Windykacja

Windykacja należności, egzekucja i prawo spadkowe - kompendium wiedzy - ONLINE

27 - 28 września 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
1190 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

1. Zasady odpowiedzialności podmiotów prawa cywilnego.

 • Forma prawna dłużnika (osoby fizyczne, osoby prawne, spółki, przedsiębiorcy).
 • Odpowiedzialność wspólników spółek (spółka cywilna, spółki osobowe prawa handlowego).
 • Odpowiedzialność spadkobierców (przyjęcie i odrzucenie spadku, stwierdzenie nabycia spadku, wykaz i spis inwentarza).
 • Odpowiedzialność małżonka dłużnika (zgoda małżonka dłużnika na zawarcie czynności prawnej, nadanie klauzuli wykonalności tytułowi wykonawczemu przeciwko małżonkowi dłużnika, podział majątku wspólnego).
 • Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Czynności pozasądowe.

 • Ugody (rodzaje ugód i ich skutki, postępowania mediacyjne i pojednawcze).
 • Uznanie długu (rodzaje i skutki).
 • Cesja wierzytelności (warunki i skutki).
 • Wezwanie do zapłaty przedsądowe (treść i skutki).

3. Postępowanie egzekucyjne po 2019 r.

 • Obowiązki komornika przy pierwszej czynności egzekucyjnej;
 • Uprawnienia organu egzekucyjnego wobec uczestników postępowania egzekucyjnego;
 • Wybór i właściwość komornika, w tym przy zmianie miejsca zamieszkania dłużnika;
 • Udzielanie przez Policję i właściwe organy wojskowe pomocy komornikowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych;
 • Skarga na czynności komornika;
 • Utrwalanie czynności egzekucyjnych urządzeniami rejestrującymi obraz i dźwięk;
 • Zawieszenie postępowania egzekucyjnego przez organ egzekucyjny na wniosek strony;
 • Umorzenie z urzędu postępowania egzekucyjnego;
 • Umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek.

4. Ustalanie majątku dłużnika i poszukiwanie dłużnika

 • Wyjawienie majątku dłużnika przed sądem;
 • Ustalenie majątku dłużnika przez komornika z urzędu;
 • Wysłuchanie dłużnika;
 • Wykaz majątku składany przez dłużnika;
 • Zlecenie komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika;
 • Ustanowienie kuratora dla dłużnika w procesie i egzekucji;
 • Krajowy Rejestr Zadłużonych - nowa instytucja od 1 grudnia 2020 r.

5. Przedawnienie roszczeń.

 • Zmiany terminów przedawnień,
 • Przedawnienie uwzględniane z urzędu w sprawach konsumenckich,
 • Przedawnienie w postępowaniu egzekucyjnym (odmowa nadania klauzuli wykonalności, odmowa wszczęcia egzekucji, umorzenie postępowania egzekucyjnego),
 • Przepisy międzyczasowe.

6. Zabezpieczenie roszczeń.

 • Przesłanki zabezpieczenia roszczeń, wymogi wniosku o zabezpieczenie i tryb zabezpieczenia;
 • Zabezpieczenie roszczeń przed wytoczeniem powództwa, w trakcie i po zakończeniu postępowania sądowego;
 • Sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych i niepieniężnych.

7. Koszty egzekucji.

 • Zmiana wysokości opłat egzekucyjnych;
 • Obowiązek zawiadamiania o dokonanych czynnościach i aktualnej wysokości należności będących przedmiotem egzekucji komorniczych;
 • Rozliczenie kosztów postępowania egzekucyjnego;
 • Wykonanie postanowienia komornika w przedmiocie kosztów postępowania egzekucyjnego.

8. Postępowania w sprawach spadkowych.

 • Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, a akt poświadczenia dziedziczenia.
 • Zmiana oraz uchylenie prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia,
 • Dział spadku, ze szczególnym uwzględnieniem jego ewentualnego połączenia z podziałem majątku wspólnego i zniesieniem współwłasności.

9. Odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe

 • Ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe;
 • Przyjęcie i odrzucenie spadku;
 • Dobrodziejstwo inwentarza;
 • Stwierdzenie nabycia spadku;
 • Wykaz i spis inwentarza.

10. Zwiększenie skuteczności egzekucji.

 • Przeciwdziałanie przewlekłości postępowania egzekucyjnego (skarga na bezczynność komornika, nadzór administracyjny nad komornikiem, skarga na przewlekłość);
 • Przeciwdziałanie ucieczce spod egzekucji z majątkiem (skarga pauliańska, uznanie czynności prawnej za bezskuteczną, stwierdzenie nieważności czynności prawnej, zawiadomienie o przestępstwie);
 • Poszerzanie możliwości egzekucji z dalszych składników majątkowych (uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, wstąpienie w prawa dłużnika, zniesienie wspólności majątkowej małżonków).

11. Podsumowanie, pytania i dyskusja.

08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

Sędzia Sądu Rejonowego orzekający w wydziale cywilnym. Orzekał w sprawach cywilnych jako sędzia drugoinstancyjny w Sądzie Okręgowym. Posiada ponad osiemnastoletni staż w orzekaniu w sprawach cywilnych, w szczególności ma doświadczenie w rozstrzyganiu pełnego spektrum spraw z zakresu prawa zobowiązań, odpowiedzialności za czyny niedozwolone, spadkowych i egzekucyjnych. Posiada wiedzę nie tylko teoretyczną, ale przede wszystkim z zakresu praktycznego stosowania prawa. Posiada wieloletnie doświadczenie w nauce praktycznej zawodu i sprawowaniu patronatu nad aplikantami adwokackimi i radcowskimi, prowadził wykłady m.in. dla radców prawnych z zakresu postępowania egzekucyjnego oraz ustawy o komornikach i egzekucji sądowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

1190 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

1090 + 23% VAT
koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu min 2 osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Windykacja

Windykacja należności, egzekucja i prawo spadkowe - kompendium wiedzy - ONLINE

27 - 28 września 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

1. Zasady odpowiedzialności podmiotów prawa cywilnego.

 • Forma prawna dłużnika (osoby fizyczne, osoby prawne, spółki, przedsiębiorcy).
 • Odpowiedzialność wspólników spółek (spółka cywilna, spółki osobowe prawa handlowego).
 • Odpowiedzialność spadkobierców (przyjęcie i odrzucenie spadku, stwierdzenie nabycia spadku, wykaz i spis inwentarza).
 • Odpowiedzialność małżonka dłużnika (zgoda małżonka dłużnika na zawarcie czynności prawnej, nadanie klauzuli wykonalności tytułowi wykonawczemu przeciwko małżonkowi dłużnika, podział majątku wspólnego).
 • Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Czynności pozasądowe.

 • Ugody (rodzaje ugód i ich skutki, postępowania mediacyjne i pojednawcze).
 • Uznanie długu (rodzaje i skutki).
 • Cesja wierzytelności (warunki i skutki).
 • Wezwanie do zapłaty przedsądowe (treść i skutki).

3. Postępowanie egzekucyjne po 2019 r.

 • Obowiązki komornika przy pierwszej czynności egzekucyjnej;
 • Uprawnienia organu egzekucyjnego wobec uczestników postępowania egzekucyjnego;
 • Wybór i właściwość komornika, w tym przy zmianie miejsca zamieszkania dłużnika;
 • Udzielanie przez Policję i właściwe organy wojskowe pomocy komornikowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych;
 • Skarga na czynności komornika;
 • Utrwalanie czynności egzekucyjnych urządzeniami rejestrującymi obraz i dźwięk;
 • Zawieszenie postępowania egzekucyjnego przez organ egzekucyjny na wniosek strony;
 • Umorzenie z urzędu postępowania egzekucyjnego;
 • Umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek.

4. Ustalanie majątku dłużnika i poszukiwanie dłużnika

 • Wyjawienie majątku dłużnika przed sądem;
 • Ustalenie majątku dłużnika przez komornika z urzędu;
 • Wysłuchanie dłużnika;
 • Wykaz majątku składany przez dłużnika;
 • Zlecenie komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika;
 • Ustanowienie kuratora dla dłużnika w procesie i egzekucji;
 • Krajowy Rejestr Zadłużonych - nowa instytucja od 1 grudnia 2020 r.

5. Przedawnienie roszczeń.

 • Zmiany terminów przedawnień,
 • Przedawnienie uwzględniane z urzędu w sprawach konsumenckich,
 • Przedawnienie w postępowaniu egzekucyjnym (odmowa nadania klauzuli wykonalności, odmowa wszczęcia egzekucji, umorzenie postępowania egzekucyjnego),
 • Przepisy międzyczasowe.

6. Zabezpieczenie roszczeń.

 • Przesłanki zabezpieczenia roszczeń, wymogi wniosku o zabezpieczenie i tryb zabezpieczenia;
 • Zabezpieczenie roszczeń przed wytoczeniem powództwa, w trakcie i po zakończeniu postępowania sądowego;
 • Sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych i niepieniężnych.

7. Koszty egzekucji.

 • Zmiana wysokości opłat egzekucyjnych;
 • Obowiązek zawiadamiania o dokonanych czynnościach i aktualnej wysokości należności będących przedmiotem egzekucji komorniczych;
 • Rozliczenie kosztów postępowania egzekucyjnego;
 • Wykonanie postanowienia komornika w przedmiocie kosztów postępowania egzekucyjnego.

8. Postępowania w sprawach spadkowych.

 • Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, a akt poświadczenia dziedziczenia.
 • Zmiana oraz uchylenie prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia,
 • Dział spadku, ze szczególnym uwzględnieniem jego ewentualnego połączenia z podziałem majątku wspólnego i zniesieniem współwłasności.

9. Odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe

 • Ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe;
 • Przyjęcie i odrzucenie spadku;
 • Dobrodziejstwo inwentarza;
 • Stwierdzenie nabycia spadku;
 • Wykaz i spis inwentarza.

10. Zwiększenie skuteczności egzekucji.

 • Przeciwdziałanie przewlekłości postępowania egzekucyjnego (skarga na bezczynność komornika, nadzór administracyjny nad komornikiem, skarga na przewlekłość);
 • Przeciwdziałanie ucieczce spod egzekucji z majątkiem (skarga pauliańska, uznanie czynności prawnej za bezskuteczną, stwierdzenie nieważności czynności prawnej, zawiadomienie o przestępstwie);
 • Poszerzanie możliwości egzekucji z dalszych składników majątkowych (uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, wstąpienie w prawa dłużnika, zniesienie wspólności majątkowej małżonków).

11. Podsumowanie, pytania i dyskusja.


HARMONOGRAM

08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Sędzia Sądu Rejonowego orzekający w wydziale cywilnym. Orzekał w sprawach cywilnych jako sędzia drugoinstancyjny w Sądzie Okręgowym. Posiada ponad osiemnastoletni staż w orzekaniu w sprawach cywilnych, w szczególności ma doświadczenie w rozstrzyganiu pełnego spektrum spraw z zakresu prawa zobowiązań, odpowiedzialności za czyny niedozwolone, spadkowych i egzekucyjnych. Posiada wiedzę nie tylko teoretyczną, ale przede wszystkim z zakresu praktycznego stosowania prawa. Posiada wieloletnie doświadczenie w nauce praktycznej zawodu i sprawowaniu patronatu nad aplikantami adwokackimi i radcowskimi, prowadził wykłady m.in. dla radców prawnych z zakresu postępowania egzekucyjnego oraz ustawy o komornikach i egzekucji sądowej.


CENA SZKOLENIA

1190 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

1090 + 23% VAT
koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu min 2 osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: