Pomoc publiczna

Warsztaty z zakresu obliczenia wartości udzielonej pomocy (Ekwiwalentu Dotacji Brutto) oraz ustalania stopy referencyjnej i dyskontowej - ONLINE

15 listopada 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
590 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych umożliwiających ustalanie:
 • wartości udzielanej pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (ekwiwalentu dotacji brutto);
 • wartości, według znowelizowanych zasad, wartości pomocy w przypadku odroczeń terminów płatności, rozłożeń na raty, pożyczek preferencyjnych, dokapitalizowań, innych nietypowych form pomocy;
 • stopy referencyjnej wykorzystywanej do obliczania wartości udzielonej pomocy.
 • Ratingu, tj. kondycji ekonomiczno - finansowej przedsiębiorców ubiegających się o pomoc publiczną oraz pomoc de minimis w przypadku ulg w spłacie oraz pożyczek;
 • Jakości ustanawianych zabezpieczeń w związku z udzielaniem pomocy w przypadku ulg w spłacie oraz pożyczek;
 • Zdyskontowanej wartości pomocy w przypadku pomocy realizowanej w transzach;
 • kryteriów trudnej sytuacji ekonomicznej w prawie pomocy publicznej.
ADRESACI SZKOLENIA
Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się udzielaniem pomocy publicznej, w szczególności do:
 • pracowników jednostek samorządu terytorialnego;
 • pracowników powiatowych urzędów pracy;
 • pracowników urzędów centralnych;
 • pracowników innych jednostek odpowiedzialnych za udzielanie pomocy publicznej oraz pomocy de minimis.
FORMA SZKOLENIA
 • uczestnicy logują się na szkolenie w dowolnie wybranym przez siebie miejscu i mogą korzystać z różnych urządzeń (laptop, telefon, inne) - konieczny jest dostęp do Internetu,
 • nie ma konieczności instalacji dodatkowych programów - przed szkoleniem otrzymają Państwo link i hasło do logowania się na szkolenie,
 • prelegent omawia zagadnienia korzystając z prezentacji Power Point
 • uczestnicy mają możliwość zadawania pytań na bieżąco w formie czatu lub na żywo,
 • uczestnicy otrzymują materiały w formie online.


1. Wprowadzenie - podstawowe pojęcia i zakres zastosowania prawa pomocy publicznej

 • pojęcie pomocy publicznej w prawie unijnym (art. 107 ust. 1 TFUE)
 • przesłanka korzyści ekonomicznej - test prywatnego inwestora i wierzyciela oraz konieczność kwantyfikacji udzielanej pomocy publicznej;

2. Stopa referencyjna i dyskontowa (komunikat Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych)

 • definicja i zastosowanie stopy dyskontowej
 • definicja i zastosowanie stopy referencyjnej
 • ocena jakości ustanawianych zabezpieczeń
 • kategorie ratingowe i zasady ich ustalania

3. Ustalanie ratingu - analiza sytuacji ekonomiczno - finansowej przedsiębiorstw

 • zawartość informacyjna sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych)
 • wstępna analiza sprawozdań finansowych (wstępna analiza bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych)
 • analiza wskaźnikowa (wskaźniki płynności, wskaźniki rentowności, wskaźniki aktywności, wskaźniki zadłużenia oraz kryteria trudnej sytuacji ekonomicznej w prawie pomocy publicznej)
 • prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa i ustalanie ratingu na podstawie wskaźników finansowych (modele finansowe wykorzystywane do ustalania ratingu przedsiębiorstw)
 • analiza kondycji finansowej podmiotów nie prowadzących ksiąg rachunkowych
 • wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do przeprowadzania analiz finansowych i ustalania stopy referencyjnej

4. Zasady ustalania wartości pomocy udzielanej w różnych formach (ekwiwalentu dotacji brutto) - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach

 • dyskontowanie pomocy udzielanej w transzach - idea dyskontowania pomocy, procent składany a dyskontowanie, czynnik dyskontujący, dobór odpowiedniej stopy dyskontowej, płatności o zróżnicowanych okresach dyskontowania
 • konieczność dyskontowania pomocy rozłożonej w czasie;
 • ekwiwalent dotacji brutto - konieczność ustalanie wartości pomocy w przypadku innych form niż dotacja
 • nowe zasady ustalania wartości pomocy w przypadku odroczeń terminów płatności, rozłożeń na raty, pożyczek preferencyjnych, dokapitalizowań, innych nietypowych form pomocy;
08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

Doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pomocy publicznej zdobywał pracując w przez wiele lat w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, a także w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz Ministerstwie Energii. W trakcie kariery zawodowej odpowiedzialny m.in. za prowadzenie postępowań notyfikacyjnych przed Komisją Europejską w zakresie projektów programów pomocowych i projektów pomocy indywidualnej, opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących monitorowania pomocy publicznej, opiniowanie projektów aktów prawnych oraz wniosków o dofinansowanie obejmujących pomoc publiczną. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelski w Lublinie. Na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie ukończył również studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych. Autor licznych opinii i analiz z zakresu prawa o pomocy publicznej. Doświadczony wykładowca z zakresu pomocy publicznej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

590 + 23% VAT
koszt uczestnictwa jednej osoby

520 + 23% VAT
koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu min 2 osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Pomoc publiczna

Warsztaty z zakresu obliczenia wartości udzielonej pomocy (Ekwiwalentu Dotacji Brutto) oraz ustalania stopy referencyjnej i dyskontowej - ONLINE

15 listopada 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych umożliwiających ustalanie:
 • wartości udzielanej pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (ekwiwalentu dotacji brutto);
 • wartości, według znowelizowanych zasad, wartości pomocy w przypadku odroczeń terminów płatności, rozłożeń na raty, pożyczek preferencyjnych, dokapitalizowań, innych nietypowych form pomocy;
 • stopy referencyjnej wykorzystywanej do obliczania wartości udzielonej pomocy.
 • Ratingu, tj. kondycji ekonomiczno - finansowej przedsiębiorców ubiegających się o pomoc publiczną oraz pomoc de minimis w przypadku ulg w spłacie oraz pożyczek;
 • Jakości ustanawianych zabezpieczeń w związku z udzielaniem pomocy w przypadku ulg w spłacie oraz pożyczek;
 • Zdyskontowanej wartości pomocy w przypadku pomocy realizowanej w transzach;
 • kryteriów trudnej sytuacji ekonomicznej w prawie pomocy publicznej.
ADRESACI SZKOLENIA
Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się udzielaniem pomocy publicznej, w szczególności do:
 • pracowników jednostek samorządu terytorialnego;
 • pracowników powiatowych urzędów pracy;
 • pracowników urzędów centralnych;
 • pracowników innych jednostek odpowiedzialnych za udzielanie pomocy publicznej oraz pomocy de minimis.
FORMA SZKOLENIA
 • uczestnicy logują się na szkolenie w dowolnie wybranym przez siebie miejscu i mogą korzystać z różnych urządzeń (laptop, telefon, inne) - konieczny jest dostęp do Internetu,
 • nie ma konieczności instalacji dodatkowych programów - przed szkoleniem otrzymają Państwo link i hasło do logowania się na szkolenie,
 • prelegent omawia zagadnienia korzystając z prezentacji Power Point
 • uczestnicy mają możliwość zadawania pytań na bieżąco w formie czatu lub na żywo,
 • uczestnicy otrzymują materiały w formie online.PROGRAM

1. Wprowadzenie - podstawowe pojęcia i zakres zastosowania prawa pomocy publicznej

 • pojęcie pomocy publicznej w prawie unijnym (art. 107 ust. 1 TFUE)
 • przesłanka korzyści ekonomicznej - test prywatnego inwestora i wierzyciela oraz konieczność kwantyfikacji udzielanej pomocy publicznej;

2. Stopa referencyjna i dyskontowa (komunikat Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych)

 • definicja i zastosowanie stopy dyskontowej
 • definicja i zastosowanie stopy referencyjnej
 • ocena jakości ustanawianych zabezpieczeń
 • kategorie ratingowe i zasady ich ustalania

3. Ustalanie ratingu - analiza sytuacji ekonomiczno - finansowej przedsiębiorstw

 • zawartość informacyjna sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych)
 • wstępna analiza sprawozdań finansowych (wstępna analiza bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych)
 • analiza wskaźnikowa (wskaźniki płynności, wskaźniki rentowności, wskaźniki aktywności, wskaźniki zadłużenia oraz kryteria trudnej sytuacji ekonomicznej w prawie pomocy publicznej)
 • prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa i ustalanie ratingu na podstawie wskaźników finansowych (modele finansowe wykorzystywane do ustalania ratingu przedsiębiorstw)
 • analiza kondycji finansowej podmiotów nie prowadzących ksiąg rachunkowych
 • wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do przeprowadzania analiz finansowych i ustalania stopy referencyjnej

4. Zasady ustalania wartości pomocy udzielanej w różnych formach (ekwiwalentu dotacji brutto) - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach

 • dyskontowanie pomocy udzielanej w transzach - idea dyskontowania pomocy, procent składany a dyskontowanie, czynnik dyskontujący, dobór odpowiedniej stopy dyskontowej, płatności o zróżnicowanych okresach dyskontowania
 • konieczność dyskontowania pomocy rozłożonej w czasie;
 • ekwiwalent dotacji brutto - konieczność ustalanie wartości pomocy w przypadku innych form niż dotacja
 • nowe zasady ustalania wartości pomocy w przypadku odroczeń terminów płatności, rozłożeń na raty, pożyczek preferencyjnych, dokapitalizowań, innych nietypowych form pomocy;

HARMONOGRAM

08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pomocy publicznej zdobywał pracując w przez wiele lat w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, a także w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz Ministerstwie Energii. W trakcie kariery zawodowej odpowiedzialny m.in. za prowadzenie postępowań notyfikacyjnych przed Komisją Europejską w zakresie projektów programów pomocowych i projektów pomocy indywidualnej, opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących monitorowania pomocy publicznej, opiniowanie projektów aktów prawnych oraz wniosków o dofinansowanie obejmujących pomoc publiczną. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelski w Lublinie. Na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie ukończył również studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych. Autor licznych opinii i analiz z zakresu prawa o pomocy publicznej. Doświadczony wykładowca z zakresu pomocy publicznej.


CENA SZKOLENIA

590 + 23% VAT
koszt uczestnictwa jednej osoby

520 + 23% VAT
koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu min 2 osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: