Administracja publiczna

Pomoc publiczna oraz pomoc de minimis udzielana przez Urzędy Pracy w kontekście epidemii COVID-19 - ONLINE

17 września 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
590 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

FORMA SZKOLENIA
 • uczestnicy logują się na szkolenie w dowolnie wybranym przez siebie miejscu i mogą korzystać z różnych urządzeń (laptop, telefon, inne) - konieczny jest dostęp do Internetu,
 • nie ma konieczności instalacji dodatkowych programów - przed szkoleniem otrzymają Państwo link i hasło do logowania się na szkolenie,
 • prelegent omawia zagadnienia korzystając z prezentacji Power Point
 • uczestnicy mają możliwość zadawania pytań na bieżąco w formie czatu lub na żywo,
 • uczestnicy otrzymują materiały w formie online.

1. Wprowadzenie i podstawowe pojęcia

 • Przesłanki pomocy publicznej zawarte w art. 107 ust. 1 TFUE:
  • Działalność o charakterze gospodarczym oraz niegospodarczym
  • Zasoby publiczne
  • Selektywność, a środki o charakterze ogólnym
  • Korzyść ekonomiczna
  • Zakłócenie lub groźba zakłócenia konkurencji
  • Wpływ na handel wewnętrzny UE
 • Różnice w definicjach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy prawo przedsiębiorców oraz ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
 • Definicje związane z pomoc publiczną: dzień udzielania pomocy, koszty kwalifikowalne, intensywność EDB;

2. Pomoc publiczna udzielana przez PUP w okresie epidemii:

 • Zasady udzielania pomocy publicznej w okresie epidemii
 • Komunikatu Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19, w tym:
  • możliwe formy udzielania pomocy oraz jej przeznaczenie,
  • Podmioty oraz sektory uprawnione do uzyskania pomocy,
  • warunku udzielania pomocy: limity, okres wsparcia,
  • Definicja przedsiębiorstwa,
  • Wpływ sytuacji ekonomicznej na możliwość uzyskania pomocy,
  • Specyfika udzielania pomocy spółkom cywilnym oraz osobowym.
 • Szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej w ramach instrumentów Tarczy Antykryzysowej:
  • Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców,
  • Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych,
  • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców,
  • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych.

3. Pomoc de minimis udzielana przez PUP:

 • Podstawy prawne udzielania pomocy de minimis
 • Sektory uprawnione do uzyskania pomocy de minimis,
 • Szczegółowe warunku udzielania pomocy de minimis: limity, okres wsparcia,
 • Definicja jednego przedsiębiorstwa wraz ze wskazaniem wyjątków,
 • Zasada kumulacji pomocy de minimis w przypadku połączeń i przejęcia przedsiębiorstw, podziału przedsiębiorstwa na co najmniej dwa oddzielne podmioty: postępowanie w odniesieniu do spółek cywilnych,
 • Specyfika udzielania pomocy spółkom cywilnym oraz osobowym.
 • Omówienie instrumentów udzielanych w ramach pomocy de minimis
  • Finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego: omówienie pojęcia mikroprzedsiębiorcy wraz ze wskazaniem podstaw prawnych,
  • Bon szkoleniowy oraz szkolenia indywidualne w kontekście występowania pomocy de minimis,
  • Bon na zasiedlenie: ocena występowania pomocy de minimis w przepadku przyznania bonu w związku z podjęciem przez osobę bezrobotną do 30 roku życia poza miejscem zamieszkania działalności gospodarczej,
  • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
  • Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
  • Prace interwencyjne, roboty publiczne, skierowanie na zasadach robót publicznych oraz jednorazowa refundacja składek na ubezpieczenia społeczne.

4. Problem pomocy publicznej w przypadku ulg w spłacie zobowiązań:

 • Stopa referencyjna i dyskontowa
 • Rozkładanie na raty zaległości publicznoprawnych, a pomoc publiczna
 • Odraczanie terminu płatności zaległości publicznoprawnych, a pomoc publiczna
 • Obliczanie wartości pomocy (ED-- - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. 2018 poz. 461)

5. Obowiązki beneficjentów i podmiotów udzielających pomocy

 • Uproszczony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną - jakie elementy powinien zawierać i jak należy go wypełnić - nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 • Formularz przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • Zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis
 • Dokumentowanie udzielonej pomocy publicznej przez organy udzielające pomocy - jakie informacje powinien otrzymać beneficjent pomocy publicznej;
 • Obowiązki sprawozdawcze - zasady wypełniania sprawozdań o udzielonej pomocy w okresie COVID - nowelizacja Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych;
 • Obowiązki przechowywania i archiwizowania dokumentów dotyczących udzielonej pomocy publicznej - przez jaki okres należy przechowywać dokumentację dotyczącą udzielonej pomocy publicznej
08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

Doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pomocy publicznej zdobywał pracując w przez wiele lat w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, a także w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz Ministerstwie Energii. W trakcie kariery zawodowej odpowiedzialny m.in. za prowadzenie postępowań notyfikacyjnych przed Komisją Europejską w zakresie projektów programów pomocowych i projektów pomocy indywidualnej, opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących monitorowania pomocy publicznej, opiniowanie projektów aktów prawnych oraz wniosków o dofinansowanie obejmujących pomoc publiczną. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelski w Lublinie. Na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie ukończył również studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych. Autor licznych opinii i analiz z zakresu prawa o pomocy publicznej. Doświadczony wykładowca z zakresu pomocy publicznej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

590 + VAT
koszt udziału jednej osoby

520 + VAT
koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu min 2 osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Administracja publiczna

Pomoc publiczna oraz pomoc de minimis udzielana przez Urzędy Pracy w kontekście epidemii COVID-19 - ONLINE

17 września 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA

FORMA SZKOLENIA
 • uczestnicy logują się na szkolenie w dowolnie wybranym przez siebie miejscu i mogą korzystać z różnych urządzeń (laptop, telefon, inne) - konieczny jest dostęp do Internetu,
 • nie ma konieczności instalacji dodatkowych programów - przed szkoleniem otrzymają Państwo link i hasło do logowania się na szkolenie,
 • prelegent omawia zagadnienia korzystając z prezentacji Power Point
 • uczestnicy mają możliwość zadawania pytań na bieżąco w formie czatu lub na żywo,
 • uczestnicy otrzymują materiały w formie online.

