach podatkowych;
 • Nowy element dokumentacji podatkowej.

CIT estoński:

 • Uzasadnienie wprowadzenia zmian;
 • Zakres podmiotowy - kogo dotyczy uregulowanie;
 • Pojęcie małego i średniego przedsiębiorcy;
 • Brak zatrudnienia pracowników a możliwość stosowania rozwiązań;
 • Brak opodatkowania - przesłanki stosowania;
 • Opodatkowanie dochodów - w którym momencie?
 • Obowiązki sprawozdawcze w przypadku rozliczeń;
 • Szczegółowe rozliczenia np. ŚT, wyłączeń z KUP - czy mają zastosowanie?

Opodatkowanie spółek komandytowych:

 • Zasady dotychczasowe rozliczeń spółek komandytowych;
 • Opodatkowanie komplementariuszy i komandytariuszy - jak ustalić przychód?;
 • Opodatkowanie spółki komandytowej od dochodów przez nią uzyskiwanych;
 • Przychody podatkowe i KUP rozliczane na poziomie spółki a wspólników - różnice;
 • Obowiązki sprawozdawcze spółek komandytowych;
 • Przepisy przejściowe - obowiązywanie uregulowań od maja
 • Skutki praktyczne zmian, w tym konieczność zamknięcia ksiąg na 30 kwietnia, podwójne opodatkowanie itp.

Opodatkowanie spółek nieruchomościowych:

 • Pojęcie spółek nieruchomościowych;
 • Powiązania pomiędzy spółkami nieruchomościowymi;
 • Nowy podatek dla spółek nieruchomościowych od zbycia przez nie udziałów;
 • Nowe obowiązki dla spółek nieruchomościowych zagranicznych: ustanowienie przedstawiciela podatkowego, raportowanie.

Rozliczanie podatku dochodowego w okresie epidemii:

 • Rozliczanie straty za 2019 r. - zasady;
 • Możliwość jednorazowego zaliczanie do KUP amortyzacji ŚT wykorzystywanych do waliki z epidemią;
 • Darowizna na rzecz walki z epidemią - korzystne zasady rozliczania;
 • Obowiązki informacyjne przesunięte do czasu zakończenia epidemii, w tym raportowanie schematów podatkowych, w zakresie cen transferowych;
 • Subwencja z PFR - rozliczenie w 2021 r. części umorzonej i zwróconej.

Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych - konsekwencje w ustawie podatkowej

 • Nowe sprawozdanie o stosowanych terminach płatności
 • Podstawa prawna składania sprawozdania;
 • Podmioty zobowiązane do składania sprawozdania;
 • Treść sprawozdania;
 • Sposób złożenia sprawozdania;
 • Nowa kara za brak zapłat w terminie płatności;
 • Wyłączanie z KUP i przychodów podatkowych - tzw. ulga na złe długi w podatkach dochodowych

Doprecyzowanie pojęć:

 • Ustalanie przychodu podatkowego (wyłączenia z KUP) w przypadku zapłat na innych rachunek niż Biała Lista;
 • Wyłączenie konsekwencji podatkowych związanych z brakiem zapłaty na Białą Listę;
 • Inne projektowane zmiany

HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.


CENA SZKOLENIA

449 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby w dowolnie wybranym dniu.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: