Ochrona środowiska

Najnowsze wymagania prawne dla podmiotów gospodarujących odpadami

27 maja 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
590 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Z uwagi na zmieniające się w latach 2018-2021 przepisy w zakresie gospodarowania odpadami przedsiębiorcy wytwarzający odpadami i gospodarujący odpadami jako zbierający/przetwarzający zostali zobowiązani do dostosowania prowadzonej działalności do nowych zasad bezpieczeństwa pożarowego, ale również do formalnej zmiany posiadanych z decyzji administracyjnych, jak również do prowadzenia on line bieżącej ewidencji i sprawozdawczości w zakresie gospodarowania odpadami za pośrednictwem bazy BDO. Zaniechanie zmian i wzmocnione kompetencje kontrolne WIOŚ skutkują wysokimi karami pieniężnymi, wstrzymaniem działalności oraz cofnięciem zezwoleń/pozwoleń uniemożliwiającymi legalną działalność.
Co więcej, projektowana nowelizacja przepisów przewidują powiązanie gospodarki odpadami w BDO z obrotem finansowym poprzez konieczność ewidencjonowania danych z BDO i faktur VAT celem możliwości głębszej kontroli obrotu odpadami przez administrację skarbową.

ADRESACI SZKOLENIA
Szkolenie jest przeznaczone dla podmiotów, które w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą:
- Wytwarzają odpady - zarówno w ramach instalacji wykorzystywanych w procesach produkcyjnych, jak też w ramach prac budowlanych, działalności usługowej itp.
- Są zbierającymi i/lub przetwarzającymi odpady.
- Transportują odpady.
- Wynajmują/wydzierżawiają hale magazynowe/place na potrzeby gospodarki odpadami.

1. Zezwolenia i pozwolenia w gospodarowaniu odpadami

 • Jakie rodzaje działań są objęte obowiązkiem posiadania zezwolenia/pozwolenia
 • Zwolnienia i ich zakres
 • Zwolnienia ewidencyjne i w zakresie wpisu do BDO.

2. Wpis do rejestru BDO (baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami).

 • Kto powinien dokonać wpisu do BDO?
 • Obrót odpadami na podstawie kart przekazania odpadów - karty papierowe vs. karty elektroniczne.
 • Ewidencja odpadów w BDO, sprawozdawczość odpadowa w BDO.
 • Projekt nowelizacji ustawy o odpadach - powiazanie BDO z fakturami za obrót odpadami.
 • Obowiązek weryfikacji kontrahentów, którym przekazujemy odpady, w BDO.

3. Złożenie wniosku o zmianę posiadanego zezwolenia/pozwolenia dla gospodarujących odpadami.

 • Kto miał obowiązek złożyć wniosek o zmianę? - w tym wymagania dla pozwoleń zintegrowanych oraz pozwoleń na wytwarzanie odpadów.
 • Zabezpieczenie roszczeń - czy polisa nam wystarczy?
 • Operat przeciwpożarowy - kto , kiedy i na jakich zasadach jest zobowiązany go wykonać?
 • “Wilczy bilet”. Wymagania wobec członków zarządu, rady nadzorczej i prokurentów.
 • Skutki prawne braku złożenia wniosku do 5 marca 2020. Weryfikacja kontrahentów.
 • Skutki prawne odmowy zmiany posiadanego zezwolenia/pozwolenia. Weryfikacja kontrahentów.

4. Monitoring wizyjny.

 • Monitoring “wizyjny” czyli jaki?
 • Kto ma obowiązek wprowadzenia monitoringu wizyjnego?
 • Sankcje za brak wymaganego monitoringu wizyjnego.

5. Magazynowanie odpadów -nowe wymagania dla wytwórców i zbierających odpady od 1.01.2021 r.

 • Magazynowanie odpadów - pojęcie i terminy
 • Magazynowanie odpadów a magazynowanie przeciwpożarowe odpadów
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów Wyłączenia
  • Zasady magazynowania odpadów dla wytwórców wyłączonych (§ 4 ust. 1)
  • Zasady magazynowania odpadów dla pozostałych magazynujących
  • Etykietowanie odpadów niebezpiecznych

6. Tytuł prawny do nieruchomości w związku z gospodarowaniem odpadami.

 • Umowa dzierżawy w formie aktu notarialnego.
 • Użyczenie w formie aktu notarialnego.
 • Klauzule umowne, w tym solidarna odpowiedzialność stron za postępowanie z odpadami.

7. “Istotna zmiana” w zakresie gospodarowania odpadami.

 • Czym jest “istotna zmiana?”
 • kiedy zmiana w prowadzonej działalności wymaga zmiany zezwolenia/pozwolenia?
 • Kiedy zmiana wymaga operatu przeciwpożarowego i kontroli p-poż.?

8. Kontrola WIOŚ (wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska).

 • Czy WIOŚ musi informować o kontroli?
 • Działania operacyjne WIOŚ - użycie dronów, zatrzymanie środków transportu jako nowe uprawnienia kontrolne

9. Administracyjne kary pieniężne, sankcje za naruszenie przepisów.

 • Stawki administracyjnych kar pieniężnych, rodzaje naruszeń, w tym projektowane kary za przekazanie odpadów podmiotowi spoza BDO
 • Grzywny w drodze mandatu karnego
 • Skutki dla prowadzonej działalności (wilczy bilet).
 • Wstrzymanie pracy instalacji, cofnięcie zezwolenia/pozwolenia.
08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

Radca prawny specjalizujący się w prawie ochrony środowiska, ocenach oddziaływania na środowisko oraz gospodarowaniu odpadami. Praktyk w konsultingu ze swojej specjalizacji, profesor nauk prawnych a także współpracownik firmy zajmującej się gospodarowaniem odpadami. Pracownik naukowy wydziału prawa uczelni wyższej. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska. Jest współautorką raportów ewaluacyjnych i prognoz ooś oraz opinii prawnych; posiada doświadczenie w uspołecznianiu procesów decyzyjnych. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia z szeroko pojętego z prawa ochrony środowiska i jest wykładowcą bardzo wysoko ocenianym przez uczestników. Jest autorką blisko 100 publikacji i prelegentem wielu konferencji naukowych, zarówno krajowych i zagranicznych.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

590 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

490 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Ochrona środowiska

Najnowsze wymagania prawne dla podmiotów gospodarujących odpadami

27 maja 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA

Z uwagi na zmieniające się w latach 2018-2021 przepisy w zakresie gospodarowania odpadami przedsiębiorcy wytwarzający odpadami i gospodarujący odpadami jako zbierający/przetwarzający zostali zobowiązani do dostosowania prowadzonej działalności do nowych zasad bezpieczeństwa pożarowego, ale również do formalnej zmiany posiadanych z decyzji administracyjnych, jak również do prowadzenia on line bieżącej ewidencji i sprawozdawczości w zakresie gospodarowania odpadami za pośrednictwem bazy BDO. Zaniechanie zmian i wzmocnione kompetencje kontrolne WIOŚ skutkują wysokimi karami pieniężnymi, wstrzymaniem działalności oraz cofnięciem zezwoleń/pozwoleń uniemożliwiającymi legalną działalność.
Co więcej, projektowana nowelizacja przepisów przewidują powiązanie gospodarki odpadami w BDO z obrotem finansowym poprzez konieczność ewidencjonowania danych z BDO i faktur VAT celem możliwości głębszej kontroli obrotu odpadami przez administrację skarbową.

ADRESACI SZKOLENIA
Szkolenie jest przeznaczone dla podmiotów, które w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą:
- Wytwarzają odpady - zarówno w ramach instalacji wykorzystywanych w procesach produkcyjnych, jak też w ramach prac budowlanych, działalności usługowej itp.
- Są zbierającymi i/lub przetwarzającymi odpady.
- Transportują odpady.
- Wynajmują/wydzierżawiają hale magazynowe/place na potrzeby gospodarki odpadami.


PROGRAM

1. Zezwolenia i pozwolenia w gospodarowaniu odpadami

 • Jakie rodzaje działań są objęte obowiązkiem posiadania zezwolenia/pozwolenia
 • Zwolnienia i ich zakres
 • Zwolnienia ewidencyjne i w zakresie wpisu do BDO.

2. Wpis do rejestru BDO (baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami).

 • Kto powinien dokonać wpisu do BDO?
 • Obrót odpadami na podstawie kart przekazania odpadów - karty papierowe vs. karty elektroniczne.
 • Ewidencja odpadów w BDO, sprawozdawczość odpadowa w BDO.
 • Projekt nowelizacji ustawy o odpadach - powiazanie BDO z fakturami za obrót odpadami.
 • Obowiązek weryfikacji kontrahentów, którym przekazujemy odpady, w BDO.

3. Złożenie wniosku o zmianę posiadanego zezwolenia/pozwolenia dla gospodarujących odpadami.

 • Kto miał obowiązek złożyć wniosek o zmianę? - w tym wymagania dla pozwoleń zintegrowanych oraz pozwoleń na wytwarzanie odpadów.
 • Zabezpieczenie roszczeń - czy polisa nam wystarczy?
 • Operat przeciwpożarowy - kto , kiedy i na jakich zasadach jest zobowiązany go wykonać?
 • “Wilczy bilet”. Wymagania wobec członków zarządu, rady nadzorczej i prokurentów.
 • Skutki prawne braku złożenia wniosku do 5 marca 2020. Weryfikacja kontrahentów.
 • Skutki prawne odmowy zmiany posiadanego zezwolenia/pozwolenia. Weryfikacja kontrahentów.

4. Monitoring wizyjny.

 • Monitoring “wizyjny” czyli jaki?
 • Kto ma obowiązek wprowadzenia monitoringu wizyjnego?
 • Sankcje za brak wymaganego monitoringu wizyjnego.

5. Magazynowanie odpadów -nowe wymagania dla wytwórców i zbierających odpady od 1.01.2021 r.

 • Magazynowanie odpadów - pojęcie i terminy
 • Magazynowanie odpadów a magazynowanie przeciwpożarowe odpadów
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów Wyłączenia
  • Zasady magazynowania odpadów dla wytwórców wyłączonych (§ 4 ust. 1)
  • Zasady magazynowania odpadów dla pozostałych magazynujących
  • Etykietowanie odpadów niebezpiecznych

6. Tytuł prawny do nieruchomości w związku z gospodarowaniem odpadami.

 • Umowa dzierżawy w formie aktu notarialnego.
 • Użyczenie w formie aktu notarialnego.
 • Klauzule umowne, w tym solidarna odpowiedzialność stron za postępowanie z odpadami.

7. “Istotna zmiana” w zakresie gospodarowania odpadami.

 • Czym jest “istotna zmiana?”
 • kiedy zmiana w prowadzonej działalności wymaga zmiany zezwolenia/pozwolenia?
 • Kiedy zmiana wymaga operatu przeciwpożarowego i kontroli p-poż.?

8. Kontrola WIOŚ (wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska).

 • Czy WIOŚ musi informować o kontroli?
 • Działania operacyjne WIOŚ - użycie dronów, zatrzymanie środków transportu jako nowe uprawnienia kontrolne

9. Administracyjne kary pieniężne, sankcje za naruszenie przepisów.

 • Stawki administracyjnych kar pieniężnych, rodzaje naruszeń, w tym projektowane kary za przekazanie odpadów podmiotowi spoza BDO
 • Grzywny w drodze mandatu karnego
 • Skutki dla prowadzonej działalności (wilczy bilet).
 • Wstrzymanie pracy instalacji, cofnięcie zezwolenia/pozwolenia.

HARMONOGRAM

08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Radca prawny specjalizujący się w prawie ochrony środowiska, ocenach oddziaływania na środowisko oraz gospodarowaniu odpadami. Praktyk w konsultingu ze swojej specjalizacji, profesor nauk prawnych a także współpracownik firmy zajmującej się gospodarowaniem odpadami. Pracownik naukowy wydziału prawa uczelni wyższej. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska. Jest współautorką raportów ewaluacyjnych i prognoz ooś oraz opinii prawnych; posiada doświadczenie w uspołecznianiu procesów decyzyjnych. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia z szeroko pojętego z prawa ochrony środowiska i jest wykładowcą bardzo wysoko ocenianym przez uczestników. Jest autorką blisko 100 publikacji i prelegentem wielu konferencji naukowych, zarówno krajowych i zagranicznych.


CENA SZKOLENIA

590 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

490 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: