Pomoc publiczna

Pomoc publiczna na ochronę środowiska i energetykę - aktualne regulacje w 2021 r.

31 sierpnia 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
590 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z warunkami dopuszczalności pomocy publicznej i pomocy de minimis w projektach z zakresu ochrony środowiska, w szczególności:

 • omówienie przesłanek występowania pomocy publicznej;
 • przedstawienie procedur i definicji związanych z udzielaniem pomocy publicznej i pomocy de minimis;
 • zapoznanie uczestników z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis;
 • omówienie warunków dopuszczalności publicznej na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i energetyki, w tym pomocy regionalnej, horyzontalnej;
 • przedstawienie zasad udzielania pomocy publicznej w formie rekompensat z tytułu świadczenia usług publicznych.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do osób:

 • zajmujących się udzielaniem pomocy publicznej w projektach z zakresu ochrony środowiska i energetyki (np. pracownicy ministerstw i urzędów centralnych, urzędów marszałkowskich, urzędów gmin),
 • dysponujących środkami publicznymi na wspieranie przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska i energetyki (np. pracownicy wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej),
 • prowadzących działalność gospodarczą i zamierzających realizować projekty związane z ochroną środowiska i energetyki finansowane ze środków publicznych (np. przedsiębiorstwa).

FORMA SZKOLENIA
 • uczestnicy logują się na szkolenie w dowolnie wybranym przez siebie miejscu i mogą korzystać z różnych urządzeń (laptop, telefon, inne) - konieczny jest dostęp do Internetu,
 • nie ma konieczności instalacji dodatkowych programów - przed szkoleniem otrzymają Państwo link i hasło do logowania się na szkolenie,
 • prelegent omawia zagadnienia korzystając z prezentacji Power Point
 • uczestnicy mają możliwość zadawania pytań na bieżąco w formie czatu lub na żywo,
 • uczestnicy otrzymują materiały w formie online.

1. Wprowadzenie - podstawowe pojęcia i zakres zastosowania prawa pomocy publicznej

 • pojęcie pomocy publicznej w prawie unijnym (art. 107 ust. 1 TFUE)
 • przykłady oceny występowania pomocy z orzecznictwa i praktyki decyzyjnej KE.
 • definicje związane z pomocą publiczną
 • procedura notyfikacyjna przed KE

2. Stosowania przepisów o pomocy publicznej w przypadku finansowania infrastruktury

 • Pomoc na rzecz wykonawcy/właściciela
 • Pomoc na rzecz operatorów
 • Pomoc na rzecz użytkowników końcowych
 • Występowanie pomocy publicznej w poszczególnych sektorach (np. Infrastruktura energetyczna, Infrastruktura portów lotniczych, infrastruktura portów morskich, infrastruktur badawcza, infrastruktura kolejowa i drogowa, infrastruktura sieci wodociągowych i kanalizacyjnych).

3. Pomoc de minimis na ochronę środowiska i energetykę

 • sektory w których nie można udzielać pomocy de minimis
 • maksymalna kwota pomocy de minimis na jedno przedsiębiorstwo
 • zasady kumulacji pomocy de minimis
 • nowe zasady udzielania pomocy de minimis w sektorze rolnictwa i rybołówstwa

4. Pomoc regionalna na ochroną środowiska

 • zakres sektorowy
 • mapa pomocy regionalnej - intensywność pomocy
 • koszty kwalifikowalne
 • efekt zachęty

5. Pomoc horyzontalna na ochronę środowiska i energetykę

 • Zakres sektorowy
 • Omówienie przeznaczeń pomocy środowiskowej
 • Koszty kwalifikowalne i zasady ich ustalania
 • Intensywność pomocy

6. Pomoc publiczna w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych:

 • idea rekompensaty tytułu świadczenia usług publicznych
 • kiedy rekompensata jest zwolniona z notyfikacji,
 • ogólne zasady udzielania pomocy w formie rekompensaty

7. Procedura udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis

 • obowiązki podmiotów udzielających pomocy
 • formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
 • Formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
 • Stopa referencyjna i obliczanie wartości pomocy udzielanej w różnych formach
 • zasady wypełniania i korygowania zaświadczeń o pomocy de minimis.
 • zasady dotyczące sprawozdawczości
08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

Doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pomocy publicznej zdobywał pracując w przez wiele lat w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, a także w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz Ministerstwie Energii. W trakcie kariery zawodowej odpowiedzialny m.in. za prowadzenie postępowań notyfikacyjnych przed Komisją Europejską w zakresie projektów programów pomocowych i projektów pomocy indywidualnej, opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących monitorowania pomocy publicznej, opiniowanie projektów aktów prawnych oraz wniosków o dofinansowanie obejmujących pomoc publiczną. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelski w Lublinie. Na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie ukończył również studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych. Autor licznych opinii i analiz z zakresu prawa o pomocy publicznej. Doświadczony wykładowca z zakresu pomocy publicznej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

590 + VAT
koszt udziału jednej osoby do 23.08

490 + VAT
koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu min 2 osób do 23.08

690 + VAT
koszt udziału jednej osoby po 23.08

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Pomoc publiczna

Pomoc publiczna na ochronę środowiska i energetykę - aktualne regulacje w 2021 r.

31 sierpnia 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z warunkami dopuszczalności pomocy publicznej i pomocy de minimis w projektach z zakresu ochrony środowiska, w szczególności:

 • omówienie przesłanek występowania pomocy publicznej;
 • przedstawienie procedur i definicji związanych z udzielaniem pomocy publicznej i pomocy de minimis;
 • zapoznanie uczestników z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis;
 • omówienie warunków dopuszczalności publicznej na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i energetyki, w tym pomocy regionalnej, horyzontalnej;
 • przedstawienie zasad udzielania pomocy publicznej w formie rekompensat z tytułu świadczenia usług publicznych.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do osób:

 • zajmujących się udzielaniem pomocy publicznej w projektach z zakresu ochrony środowiska i energetyki (np. pracownicy ministerstw i urzędów centralnych, urzędów marszałkowskich, urzędów gmin),
 • dysponujących środkami publicznymi na wspieranie przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska i energetyki (np. pracownicy wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej),
 • prowadzących działalność gospodarczą i zamierzających realizować projekty związane z ochroną środowiska i energetyki finansowane ze środków publicznych (np. przedsiębiorstwa).

FORMA SZKOLENIA
 • uczestnicy logują się na szkolenie w dowolnie wybranym przez siebie miejscu i mogą korzystać z różnych urządzeń (laptop, telefon, inne) - konieczny jest dostęp do Internetu,
 • nie ma konieczności instalacji dodatkowych programów - przed szkoleniem otrzymają Państwo link i hasło do logowania się na szkolenie,
 • prelegent omawia zagadnienia korzystając z prezentacji Power Point
 • uczestnicy mają możliwość zadawania pytań na bieżąco w formie czatu lub na żywo,
 • uczestnicy otrzymują materiały w formie online.

PROGRAM

1. Wprowadzenie - podstawowe pojęcia i zakres zastosowania prawa pomocy publicznej

 • pojęcie pomocy publicznej w prawie unijnym (art. 107 ust. 1 TFUE)
 • przykłady oceny występowania pomocy z orzecznictwa i praktyki decyzyjnej KE.
 • definicje związane z pomocą publiczną
 • procedura notyfikacyjna przed KE

2. Stosowania przepisów o pomocy publicznej w przypadku finansowania infrastruktury

 • Pomoc na rzecz wykonawcy/właściciela
 • Pomoc na rzecz operatorów
 • Pomoc na rzecz użytkowników końcowych
 • Występowanie pomocy publicznej w poszczególnych sektorach (np. Infrastruktura energetyczna, Infrastruktura portów lotniczych, infrastruktura portów morskich, infrastruktur badawcza, infrastruktura kolejowa i drogowa, infrastruktura sieci wodociągowych i kanalizacyjnych).

3. Pomoc de minimis na ochronę środowiska i energetykę

 • sektory w których nie można udzielać pomocy de minimis
 • maksymalna kwota pomocy de minimis na jedno przedsiębiorstwo
 • zasady kumulacji pomocy de minimis
 • nowe zasady udzielania pomocy de minimis w sektorze rolnictwa i rybołówstwa

4. Pomoc regionalna na ochroną środowiska

 • zakres sektorowy
 • mapa pomocy regionalnej - intensywność pomocy
 • koszty kwalifikowalne
 • efekt zachęty

5. Pomoc horyzontalna na ochronę środowiska i energetykę

 • Zakres sektorowy
 • Omówienie przeznaczeń pomocy środowiskowej
 • Koszty kwalifikowalne i zasady ich ustalania
 • Intensywność pomocy

6. Pomoc publiczna w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych:

 • idea rekompensaty tytułu świadczenia usług publicznych
 • kiedy rekompensata jest zwolniona z notyfikacji,
 • ogólne zasady udzielania pomocy w formie rekompensaty

7. Procedura udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis

 • obowiązki podmiotów udzielających pomocy
 • formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
 • Formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
 • Stopa referencyjna i obliczanie wartości pomocy udzielanej w różnych formach
 • zasady wypełniania i korygowania zaświadczeń o pomocy de minimis.
 • zasady dotyczące sprawozdawczości

HARMONOGRAM

08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pomocy publicznej zdobywał pracując w przez wiele lat w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, a także w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz Ministerstwie Energii. W trakcie kariery zawodowej odpowiedzialny m.in. za prowadzenie postępowań notyfikacyjnych przed Komisją Europejską w zakresie projektów programów pomocowych i projektów pomocy indywidualnej, opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących monitorowania pomocy publicznej, opiniowanie projektów aktów prawnych oraz wniosków o dofinansowanie obejmujących pomoc publiczną. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelski w Lublinie. Na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie ukończył również studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych. Autor licznych opinii i analiz z zakresu prawa o pomocy publicznej. Doświadczony wykładowca z zakresu pomocy publicznej.


CENA SZKOLENIA

590 + VAT
koszt udziału jednej osoby do 23.08

490 + VAT
koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu min 2 osób do 23.08

690 + VAT
koszt udziału jednej osoby po 23.08

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: