Ochrona środowiska

Sprawozdawczość w ochronie środowiska w 2021 r. - gospodarka odpadami, KOBIZE, CRO, Ekopłatnik. Kompendium przepisów i praktyka.

22 - 23 kwietnia 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
990 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA
Cel szkolenia:
- Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom praktycznej wiedzy, kwalifikacji i umiejętności stosowania przepisów prawa ochrony środowiska, w szczególności praktyki korzystania
z rejestru BDO, sprawozdawczości w bazie KOBIZE i Ekopłatnik.
- Zdobycie praktycznej umiejętności pracy podpartej wiedzą merytoryczną, bez błędów.
- Uczestnicy mają możliwość konsultowania indywidualnych problemów z którymi spotykają się w swojej pracy.


ADRESACI SZKOLENIA
Szkolenie jest skierowane do:
- pracowników przedsiębiorstw prywatnych
- specjalistów ds. ochrony środowiska
- specjalistów ds. gospodarki odpadami
- osoby zajmujące się kwestiami środowiskowymi oraz sporządzające sprawozdania środowiskowe
- pracowników urzędów departamentów gospodarki odpadami i opakowaniami
- pracowników firm gospodarujących odpadami
- biura księgowe rozliczające przedsiębiorców
- wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką.

Dzień 1: 9.00- 15.00

1. Nowe obowiązki wynikające z ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2. Rejestr BDO - jak weryfikować podmioty odbierające odpady w celu przeniesienia odpowiedzialności.

3. Zwolnienia z ewidencji i sprawozdawczości odpadów - omówienie nowego Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

4. Baza BDO i jej funkcjonalność:

 • Logowanie do systemu BDO - użytkownik główny i podrzędny, różnice uprawnień.
 • Przypisywanie podmiotu do użytkownika głównego.
 • Miejsca prowadzenia działalności - sposób dodawania.
 • Nawigacja w systemie BDO - wybór podmiotu, miejsc prowadzenia działalności oraz roli podmiotu (przekazujący/transportujący/przyjmujący).
 • Omówienie poszczególnych modułów.
 • Awaria systemu - tworzenie kart w formie papierowej.

5. Karty przekazania odpadów:

 • Kto jest wytwórcą odpadów (przekazującym) umowy, usługi, serwisy.
 • Przekazywanie odpadów (tworzenie KPO w systemie).
 • Omówienie poszczególnych etapów KPO - od planowania do potwierdzenia transportu.
 • Potwierdzenie transportu i rola transportującego.
 • Dane dotyczące rodzaju i masy odpadów (odpowiedzialność i właściwe kodowanie odpadów).
 • Korekty KPO oraz wycofywanie KPO z systemu.
 • Transport odpadów, warunki jego prowadzenie, wpis do rejestru, wytwórca przewożący wytworzone przez siebie odpady.
 • KPO w formie papierowej - nowe terminy.

6. Karty ewidencji odpadów:

 • Tworzenie KEO (wytwarzanie, przetwarzanie i przekazywanie odpadów).
 • Rodzaje przyjęć odpadów, rodzaje przekazania odpadów (warsztat wprowadzanie danych do KEO).
 • Stany magazynowe - powiązane z ewidencją i sprawozdawczością.
 • Przekazywanie odpadów osobowym fizycznym.

7. Sprawozdawczość w bazie BDO - przesunięcie terminów oraz nowe wzory formularzy w BDO:

 • Sprawozdania w BDO (rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, roczne sprawozdanie podmiotu zbierającego odpady komunalne) - nowe terminy sprawozdań i nowe formularze w BDO, jak prawidłowo wypełniać!

8. Opłata produktowa - sprawozdawczość w bezie BDO.

9. Opłata produktowa (wpisy, aktualizacje) w bazie BDO

10. Opłata recyklingowa - nowe obwiązki dla przedsiębiorców

11. Pytania i odpowiedzi

Dzień 2: 9.00- 15.00

1. Wprowadzenie - Podstawy prawne i obowiązki przedsiębiorców

Prawo ochrony środowiska i ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

 • obowiązki wynikające z przepisów
 • zgłoszenia i pozwolenia,
 • rozporządzenia wykonawcze
 • kary za nierealizowanie obowiązków lub niedotrzymywanie zapisów pozwoleń,

2. KOBiZE - podstawy

 • rejestracja podmiotu w bazie i logowanie
 • źródła informacji niezbędne do wprowadzania raportów

3. KOBiZE - tworzenie sporządzanie raportów

 • definiowanie miejsc korzystania ze środowiska,
 • przykład definiowania instalacji, źródeł emisji, emitorów,
 • definiowanie paliw/surowców/materiałów,
 • definiowanie wskaźników emisji oraz obliczanie emisji
 • raportowanie emisji przypadkowych z klimatyzatorów
 • raportowanie emisji z urządzeń i środków transportu,
 • wysyłanie raportu
 • korekta raportu
 • możliwość generowania formularza do Urzędu Marszałkowskiego

4. Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat - sprawozdania do Urzędów Marszałkowskich

 • wzory sprawozdań oraz omówienie informacji przekazywanych w sprawozdaniach,
 • przykład wypełniania sprawozdań w systemie Ekopłatnik,
 • generowanie sprawozdania z systemu Ekopłatnik,

5. Ewidencja emisji

 • omówienie sposobów ewidencji danych niezbędnych do sporządzania raportów do KOBiZE oraz formularzy do Urzędów Marszałkowskich.

6. CRO - centralny rejestr operatorów

 • weryfikacja urządzeń pod kątem wpisów do CRO.
 • obowiązki w rejestrze.

7. Pytania i odpowiedzi

08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

Ekspert i praktyk w zakresie ochrony środowiska, od kilkunastu lat współpracuje z przedsiębiorcami i administracją samorządową w obszarze publiczno-prawnych, komunalnych i technologicznych obowiązków środowiskowych. Aktualnie pełni funkcję Dyrektora ds. Prawnych i Rozwoju w ogólnopolskiej firmie recyclingowej oraz w ramach własnej działalności doradczej - audytora środowiskowego i trenera.
Z wykształcenia doktor nauk chemicznych, absolwentka ochrony środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Politechnice Krakowskiej, audytor wewnętrzny ISO 14001, stypendystka University of Utrecht Debye Institute w Holandii w zakresie technologii chemicznej.
Ceniony ekspert z zakresu ochrony środowiska, w szczególności prawa ochrony środowiska, procesu inwestycyjnego, gospodarki odpadami i opakowaniami, emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz ISO 14001 i EMAS. Praktyk o bogatym doświadczeniu zgromadzonym podczas pracy na rzecz znaczących podmiotów sektora prywatnego oraz jednostek sektora publicznego. Ekspert PARP w zakresie CSR. Autorka opracowań i ekspertyz.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

990 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby
W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Ochrona środowiska

Sprawozdawczość w ochronie środowiska w 2021 r. - gospodarka odpadami, KOBIZE, CRO, Ekopłatnik. Kompendium przepisów i praktyka.

22 - 23 kwietnia 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA
Cel szkolenia:
- Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom praktycznej wiedzy, kwalifikacji i umiejętności stosowania przepisów prawa ochrony środowiska, w szczególności praktyki korzystania
z rejestru BDO, sprawozdawczości w bazie KOBIZE i Ekopłatnik.
- Zdobycie praktycznej umiejętności pracy podpartej wiedzą merytoryczną, bez błędów.
- Uczestnicy mają możliwość konsultowania indywidualnych problemów z którymi spotykają się w swojej pracy.


ADRESACI SZKOLENIA
Szkolenie jest skierowane do:
- pracowników przedsiębiorstw prywatnych
- specjalistów ds. ochrony środowiska
- specjalistów ds. gospodarki odpadami
- osoby zajmujące się kwestiami środowiskowymi oraz sporządzające sprawozdania środowiskowe
- pracowników urzędów departamentów gospodarki odpadami i opakowaniami
- pracowników firm gospodarujących odpadami
- biura księgowe rozliczające przedsiębiorców
- wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką.


PROGRAM

Dzień 1: 9.00- 15.00

1. Nowe obowiązki wynikające z ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2. Rejestr BDO - jak weryfikować podmioty odbierające odpady w celu przeniesienia odpowiedzialności.

3. Zwolnienia z ewidencji i sprawozdawczości odpadów - omówienie nowego Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

4. Baza BDO i jej funkcjonalność:

 • Logowanie do systemu BDO - użytkownik główny i podrzędny, różnice uprawnień.
 • Przypisywanie podmiotu do użytkownika głównego.
 • Miejsca prowadzenia działalności - sposób dodawania.
 • Nawigacja w systemie BDO - wybór podmiotu, miejsc prowadzenia działalności oraz roli podmiotu (przekazujący/transportujący/przyjmujący).
 • Omówienie poszczególnych modułów.
 • Awaria systemu - tworzenie kart w formie papierowej.

5. Karty przekazania odpadów:

 • Kto jest wytwórcą odpadów (przekazującym) umowy, usługi, serwisy.
 • Przekazywanie odpadów (tworzenie KPO w systemie).
 • Omówienie poszczególnych etapów KPO - od planowania do potwierdzenia transportu.
 • Potwierdzenie transportu i rola transportującego.
 • Dane dotyczące rodzaju i masy odpadów (odpowiedzialność i właściwe kodowanie odpadów).
 • Korekty KPO oraz wycofywanie KPO z systemu.
 • Transport odpadów, warunki jego prowadzenie, wpis do rejestru, wytwórca przewożący wytworzone przez siebie odpady.
 • KPO w formie papierowej - nowe terminy.

6. Karty ewidencji odpadów:

 • Tworzenie KEO (wytwarzanie, przetwarzanie i przekazywanie odpadów).
 • Rodzaje przyjęć odpadów, rodzaje przekazania odpadów (warsztat wprowadzanie danych do KEO).
 • Stany magazynowe - powiązane z ewidencją i sprawozdawczością.
 • Przekazywanie odpadów osobowym fizycznym.

7. Sprawozdawczość w bazie BDO - przesunięcie terminów oraz nowe wzory formularzy w BDO:

 • Sprawozdania w BDO (rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, roczne sprawozdanie podmiotu zbierającego odpady komunalne) - nowe terminy sprawozdań i nowe formularze w BDO, jak prawidłowo wypełniać!

8. Opłata produktowa - sprawozdawczość w bezie BDO.

9. Opłata produktowa (wpisy, aktualizacje) w bazie BDO

10. Opłata recyklingowa - nowe obwiązki dla przedsiębiorców

11. Pytania i odpowiedzi

Dzień 2: 9.00- 15.00

1. Wprowadzenie - Podstawy prawne i obowiązki przedsiębiorców

Prawo ochrony środowiska i ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

 • obowiązki wynikające z przepisów
 • zgłoszenia i pozwolenia,
 • rozporządzenia wykonawcze
 • kary za nierealizowanie obowiązków lub niedotrzymywanie zapisów pozwoleń,

2. KOBiZE - podstawy

 • rejestracja podmiotu w bazie i logowanie
 • źródła informacji niezbędne do wprowadzania raportów

3. KOBiZE - tworzenie sporządzanie raportów

 • definiowanie miejsc korzystania ze środowiska,
 • przykład definiowania instalacji, źródeł emisji, emitorów,
 • definiowanie paliw/surowców/materiałów,
 • definiowanie wskaźników emisji oraz obliczanie emisji
 • raportowanie emisji przypadkowych z klimatyzatorów
 • raportowanie emisji z urządzeń i środków transportu,
 • wysyłanie raportu
 • korekta raportu
 • możliwość generowania formularza do Urzędu Marszałkowskiego

4. Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat - sprawozdania do Urzędów Marszałkowskich

 • wzory sprawozdań oraz omówienie informacji przekazywanych w sprawozdaniach,
 • przykład wypełniania sprawozdań w systemie Ekopłatnik,
 • generowanie sprawozdania z systemu Ekopłatnik,

5. Ewidencja emisji

 • omówienie sposobów ewidencji danych niezbędnych do sporządzania raportów do KOBiZE oraz formularzy do Urzędów Marszałkowskich.

6. CRO - centralny rejestr operatorów

 • weryfikacja urządzeń pod kątem wpisów do CRO.
 • obowiązki w rejestrze.

7. Pytania i odpowiedzi


HARMONOGRAM

08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Ekspert i praktyk w zakresie ochrony środowiska, od kilkunastu lat współpracuje z przedsiębiorcami i administracją samorządową w obszarze publiczno-prawnych, komunalnych i technologicznych obowiązków środowiskowych. Aktualnie pełni funkcję Dyrektora ds. Prawnych i Rozwoju w ogólnopolskiej firmie recyclingowej oraz w ramach własnej działalności doradczej - audytora środowiskowego i trenera.
Z wykształcenia doktor nauk chemicznych, absolwentka ochrony środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Politechnice Krakowskiej, audytor wewnętrzny ISO 14001, stypendystka University of Utrecht Debye Institute w Holandii w zakresie technologii chemicznej.
Ceniony ekspert z zakresu ochrony środowiska, w szczególności prawa ochrony środowiska, procesu inwestycyjnego, gospodarki odpadami i opakowaniami, emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz ISO 14001 i EMAS. Praktyk o bogatym doświadczeniu zgromadzonym podczas pracy na rzecz znaczących podmiotów sektora prywatnego oraz jednostek sektora publicznego. Ekspert PARP w zakresie CSR. Autorka opracowań i ekspertyz.


CENA SZKOLENIA

990 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby
W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: