Podatki

RÓŻNICE KURSOWE I KURSY PRZELICZENIOWE W 2021 ROKU- najnowsze orzecznictwo i interpretacje MF po zmianach od 2021 r.

23 kwietnia 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
199 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Cel szkolenia:

 • Celem szkolenia jest przedstawienie uregulowań podatkowych oraz aktualnych problemów związanych z rozliczaniem różnic kursowych.
 • Szkolenie ma formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne problemy w oparciu o określone stany faktyczne oraz optymalizację podatkową w tym zakresie.

Korzyści dla uczestników:

 • Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie aktualnych przepisów podatkowych, najnowszego orzecznictwa oraz wyjaśnień MF.
 • Szkolenie charakteryzuje praktyczne podejście do problemów pojawiających się w na gruncie podatku dochodowego CIT, PIT oraz podatku VAT i jest w dużej mierze oparte na zasadzie: problem - rozwiązanie problemu.
 • Szkolenie zapewnia niezbędną wiedzę praktyczną konieczną do prawidłowego rozliczania zobowiązań podatkowych oraz przedstawia możliwą optymalizację podatkową.

Profil uczestnika:

 • Główni Księgowi, pracownicy księgowości dokonujący księgowań i rozliczeń podatkowych;
 • Pracownicy Działów odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie zobowiązań podatkowych na gruncie Ustawy o CIT lub podatku PIT;
 • Podmioty wystawiający faktury i odpowiedzialne za prawidłowe wykazywanie należności z tego tytułu;
 • Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni odpowiedzialni za prawidłowe rozliczanie zobowiązań podatkowych.

Program szkolenia:

Zmiana zasad przeliczenia kursu na gruncie ustawy o VAT w ramach SLIM VAT:

 • Zasada przeliczenia wartości w walucie obcej stosowana w 2020 r. a zmiana od 2021r.;
 • Kursy przeliczeniowe w przypadku faktur krajowych i zagranicznych;
 • Kurs stosowany na gruncie ustawy CIT a ustawy VAT - znaczenie pojęcia obowiązku podatkowego;
 • Kurs przeliczeniowy podatku VAT na fakturze wystawionej przez podmiot krajowy a możliwość odliczenia podatku VAT;
 • Faktura zaliczkowa a kurs przeliczeniowy;
 • Stosowanie zasad przez 12 miesięcy - co oznacza w praktyce;
 • Sankcje w podatku VAT a zły kurs przeliczeniowy na fakturze w walucie wystawionej przez podmiot krajowy.

Split payment a różnice kursowe:

 • Tworzenie rachunków bankowych na potrzeby podatku VAT - zasada ogólna;
 • Wystawianie faktur dla kontrahentów polskich w walucie obcej;
 • Sposoby zapłat faktur wystawionych w walucie obcej - przelew zwykły a dedykowany;
 • Zapłata split paymentem tylko podatku VAT;
 • Kurs naliczany od wartości netto i wartości brutto - zasada w podatku CIT i ustawie o rachunkowości.

Zasady przeliczania wartości wyrażonych w walucie obcej:

 • Uregulowania podatkowe dotyczące przeliczania wartości wyrażonych w walucie obcej;
 • Zasady określania kursów dla przeliczania wartości wyrażonych w walucie obcej;
 • Przeliczanie należności na złote polskie w przypadku uzyskiwania przychodu podatkowego;
 • Wystawienie faktury VAT a moment uzyskania przychodu;
 • Faktura VAT zakupowa - moment przeliczenia wartości w walucie obcej na złote polskie;
 • Dokument uzyskany od kontrahenta zagranicznego a zasady przeliczenia waluty obcej na złote polskie.

Pojęcie różnic kursowych:

 • Uregulowania prawa podatkowego - ujemne i dodatnie różnice kursowe;
 • Różnica kursowa jako przeliczenie dwóch zdarzeń prawnych dokonanych w dwóch różnych momentach czasowych;
 • Zapłata za zobowiązanie a brak rozpoznania różnic kursowych;
 • Różnica kursowa jako efekt dwóch zdarzeń wykazanych w walucie obcej - zapłata w złotych polskich nie skutkuje powstaniem różnic kursowych.

Podatkowe i rachunkowe rozpoznawanie różnic kursowych:

 • Zasady przeliczania różnic kursowych określone w ustawie o rachunkowości;
 • Różnice kursowe z wycen;
 • Wybór metody rachunkowej dla ustalania różnic kursowych na potrzeby podatkowe i zasady jej stosowania;
 • Metoda podatkowa a metoda rachunkowa - co korzystniejsze?
 • Dodatkowe rozpoznawanie różnic kursowych na potrzeby rozliczenia podatku przy metodzie rachunkowej.

Zasady rozpoznawania różnic kursowych metodą podatkową:

 • Różnice kursowe wykazywane od poszczególnych transakcji sprzedażowych oraz zakupowych;
 • Pożyczka a zasady rozpoznawania różnic kursowych;
 • Różnica kursowa związana z wpływem i wypływem środków pieniężnych z rachunku bankowego;
 • Przykłady rozpoznawania różnic kursowych na schematach;
 • Forma zapłaty a powstanie różnicy kursowej, w tym kompensata.

Kurs faktyczny banku a średni kurs NBP

 • Dotychczasowe zasady stosowania kursu przeliczeniowego;
 • Konsekwencje wyroku NSA w zakresie pojęcia kursu faktycznie stosowanego;
 • Przykłady zastosowania kursu średniego NBP i kursu faktycznego banku;
 • Kurs kantorowy - czy możliwy do zastosowania.

Problemy praktyczne związane z rozpoznawaniem różnic kursowych:

 • Różnica kursowa na rachunku bankowym a przyjęta metoda wycen ustalona na potrzeby rachunkowości;
 • Wartość początkowa środków trwałych a niezrealizowane różnice kursowe;
 • Różnice kursowe pozabilansowe a różnice kursowe podatkowe;
 • Transakcje walutowe i ich wpływ na różnice kursowe;
 • Rozliczenie podróży służbowej a kurs przeliczenia wartości wyrażonych w walucie obcej;
 • Waloryzacja i przewalutowanie kredytu;
 • Przepływy środków pieniężnych pomiędzy rachunkami podatnika - czy i kiedy powstaje różnica kursowa?;
 • Zmiana faktycznego kursu banku dwa razy w ciągu jednego dnia a kurs stosowany przez podatnika;
 • Wystawianie faktur VAT w walucie obcej dla kontrahentów krajowych a zasady rozpoznawania różnic kursowych;
 • Zwrot zaliczki a różnica kursowa;
 • Rozliczanie podróży służbowych zagranicznych.

Dyskusja z uczestnikami.

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Podatki

RÓŻNICE KURSOWE I KURSY PRZELICZENIOWE W 2021 ROKU- najnowsze orzecznictwo i interpretacje MF po zmianach od 2021 r.

23 kwietnia 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Cel szkolenia:

 • Celem szkolenia jest przedstawienie uregulowań podatkowych oraz aktualnych problemów związanych z rozliczaniem różnic kursowych.
 • Szkolenie ma formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne problemy w oparciu o określone stany faktyczne oraz optymalizację podatkową w tym zakresie.

Korzyści dla uczestników:

 • Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie aktualnych przepisów podatkowych, najnowszego orzecznictwa oraz wyjaśnień MF.
 • Szkolenie charakteryzuje praktyczne podejście do problemów pojawiających się w na gruncie podatku dochodowego CIT, PIT oraz podatku VAT i jest w dużej mierze oparte na zasadzie: problem - rozwiązanie problemu.
 • Szkolenie zapewnia niezbędną wiedzę praktyczną konieczną do prawidłowego rozliczania zobowiązań podatkowych oraz przedstawia możliwą optymalizację podatkową.

Profil uczestnika:

 • Główni Księgowi, pracownicy księgowości dokonujący księgowań i rozliczeń podatkowych;
 • Pracownicy Działów odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie zobowiązań podatkowych na gruncie Ustawy o CIT lub podatku PIT;
 • Podmioty wystawiający faktury i odpowiedzialne za prawidłowe wykazywanie należności z tego tytułu;
 • Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni odpowiedzialni za prawidłowe rozliczanie zobowiązań podatkowych.

Program szkolenia:

Zmiana zasad przeliczenia kursu na gruncie ustawy o VAT w ramach SLIM VAT:

 • Zasada przeliczenia wartości w walucie obcej stosowana w 2020 r. a zmiana od 2021r.;
 • Kursy przeliczeniowe w przypadku faktur krajowych i zagranicznych;
 • Kurs stosowany na gruncie ustawy CIT a ustawy VAT - znaczenie pojęcia obowiązku podatkowego;
 • Kurs przeliczeniowy podatku VAT na fakturze wystawionej przez podmiot krajowy a możliwość odliczenia podatku VAT;
 • Faktura zaliczkowa a kurs przeliczeniowy;
 • Stosowanie zasad przez 12 miesięcy - co oznacza w praktyce;
 • Sankcje w podatku VAT a zły kurs przeliczeniowy na fakturze w walucie wystawionej przez podmiot krajowy.

Split payment a różnice kursowe:

 • Tworzenie rachunków bankowych na potrzeby podatku VAT - zasada ogólna;
 • Wystawianie faktur dla kontrahentów polskich w walucie obcej;
 • Sposoby zapłat faktur wystawionych w walucie obcej - przelew zwykły a dedykowany;
 • Zapłata split paymentem tylko podatku VAT;
 • Kurs naliczany od wartości netto i wartości brutto - zasada w podatku CIT i ustawie o rachunkowości.

Zasady przeliczania wartości wyrażonych w walucie obcej:

 • Uregulowania podatkowe dotyczące przeliczania wartości wyrażonych w walucie obcej;
 • Zasady określania kursów dla przeliczania wartości wyrażonych w walucie obcej;
 • Przeliczanie należności na złote polskie w przypadku uzyskiwania przychodu podatkowego;
 • Wystawienie faktury VAT a moment uzyskania przychodu;
 • Faktura VAT zakupowa - moment przeliczenia wartości w walucie obcej na złote polskie;
 • Dokument uzyskany od kontrahenta zagranicznego a zasady przeliczenia waluty obcej na złote polskie.

Pojęcie różnic kursowych:

 • Uregulowania prawa podatkowego - ujemne i dodatnie różnice kursowe;
 • Różnica kursowa jako przeliczenie dwóch zdarzeń prawnych dokonanych w dwóch różnych momentach czasowych;
 • Zapłata za zobowiązanie a brak rozpoznania różnic kursowych;
 • Różnica kursowa jako efekt dwóch zdarzeń wykazanych w walucie obcej - zapłata w złotych polskich nie skutkuje powstaniem różnic kursowych.

Podatkowe i rachunkowe rozpoznawanie różnic kursowych:

 • Zasady przeliczania różnic kursowych określone w ustawie o rachunkowości;
 • Różnice kursowe z wycen;
 • Wybór metody rachunkowej dla ustalania różnic kursowych na potrzeby podatkowe i zasady jej stosowania;
 • Metoda podatkowa a metoda rachunkowa - co korzystniejsze?
 • Dodatkowe rozpoznawanie różnic kursowych na potrzeby rozliczenia podatku przy metodzie rachunkowej.

Zasady rozpoznawania różnic kursowych metodą podatkową:

 • Różnice kursowe wykazywane od poszczególnych transakcji sprzedażowych oraz zakupowych;
 • Pożyczka a zasady rozpoznawania różnic kursowych;
 • Różnica kursowa związana z wpływem i wypływem środków pieniężnych z rachunku bankowego;
 • Przykłady rozpoznawania różnic kursowych na schematach;
 • Forma zapłaty a powstanie różnicy kursowej, w tym kompensata.

Kurs faktyczny banku a średni kurs NBP

 • Dotychczasowe zasady stosowania kursu przeliczeniowego;
 • Konsekwencje wyroku NSA w zakresie pojęcia kursu faktycznie stosowanego;
 • Przykłady zastosowania kursu średniego NBP i kursu faktycznego banku;
 • Kurs kantorowy - czy możliwy do zastosowania.

Problemy praktyczne związane z rozpoznawaniem różnic kursowych:

 • Różnica kursowa na rachunku bankowym a przyjęta metoda wycen ustalona na potrzeby rachunkowości;
 • Wartość początkowa środków trwałych a niezrealizowane różnice kursowe;
 • Różnice kursowe pozabilansowe a różnice kursowe podatkowe;
 • Transakcje walutowe i ich wpływ na różnice kursowe;
 • Rozliczenie podróży służbowej a kurs przeliczenia wartości wyrażonych w walucie obcej;
 • Waloryzacja i przewalutowanie kredytu;
 • Przepływy środków pieniężnych pomiędzy rachunkami podatnika - czy i kiedy powstaje różnica kursowa?;
 • Zmiana faktycznego kursu banku dwa razy w ciągu jednego dnia a kurs stosowany przez podatnika;
 • Wystawianie faktur VAT w walucie obcej dla kontrahentów krajowych a zasady rozpoznawania różnic kursowych;
 • Zwrot zaliczki a różnica kursowa;
 • Rozliczanie podróży służbowych zagranicznych.

Dyskusja z uczestnikami.


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.


CENA SZKOLENIA

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: