Podatki

PODATEK VAT, CIT, PIT.

12 - 14 - 16 lipca 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
249 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Dzień I- PODATEK VAT

Faktury korekty

 • Faktury korygujące in minus i in plus;
 • Rozliczanie faktur korygujących in minus po stronie sprzedającego;
 • Dowody potwierdzające uzgodnienie wystawienia faktury korygującej - NOWE POJĘCIE;
 • Przykłady dokumentów (dowodów) potwierdzających możliwość wystawienia faktury korygującej;
 • Okres rozliczenia faktury korygującej in minus po stronie sprzedającego i po stronie kupującego - czy musi być taki sam?
 • Korekta in plus - NOWE ZASADY rozliczeń;
 • Przyczyny korekty a okres rozliczeniowy;
 • Korekta in plus po stronie kupującego - kiedy rozliczanie?

Transakcje wewnątrzwspólnotowe

 • Wyrok TSUE dotyczący WNT - obowiązek podatkowy a prawo do odliczenia podatku VAT
 • Rozporządzenie UE na temat dowodów dostaw WDT - podstawa stosowania;
 • Dokumenty potwierdzające wywóz towarów;
 • Problemy praktyczne związane ze stosowaniem Dyrektywy.
  • uregulowania Rozporządzenia UE w ogólnej interpretacji MF z grudnia 2020 r.
  • stosowanie w przykładach dowodów zawartych w Rozporządzeniu UE;

JPK - dane i symbole w projektowanych zmianach

 • Planowane zmiany w zakresie wpisywania MPP - odniesienie do zapisu faktury a nie przepisów;
 • Plany ograniczenia danych umieszczanych w JPK
 • Kody a inne klasyfikacje np. PKWiU;
 • Kilka pozycji faktury zakupu z różnymi kodami - czy należy ewidencjonować fakturę po pozycjach?
 • MPP - kiedy umieszczać obecnie a po zmianach?
 • Co w przypadku dobrowolnego zapisu na fakturze MPP - bez takiego obowiązku?
 • Zasady korygowania JPK w przypadku innych danych niż kwoty;
 • Noty korygujące i faktury korygujące a korekty JPK
 • Symbole GTU - zmiany w oznaczeniach

Dzień II- PODATEK CIT

Różnice kursowe i kursy przeliczeniowe w podatku CIT i VAT

 • Zasada przeliczania faktur sprzedażowych i zakupowych;
 • Faktura w walucie dla kontrahenta polskiego - zasady rozliczeń
 • Kurs dla potrzeb podatku CIT i podatku VAT;
 • Problemy praktyczne z uwagi na ograniczenia systemowe - ryzyko podatkowe;
 • Stosowanie kursu przeliczeniowego dla podatku CIT na potrzeby podatku VAT - zasada;
 • Przykłady rozliczeń.

Podatek u źródła

 • Pojęcie podatku u źródła;
 • Certyfikat rezydencji
 • Uregulowania przepisów krajowych a umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
 • Zawieszenie stosowania uregulowań w 2021 r.?
 • Szczególne rozwiązania ustaw w przypadku wypłat powyżej 2 mln zł.;
 • Planowane zmiany od 2022 r. - prace w podkomisjach MF.

Rozliczanie pomocy - subwencja

 • Charakter subwencji;
 • Subkonto - czy konieczne?
 • Dokumentowanie wydatków otrzymanych w ramach pomocy;
 • Rozliczanie subwencji w ciągu roku od otrzymania - księgowanie i skutki podatkowe;
 • Skutki umorzenia części subwencji na gruncie ustaw podatkowych i rachunkowych;
 • Przychód podatkowy - w którym momencie?
 • Rozliczanie zwrotu subwencji - skutki w kolejnych latach.

Leasing samochodu

 • Leasing operacyjny a finansowy - różnice;
 • Pojęcie samochodu ciężarowego, osobowego, innego pojazdu samochodowego;
 • Kwoty ograniczenia zaliczania do KUP wydatków z tytułu leasingu - uzasadnienie stosowania
 • Kwota 150 tys. zł jako max wartość zaliczania w KUP
 • Zasady wyliczania 150 tys. zł - czy z podatkiem VAT nie odliczanym czy bez;
 • Umowy leasingu zawierane w 2021 r. czy są schematem podatkowym?
 • Najem samochodu - długoterminowy lub "zwykły" samochodu osobowego a ograniczenia kosztów
 • Rozliczanie opłaty wstępnej;
 • Wykup przedmiotu leasingu - konsekwencje podatkowe

Reprezentacja i reklama jako koszty podatkowe

 • Pojęcie sprzedaży promocyjnej, rabatów i premii pieniężnych;
 • Zasady udzielania rabatów- przykłady rozwiązań, w tym rabat pośredni;
 • Konkurs i jego rozliczanie;
 • Rabat przy sprzedaży jako dodatkowy element faktury;
 • Rozliczanie rabatów i premii pieniężnych na gruncie podatku dochodowego
 • Moment zaliczenia rabatu (premii pieniężnej) po stronie kupującego i sprzedającego na gruncie Ustawy o CIT i ustawy o VAT;

Dzień III- PODATEK PIT

Świadczenia dla pracowników - rozliczanie

 • Testy na Covid a przychód pracownika;
 • Szczepienia - kiedy z opodatkowaniem a kiedy bez PIT
 • Umowa na jazdy lokalne zwolniona z ZUS;
 • Wykorzystanie przez pracownika narzędzi w celach służbowych - wypłata ekwiwalentu jako zwolniona z PIT i ZUS;
 • Wydatkowanie ZFŚS w dobie kryzysu- możliwość korekt planu rocznego;
 • Pożyczki dla pracowników - czy możliwe nieoprocentowane?
 • Stypendia, zapomogi i inne formy wsparcia - kiedy zwolnienie z PIT?
 • Wykorzystanie samochodu służbowego w celach prywatnych a zryczałtowany dochód: 400,00 zł. lub 250,00 zł.;
 • Kwota dochodu za udostępnienie samochodu czy też za paliwo? - najnowszy wyrok NSA;

Rozliczanie PPK - aktualne problemy

 • Pojęcie wynagrodzenia brutto;
 • Wynagrodzenie za czas choroby a składka PPK;
 • Zasiłki - czy podlegają PPK?
 • Dodatki do wynagrodzenia, premie a postawa naliczania PPK;
 • Świadczenia w naturze - czy naliczać PPK?
 • Składka obniżona niż 2% - problemy praktyczne;
 • Trzynastka, wypłaty po zatrudnieniu a PPK.
 • Sposób wyliczania 1,5%;
 • Wpłata składki w następnym miesiącu a moment uzyskania przychodu z tytułu składki pracodawcy;
 • Zwolnienia pracodawcy z obowiązku wpłaty składek;
 • Rozwiązania antykryzysowe.
 • Moment zawarcia umowy a pierwsza składka do PPK;
 • Wynagrodzenie wypłacane ostatniego dnia miesiąca, do 10-tego, z góry a pobieranie składek do PPK;
 • Pobranie składki od pracownika a wpłata do PPK - przykłady praktyczne;
 • Rezygnacja z PPK w trakcie miesiąca a rozliczenie pobranej składki od pracownika;
 • Dopłata pracownikowi wynagrodzenia w razie rezygnacji - czy możliwe?
 • Data rezygnacji a data wpłat pełnych składek do PPK;
 • Rozwiązanie umowy o pracę a rozliczenie PPK

Umowy cywilnoprawne

 • Obowiązek zgłaszania wszystkich zawartych umów o dzieło do ZUS;
 • Pojęcie umowy o dzieło, zlecenia, kontraktu menadżerskiego - różnice prawne;
 • Wzór zgłoszenia umów o dzieło do ZUS;
 • Wejście w życie przepisów - od kiedy jest obowiązek?
 • Problemy praktyczne związane z funkcjonowaniem nowych uregulowań;
 • Możliwość z rezygnacji pobierania składek ZUS od umów zlecenia - NOWE UREGULOWANIA
 • RODO a dane osobowe osób na umowach cywilnoprawnych;
 • Objęcie osób na umowach cywilnoprawnych PPK - kiedy i na jakich zasadach;
 • Zmiana umowy cywilnoprawnej na działalność gospodarczą jako schemat podatkowy;
 • Rozliczanie umów zlecenia i umów o dzieło z osobami do 26 roku życia.
08:50 - 09:00 Logowanie
09:00 - 11:00 Szkolenie

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

99 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby w dowolnie wybranym dniu

Podatki

PODATEK VAT, CIT, PIT.

12 - 14 - 16 lipca 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Dzień I- PODATEK VAT

Faktury korekty

 • Faktury korygujące in minus i in plus;
 • Rozliczanie faktur korygujących in minus po stronie sprzedającego;
 • Dowody potwierdzające uzgodnienie wystawienia faktury korygującej - NOWE POJĘCIE;
 • Przykłady dokumentów (dowodów) potwierdzających możliwość wystawienia faktury korygującej;
 • Okres rozliczenia faktury korygującej in minus po stronie sprzedającego i po stronie kupującego - czy musi być taki sam?
 • Korekta in plus - NOWE ZASADY rozliczeń;
 • Przyczyny korekty a okres rozliczeniowy;
 • Korekta in plus po stronie kupującego - kiedy rozliczanie?

Transakcje wewnątrzwspólnotowe

 • Wyrok TSUE dotyczący WNT - obowiązek podatkowy a prawo do odliczenia podatku VAT
 • Rozporządzenie UE na temat dowodów dostaw WDT - podstawa stosowania;
 • Dokumenty potwierdzające wywóz towarów;
 • Problemy praktyczne związane ze stosowaniem Dyrektywy.
  • uregulowania Rozporządzenia UE w ogólnej interpretacji MF z grudnia 2020 r.
  • stosowanie w przykładach dowodów zawartych w Rozporządzeniu UE;

JPK - dane i symbole w projektowanych zmianach

 • Planowane zmiany w zakresie wpisywania MPP - odniesienie do zapisu faktury a nie przepisów;
 • Plany ograniczenia danych umieszczanych w JPK
 • Kody a inne klasyfikacje np. PKWiU;
 • Kilka pozycji faktury zakupu z różnymi kodami - czy należy ewidencjonować fakturę po pozycjach?
 • MPP - kiedy umieszczać obecnie a po zmianach?
 • Co w przypadku dobrowolnego zapisu na fakturze MPP - bez takiego obowiązku?
 • Zasady korygowania JPK w przypadku innych danych niż kwoty;
 • Noty korygujące i faktury korygujące a korekty JPK
 • Symbole GTU - zmiany w oznaczeniach

Dzień II- PODATEK CIT

Różnice kursowe i kursy przeliczeniowe w podatku CIT i VAT

 • Zasada przeliczania faktur sprzedażowych i zakupowych;
 • Faktura w walucie dla kontrahenta polskiego - zasady rozliczeń
 • Kurs dla potrzeb podatku CIT i podatku VAT;
 • Problemy praktyczne z uwagi na ograniczenia systemowe - ryzyko podatkowe;
 • Stosowanie kursu przeliczeniowego dla podatku CIT na potrzeby podatku VAT - zasada;
 • Przykłady rozliczeń.

Podatek u źródła

 • Pojęcie podatku u źródła;
 • Certyfikat rezydencji
 • Uregulowania przepisów krajowych a umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
 • Zawieszenie stosowania uregulowań w 2021 r.?
 • Szczególne rozwiązania ustaw w przypadku wypłat powyżej 2 mln zł.;
 • Planowane zmiany od 2022 r. - prace w podkomisjach MF.

Rozliczanie pomocy - subwencja

 • Charakter subwencji;
 • Subkonto - czy konieczne?
 • Dokumentowanie wydatków otrzymanych w ramach pomocy;
 • Rozliczanie subwencji w ciągu roku od otrzymania - księgowanie i skutki podatkowe;
 • Skutki umorzenia części subwencji na gruncie ustaw podatkowych i rachunkowych;
 • Przychód podatkowy - w którym momencie?
 • Rozliczanie zwrotu subwencji - skutki w kolejnych latach.

Leasing samochodu

 • Leasing operacyjny a finansowy - różnice;
 • Pojęcie samochodu ciężarowego, osobowego, innego pojazdu samochodowego;
 • Kwoty ograniczenia zaliczania do KUP wydatków z tytułu leasingu - uzasadnienie stosowania
 • Kwota 150 tys. zł jako max wartość zaliczania w KUP
 • Zasady wyliczania 150 tys. zł - czy z podatkiem VAT nie odliczanym czy bez;
 • Umowy leasingu zawierane w 2021 r. czy są schematem podatkowym?
 • Najem samochodu - długoterminowy lub "zwykły" samochodu osobowego a ograniczenia kosztów
 • Rozliczanie opłaty wstępnej;
 • Wykup przedmiotu leasingu - konsekwencje podatkowe

Reprezentacja i reklama jako koszty podatkowe

 • Pojęcie sprzedaży promocyjnej, rabatów i premii pieniężnych;
 • Zasady udzielania rabatów- przykłady rozwiązań, w tym rabat pośredni;
 • Konkurs i jego rozliczanie;
 • Rabat przy sprzedaży jako dodatkowy element faktury;
 • Rozliczanie rabatów i premii pieniężnych na gruncie podatku dochodowego
 • Moment zaliczenia rabatu (premii pieniężnej) po stronie kupującego i sprzedającego na gruncie Ustawy o CIT i ustawy o VAT;

Dzień III- PODATEK PIT

Świadczenia dla pracowników - rozliczanie

 • Testy na Covid a przychód pracownika;
 • Szczepienia - kiedy z opodatkowaniem a kiedy bez PIT
 • Umowa na jazdy lokalne zwolniona z ZUS;
 • Wykorzystanie przez pracownika narzędzi w celach służbowych - wypłata ekwiwalentu jako zwolniona z PIT i ZUS;
 • Wydatkowanie ZFŚS w dobie kryzysu- możliwość korekt planu rocznego;
 • Pożyczki dla pracowników - czy możliwe nieoprocentowane?
 • Stypendia, zapomogi i inne formy wsparcia - kiedy zwolnienie z PIT?
 • Wykorzystanie samochodu służbowego w celach prywatnych a zryczałtowany dochód: 400,00 zł. lub 250,00 zł.;
 • Kwota dochodu za udostępnienie samochodu czy też za paliwo? - najnowszy wyrok NSA;

Rozliczanie PPK - aktualne problemy

 • Pojęcie wynagrodzenia brutto;
 • Wynagrodzenie za czas choroby a składka PPK;
 • Zasiłki - czy podlegają PPK?
 • Dodatki do wynagrodzenia, premie a postawa naliczania PPK;
 • Świadczenia w naturze - czy naliczać PPK?
 • Składka obniżona niż 2% - problemy praktyczne;
 • Trzynastka, wypłaty po zatrudnieniu a PPK.
 • Sposób wyliczania 1,5%;
 • Wpłata składki w następnym miesiącu a moment uzyskania przychodu z tytułu składki pracodawcy;
 • Zwolnienia pracodawcy z obowiązku wpłaty składek;
 • Rozwiązania antykryzysowe.
 • Moment zawarcia umowy a pierwsza składka do PPK;
 • Wynagrodzenie wypłacane ostatniego dnia miesiąca, do 10-tego, z góry a pobieranie składek do PPK;
 • Pobranie składki od pracownika a wpłata do PPK - przykłady praktyczne;
 • Rezygnacja z PPK w trakcie miesiąca a rozliczenie pobranej składki od pracownika;
 • Dopłata pracownikowi wynagrodzenia w razie rezygnacji - czy możliwe?
 • Data rezygnacji a data wpłat pełnych składek do PPK;
 • Rozwiązanie umowy o pracę a rozliczenie PPK

Umowy cywilnoprawne

 • Obowiązek zgłaszania wszystkich zawartych umów o dzieło do ZUS;
 • Pojęcie umowy o dzieło, zlecenia, kontraktu menadżerskiego - różnice prawne;
 • Wzór zgłoszenia umów o dzieło do ZUS;
 • Wejście w życie przepisów - od kiedy jest obowiązek?
 • Problemy praktyczne związane z funkcjonowaniem nowych uregulowań;
 • Możliwość z rezygnacji pobierania składek ZUS od umów zlecenia - NOWE UREGULOWANIA
 • RODO a dane osobowe osób na umowach cywilnoprawnych;
 • Objęcie osób na umowach cywilnoprawnych PPK - kiedy i na jakich zasadach;
 • Zmiana umowy cywilnoprawnej na działalność gospodarczą jako schemat podatkowy;
 • Rozliczanie umów zlecenia i umów o dzieło z osobami do 26 roku życia.

HARMONOGRAM

08:50 - 09:00 Logowanie
09:00 - 11:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.


CENA SZKOLENIA

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

99 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby w dowolnie wybranym dniu


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: