Ochrona środowiska

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

25 lutego 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
590 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA

Zapoznanie uczestników z prawem i praktyką gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji o środowisku.

Wprawdzie ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku obowiązuje już od ponad 10 lat, ale w ostatnim czasie pojawiło się sporo zmian w ustawach z nią powiązanych,. Szkolenie obejmuje więc przepisy RODO i uodo w zakresie zasad ochrony danych osobowych objętych włączeniami z udostępniania, przepisy innych ustaw gwarantujące jawność danych o środowisku (np. baza danych o odpadach) oraz nowe obowiązki związane ze sposobem zabezpieczenia danych jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Szkolenie uwzględnia najnowsze orzecznictwo w zakresie udostępniania informacji (publicznej i o środowisku)

Szkolenie obejmuje część teoretyczną (wykład - prezentacja multimedialna) oraz część praktyczną obejmującą rozwiazywanie kazusów z zakresu dostępu do informacji o środowisku (kwalifikowanie wniosku, wskazywanie przesłanek i zakresu odmowy, naliczanie kosztów - analiza wniosków o udostępnienie przygotowanych przez uczestników), dyskusja

ADRESACI SZKOLENIA

Pracownicy urzędów administracji samorządowej i rządowej zajmujący się gromadzeniem, przetwarzaniem i udostępnianiem informacji o środowisku: pracowników administracji publicznej ogólnej (wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty, wojewody oraz marszałka województwa) oraz wyspecjalizowanej (wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, regionalne dyrekcje ochrony środowiska, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

1. Instytucja prawna dostępu do informacji o środowisku

 • Przepisy prawa krajowego, unijnego i międzynarodowego regulujące dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie
 • Udostępnianie informacji o środowisku na tle przepisów odrębnych
 • Dostęp do akt postępowania administracyjnego a dostęp do informacji o środowisku
 • “Informacja” a “dokument”

2. Podmioty posiadające prawo do informacji o środowisku. Organy zobowiązane do udostępnienia informacji

 • kto ma prawo do informacji o środowisku i jego ochronie,
 • kto jest zobowiązany do udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie

3. Informacje podlegające udostępnieniu:

 • informacje znajdujące się w posiadaniu władz publicznych,
 • informacje przeznaczone dla władz publicznych,
 • zakres udostępnianych informacji,
 • dostęp do informacji a dostęp do dokumentu.
 • Projektowana nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska dostosowująca rodzaje udostępnianych informacji do zmian w przepisach prawa ochrony środowiska

4. Opłaty za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie:

 • stawki opłat określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku,
 • sposób liczenia opłat (Czy można w opłatę wliczyć wynagrodzenie pracownika? Jak liczyć stawki za przekształcenie informacji w żądaną formę i koszty wysyłki?)
 • Zaliczkowanie udostępnienia informacji o środowisku a dyscyplina finansów publicznych
 • Forma prawna określenia wysokości opłaty (postanowienie czy czynność materialno-techniczna?) i możliwości jej zaskarżenia do sądu administracyjnego
 • Opłata skarbowa, opłata “za zgodność z oryginałem”

5. Udostępnianie informacji na wniosek pisemny:

 • Kwalifikowanie wniosku o udostępnienie informacji o środowisku lub informacji publicznej
 • forma wniosku (mailowy, pisemny, elektroniczny skrzynka podawcza)
 • treść wniosku - minimalny zakres
 • uzupełnienie wniosku (Czy wniosek musi być podpisany? Czy potrzebna jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych?)
 • Wnioski uporczywe (nadużycie prawa do informacji publicznej, “nękanie” organu) - analiza orzecznictwa sądów administracyjnych
 • udostępnienie informacji w sposób i formie określnej we wniosku,
 • wyjaśnienie pojęć “sposób” i “forma”,
 • termin udostępnienia informacji,
 • informacja niebędąca w posiadaniu organu,
 • informacja niebędąca informacją o środowisku.

6. Udostępnianie informacji drogą elektroniczną:

 • Publicznie Dostępny Wykaz (PDW) (zakres przedmiotowy, władze publiczne zobowiązane do prowadzenia wykazu, termin publikacji informacji o dokumentach, termin udostępnienia informacji z PDWD, udostępnianie elektronicznych baz danych, skutki bezczynności w zakresie prowadzenia PDW)
 • rejestry dostępne on line, elektroniczne bazy danych (BDO, EKOINFONET, GEOPORTAL, EPRTR, SIGW)
 • zakres informacji udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) i CRIP

7. Udostępnianie informacji o środowisku na wniosek ustny:

 • informacja niewymagająca wyszukania,
 • w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, innej katastrofy naturalnej, awarii technicznej lub innego bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska,
 • informacja, która może być niezwłocznie udostępniona w formie ustnej lub pisemnej,

8. Terminy udostępnienia informacji, sposób ich liczenia, skutki upływu

9. Odmowa udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie:

 • Test szkody, koncepcja ważenia interesów,
 • przesłanki odmowy udostępnienia informacji uwzgledniające test szkody i ważenia interesów (art. 16 uuiś) z uwzględnieniem zmian wynikających z: wprowadzenia RODO i uodo oraz zmiany przepisów ustawy o zakazie nieuczciwej konkurencji w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa
 • przesłanki odmowy udostępnienia informacji o środowisku z uwagi na: fakt, że wniosek sformułowany w sposób zbyt ogólny lub niemożliwy do zrealizowania, informacje są w trakcie opracowywania lub przeznaczone do wewnętrznego komunikowania się
 • Środki prawne przysługujące adresatowi decyzji odmownej

10. Bezczynność władz publicznych w zakresie udostępnienia informacji o środowisku

 • Pojęcie bezczynności - kiedy organ nie jest bezczynny?
 • Środki prawne wzruszenia bezczynności

11. Odpowiedzialność za nieudostępnienie informacji o środowisku

08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

Radca prawny specjalizujący się w prawie ochrony środowiska, ocenach oddziaływania na środowisko oraz gospodarowaniu odpadami. Praktyk w konsultingu ze swojej specjalizacji, profesor nauk prawnych a także współpracownik firmy zajmującej się gospodarowaniem odpadami. Pracownik naukowy wydziału prawa uczelni wyższej. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska. Jest współautorką raportów ewaluacyjnych i prognoz ooś oraz opinii prawnych; posiada doświadczenie w uspołecznianiu procesów decyzyjnych. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia z szeroko pojętego z prawa ochrony środowiska i jest wykładowcą bardzo wysoko ocenianym przez uczestników. Jest autorką blisko 100 publikacji i prelegentem wielu konferencji naukowych, zarówno krajowych i zagranicznych.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

590 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

490 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Ochrona środowiska

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

25 lutego 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA

Zapoznanie uczestników z prawem i praktyką gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji o środowisku.

Wprawdzie ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku obowiązuje już od ponad 10 lat, ale w ostatnim czasie pojawiło się sporo zmian w ustawach z nią powiązanych,. Szkolenie obejmuje więc przepisy RODO i uodo w zakresie zasad ochrony danych osobowych objętych włączeniami z udostępniania, przepisy innych ustaw gwarantujące jawność danych o środowisku (np. baza danych o odpadach) oraz nowe obowiązki związane ze sposobem zabezpieczenia danych jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Szkolenie uwzględnia najnowsze orzecznictwo w zakresie udostępniania informacji (publicznej i o środowisku)

Szkolenie obejmuje część teoretyczną (wykład - prezentacja multimedialna) oraz część praktyczną obejmującą rozwiazywanie kazusów z zakresu dostępu do informacji o środowisku (kwalifikowanie wniosku, wskazywanie przesłanek i zakresu odmowy, naliczanie kosztów - analiza wniosków o udostępnienie przygotowanych przez uczestników), dyskusja

ADRESACI SZKOLENIA

Pracownicy urzędów administracji samorządowej i rządowej zajmujący się gromadzeniem, przetwarzaniem i udostępnianiem informacji o środowisku: pracowników administracji publicznej ogólnej (wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty, wojewody oraz marszałka województwa) oraz wyspecjalizowanej (wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, regionalne dyrekcje ochrony środowiska, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej)


PROGRAM

1. Instytucja prawna dostępu do informacji o środowisku

 • Przepisy prawa krajowego, unijnego i międzynarodowego regulujące dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie
 • Udostępnianie informacji o środowisku na tle przepisów odrębnych
 • Dostęp do akt postępowania administracyjnego a dostęp do informacji o środowisku
 • “Informacja” a “dokument”

2. Podmioty posiadające prawo do informacji o środowisku. Organy zobowiązane do udostępnienia informacji

 • kto ma prawo do informacji o środowisku i jego ochronie,
 • kto jest zobowiązany do udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie

3. Informacje podlegające udostępnieniu:

 • informacje znajdujące się w posiadaniu władz publicznych,
 • informacje przeznaczone dla władz publicznych,
 • zakres udostępnianych informacji,
 • dostęp do informacji a dostęp do dokumentu.
 • Projektowana nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska dostosowująca rodzaje udostępnianych informacji do zmian w przepisach prawa ochrony środowiska

4. Opłaty za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie:

 • stawki opłat określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku,
 • sposób liczenia opłat (Czy można w opłatę wliczyć wynagrodzenie pracownika? Jak liczyć stawki za przekształcenie informacji w żądaną formę i koszty wysyłki?)
 • Zaliczkowanie udostępnienia informacji o środowisku a dyscyplina finansów publicznych
 • Forma prawna określenia wysokości opłaty (postanowienie czy czynność materialno-techniczna?) i możliwości jej zaskarżenia do sądu administracyjnego
 • Opłata skarbowa, opłata “za zgodność z oryginałem”

5. Udostępnianie informacji na wniosek pisemny:

 • Kwalifikowanie wniosku o udostępnienie informacji o środowisku lub informacji publicznej
 • forma wniosku (mailowy, pisemny, elektroniczny skrzynka podawcza)
 • treść wniosku - minimalny zakres
 • uzupełnienie wniosku (Czy wniosek musi być podpisany? Czy potrzebna jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych?)
 • Wnioski uporczywe (nadużycie prawa do informacji publicznej, “nękanie” organu) - analiza orzecznictwa sądów administracyjnych
 • udostępnienie informacji w sposób i formie określnej we wniosku,
 • wyjaśnienie pojęć “sposób” i “forma”,
 • termin udostępnienia informacji,
 • informacja niebędąca w posiadaniu organu,
 • informacja niebędąca informacją o środowisku.

6. Udostępnianie informacji drogą elektroniczną:

 • Publicznie Dostępny Wykaz (PDW) (zakres przedmiotowy, władze publiczne zobowiązane do prowadzenia wykazu, termin publikacji informacji o dokumentach, termin udostępnienia informacji z PDWD, udostępnianie elektronicznych baz danych, skutki bezczynności w zakresie prowadzenia PDW)
 • rejestry dostępne on line, elektroniczne bazy danych (BDO, EKOINFONET, GEOPORTAL, EPRTR, SIGW)
 • zakres informacji udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) i CRIP

7. Udostępnianie informacji o środowisku na wniosek ustny:

 • informacja niewymagająca wyszukania,
 • w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, innej katastrofy naturalnej, awarii technicznej lub innego bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska,
 • informacja, która może być niezwłocznie udostępniona w formie ustnej lub pisemnej,

8. Terminy udostępnienia informacji, sposób ich liczenia, skutki upływu

9. Odmowa udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie:

 • Test szkody, koncepcja ważenia interesów,
 • przesłanki odmowy udostępnienia informacji uwzgledniające test szkody i ważenia interesów (art. 16 uuiś) z uwzględnieniem zmian wynikających z: wprowadzenia RODO i uodo oraz zmiany przepisów ustawy o zakazie nieuczciwej konkurencji w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa
 • przesłanki odmowy udostępnienia informacji o środowisku z uwagi na: fakt, że wniosek sformułowany w sposób zbyt ogólny lub niemożliwy do zrealizowania, informacje są w trakcie opracowywania lub przeznaczone do wewnętrznego komunikowania się
 • Środki prawne przysługujące adresatowi decyzji odmownej

10. Bezczynność władz publicznych w zakresie udostępnienia informacji o środowisku

 • Pojęcie bezczynności - kiedy organ nie jest bezczynny?
 • Środki prawne wzruszenia bezczynności

11. Odpowiedzialność za nieudostępnienie informacji o środowisku


HARMONOGRAM

08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Radca prawny specjalizujący się w prawie ochrony środowiska, ocenach oddziaływania na środowisko oraz gospodarowaniu odpadami. Praktyk w konsultingu ze swojej specjalizacji, profesor nauk prawnych a także współpracownik firmy zajmującej się gospodarowaniem odpadami. Pracownik naukowy wydziału prawa uczelni wyższej. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska. Jest współautorką raportów ewaluacyjnych i prognoz ooś oraz opinii prawnych; posiada doświadczenie w uspołecznianiu procesów decyzyjnych. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia z szeroko pojętego z prawa ochrony środowiska i jest wykładowcą bardzo wysoko ocenianym przez uczestników. Jest autorką blisko 100 publikacji i prelegentem wielu konferencji naukowych, zarówno krajowych i zagranicznych.


CENA SZKOLENIA

590 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

490 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?