PROGRAM

1. Wprowadzenie i podstawowe pojęcia

 • Przesłanki pomocy publicznej zawarte w art. 107 ust. 1 TFUE:
  • Działalność o charakterze gospodarczym oraz niegospodarczym
  • Zasoby publiczne
  • Selektywność, a środki o charakterze ogólnym
  • Korzyść ekonomiczna
  • Zakłócenie lub groźba zakłócenia konkurencji
  • Wpływ na handel wewnętrzny UE
 • Różnice w definicjach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy prawo przedsiębiorców oraz ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
 • Definicje związane z pomoc publiczną: dzień udzielania pomocy, koszty kwalifikowalne, intensywność EDB;

2. Pomoc publiczna udzielana przez PUP w okresie epidemii:

 • Zasady udzielania pomocy publicznej w okresie epidemii
 • Komunikatu Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19, w tym:
  • możliwe formy udzielania pomocy oraz jej przeznaczenie,
  • Podmioty oraz sektory uprawnione do uzyskania pomocy,
  • warunku udzielania pomocy: limity, okres wsparcia,
  • Definicja przedsiębiorstwa,
  • Wpływ sytuacji ekonomicznej na możliwość uzyskania pomocy,
  • Specyfika udzielania pomocy spółkom cywilnym oraz osobowym.
 • Szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej w ramach instrumentów Tarczy Antykryzysowej:
  • Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców,
  • Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych,
  • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców,
  • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych.

3. Pomoc de minimis udzielana przez PUP:

 • Podstawy prawne udzielania pomocy de minimis
 • Sektory uprawnione do uzyskania pomocy de minimis,
 • Szczegółowe warunku udzielania pomocy de minimis: limity, okres wsparcia,
 • Definicja jednego przedsiębiorstwa wraz ze wskazaniem wyjątków,
 • Zasada kumulacji pomocy de minimis w przypadku połączeń i przejęcia przedsiębiorstw, podziału przedsiębiorstwa na co najmniej dwa oddzielne podmioty: postępowanie w odniesieniu do spółek cywilnych,
 • Specyfika udzielania pomocy spółkom cywilnym oraz osobowym.
 • Omówienie instrumentów udzielanych w ramach pomocy de minimis
  • Finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego: omówienie pojęcia mikroprzedsiębiorcy wraz ze wskazaniem podstaw prawnych,
  • Bon szkoleniowy oraz szkolenia indywidualne w kontekście występowania pomocy de minimis,
  • Bon na zasiedlenie: ocena występowania pomocy de minimis w przepadku przyznania bonu w związku z podjęciem przez osobę bezrobotną do 30 roku życia poza miejscem zamieszkania działalności gospodarczej,
  • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
  • Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
  • Prace interwencyjne, roboty publiczne, skierowanie na zasadach robót publicznych oraz jednorazowa refundacja składek na ubezpieczenia społeczne.

4. Problem pomocy publicznej w przypadku ulg w spłacie zobowiązań:

 • Stopa referencyjna i dyskontowa
 • Rozkładanie na raty zaległości publicznoprawnych, a pomoc publiczna
 • Odraczanie terminu płatności zaległości publicznoprawnych, a pomoc publiczna
 • Obliczanie wartości pomocy (ED-- - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. 2018 poz. 461)

5. Obowiązki beneficjentów i podmiotów udzielających pomocy

 • Uproszczony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną - jakie elementy powinien zawierać i jak należy go wypełnić - nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 • Formularz przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • Zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis
 • Dokumentowanie udzielonej pomocy publicznej przez organy udzielające pomocy - jakie informacje powinien otrzymać beneficjent pomocy publicznej;
 • Obowiązki sprawozdawcze - zasady wypełniania sprawozdań o udzielonej pomocy w okresie COVID - nowelizacja Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych;
 • Obowiązki przechowywania i archiwizowania dokumentów dotyczących udzielonej pomocy publicznej - przez jaki okres należy przechowywać dokumentację dotyczącą udzielonej pomocy publicznej

HARMONOGRAM

08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pomocy publicznej zdobywał pracując w przez wiele lat w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, a także w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz Ministerstwie Energii. W trakcie kariery zawodowej odpowiedzialny m.in. za prowadzenie postępowań notyfikacyjnych przed Komisją Europejską w zakresie projektów programów pomocowych i projektów pomocy indywidualnej, opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących monitorowania pomocy publicznej, opiniowanie projektów aktów prawnych oraz wniosków o dofinansowanie obejmujących pomoc publiczną. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelski w Lublinie. Na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie ukończył również studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych. Autor licznych opinii i analiz z zakresu prawa o pomocy publicznej. Doświadczony wykładowca z zakresu pomocy publicznej.


CENA SZKOLENIA

590 + VAT
koszt udziału jednej osoby

520 + VAT
koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu min 2 osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: