Ochrona środowiska

Decyzje środowiskowe a decyzje wykonawcze z art. 72. uuioś i pozwolenia na korzystanie ze środowiska

28 stycznia 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
590 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

W związku z wieloetapowością procesu inwestycyjnego konieczne jest określenie jakie środowiskowe uwarunkowania muszą być wpisane do decyzji środowiskowej a następnie uwzględnione w decyzjach wykonawczych, by procedować zgodnie z prawem. Szkolenie uwzględnia orzecznictwo sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości w tym zakresie, oraz wymogi wynikające z projektowanej nowelizacji ustawy ocenowej, przewidujące możliwość wstrzymania wykonania decyzji środowiskowej oraz decyzji wykonawczych przez organizacje ekologiczne oraz składania rpzez nie skarg do sądów administracyjnych na decyzje wykonawcze.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie jest adresowane do pracowników urzędów wydających decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach (wójt, burmistrz, prezydent miasta, RDOŚ, dyrektor RDLP, starosta itp.) oraz wydających decyzje "wykonawcze" z art. 72 ust. 1 ustawy ocenowej (pozwolenie na budowę, decyzja o warunkach zabudowy, zezwolenie na realizację inwestycji drogowej itp.), a także organów wydających pozwolenia na korzystanie ze środowiska (starosta, RDOŚ, marszałek województwa).

1. Koncepcja oceny oddziaływania na środowisko jako element wieloetapowego procesu decyzyjnego.

2. Relacja ooś do pozwoleń emisyjnych.

3. Dyrektywa 2011/92 (OOŚ) i orzecznictwo TS UE

4. Pojęcie ooś i decyzji wykonawczej (development consent)

5. Dyrektywa OOŚ a dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych (IED) - wzajemne powiazania

6. Krajowe rozwiązania w zakresie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jako odrębnego postępowania administracyjnego wobec decyzji wykonawczych i pozwoleń emisyjnych.

7. Relacja pomiędzy decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach a decyzją wynikającą z art. 86 pkt 2 i 3 uuiś

8. Rodzaje decyzji “wykonawczych” w wieloetapowym procesie inwestycyjnym w Polsce i ich relacja do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

9. Specustawy jako szczególne źródło uprawnień inwestora w procesie inwestycyjnym w polskim systemie prawnym

10. Jakie elementy muszą zostać uwzględnione w decyzjach wykonawczych i kto o tym decyduje?

11. Uprawnienia RDOŚ w zakresie stwierdzania nieważności decyzji wykonawczych

12. Uprawnienia RDOŚ wobec organu nadzoru budowlanego - wniosek o podjęcie z urzędu działań nadzorczych

13. Administracyjne kary pieniężne za zaniechanie realizacji decyzji środowiskowej w związku z realizacją, eksploatacją lub likwidacją przedsięwzięcia

14. Odwołanie od decyzji wykonawczych przez organizacje pozarządowe - projektowana nowelizacja uuiś z dnia 19 .05. 2020 r.

15. Pozwolenie na korzystanie ze środowiska (emisyjne) - koncepcja i zakres przymiotowy

16. Pozwolenie emisyjne a decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - zakres związania wynikający z art. 86 pkt 1 uuiś

08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

Radca prawny specjalizujący się w prawie ochrony środowiska, ocenach oddziaływania na środowisko oraz gospodarowaniu odpadami. Praktyk w konsultingu ze swojej specjalizacji, profesor nauk prawnych a także współpracownik firmy zajmującej się gospodarowaniem odpadami. Pracownik naukowy wydziału prawa uczelni wyższej. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska. Jest współautorką raportów ewaluacyjnych i prognoz ooś oraz opinii prawnych; posiada doświadczenie w uspołecznianiu procesów decyzyjnych. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia z szeroko pojętego z prawa ochrony środowiska i jest wykładowcą bardzo wysoko ocenianym przez uczestników. Jest autorką blisko 100 publikacji i prelegentem wielu konferencji naukowych, zarówno krajowych i zagranicznych.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

590 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

490 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Ochrona środowiska

Decyzje środowiskowe a decyzje wykonawcze z art. 72. uuioś i pozwolenia na korzystanie ze środowiska

28 stycznia 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA

W związku z wieloetapowością procesu inwestycyjnego konieczne jest określenie jakie środowiskowe uwarunkowania muszą być wpisane do decyzji środowiskowej a następnie uwzględnione w decyzjach wykonawczych, by procedować zgodnie z prawem. Szkolenie uwzględnia orzecznictwo sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości w tym zakresie, oraz wymogi wynikające z projektowanej nowelizacji ustawy ocenowej, przewidujące możliwość wstrzymania wykonania decyzji środowiskowej oraz decyzji wykonawczych przez organizacje ekologiczne oraz składania rpzez nie skarg do sądów administracyjnych na decyzje wykonawcze.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie jest adresowane do pracowników urzędów wydających decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach (wójt, burmistrz, prezydent miasta, RDOŚ, dyrektor RDLP, starosta itp.) oraz wydających decyzje "wykonawcze" z art. 72 ust. 1 ustawy ocenowej (pozwolenie na budowę, decyzja o warunkach zabudowy, zezwolenie na realizację inwestycji drogowej itp.), a także organów wydających pozwolenia na korzystanie ze środowiska (starosta, RDOŚ, marszałek województwa).


PROGRAM

1. Koncepcja oceny oddziaływania na środowisko jako element wieloetapowego procesu decyzyjnego.

2. Relacja ooś do pozwoleń emisyjnych.

3. Dyrektywa 2011/92 (OOŚ) i orzecznictwo TS UE

4. Pojęcie ooś i decyzji wykonawczej (development consent)

5. Dyrektywa OOŚ a dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych (IED) - wzajemne powiazania

6. Krajowe rozwiązania w zakresie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jako odrębnego postępowania administracyjnego wobec decyzji wykonawczych i pozwoleń emisyjnych.

7. Relacja pomiędzy decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach a decyzją wynikającą z art. 86 pkt 2 i 3 uuiś

8. Rodzaje decyzji “wykonawczych” w wieloetapowym procesie inwestycyjnym w Polsce i ich relacja do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

9. Specustawy jako szczególne źródło uprawnień inwestora w procesie inwestycyjnym w polskim systemie prawnym

10. Jakie elementy muszą zostać uwzględnione w decyzjach wykonawczych i kto o tym decyduje?

11. Uprawnienia RDOŚ w zakresie stwierdzania nieważności decyzji wykonawczych

12. Uprawnienia RDOŚ wobec organu nadzoru budowlanego - wniosek o podjęcie z urzędu działań nadzorczych

13. Administracyjne kary pieniężne za zaniechanie realizacji decyzji środowiskowej w związku z realizacją, eksploatacją lub likwidacją przedsięwzięcia

14. Odwołanie od decyzji wykonawczych przez organizacje pozarządowe - projektowana nowelizacja uuiś z dnia 19 .05. 2020 r.

15. Pozwolenie na korzystanie ze środowiska (emisyjne) - koncepcja i zakres przymiotowy

16. Pozwolenie emisyjne a decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - zakres związania wynikający z art. 86 pkt 1 uuiś


HARMONOGRAM

08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Radca prawny specjalizujący się w prawie ochrony środowiska, ocenach oddziaływania na środowisko oraz gospodarowaniu odpadami. Praktyk w konsultingu ze swojej specjalizacji, profesor nauk prawnych a także współpracownik firmy zajmującej się gospodarowaniem odpadami. Pracownik naukowy wydziału prawa uczelni wyższej. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska. Jest współautorką raportów ewaluacyjnych i prognoz ooś oraz opinii prawnych; posiada doświadczenie w uspołecznianiu procesów decyzyjnych. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia z szeroko pojętego z prawa ochrony środowiska i jest wykładowcą bardzo wysoko ocenianym przez uczestników. Jest autorką blisko 100 publikacji i prelegentem wielu konferencji naukowych, zarówno krajowych i zagranicznych.


CENA SZKOLENIA

590 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

490 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?