Podatki

Podatki 2021

24 - 25 maja 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
449 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

DZIEŃ I NOWELIZACJA VAT OD 2021 R.

Rozliczanie prezentów:

 • Rozliczanie nieodpłatnych świadczeń na gruncie Ustawy o VAT - dotychczasowe uregulowania;
 • Pojęcie prezentu o niskiej wartości;
 • Podniesienie wartości wolnej od obowiązku naliczania podatku VAT
 • Sposób dokumentowania nieodpłatnego przekazania

Faktury korygujące

 • Pojęcie faktur korygujących;
 • Faktury korygujące a noty korygujące;
 • Rodzaje faktur korygujących: in plus a in minus
 • Brak konieczności posiadania potwierdzenia odbioru przy fakturach korygujących in minus;
 • Pojęcie uzgodnienia korekty in minus w przykładach;
 • Rozliczanie faktur korygujących in plus obecnie i po zmianach.

Kurs przeliczeniowy

 • Faktury w walucie obcej - zasady rozliczeń;
 • Kurs przeliczeniowy na potrzeby podatku VAT i podatku dochodowego;
 • Możliwość stosowania do rozliczeń podatku VAT kursu stosowanego na potrzeby rozliczeń podatku dochodowego;
 • Zasady wyboru uproszczeń w rozliczaniu kursu walut obcych;
 • Różnica kursowa a sposoby przeliczania kursu - problemy na gruncie podatku VAT i podatku CIT

Rozliczanie eksportu

 • Warunki stosowania stawki 0% przy eksporcie towarów;
 • Dokumenty potwierdzające wywóz towaru poza granice UE;
 • Wydłużenie czasu na uzyskanie potwierdzenia wywozu towaru;
 • Skutki techniczne zmiany.

Odliczanie podatku VAT

 • Zasady ogólne odliczania podatku VAT;
 • Moment odliczenia podatku VAT;
 • Wydłużenie terminu na odliczenie podatku VAT o jeden miesiąc;
 • Przykłady okresu odliczenia podatku VAT obecnie i po zmianach;
 • Odliczanie podatku VAT w przypadku importu usług, WNT;
 • Przypadki wyłączenia z możliwości odliczenia podatku VAT;
 • Odliczenie podatku VAT od usług noclegowych - zmiana zasad wyłączenia z odliczenia podatku VAT w tym przypadku

Zmiany w zakresie split paymantu

 • Wprowadzenie limitu 15 tys. zł wprost do Ustawy o VAT;
 • Doprecyzowanie obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności po stronie sprzedającego;
 • Wprowadzenie zasad w przypadku faktur wystawionych w walucie obcej;
 • Split payment w przypadku należności celnych - nowe uregulowania;
 • Zwrot VAT na rachunek VAT

Zwrot VAT podróżnym

 • Wprowadzenie definicji Tax Free;
 • Możliwość składania wniosku elektronicznie;
 • Treść wniosku;
 • Poszczególne przypadki rozliczania Tax Free.

Doprecyzowania i zmiany innych przepisów Ustawy o VAT:

 • Biała Lista podatników;
 • Zwolnienie z podatku VAT
 • Wiążące Informacje Stawkowe
 • Zwrot VAT nierezydentom będących podatnikami VAT czynnymi.

Projektowane zmiany w ramach Slim VAT 2:

 • Brak wpisywania przyczyny korekty;
 • Możliwość wystawiania faktury 60 dni przed datą obowiązku podatkowego;
 • Zmiany w zakresie rozliczania importu usług i WNT - konsekwencja wyroku TSUE;
 • Centralny rejestr faktur;
 • Inne zmiany w podatku VAT;
 • Planowana data wejścia w życie zmian;

Projektowane zmiany i problemy praktyczne związane z nowymi danymi ujawnianymi w JPK_V7M i JPK_V7K:

 • Planowane zmiany w zakresie wpisywania MPP - odniesienie do zapisu faktury a nie przepisów;
 • Plany ograniczenia danych umieszczanych w JPK
 • Kody a inne klasyfikacje np. PKWiU;
 • Kilka pozycji faktury zakupu z różnymi kodami - czy należy ewidencjonować fakturę po pozycjach?
 • MPP - kiedy umieszczać obecnie a po zmianach?
 • Co w przypadku dobrowolnego zapisu na fakturze MPP - bez takiego obowiązku?
 • Zasady korygowania JPK w przypadku innych danych niż kwoty;
 • Noty korygujące a korekty JPK.

Inne zmiany podatku VAT

 • Biała lista podatników;
 • Dowody wywozu WDT;
 • Magazyny call of stock;

Dyskusja z uczestnikami

DZIEŃ II NOWELIZACJA USTAW O PODATKU DOCHODOWYM W 2021 R.

Struktury hybrydowe

 • Założenia ogólne struktur hybrydowych - kogo dotyczą nowe uregulowania;
 • Pojęcia związane z nową konstrukcją podatkową, w tym hybrydowa transakcja, hybrydowy podmiot,
 • Brak zaliczania do KUP wydatków związanych z hybrydowymi konstrukcjami;
 • Rozliczanie struktur hybrydowych występujących w dwóch państwach.

Zmiany w zakresie rozliczania ŚT

 • Możliwość jednorazowej amortyzacji ŚT związanych z walką z epidemią - przesłanki stosowania;
 • Doprecyzowania w zakresie amortyzacji taboru morskiego
 • Przesłanki stosowania nowego uregulowania;
 • Stosowanie do ŚT i na gruncie Ustawy o CIT PKWiU z 2015 r.

Rozliczanie podatku u źródła w 2021 r. - zasady:

 • Pojęcie podatku u źródła;
 • Uregulowania przepisów krajowych a umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
 • Zawieszenie stosowania uregulowań w 2021 r.?
 • Szczególne rozwiązania ustaw w przypadku wypłat powyżej 2 mln zł.;
 • Planowane zmiany od 2022 r. - prace w podkomisjach MF.

Sporządzanie dokumentacji podatkowych za 2020 r. i zmiany od 2021 r.

 • Pojęcie beneficjenta rzeczywistego na gruncie cen transferowych;
 • Zapłata do firmy polskiej powyżej 500 tys. w 2021 r. a obowiązek sprawdzania beneficjenta rzeczywistego;
 • Sposoby kontrolowania klientów polskich w zakresie funkcjonowania w rajach podatkowych;
 • Nowy element dokumentacji podatkowej.

CIT estoński:

 • Uzasadnienie wprowadzenia zmian;
 • Zakres podmiotowy - kogo dotyczy uregulowanie;
 • Pojęcie małego i średniego przedsiębiorcy;
 • Brak zatrudnienia pracowników a możliwość stosowania rozwiązań;
 • Brak opodatkowania - przesłanki stosowania;
 • Opodatkowanie dochodów - w którym momencie?
 • Obowiązki sprawozdawcze w przypadku rozliczeń;
 • Szczegółowe rozliczenia np. ŚT, wyłączenia z KUP - czy mają zastosowanie?

Opodatkowanie spółek komandytowych:

 • Zasady dotychczasowe rozliczeń spółek komandytowych;
 • Opodatkowanie komplementariuszy i komandytariuszy - jak ustalić przychód?;
 • Opodatkowanie spółki komandytowej od dochodów przez nią uzyskiwanych;
 • Przychody podatkowe i KUP rozliczane na poziomie spółki a wspólników - różnice;
 • Obowiązki sprawozdawcze spółek komandytowych;
 • Przepisy przejściowe - obowiązywanie uregulowań od maja
 • Skutki praktyczne zmian, w tym konieczność zamknięcia ksiąg na 30 kwietnia, podwójne opodatkowanie itp.

Opodatkowanie spółek nieruchomościowych:

 • Pojęcie spółek nieruchomościowych;
 • Powiązania pomiędzy spółkami nieruchomościowymi;
 • Nowy podatek dla spółek nieruchomościowych od zbycia przez nie udziałów;
 • Nowe obowiązki dla spółek nieruchomościowych zagranicznych: ustanowienie przedstawiciela podatkowego, raportowanie.

Rozliczanie podatku dochodowego w okresie epidemii:

 • Rozliczanie straty za 2019 r. - zasady;
 • Możliwość jednorazowego zaliczanie do KUP amortyzacji ŚT wykorzystywanych do waliki z epidemią;
 • Darowizna na rzecz walki z epidemią - korzystne zasady rozliczania;
 • Obowiązki informacyjne przesunięte do czasu zakończenia epidemii, w tym raportowanie schematów podatkowych, w zakresie cen transferowych;
 • Subwencja z PFR - rozliczenie w 2021 r. części umorzonej i zwróconej.

Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych - konsekwencje w ustawie podatkowej

 • Nowe sprawozdanie o stosowanych terminach płatności
 • Podstawa prawna składania sprawozdania;
 • Podmioty zobowiązane do składania sprawozdania;
 • Treść sprawozdania;
 • Sposób złożenia sprawozdania;
 • Nowa kara za brak zapłat w terminie płatności;
 • Wyłączanie z KUP i przychodów podatkowych - tzw. ulga na złe długi w podatkach dochodowych

Doprecyzowanie pojęć:

 • Ustalanie przychodu podatkowego (wyłączenia z KUP) w przypadku zapłat na innych rachunek niż Biała Lista;
 • Wyłączenie konsekwencji podatkowych związanych z brakiem zapłaty na Białą Listę;
 • Inne projektowane zmiany
09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

449 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby w dowolnie wybranym dniu

Podatki

Podatki 2021

24 - 25 maja 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

DZIEŃ I NOWELIZACJA VAT OD 2021 R.

Rozliczanie prezentów:

 • Rozliczanie nieodpłatnych świadczeń na gruncie Ustawy o VAT - dotychczasowe uregulowania;
 • Pojęcie prezentu o niskiej wartości;
 • Podniesienie wartości wolnej od obowiązku naliczania podatku VAT
 • Sposób dokumentowania nieodpłatnego przekazania

Faktury korygujące

 • Pojęcie faktur korygujących;
 • Faktury korygujące a noty korygujące;
 • Rodzaje faktur korygujących: in plus a in minus
 • Brak konieczności posiadania potwierdzenia odbioru przy fakturach korygujących in minus;
 • Pojęcie uzgodnienia korekty in minus w przykładach;
 • Rozliczanie faktur korygujących in plus obecnie i po zmianach.

Kurs przeliczeniowy

 • Faktury w walucie obcej - zasady rozliczeń;
 • Kurs przeliczeniowy na potrzeby podatku VAT i podatku dochodowego;
 • Możliwość stosowania do rozliczeń podatku VAT kursu stosowanego na potrzeby rozliczeń podatku dochodowego;
 • Zasady wyboru uproszczeń w rozliczaniu kursu walut obcych;
 • Różnica kursowa a sposoby przeliczania kursu - problemy na gruncie podatku VAT i podatku CIT

Rozliczanie eksportu

 • Warunki stosowania stawki 0% przy eksporcie towarów;
 • Dokumenty potwierdzające wywóz towaru poza granice UE;
 • Wydłużenie czasu na uzyskanie potwierdzenia wywozu towaru;
 • Skutki techniczne zmiany.

Odliczanie podatku VAT

 • Zasady ogólne odliczania podatku VAT;
 • Moment odliczenia podatku VAT;
 • Wydłużenie terminu na odliczenie podatku VAT o jeden miesiąc;
 • Przykłady okresu odliczenia podatku VAT obecnie i po zmianach;
 • Odliczanie podatku VAT w przypadku importu usług, WNT;
 • Przypadki wyłączenia z możliwości odliczenia podatku VAT;
 • Odliczenie podatku VAT od usług noclegowych - zmiana zasad wyłączenia z odliczenia podatku VAT w tym przypadku

Zmiany w zakresie split paymantu

 • Wprowadzenie limitu 15 tys. zł wprost do Ustawy o VAT;
 • Doprecyzowanie obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności po stronie sprzedającego;
 • Wprowadzenie zasad w przypadku faktur wystawionych w walucie obcej;
 • Split payment w przypadku należności celnych - nowe uregulowania;
 • Zwrot VAT na rachunek VAT

Zwrot VAT podróżnym

 • Wprowadzenie definicji Tax Free;
 • Możliwość składania wniosku elektronicznie;
 • Treść wniosku;
 • Poszczególne przypadki rozliczania Tax Free.

Doprecyzowania i zmiany innych przepisów Ustawy o VAT:

 • Biała Lista podatników;
 • Zwolnienie z podatku VAT
 • Wiążące Informacje Stawkowe
 • Zwrot VAT nierezydentom będących podatnikami VAT czynnymi.

Projektowane zmiany w ramach Slim VAT 2:

 • Brak wpisywania przyczyny korekty;
 • Możliwość wystawiania faktury 60 dni przed datą obowiązku podatkowego;
 • Zmiany w zakresie rozliczania importu usług i WNT - konsekwencja wyroku TSUE;
 • Centralny rejestr faktur;
 • Inne zmiany w podatku VAT;
 • Planowana data wejścia w życie zmian;

Projektowane zmiany i problemy praktyczne związane z nowymi danymi ujawnianymi w JPK_V7M i JPK_V7K:

 • Planowane zmiany w zakresie wpisywania MPP - odniesienie do zapisu faktury a nie przepisów;
 • Plany ograniczenia danych umieszczanych w JPK
 • Kody a inne klasyfikacje np. PKWiU;
 • Kilka pozycji faktury zakupu z różnymi kodami - czy należy ewidencjonować fakturę po pozycjach?
 • MPP - kiedy umieszczać obecnie a po zmianach?
 • Co w przypadku dobrowolnego zapisu na fakturze MPP - bez takiego obowiązku?
 • Zasady korygowania JPK w przypadku innych danych niż kwoty;
 • Noty korygujące a korekty JPK.

Inne zmiany podatku VAT

 • Biała lista podatników;
 • Dowody wywozu WDT;
 • Magazyny call of stock;

Dyskusja z uczestnikami

DZIEŃ II NOWELIZACJA USTAW O PODATKU DOCHODOWYM W 2021 R.

Struktury hybrydowe

 • Założenia ogólne struktur hybrydowych - kogo dotyczą nowe uregulowania;
 • Pojęcia związane z nową konstrukcją podatkową, w tym hybrydowa transakcja, hybrydowy podmiot,
 • Brak zaliczania do KUP wydatków związanych z hybrydowymi konstrukcjami;
 • Rozliczanie struktur hybrydowych występujących w dwóch państwach.

Zmiany w zakresie rozliczania ŚT

 • Możliwość jednorazowej amortyzacji ŚT związanych z walką z epidemią - przesłanki stosowania;
 • Doprecyzowania w zakresie amortyzacji taboru morskiego
 • Przesłanki stosowania nowego uregulowania;
 • Stosowanie do ŚT i na gruncie Ustawy o CIT PKWiU z 2015 r.

Rozliczanie podatku u źródła w 2021 r. - zasady:

 • Pojęcie podatku u źródła;
 • Uregulowania przepisów krajowych a umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
 • Zawieszenie stosowania uregulowań w 2021 r.?
 • Szczególne rozwiązania ustaw w przypadku wypłat powyżej 2 mln zł.;
 • Planowane zmiany od 2022 r. - prace w podkomisjach MF.

Sporządzanie dokumentacji podatkowych za 2020 r. i zmiany od 2021 r.

 • Pojęcie beneficjenta rzeczywistego na gruncie cen transferowych;
 • Zapłata do firmy polskiej powyżej 500 tys. w 2021 r. a obowiązek sprawdzania beneficjenta rzeczywistego;
 • Sposoby kontrolowania klientów polskich w zakresie funkcjonowania w rajach podatkowych;
 • Nowy element dokumentacji podatkowej.

CIT estoński:

 • Uzasadnienie wprowadzenia zmian;
 • Zakres podmiotowy - kogo dotyczy uregulowanie;
 • Pojęcie małego i średniego przedsiębiorcy;
 • Brak zatrudnienia pracowników a możliwość stosowania rozwiązań;
 • Brak opodatkowania - przesłanki stosowania;
 • Opodatkowanie dochodów - w którym momencie?
 • Obowiązki sprawozdawcze w przypadku rozliczeń;
 • Szczegółowe rozliczenia np. ŚT, wyłączenia z KUP - czy mają zastosowanie?

Opodatkowanie spółek komandytowych:

 • Zasady dotychczasowe rozliczeń spółek komandytowych;
 • Opodatkowanie komplementariuszy i komandytariuszy - jak ustalić przychód?;
 • Opodatkowanie spółki komandytowej od dochodów przez nią uzyskiwanych;
 • Przychody podatkowe i KUP rozliczane na poziomie spółki a wspólników - różnice;
 • Obowiązki sprawozdawcze spółek komandytowych;
 • Przepisy przejściowe - obowiązywanie uregulowań od maja
 • Skutki praktyczne zmian, w tym konieczność zamknięcia ksiąg na 30 kwietnia, podwójne opodatkowanie itp.

Opodatkowanie spółek nieruchomościowych:

 • Pojęcie spółek nieruchomościowych;
 • Powiązania pomiędzy spółkami nieruchomościowymi;
 • Nowy podatek dla spółek nieruchomościowych od zbycia przez nie udziałów;
 • Nowe obowiązki dla spółek nieruchomościowych zagranicznych: ustanowienie przedstawiciela podatkowego, raportowanie.

Rozliczanie podatku dochodowego w okresie epidemii:

 • Rozliczanie straty za 2019 r. - zasady;
 • Możliwość jednorazowego zaliczanie do KUP amortyzacji ŚT wykorzystywanych do waliki z epidemią;
 • Darowizna na rzecz walki z epidemią - korzystne zasady rozliczania;
 • Obowiązki informacyjne przesunięte do czasu zakończenia epidemii, w tym raportowanie schematów podatkowych, w zakresie cen transferowych;
 • Subwencja z PFR - rozliczenie w 2021 r. części umorzonej i zwróconej.

Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych - konsekwencje w ustawie podatkowej

 • Nowe sprawozdanie o stosowanych terminach płatności
 • Podstawa prawna składania sprawozdania;
 • Podmioty zobowiązane do składania sprawozdania;
 • Treść sprawozdania;
 • Sposób złożenia sprawozdania;
 • Nowa kara za brak zapłat w terminie płatności;
 • Wyłączanie z KUP i przychodów podatkowych - tzw. ulga na złe długi w podatkach dochodowych

Doprecyzowanie pojęć:

 • Ustalanie przychodu podatkowego (wyłączenia z KUP) w przypadku zapłat na innych rachunek niż Biała Lista;
 • Wyłączenie konsekwencji podatkowych związanych z brakiem zapłaty na Białą Listę;
 • Inne projektowane zmiany

HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.


CENA SZKOLENIA

449 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby w dowolnie wybranym dniu


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: