Podatki

Dokumentacja cen transferowych w 2021r.- praktyczne warsztaty związane z tworzeniem dokumentacji z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach i najnowszych interpretacji podatkowych

1 - 2 czerwca 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
449 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Dla kogo:

 • przedsiębiorcy
 • specjaliści podatkowi
 • właściciele biur rachunkowych;
 • księgowi
 • pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje.

Cel szkolenia:

 • Przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych w 2021
 • W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji obowiązków związanych ze sporządzaniem dokumentacji cen transferowych w 2021r
 • Możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na przykładach.
 • Okazja do zadawania własnych pytań prowadzącemu warsztat doradcy podatkowemu i radcy prawnemu.
 • Wymiana doświadczeń z innymi Uczestnikami szkolenia

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • pełny zakres wiedzy teoretycznej;
 • pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami praktycznymi
 • możliwość konsultowania swoich wątpliwości z doradcą podatkowym i radcą prawnym prowadzącym szkolenie w trakcie szkolenia
 • możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia;
 • szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

Program:

I Dzień - część teoretyczna z uwzględnieniem zmian przepisów 2021

Dokumentacja podatkowa w 2021 roku

 • Podstawy prawne tworzenia dokumentacji cen transferowych
 • Definicja ceny transferowej
 • Definicji podmiotów powiązanych
  • Pojęcie znaczącego wpływu.
  • Powiązania kapitałowe.
  • Powiązania osobowe.
  • Powiązania z rajami podatkowymi.
 • Progi dokumentacyjne
 • Identyfikacja transakcji kontrolowanej
 • Przesłanki obligujące do obowiązku dokumentacyjnego.
 • Rodzaje transakcji
 • Transakcje wyłączone z obowiązku dokumentacyjnego.
 • Redefinicja podmiotów powiązanych
 • Transakcje specyficzne a obowiązek dokumentacyjny
  • Restrukturyzacja.
  • Umowa spółki osobowej.
  • Umowa o współpracy.
 • Re-charakteryzacja i nieuznawanie transakcji
 • Safe harbours - pożyczki, kredyty, obligacje.
 • Safe harbours - usługi o niskiej wartości dodanej.
 • Treść oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji, podmioty uprawnione do podpisania oświadczenia, termin złożenia
 • informacja TPR
 • Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie cen transferowych, w tym możliwość stosowania sankcji innych niż podatkowe (karne, karno-skarbowe, podmioty i osoby ponoszące potencjalne ryzyka związane z cenami transferowymi)

Zmiany w przepisach 2021

 • Nowelizacja rozporządzeń w sprawie informacji o cenach transferowych:
  • Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
  • Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
 • obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych przez podatników, którzy zawierają transakcje inne niż kontrolowane lub kontrolowane co do których powstanie domniemanie, że beneficjent rzeczywisty takiej płatności posiada miejsce zamieszkania lub siedziby w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (wartość transakcji musi przekroczyć równowartość 500 tyś. zł)

Projekt interpretacji ogólnej Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie definicji transakcji kontrolowanej

Projekt objaśnień podatkowych w zakresie cen transferowych nr 4 - Domniemanie oraz należyta staranność

II Dzień - część praktyczna - omówienie metod i przykładów z uwzględnieniem najnowszych objaśnień podatkowych Ministerstwa Finansów

Metody wykazywania rynkowego charakteru cen - praktyczne ujęcie z przykładami

 • podatkowe i nie-podatkowe metody szacowania stosowane w analizach porównawczych
 • decyzja podatnika co do zastosowania metody - konsekwencje
 • metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej (wewnętrzne porównanie cen oraz zewnętrzne porównanie cen)
 • metoda ceny odprzedaży
 • metoda rozsądnej marży “koszt plus”
 • metoda marży transakcyjnej netto
 • metoda podziału zysku

Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów dot. metody porównywalnej ceny niekontrolowanej

 • przesłanki stosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej,
 • warianty metody porównywalnej ceny niekontrolowanej,
 • porównanie metody porównywalnej ceny niekontrolowanej z innym metodami,
 • typowe obszary zastosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej,
 • trudności w stosowaniu metody porównywalnej ceny niekontrolowanej,
 • przykład zastosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej.

Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów dotyczące korekty cen transferowych

 • korekta cen transferowych w kontekście zasady ceny rynkowej,
 • korekta cen transferowych w rozumieniu art11e ustawy o CIT (art23q ustawy o PIT) - KCT11e,
 • warunki KCT11e oraz konsekwencje ich spełnienia/niespełnienia,
 • korekta przychodów lub kosztów uzyskania przychodów,
 • zagadnienia intertemporalne.

Zasady konstruowania dokumentacji podatkowej lokalnej - local file - case study (studium przypadku)

 • zawartość poszczególnych elementów dokumentacji na przykładach
 • opis transakcji - rodzaj, przedmiot transakcji
 • opis podmiotu powiązanego;
 • opis transakcji, w tym analizę funkcji, ryzyk i aktywów;
 • analizę cen transferowych, w tym:
  • analizę danych podmiotów niepowiązanych lub transakcji zawieranych z podmiotami niepowiązanymi lub pomiędzy podmiotami niepowiązanymi uznanych za porównywalne do warunków ustalonych w transakcjach kontrolowanych ("analiza porównawcza)", albo
  • analizę wykazującą zgodność warunków, na jakich została zawarta transakcja kontrolowana, z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane ("analiza zgodności") - w przypadku gdy sporządzenie analizy porównawczej nie jest właściwe w świetle danej metody weryfikacji cen transferowych lub nie jest możliwe przy zachowaniu należytej staranności;
 • informacje finansowe.

Pytania i odpowiedzi

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Mirela Chomont  Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, członek zespołu ekspertów do spraw Karnych Skarbowych przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych, autor w serwisie Doradca w biznesie, doświadczona trenerka i autorka szkoleń Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie- rocznik 2010. Absolwentka kierunku "Analiza Ekonomiczna i Controlling przedsiębiorstw" na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny. Obecnie prowadzi prywatną praktykę obejmującą obsługę prawną i podatkową klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych oraz jednostek sektora finansów publicznych. Doświadczenie nabyła w największych kancelariach prawniczych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko- księgowych, obsługujących również Urzędy, w tym Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

449 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby w dowolnie wybranym dniu

Podatki

Dokumentacja cen transferowych w 2021r.- praktyczne warsztaty związane z tworzeniem dokumentacji z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach i najnowszych interpretacji podatkowych

1 - 2 czerwca 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Dla kogo:

 • przedsiębiorcy
 • specjaliści podatkowi
 • właściciele biur rachunkowych;
 • księgowi
 • pozostałe osoby zainteresowane chcące poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje.

Cel szkolenia:

 • Przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych w 2021
 • W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji obowiązków związanych ze sporządzaniem dokumentacji cen transferowych w 2021r
 • Możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na przykładach.
 • Okazja do zadawania własnych pytań prowadzącemu warsztat doradcy podatkowemu i radcy prawnemu.
 • Wymiana doświadczeń z innymi Uczestnikami szkolenia

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • pełny zakres wiedzy teoretycznej;
 • pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami praktycznymi
 • możliwość konsultowania swoich wątpliwości z doradcą podatkowym i radcą prawnym prowadzącym szkolenie w trakcie szkolenia
 • możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia;
 • szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

Program:

I Dzień - część teoretyczna z uwzględnieniem zmian przepisów 2021

Dokumentacja podatkowa w 2021 roku

 • Podstawy prawne tworzenia dokumentacji cen transferowych
 • Definicja ceny transferowej
 • Definicji podmiotów powiązanych
  • Pojęcie znaczącego wpływu.
  • Powiązania kapitałowe.
  • Powiązania osobowe.
  • Powiązania z rajami podatkowymi.
 • Progi dokumentacyjne
 • Identyfikacja transakcji kontrolowanej
 • Przesłanki obligujące do obowiązku dokumentacyjnego.
 • Rodzaje transakcji
 • Transakcje wyłączone z obowiązku dokumentacyjnego.
 • Redefinicja podmiotów powiązanych
 • Transakcje specyficzne a obowiązek dokumentacyjny
  • Restrukturyzacja.
  • Umowa spółki osobowej.
  • Umowa o współpracy.
 • Re-charakteryzacja i nieuznawanie transakcji
 • Safe harbours - pożyczki, kredyty, obligacje.
 • Safe harbours - usługi o niskiej wartości dodanej.
 • Treść oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji, podmioty uprawnione do podpisania oświadczenia, termin złożenia
 • informacja TPR
 • Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie cen transferowych, w tym możliwość stosowania sankcji innych niż podatkowe (karne, karno-skarbowe, podmioty i osoby ponoszące potencjalne ryzyka związane z cenami transferowymi)

Zmiany w przepisach 2021

 • Nowelizacja rozporządzeń w sprawie informacji o cenach transferowych:
  • Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
  • Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
 • obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych przez podatników, którzy zawierają transakcje inne niż kontrolowane lub kontrolowane co do których powstanie domniemanie, że beneficjent rzeczywisty takiej płatności posiada miejsce zamieszkania lub siedziby w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (wartość transakcji musi przekroczyć równowartość 500 tyś. zł)

Projekt interpretacji ogólnej Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie definicji transakcji kontrolowanej

Projekt objaśnień podatkowych w zakresie cen transferowych nr 4 - Domniemanie oraz należyta staranność

II Dzień - część praktyczna - omówienie metod i przykładów z uwzględnieniem najnowszych objaśnień podatkowych Ministerstwa Finansów

Metody wykazywania rynkowego charakteru cen - praktyczne ujęcie z przykładami

 • podatkowe i nie-podatkowe metody szacowania stosowane w analizach porównawczych
 • decyzja podatnika co do zastosowania metody - konsekwencje
 • metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej (wewnętrzne porównanie cen oraz zewnętrzne porównanie cen)
 • metoda ceny odprzedaży
 • metoda rozsądnej marży “koszt plus”
 • metoda marży transakcyjnej netto
 • metoda podziału zysku

Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów dot. metody porównywalnej ceny niekontrolowanej

 • przesłanki stosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej,
 • warianty metody porównywalnej ceny niekontrolowanej,
 • porównanie metody porównywalnej ceny niekontrolowanej z innym metodami,
 • typowe obszary zastosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej,
 • trudności w stosowaniu metody porównywalnej ceny niekontrolowanej,
 • przykład zastosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej.

Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów dotyczące korekty cen transferowych

 • korekta cen transferowych w kontekście zasady ceny rynkowej,
 • korekta cen transferowych w rozumieniu art11e ustawy o CIT (art23q ustawy o PIT) - KCT11e,
 • warunki KCT11e oraz konsekwencje ich spełnienia/niespełnienia,
 • korekta przychodów lub kosztów uzyskania przychodów,
 • zagadnienia intertemporalne.

Zasady konstruowania dokumentacji podatkowej lokalnej - local file - case study (studium przypadku)

 • zawartość poszczególnych elementów dokumentacji na przykładach
 • opis transakcji - rodzaj, przedmiot transakcji
 • opis podmiotu powiązanego;
 • opis transakcji, w tym analizę funkcji, ryzyk i aktywów;
 • analizę cen transferowych, w tym:
  • analizę danych podmiotów niepowiązanych lub transakcji zawieranych z podmiotami niepowiązanymi lub pomiędzy podmiotami niepowiązanymi uznanych za porównywalne do warunków ustalonych w transakcjach kontrolowanych ("analiza porównawcza)", albo
  • analizę wykazującą zgodność warunków, na jakich została zawarta transakcja kontrolowana, z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane ("analiza zgodności") - w przypadku gdy sporządzenie analizy porównawczej nie jest właściwe w świetle danej metody weryfikacji cen transferowych lub nie jest możliwe przy zachowaniu należytej staranności;
 • informacje finansowe.

Pytania i odpowiedzi


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Mirela Chomont  Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, członek zespołu ekspertów do spraw Karnych Skarbowych przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych, autor w serwisie Doradca w biznesie, doświadczona trenerka i autorka szkoleń Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie- rocznik 2010. Absolwentka kierunku "Analiza Ekonomiczna i Controlling przedsiębiorstw" na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny. Obecnie prowadzi prywatną praktykę obejmującą obsługę prawną i podatkową klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych oraz jednostek sektora finansów publicznych. Doświadczenie nabyła w największych kancelariach prawniczych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko- księgowych, obsługujących również Urzędy, w tym Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.


CENA SZKOLENIA

449 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby w dowolnie wybranym dniu


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: